M.P. 2010 nr 25 poz. 233

Dziennik Ustaw Nr 7 — 502 — Poz. 291. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 9

5) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie usta wy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 137, poz. 638),

2) ustawą z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153),

3) ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach poli tycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 604),

4) ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro wadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądo wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

5) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogranicze niu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679),

6) ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jedno stek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080),

7) ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118),

8) ustawą z dnia 22 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 52, poz. 527),

9) ustawą z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 52, poz. 528),

10) ustawą z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69), 1

1) ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 94, poz. 1032), 1

2) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2001 r. sygn. akt K. 36/2001 (Dz. U. Nr 138, poz. 1567), 1

3) ustawą z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 27, poz. 266), 1

4) ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpie czeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673), 1

5) ustawą z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391), 1

6) ustawą z dnia 26 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 137, poz. 1301) — ujętych w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczy pospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 221, poz. 2199), 1

7) ustawą z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pra cowników jednostek sfery budżetowej oraz niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1202), 1

8) ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), 1

9) ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 48, poz. 446),

20) ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbin gowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), 2

1) ustawą z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biu rze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708), 2

2) ustawą z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 144, poz. 1177), 2

3) ustawą z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1375), 2

4) ustawą z dnia 23 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 152, poz. 1022), 2

5) ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 162, poz. 1086), 2

6) ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie infor macji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 2 października 2010 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 48—55 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykony waniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350), które stanowią: 29 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Dziennik Ustaw Nr 7 — 503 — Poz. 29

„Art. 4

8. W Kodeksie postępowania cywilnego w art. 833 w § 2 wyrazy „do diet posłów” zastępuje się wyrazami „do uposażeń po słów i senatorów”. Art. 4

9. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 7, poz. 18, z 1985 r. Nr 23, poz. 100 oraz z 1990 r. Nr 10, poz. 60 i Nr 34, poz. 199) w art. 3 w ust. 1 po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu: „1b) klubów, kół i zespołów poselskich, senackich i parlamentarnych oraz biur poselskich, senatorskich i posel sko-senatorskich,”. Art. 50. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wyna grodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 70

1) w art. 2 w pkt 2 po wy razach „Szefa Kancelarii Sejmu,” dodaje się wyrazy „Szefa Kancelarii Senatu, za stępcy Szefa Kancelarii Sejmu.” Art. 5

1. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o Try bunale Stanu (Dz. U. z 1993 r. Nr 38, poz. 17

2) w art. 11:

1) w ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: „Jeżeli uchwała obejmuje także pociąg nięcie do odpowiedzialności karnej osoby, która jest posłem lub senato rem, stanowi ona równocześnie wnio sek o uchylenie immunitetu poselskie go lub senatorskiego.”,

2) w ust. 3 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu: „W wypadku konieczności uchylenia immunitetu poselskiego lub senator skiego następuje to po wyrażeniu przez Sejm lub Senat zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.” Art. 5

2. W ustawie z dnia 5 czerwca 1992 r. o ogra niczeniu prowadzenia działalności gospo darczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 56, poz. 274 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 1

8) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w art. 3 wyrazy „Poseł, senator i oso ba” zastępuje się wyrazem „Osoba”;

2) w art. 4 skreśla się ust. 1;

3) w art. 6: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe są obo wiązane do złożenia oświadcze nia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie to powinno zawie rać w szczególności informacje o posiadanych przez osobę zaj mującą kierownicze stanowisko państwowe zasobach pienięż nych, nieruchomościach, udzia łach i akcjach w spółkach prawa handlowego, prowadzeniu innej działalności gospodarczej, a po nadto o nabyciu przez osobę zaj mującą kierownicze stanowisko państwowe od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby praw nej, gminy lub związku między gminnego mienia, które podlega ło zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno rów nież zawierać dane dotyczące zaj mowania przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko państwo we stanowisk w spółkach, o któ rych mowa w art. 1.”, b) skreśla się ust. 3, c) w ust. 4 skreśla się wyrazy „do osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz”;

4) w art. 8 wyrazy „w art. 1—4” zastępuje się wyrazami „w art. 1—3 i w art. 4 ust. 2”. Art. 5

3.

1. Uposażenie poselskie i senatorskie, o którym mowa w art. 25, oraz dieta parlamentarna, o której mowa w art. 42, przysługują do czasu zakończenia ka dencji Sejmu, wybranego w dniu 19 września 1993 r., w wysokości okreś lanej przez Prezydium Sejmu i Prezy dium Senatu.

2. Egzekucje z diet poselskich i senator skich, wszczęte a niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej usta wy, prowadzi się według przepisów dotychczasowych w stosunku do po słów i senatorów kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie. Art. 5

4. Przy ustalaniu w 1996 r. wysokości uposa żenia dodatkowego określonego w art. 37 uwzględnia się również ryczałt wypłaca ny zgodnie z art. 24 ustawy, o której mo wa w art. 56 ust. 1. Art. 5

5. Do posłów i senatorów kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie, przepis art. 30 nie ma zastosowania.”;

2) art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz nych (Dz. U. Nr 137, poz. 638), który stanowi: „Art.

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r. i ma zastosowanie do opodatkowa nia dochodów uzyskanych od tego dnia, z wyjątkiem przepisów art. 1 pkt 8 lit. a), pkt 12 w części dotyczącej art. 26 ust. 14, pkt 14 lit. c) oraz pkt 15 w części dotyczącej art. 27a ust. 18—21 — które wchodzą w ży cie z dniem ogłoszenia.”; Dziennik Ustaw Nr 7 — 504 — Poz. 293) art. 172 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszech nym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153), który stanowi: „Art. 17

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r., z wyjątkiem art. 167 i 168, które wchodzą w życie z dniem ogłosze nia.”;

4) art. 64 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 604), który stanowi: „Art. 6

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 58, który wchodzi w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

5) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Są dowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi: „Art. 9

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r., z tym że przepisy art. 12—98 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) art. 30 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograni czeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679), który stanowi: „Art. 30. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1998 r., z tym że:

1) przepisy art. 24e ustawy, o której mo wa w art. 19, wchodzą w życie po upły wie 30 dni od dnia ogłoszenia,

2) przepisy art. 24f—24h ustawy, o której mowa w art. 19, mają zastosowanie do radnych rad gmin kadencji następują cych po kadencji, w czasie której ni niejsza ustawa weszła w życie,

3) przepisy art. 35a ustawy, o której mo wa w art. 23, wchodzą w życie z pierw szym dniem kadencji Sejmu i Senatu następującej po kadencji rozpoczętej w dniu 19 września 1993 r.,

4) przepisy art. 11 ustawy, o której mowa w art. 25, stosuje się nadal do radnych rad gmin kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie.”;

7) art. 10 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatko wym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080), który stanowi: „Art.

10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1998 r.”;

8) art. 196 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), który stanowi: „Art. 19

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r., z tym że art. 182 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

9) art. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 52, poz. 527), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

10) art. 2 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie usta wy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 52, poz. 528), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1999 r.”; 1

1) art. 21 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69), który stanowi: „Art. 2

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2000 r.”; 1

2) art. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 94, poz. 1032), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że do posłów i senatorów kadencji, w czasie której we szła w życie, stosuje się przepisy dotych czasowe.”; 1

3) art. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 27, poz. 266), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

4) art. 62 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubez pieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673), który stanowi: „Art. 6

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2003 r., z wyjątkiem:

1) art. 45 pkt 3, art. 50 ust. 3 i art. 56, któ re wchodzą w życie z dniem ogłosze nia;

2) art. 40, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.”; 1

5) art. 224 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o po wszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Fundu szu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391), który sta nowi: „Art. 22

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 200, 201 i 211, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 136 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”; 1

6) art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 137, poz. 1301), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

7) art. 5 ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie usta wy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1202), który stanowi: „Art.

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., z wyjątkiem art. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.”; Dziennik Ustaw Nr 7 — 505 — Poz. 29

1

8) art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), który stanowi: „Art. 25

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paź dziernika 2004 r., z wyjątkiem:

1) art. 201, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.;

2) art. 239 ust. 1 i 2, które wchodzą w ży cie z dniem ogłoszenia ustawy.”; 1

9) art. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 48, poz. 446), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

20) art. 24 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), który stanowi: „Art. 2

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 2

1) art. 216 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Central nym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708), który stanowi: „Art. 21

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 197 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia, oraz art. 214, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”; 2

2) art. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie usta wy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 144, poz. 1177), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogło szenia.”; 2

3) art. 24 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmia nie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1375), który stanowi: „Art. 2

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 mar ca 2010 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 7, w za kresie dotyczącym art. 10a ust. 3 i 4, pkt 12, w zakresie dotyczącym art. 14a ust. 1, pkt 29, 30 i 32 oraz art. 18 i 23, któ re wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 2

4) art. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2010 r. o zmianie usta wy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 152, poz. 1022), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło szenia.”; 2

5) art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 162, poz. 1086), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło szenia.”; 2

6) art. 191 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), który stanowi: „Art. 19

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjąt kiem art. 131, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.”. Marszałek Sejmu: G. Schetyna Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2010 r. (poz. 29) USTAWA z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1.

1. Posłowie i senatorowie wykonują swój mandat kierując się dobrem Narodu.

2. Posłowie i senatorowie powinni informować wyborców o swojej pracy i działalności organu, do którego zostali wybrani. Art.

2.

1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu poseł składa na posiedzeniu Sejmu ślubo wanie następującej treści: „Ślubuję uroczyście jako poseł na Sejm Rzeczypo spolitej Polskiej rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności Oj czyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.” Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.

2. Przed przystąpieniem do wykonywania manda tu senator składa na posiedzeniu Senatu ślubowanie następującej treści: „Ślubuję uroczyście jako senator Rzeczypospolitej Polskiej rzetelnie i sumiennie wykonywać obo Dziennik Ustaw Nr 7 — 506 — Poz. 29

wiązki wobec Narodu, strzec suwerenności Ojczy zny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.” Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.

3. Odmowa złożenia ślubowania powoduje wy gaśnięcie mandatu posła lub senatora.

4. Uchylanie się od złożenia ślubowania w termi nie trzech miesięcy od pierwszego posiedzenia Sejmu lub Senatu jest równoznaczne ze zrzeczeniem się man datu posła lub senatora.

5. Sposób złożenia ślubowania oraz tryb rozpatry wania spraw posłów i senatorów, którzy nie złożyli ślubowania w terminie trzech miesięcy od uzyskania mandatu, określają regulaminy Sejmu i Senatu. Art.

3. Podstawowym prawem i obowiązkiem po sła i senatora jest czynne uczestnictwo w pracach Sej mu lub Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów. Art.

4. Posłom i senatorom zapewnia się warunki niezbędne do skutecznej realizacji ich obowiązków oraz ochronę praw wynikających ze sprawowania mandatu. Art.

5. Tryb rozpatrywania spraw posłów lub sena torów niewykonujących obowiązków poselskich lub senatorskich, jak również zasady odpowiedzialności regulaminowej posłów lub senatorów określają regu laminy Sejmu lub Senatu. Art. 5a.

1) Poseł lub senator w czasie pozbawienia wolności nie wykonuje praw i obowiązków wynikają cych z niniejszej ustawy. Rozdział 2 Immunitet parlamentarny Art.

6.

1. Poseł lub senator nie może być pociąg nięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu ani w cza sie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu, z zastrzeże niem art. 6a. Za taką działalność poseł lub senator od powiada tylko przed Sejmem lub Senatem.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, obejmuje zgłaszanie wniosków, wystąpienia lub głosowania na posiedzeniach Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Na rodowego oraz ich organów, na posiedzeniach klu bów, kół i zespołów poselskich, senackich lub parla mentarnych, a także inną działalność związaną nieod łącznie ze sprawowaniem mandatu.

3. Za działalność, o której mowa w ust. 1, poseł lub senator ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną lub finansową na zasadach określonych w ustawie oraz w regulaminach Sejmu lub Senatu. Art. 6a. Poseł lub senator, który, podejmując dzia łania wchodzące w zakres sprawowania mandatu, na rusza prawa osób trzecich, może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu lub Senatu. Art.

7.

1. Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł lub senator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu lub Senatu, z zastrzeżeniem art. 8.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy czynów popełnionych do dnia wygaśnięcia mandatu, w tym czynów popełnionych przed dniem ogłoszenia wyni ków wyborów.

3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w postępo waniu karnym, wszczętym przed dniem ogłoszenia wyników wyborów, wobec osoby, która została wy brana na posła lub senatora.

4. Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej może nastąpić tylko za czyn wskazany we wniosku, który był podstawą wyrażenia zgody przez Sejm lub Senat. Po ciągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności za inny czyn wymaga odrębnej zgody Sejmu lub Senatu. Art. 7a. Przedawnienie w postępowaniu karnym czynu objętego immunitetem nie biegnie w okresie korzystania z immunitetu. Art. 7b. 1.

2) Wniosek o wyrażenie zgody na pociąg nięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia pub licznego składa się za pośrednictwem Prokuratora Ge neralnego.

2. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie po sła lub senatora do odpowiedzialności karnej w spra wie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego składa oskarżyciel prywatny, po wniesieniu sprawy do sądu.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, sporządza i podpisuje adwokat lub radca prawny, z wyjątkiem wniosków składanych w swoich sprawach przez sę dziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz profesorów i doktorów habilitowa nych nauk prawnych.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy oraz pełnomocnika;

2) imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia po sła lub senatora;

3) wskazanie podstawy prawnej wniosku;

4) dokładne określenie czynu, którego dotyczy wnio sek, ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i oko liczności jego popełnienia oraz jego skutków, a zwłaszcza charakteru powstałej szkody;

5) uzasadnienie.

1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senato ra (Dz. U. Nr 48, poz. 446), która weszła w życie z dniem 9 kwietnia 2005 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 9 paź dziernika 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1375), która we szła w życie z dniem 31 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 7 — 507 — Poz. 295. Przepisy ust. 2—4 stosuje się odpowiednio do wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła lub senatora do cywilnej odpowiedzialności sądowej w sprawach, o których mowa w art. 6a. Art. 7c.

1. Wniosek o wyrażenie zgody na pociąg nięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej składa się Marszałkowi Sejmu lub Marszałkowi Sena tu, który kieruje ten wniosek do organu właściwego do rozpatrzenia wniosku na podstawie regulaminów Sejmu lub Senatu, zawiadamiając jednocześnie po sła lub senatora, którego wniosek dotyczy, o treści wniosku.

2. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku, o któ rym mowa w ust. 1, powiadamia posła lub senatora, którego wniosek dotyczy, o terminie rozpatrzenia wniosku.

3. Na żądanie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, sąd albo odpowied ni organ, przed którym toczy się postępowanie wobec posła lub senatora, udostępnia akta postępowania.

4. Poseł lub senator, którego wniosek dotyczy, przedstawia organowi właściwemu do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, wyjaśnienia i własne wnioski w tej sprawie w formie pisemnej lub ustnej.

5. Po rozpatrzeniu sprawy organ właściwy do roz patrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, uchwala sprawozdanie wraz z propozycją przyjęcia lub odrzu cenia wniosku.

6. Sejm lub Senat wyraża zgodę na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej w dro dze uchwały podjętej bezwzględną większością gło sów ustawowej liczby posłów lub senatorów. Nieuzy skanie wymaganej większości głosów oznacza podję cie uchwały o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej.

7. Przepisy ust. 1—6 oraz art. 10a stosuje się odpo wiednio do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w art. 7b ust. 5. Art.

8.

1. W zawiadomieniu, o którym mowa w art. 7c ust. 1, Marszałek Sejmu lub Marszałek Sena tu wyznacza termin na złożenie przez posła lub sena tora oświadczenia o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.

2. Jeżeli poseł lub senator złoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, przepisów art. 7c ust. 2—6 nie stosuje się.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, poseł lub senator kieruje, w formie pisemnej, do Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu, który zwraca się do or ganu właściwego do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w art. 7c ust. 1, o przedstawienie opinii co do formalnej poprawności tego oświadczenia.

4. Marszałek Sejmu lub Marszałek Senatu może zwrócić się do posła lub senatora o uściślenie treści oświadczenia w wyznaczonym terminie. Nieuściślenie treści w tym terminie powoduje pozostawienie oświadczenia bez biegu; w takim przypadku mają za stosowanie przepisy art. 7c ust. 2—6.

5. Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej może nastąpić tylko za czyn wskazany we wniosku, co do którego poseł lub senator wyraził zgodę w trybie okreś lonym w ust. 1—

4. Pociągnięcie do odpowiedzialnoś ci za inny czyn wymaga odrębnej zgody, wyrażonej w trybie określonym w ust. 1—4 albo w trybie określo nym w art. 7c.

6. W przypadku gdy poseł lub senator wyrazi zgo dę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za część czynów wskazanych we wniosku, w pozostałym zakresie wniosek jest rozpatrywany w trybie określo nym w art. 7c.

7. O złożeniu przez posła lub senatora oświadcze nia, o którym mowa w ust. 1, Marszałek Sejmu lub Marszałek Senatu niezwłocznie informuje Sejm lub Senat.

8. Wycofanie zgody, o której mowa w ust. 1, jest prawnie bezskuteczne.

9. Przepisy ust. 1—8 nie mają zastosowania do spraw, o których mowa w art. 6a. Art.

9. 1.

3) Prokurator Generalny w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów informuje Mar szałka Sejmu lub Marszałka Senatu o toczących się przeciwko posłom lub senatorom postępowaniach karnych wszczętych przed dniem ogłoszenia wyników wyborów.

2. W przypadku uzyskania przez posła lub senatora mandatu w trakcie kadencji Sejmu lub Senatu przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Poseł lub senator, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne wszczęte przed dniem wyboru, może wystąpić do Sejmu lub Senatu z wnioskiem o zażądanie przez Sejm lub Senat zawieszenia postę powania karnego do czasu wygaśnięcia mandatu. Wniosek nie może dotyczyć wykonania kary orzeczo nej prawomocnym wyrokiem sądu.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się do Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności: dokładne oznaczenie sprawy karnej, ze wskazaniem organu, przed którym toczy się postę powanie, uzasadnienie wniosku oraz podpis wniosko dawcy.

6. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 3, nie od powiada warunkom określonym w ust. 3 i 5, Marsza łek Sejmu lub Marszałek Senatu, po zasięgnięciu opi nii Prezydium Sejmu lub Prezydium Senatu, zwraca go wnioskodawcy w celu uzupełnienia.

7. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 3, odpo wiada warunkom określonym w ust. 3 i 5, Marszałek Sejmu lub Marszałek Senatu kieruje ten wniosek do rozpatrzenia przez organ właściwy na podstawie regu laminów Sejmu lub Senatu.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu man datu posła i senatora (Dz. U. Nr 162, poz. 1086), która we szła w życie z dniem 3 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 7 — 508 — Poz. 298. Do postępowania z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7c ust. 2—5.

9. Sejm lub Senat żąda zawieszenia postępowania karnego, o którym mowa w ust. 3, w drodze uchwały podjętej większością 3/5 głosów ustawowej liczby po słów lub senatorów.

10. Poseł lub senator może złożyć Marszałkowi Sejmu lub Marszałkowi Senatu oświadczenie, że nie będzie występował z wnioskiem, o którym mowa w ust.

3. Przepisy ust. 5 i 6 oraz art. 8 ust. 7 stosuje się odpowiednio. Art.

10.

1. Poseł lub senator nie może być zatrzy many lub aresztowany bez zgody Sejmu lub Senatu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestęp stwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do za pewnienia prawidłowego toku postępowania.

2. Zakaz zatrzymania, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie formy pozbawienia lub ogranicze nia wolności osobistej posła lub senatora przez orga ny stosujące przymus.

3. O zatrzymaniu posła lub senatora, o którym mo wa w ust. 1, należy niezwłocznie powiadomić Marszał ka Sejmu lub Marszałka Senatu. Na żądanie Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu poseł lub senator musi być natychmiast zwolniony. 4.

4) Wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie lub aresztowanie posła lub senatora składa się za po średnictwem Prokuratora Generalnego.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien za wierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia po sła lub senatora;

3) dokładne określenie czynu oraz jego kwalifikację prawną;

4) podstawę prawną zastosowania określonego środ ka;

5) uzasadnienie, wskazujące w szczególności na ko nieczność zastosowania określonego środka.

6. Do postępowania z wnioskiem w sprawach wy rażenia zgody na zatrzymanie lub aresztowanie posła lub senatora przepisy art. 7c ust. 2—5 stosuje się od powiednio.

7. Sejm lub Senat wyraża zgodę na zatrzymanie lub aresztowanie posła lub senatora w drodze uchwa ły podjętej bezwzględną większością głosów ustawo wej liczby posłów lub senatorów. Nieuzyskanie wy maganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na zatrzymanie lub aresztowa nie posła lub senatora.

8. Wymóg uzyskania zgody Sejmu lub Senatu nie dotyczy wykonania kary pozbawienia wolności orze czonej prawomocnym wyrokiem sądu. Art. 10a.

1. Marszałek Sejmu lub Marszałek Senatu przesyła niezwłocznie uchwałę, o której mowa w art. 7c ust. 6, art. 9 ust. 9 i art. 10 ust. 7, albo oświadczenie posła lub senatora, o którym mowa w art. 8 ust. 1, wnioskodawcy.

2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Art. 10b. Przepisy dotyczące wyrażenia zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności za wykroczenia. Art. 1

1.

1. W odniesieniu do posłów uzyskujących mandat w trakcie kadencji Sejmu, przepisy niniejsze go rozdziału mają odpowiednie zastosowanie od dnia obsadzenia mandatu w trybie określonym w przepi sach ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Se natu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 119, poz. 999 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385).

2. W odniesieniu do senatorów uzyskujących man dat w wyniku wyborów uzupełniających do Senatu przepisy niniejszego rozdziału stosuje się od dnia ogłoszenia wyników tych wyborów.

3. Uchwała wyrażająca zgodę na pociągnięcie po sła lub senatora do odpowiedzialności karnej, uchwa ła wyrażająca zgodę na pociągnięcie posła lub senato ra do cywilnej odpowiedzialności sądowej za działal ność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu, która narusza prawa osób trzecich, oraz oświadczenie posła lub senatora o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej są skuteczne także w przypadku, gdy poseł lub senator zostanie wybrany do Sejmu lub Senatu następnej kadencji.

4. Jeżeli po nadaniu biegu wnioskowi, o którym mowa w art. 7b ust. 1, 2 albo 5 lub w art. 10 ust. 4, a przed podjęciem przez Sejm lub Senat rozstrzygnię cia w tych sprawach, upłynie kadencja Sejmu, postę powanie w danej sprawie toczy się nadal w Sejmie lub w Senacie następnej kadencji, o ile poseł lub sena tor, którego wniosek dotyczy, został wybrany na tę ka dencję. Art. 1

2. Szczegółowy tryb postępowania w spra wach uregulowanych w niniejszym rozdziale określają regulaminy Sejmu i Senatu. Rozdział 3 Prawa i obowiązki posłów i senatorów w Sejmie i w Senacie Art. 1

3.

1. Posła i senatora obowiązuje obecność oraz czynny udział w posiedzeniach Sejmu lub Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich orga nów, do których zostali wybrani.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 3. Dziennik Ustaw Nr 7 — 509 — Poz. 292. Zasady usprawiedliwiania nieobecności posłów lub senatorów nieuczestniczących w posiedzeniach Sejmu lub Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów, określają regulaminy Sejmu lub Senatu. Art. 1

4.

1. W wykonywaniu obowiązków posel skich poseł w szczególności ma prawo:

1) wyrażać swoje stanowisko oraz zgłaszać wnioski w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Sejmu i jego organów;

2) wybierać i być wybieranym do organów Sejmu;

3) zwracać się do Prezydium Sejmu o rozpatrzenie określonej sprawy przez Sejm lub komisję sej mową;

4) zwracać się do komisji sejmowej o rozpatrzenie określonej sprawy;

5) uczestniczyć w podejmowaniu poselskich inicja tyw ustawodawczych i uchwałodawczych oraz w rozpatrywaniu projektów ustaw i uchwał Sejmu;

6) uczestniczyć w dyskusji nad sprawami rozpatry wanymi przez Sejm lub komisje sejmowe;

7) wnosić interpelacje i zapytania poselskie.

2. Zasady i tryb korzystania z praw, o których mo wa w ust. 1, oraz z innych uprawnień poselskich w Sej mie, a także tryb i formy udzielania odpowiedzi na in terpelacje i zapytania poselskie oraz ich rozpatrywania przez Sejm, określa regulamin Sejmu. Art. 1

5.

1. W wykonywaniu obowiązków senator skich senator w szczególności ma prawo:

1) wyrażać swoje stanowisko oraz zgłaszać wnioski w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Senatu i jego organów;

2) wybierać i być wybieranym do organów Senatu;

3) zwracać się do Prezydium Senatu o rozpatrzenie określonej sprawy przez Senat lub komisję senac ką;

4) zwracać się do komisji senackiej o rozpatrzenie określonej sprawy;

5) uczestniczyć w podejmowaniu inicjatyw ustawo dawczych i uchwałodawczych Senatu;

6) uczestniczyć w dyskusji nad sprawami rozpatry wanymi przez Senat lub komisje senackie.

2. Zasady i tryb korzystania z praw, o których mo wa w ust. 1, oraz z innych uprawnień senatorskich w Senacie określa regulamin Senatu. Art. 1

6.

1. Posłowie i senatorowie mają prawo uzy skiwać od członków Rady Ministrów oraz przedstawi cieli właściwych organów i instytucji państwowych i samorządowych informacje i wyjaśnienia w spra wach wynikających z wykonywania obowiązków po selskich lub senatorskich.

2. Członkowie Rady Ministrów oraz przedstawicie le właściwych organów i instytucji państwowych i samorządowych, organizacji społecznych, zakładów i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, spółek prawa handlowego z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych są obowiązani przedstawiać informacje i wyjaśnienia na żądanie sta łych i nadzwyczajnych komisji sejmowych i senackich, w sprawach będących przedmiotem ich zakresu dzia łania. Art. 1

7.

1. Na zasadach określonych w regulaminie Sejmu posłowie mogą tworzyć w Sejmie kluby, koła lub zespoły poselskie.

2. Na zasadach określonych w regulaminie Senatu senatorowie mogą tworzyć w Senacie kluby, koła lub zespoły senackie.

3. Posłowie wraz z senatorami mogą tworzyć wspólne kluby, koła lub zespoły parlamentarne.

4. Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny klubu lub koła, o których mowa w ust. 1—3, korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla dóbr osobistych. Art. 1

8.

1. Do obsługi swojej działalności parla mentarnej kluby i koła, o których mowa w art. 17, mo gą tworzyć biura klubów i kół.

2. Kluby i koła otrzymują środki finansowe na po krycie kosztów swojej działalności, w tym na pokrycie kosztów działalności biur klubów i kół, w wysokości i na zasadach określonych wspólnie przez Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu. Środki te nie mogą być wy korzystywane na inne cele niż określone w zdaniu pierwszym.

3. Przewodniczący klubu lub koła może zatrudniać w biurze pracowników na czas określony, nie dłuższy niż okres działalności klubu lub koła. Działalność klu bów, kół i ich biur może być wspierana przez społecz nych współpracowników. 3a.

5) Przewodniczący klubu lub koła jest obowiąza ny podać odpowiednio Marszałkowi Sejmu albo Marszałkowi Senatu następujące dane dotyczące pra cowników biura klubu lub koła oraz społecznych współpracowników:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprze dzającym dzień, w którym osoba została pracow nikiem biura klubu lub koła albo społecznym współpracownikiem;

4) źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedza jącym dzień, w którym osoba została pracowni kiem biura klubu lub koła albo społecznym współ pracownikiem;

5) Dodany przez art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), która weszła w życie z dniem 7 marca 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 7 — 510 — Poz. 295) informację o wykonywanej działalności gospodar czej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została pracownikiem biura klubu lub koła albo społecznym współpracownikiem. 3b.

5) Dane, o których mowa w ust. 3a, są jawne i są podawane do wiadomości publicznej odpowied nio przez Marszałka Sejmu albo Marszałka Senatu w formie zapisu elektronicznego.

4. Przewodniczący klubu lub koła, w ramach środ ków, o których mowa w ust. 2, ustala sposób wyna gradzania pracowników biur klubów i kół.

5. Pracownikom, o których mowa w ust. 3, zatrud nionym na podstawie umowy o pracę, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach okreś lonych w odrębnej ustawie. Tryb wypłacania tego wy nagrodzenia określają odpowiednio Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu.

6. Pracownikom zatrudnionym w biurach klubów i kół na podstawie umowy o pracę przysługuje nagro da za wieloletnią pracę w wysokości:

1) po 20 latach pracy — 75 % wynagrodzenia mie sięcznego;

2) po 25 latach pracy — 100 % wynagrodzenia mie sięcznego;

3) po 30 latach pracy — 150 % wynagrodzenia mie sięcznego;

4) po 35 latach pracy — 200 % wynagrodzenia mie sięcznego;

5) po 40 latach pracy — 300 % wynagrodzenia mie sięcznego;

6) po 45 latach pracy — 400 % wynagrodzenia mie sięcznego.

7. Pracownikom biur klubów i kół, zatrudnionym w dniu zakończenia kadencji Sejmu i Senatu, przysłu guje odprawa w związku z zakończeniem kadencji Sej mu i Senatu:

1) jeżeli pracownik był zatrudniony w biurze co naj mniej połowę okresu trwania kadencji — w wyso kości jednomiesięcznego wynagrodzenia;

2) jeżeli pracownik był zatrudniony w biurze krócej niż połowę okresu trwania kadencji — w wysokoś ci odpowiadającej części jednomiesięcznego wy nagrodzenia obliczonego za każdy przepracowany miesiąc, proporcjonalnie do przepracowanego okresu.

8. Tryb obliczania oraz wypłacania nagród za wie loletnią pracę oraz odpraw w związku z zakończeniem kadencji Sejmu i Senatu pracownikom, o których mo wa w ust. 3, określają odpowiednio Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu.

9. Środki na cele, o których mowa w ust. 5—7, za pewnia się w budżetach odpowiednio Kancelarii Sej mu i Kancelarii Senatu.

10. Przewodniczący klubów i kół są obowiązani złożyć odpowiednio w Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu w okresach rocznych oraz na zakończenie dzia łalności klubu i koła rozliczenie środków przeznaczo nych na pokrycie kosztów działalności klubów i kół, w tym na pokrycie kosztów działalności biur klubów i kół. 1

1. Warunki organizacyjno-techniczne tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur, o których mowa w ust. 1, określają odpowiednio Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu. Rozdział 4 Inne prawa i obowiązki posłów i senatorów Art. 19.

6)

1. W wykonywaniu mandatu poseł lub senator ma prawo, jeżeli nie narusza dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów oraz wglądu w działalność organów administracji rzą dowej i samorządu terytorialnego, a także spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zakładów i przedsię biorstw państwowych i samorządowych, z zachowa niem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

2. Zasady i tryb udostępniania posłom i senato rom informacji i materiałów stanowiących tajemnicę państwową i służbową określają przepisy o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej. Art. 19.

7)

1. W wykonywaniu mandatu poseł lub senator ma prawo, jeżeli nie narusza dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do po mieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także spółek z udziałem Skar bu Państwa oraz zakładów i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

2. Zasady i tryb udostępniania posłom i senatorom in formacji niejawnych określają przepisy o ochronie informa cji niejawnych. Art.

20.

1. Poseł lub senator ma prawo podjąć — w wykonywaniu swoich obowiązków poselskich lub senatorskich — interwencję w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji spo łecznej, a także w jednostkach gospodarki niepań stwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we włas nym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania.

2. Organy i jednostki, wymienione w ust. 1, wobec których poseł lub senator podjął interwencję, są obo wiązane najpóźniej w ciągu czternastu dni powiado mić posła lub senatora o stanie rozpatrywania sprawy i w terminie uzgodnionym z posłem lub senatorem ostatecznie ją załatwić.

6) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 7.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 104 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), która wejdzie w życie z dniem 2 stycz nia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 7 — 511 — Poz. 293. Kierownicy organów i jednostek, o których mo wa w ust. 1, są obowiązani niezwłocznie przyjąć posła lub senatora, który przybył w związku ze sprawą wyni kającą z wykonywania jego mandatu, oraz udzielić in formacji i wyjaśnień dotyczących sprawy.

4. Legitymacja poselska lub senatorska upoważnia parlamentarzystę do wstępu na teren jednostek, o któ rych mowa w ust. 1. Art. 2

1.

1. Posłowie i senatorowie przyjmują opi nie, postulaty, wnioski wyborców oraz ich organizacji i biorą je pod uwagę w swej działalności parlamen tarnej.

2. Poseł lub senator nie może być zobowiązany do udzielania informacji o osobie, która przekazała mu określone informacje lub przedstawiła opinię. Przepi su art. 163 Kodeksu postępowania karnego

8) nie sto suje się. Art. 2

2.

1. Poseł ma prawo uczestniczyć w sesjach sejmików województw, rad powiatów i rad gmin, właściwych dla okręgu wyborczego, z którego został wybrany, lub właściwych ze względu na siedzibę biu ra posła.

2. Senator ma prawo uczestniczyć w sesjach sej mików województw, rad powiatów i rad gmin, właś ciwych dla okręgu wyborczego, z którego został wy brany.

3. Uczestnicząc w sesjach, o których mowa w ust. 1 i 2, poseł i senator może zgłaszać swoje uwagi i wnios ki.

4. Warunki do realizacji praw posła i senatora, o których mowa w ust. 1—3, zapewniają przewodni czący sejmików województw oraz przewodniczący rad powiatów i rad gmin.

5. (uchylony).9)

6. W odniesieniu do Rady miasta stołecznego War szawy i rad dzielnic gmin warszawskich

10) przepisy ust. 1—4 stosuje się odpowiednio. Art. 2

3.

1. Posłowie i senatorowie tworzą biura po selskie, senatorskie lub poselsko-senatorskie w celu obsługi swojej działalności w terenie.

2. Poseł i senator mogą realizować swoją działal ność terenową w wybranym okręgu lub okręgach wy borczych.

3. Posłowi i senatorowi przysługuje ryczałt na po krycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur, na zasadach i w wysokości określonych wspólnie przez Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu. Środki te nie mogą być wykorzystywane na inne cele niż okreś lone w zdaniu pierwszym.

4. Poseł lub senator może zatrudniać pracowników w biurze we własnym imieniu na czas określony, nie dłuższy niż czas sprawowania mandatu. Działalność posła lub senatora może być wspierana przez społecz nych współpracowników. 4a.1

1) Poseł lub senator jest obowiązany podać od powiednio Marszałkowi Sejmu albo Marszałkowi Se natu następujące dane dotyczące pracowników biura oraz społecznych współpracowników:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprze dzającym dzień, w którym osoba została pracow nikiem biura albo społecznym współpracowni kiem;

4) źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedza jącym dzień, w którym osoba została pracowni kiem biura albo społecznym współpracownikiem;

5) informację o wykonywanej działalności gospodar czej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została pracownikiem biura albo społecznym współpracownikiem. 4b.1

1) Dane, o których mowa w ust. 4a, są jawne i są podawane do wiadomości publicznej odpowied nio przez Marszałka Sejmu albo Marszałka Senatu w formie zapisu elektronicznego.

8) Obecnie: art. 180 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko deks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826 i Nr 125, poz. 842), która weszła w życie z dniem 1 września 1998 r., stosownie do art. 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wprowadzające Ko deks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 556 i Nr 160, poz. 1083, z 2000 r. Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 213, poz. 1801, z 2003 r. Nr 17, poz. 155 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766 i Nr 247, poz. 1823), która weszła w życie z dniem 1 września 1998 r.

9) Przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 kwietnia 1999 r. o zmia nie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 52, poz. 527), która weszła w życie z dniem 30 czerwca 1999 r.

10) Obecnie: na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 mar ca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 787), która we szła w życie w dniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przypadających w związku z zakończeniem kadencji tych organów wybra nych w dniu 11 października 1998 r., zgodnie z art. 33 i 28 tej ustawy, miasto stołeczne Warszawa jest gminą mają cą status miasta na prawach powiatu. 1

1) Dodany przez art. 21 pkt 2 ustawy, o której mowa odnoś niku 5. Dziennik Ustaw Nr 7 — 512 — Poz. 295. Poseł lub senator, w ramach środków, o których mowa w ust. 3, ustala wynagrodzenie pracowników biur.

6. Pracownikom biur przysługuje dodatkowe wy nagrodzenie roczne na zasadach określonych w od rębnej ustawie. Tryb wypłacania tego wynagrodzenia określają odpowiednio Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu.

7. Pracownikom, o których mowa w ust. 4, zatrud nionym na podstawie umowy o pracę, przysługuje na groda za wieloletnią pracę oraz odprawa w związku z zakończeniem kadencji Sejmu i Senatu na zasadach określonych w art. 18 ust. 6 i 7.

8. Tryb obliczania oraz wypłacania pracownikom biur nagród za wieloletnią pracę oraz odpraw w związ ku z zakończeniem kadencji Sejmu i Senatu określają odpowiednio Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu.

9. Środki na cele, o których mowa w ust. 6 i 7, za pewnia się w budżetach odpowiednio Kancelarii Sej mu i Kancelarii Senatu.

10. Poseł i senator są obowiązani złożyć odpo wiednio w Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu w okresach rocznych, w związku z wygaśnięciem man datu oraz na koniec kadencji, rozliczenie kwot ryczał tów przeznaczonych na prowadzenie biura. 10a.1

2) W razie śmierci posła lub senatora oraz w przypadku, o którym mowa w art. 5a, prawa i obo wiązki posła i senatora wynikające z funkcjonowania i znoszenia biura przechodzą odpowiednio na Mar szałka Sejmu i Marszałka Senatu. 1

1. Warunki organizacyjno-techniczne tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur, o których mowa w ust. 1, określają odpowiednio Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu. Art. 2

4.

1. Organy administracji rządowej i samo rządu terytorialnego są obowiązane udzielać posłom i senatorom wszechstronnej pomocy w wykonywaniu ich funkcji.

2. Organy administracji rządowej i samorządu te rytorialnego są obowiązane udostępnić posłowi lub senatorowi lokal na czas odbycia doraźnego dyżuru poselskiego lub senatorskiego w miejscowości, w któ rej poseł lub senator nie otworzył biura określonego w art. 23 ust. 1. Rozdział 5 Warunki wykonywania mandatu Art. 2

5.

1. Posłom i senatorom w okresie sprawo wania mandatu, licząc od pierwszego posiedzenia Sejmu lub Senatu, przysługuje uposażenie poselskie lub senatorskie, zwane dalej „uposażeniem”, wypła cane miesięcznie, także za niepełne miesiące sprawo wania mandatu.

2. Uposażenie odpowiada wysokości wynagrodze nia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kie rownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem do datku z tytułu wysługi lat. 3.1

3) Posłowi lub senatorowi, który nie korzysta z urlopu bezpłatnego, o którym mowa w art. 29 ust. 1, albo prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, albo nie zawiesił pra wa do emerytury lub renty, uposażenie, o którym mo wa w ust. 1 i 2, nie przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 3a. 3a.1

4) Posłowi lub senatorowi uprawnionemu do emerytury na podstawie:

1) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.15)) albo ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpie czeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.16)), który ukończył 60 lat (ko bieta) albo 65 lat (mężczyzna),

2) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich ro dzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.17)) albo ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrze niu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywia du, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Anty korupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Wię ziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.18)), którego emerytura stanowi 75 % podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą — uposażenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysłu guje również w razie pobierania emerytury. 1

2) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoś niku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu manda tu posła i senatora (Dz. U. Nr 152, poz. 1022), która weszła w życie z dniem 20 sierpnia 2010 r. 1

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu manda tu posła i senatora (Dz. U. Nr 144, poz. 1177), która weszła w życie z dniem 1 października 2009 r. 1

4) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoś niku 13. 1

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726. 1

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 595, Nr 79, poz. 667 i Nr 97, poz. 800. 1

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 559, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 24, poz. 145, Nr 79, poz. 669, Nr 95, poz. 785 i Nr 161, poz. 1278 oraz z 2010 r. Nr 27, poz. 141, Nr 36, poz. 204, Nr 113, poz. 745 i Nr 167, poz. 1130. 1

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409 i Nr 220, poz. 1410, z 2009 r. Nr 24, poz. 145 i Nr 95, poz. 786 oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745. Dziennik Ustaw Nr 7 — 513 — Poz. 294. W uzasadnionych przypadkach Prezydium Sej mu lub Prezydium Senatu może podjąć decyzję o przy znaniu, na wniosek posła lub senatora, o którym mo wa w ust. 3, uposażenia w całości lub w części.

5. Zasady obniżania uposażenia posłów i senato rów uniemożliwiających, poprzez rażące naruszanie przepisów odpowiednich regulaminów, pracę Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów, oraz nieuczestniczących, bez usprawiedli wienia, w posiedzeniach Sejmu lub Senatu oraz Zgro madzenia Narodowego, a także ich organów, określa ją regulaminy Sejmu i Senatu.

6. Szczegółowe zasady wypłacania uposażenia po słom lub senatorom, w tym:

1) obejmującym mandat w trakcie trwania kadencji,

2) którzy nie złożyli ślubowania na pierwszym posie dzeniu Sejmu lub Senatu — określa Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu. Art. 2

6.

1. Do uposażenia przysługują dodatki w wysokości:

1) 20 % uposażenia — dla pełniących funkcję prze wodniczącego komisji;

2) 15 % uposażenia — dla pełniących funkcję zastęp cy przewodniczącego komisji;

3) 10 % uposażenia — dla pełniących funkcję prze wodniczących stałych podkomisji.

2. Prezydium Sejmu oraz Prezydium Senatu mogą:

1) określać inne, niż przewidziane w ust. 1, okolicznoś ci uzasadniające wypłacanie dodatków do uposa żenia oraz ustalać ich wysokość;

2) określać komisje poselskie lub senackie, których członkowie otrzymują także inne, niż wymienione w ust. 1, dodatki do uposażenia, oraz ustalać ich wysokość;

3) określać tryb wypłaty dodatków.

3. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej dodatków, wypłaca się je miesięcznie w łącznej wyso kości nieprzekraczającej 35 % uposażenia. Art. 2

7. Uposażenie oraz dodatki, o których mowa w art. 26, są traktowane jako wynagrodzenie ze sto sunku pracy. Art. 2

8.

1. Okres pobierania uposażenia jest trakto wany jak okres zatrudnienia. Okres ten zalicza się rów nież do stażu pracy, od którego zależą wszelkie upraw nienia pracownicze, w tym także uprawnienia szcze gólne, uzależnione od zatrudnienia w określonym za wodzie, branży lub zakładzie pracy.

2. Posłowi lub senatorowi, który uległ wypadkowi przy wykonywaniu mandatu, przysługują świadczenia na zasadach i w wysokości określonych przepisami o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i cho rób zawodowych. 2a. Świadczenia, o których mowa w ust. 2, dla po sła lub senatora niepobierającego uposażenia są finansowane z budżetu państwa.

3. (uchylony).19)

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, określa, w drodze rozporządzenia:

1) wzór dokumentu potwierdzającego okres i wyso kość pobieranego uposażenia, dodatków do upo sażenia i składek od tych świadczeń;

2) skład zespołu powypadkowego badającego oko liczności i przyczyny wypadku przy sprawowaniu mandatu oraz zakres zadań Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu w stosunku do poszkodowa nych w tych wypadkach posłów i senatorów, uwzględniając w szczególności czynności niezbęd ne do ustalenia uprawnienia do świadczeń należ nych z tytułu wypadku. Art. 2

9.

1. Poseł lub senator pozostający w stosun ku pracy z pracodawcami innymi, niż wymienieni w art. 30 ust. 1, otrzymuje urlop bezpłatny, na swój wniosek, na okres sprawowania mandatu oraz trzech miesięcy po jego wygaśnięciu — bez względu na ro dzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas określony, który ustałby przed termi nem zakończenia urlopu bezpłatnego, przedłuża się do trzech miesięcy po zakończeniu tego urlopu.

2. Pracodawca zatrudniający posła lub senatora, który nie skorzystał z prawa do urlopu bezpłatnego, jest obowiązany udzielić posłowi lub senatorowi zwol nienia od pracy w celu wykonywania obowiązków po selskich i senatorskich. Art. 30.

1. W okresie wykonywania mandatu po słowie i senatorowie nie mogą wykonywać pracy na podstawie stosunku pracy: w Kancelarii Sejmu, w Kan celarii Senatu, w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospo litej Polskiej, w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, w Najwyższej Izbie Kontroli, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w Kra jowym Biurze Wyborczym, w Państwowej Inspekcji Pracy, w administracji rządowej i samorządu teryto rialnego — z wyjątkiem stosunku pracy z wyboru — oraz nie mogą wykonywać pracy w charakterze sę dziego i prokuratora, pracownika administracyjnego sądu i prokuratury, a także nie mogą pełnić zawodo wej służby wojskowej.

2. Przepis art. 29 ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że urlop jest udzielany z urzędu. Art. 3

1.

1. Pracodawca, u którego poseł lub sena tor otrzymał urlop bezpłatny, jest obowiązany zatrud nić go po zakończeniu urlopu bezpłatnego lub — w ra zie jego gotowości do pracy — po wygaśnięciu man 1

9) Przez art. 166 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 7 — 514 — Poz. 29

datu, na tym samym lub równorzędnym pod wzglę dem płacowym stanowisku pracy, z wynagrodzeniem, jakie otrzymywałby poseł lub senator, gdyby nie sko rzystał z urlopu bezpłatnego.

2. Rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z posłem lub senatorem, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem stosunku pracy z wyboru, oraz zmiana warunków jego pracy lub płacy w ciągu dwóch lat po wygaśnięciu mandatu może nastąpić tylko za zgodą Prezydium Sejmu lub Prezydium Senatu.

3. Stosunek pracy z nauczycielem lub nauczycie lem akademickim nie może wygasnąć wcześniej niż z końcem roku szkolnego lub akademickiego, nastę pującym po upływie okresu, o którym mowa w art. 29 ust. 1. Art. 3

2.

1. Do posła i senatora zajmującego jedno cześnie kierownicze stanowisko państwowe nie stosu je się przepisów art. 25—27, art. 28 ust. 1 i art. 29—31.

2. Przez kierownicze stanowiska państwowe rozu mie się stanowiska wymienione w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Art. 3

3.

1. Poseł lub senator jest obowiązany po wiadomić odpowiednio Marszałka Sejmu lub Marszał ka Senatu o zamiarze podjęcia dodatkowych zajęć, z wyjątkiem działalności podlegającej prawu autor skiemu i prawom pokrewnym.

2. Posłowie i senatorowie nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn, mogą cych podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z art. 1 ust. 1.

3. Posłowie i senatorowie nie mogą powoływać się na swój mandat ani posługiwać tytułem posła lub senatora w związku z podjętymi dodatkowymi zajęcia mi bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.

4. Naruszenie przez posła lub senatora przepisu ust. 1, 2 lub 3 powoduje odpowiedzialność regulami nową. Art. 3

4.

1. Posłowie i senatorowie nie mogą pro wadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia państwowego lub komunalnego, a także zarzą dzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

2. Posłowie i senatorowie nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami handlowymi przedsiębiorców z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie posła lub senatora do tych władz jest z mocy prawa nieważny.

3. Jeżeli wybór lub powołanie, o którym mowa w ust. 2, miało miejsce przed rozpoczęciem wykony wania mandatu, poseł i senator jest obowiązany zrzec się stanowiska lub funkcji. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji, poseł i senator traci je z mocy prawa po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania, o którym mowa w art. 2.

4. Posłowie i senatorowie nie mogą posiadać pa kietu większego niż 10 % udziałów lub akcji w spół kach prawa handlowego z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Udziały lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez po sła lub senatora przed pierwszym posiedzeniem Sej mu lub Senatu, a w razie niezbycia ich nie uczestniczą one przez okres sprawowania mandatu i dwu lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących im uprawnień (prawa głosu, prawa do dywidendy, prawa do podziału majątku, prawa poboru). 5.

20) Naruszenie przez posła lub senatora przepi sów ust. 1—3 powoduje odpowiedzialność regulami nową. Art. 3

5.

1. Posłowie i senatorowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątko wym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspól nością majątkową. Oświadczenie to zawiera w szcze gólności informacje o:

1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczest nictwie w spółkach cywilnych lub w osobowych spółkach handlowych, udziałach i akcjach w spół kach handlowych, o nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub ko munalnej osoby prawnej, mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także o prowadzonej działalności gospodarczej i stanowiskach zajmo wanych w spółkach handlowych;

2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z poda niem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;

3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zło tych;

4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

2. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym stano wi załącznik do ustawy.

3. Oświadczenie o stanie majątkowym składa się w dwóch egzemplarzach odpowiednio Marszałkowi Sejmu albo Marszałkowi Senatu w następujących ter minach:

1) do dnia złożenia ślubowania, wraz z informacją o sposobie i terminach zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem ma jątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialne go w związku z wyborem na posła albo senatora oraz z informacją o posiadaniu majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego;

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wyna grodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1202), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 7 — 515 — Poz. 292) do dnia 30 kwietnia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, dołącza jąc kopię rocznego zeznania podatkowego (PIT);

3) w terminie miesiąca od dnia zarządzenia nowych wyborów do Sejmu i Senatu.

4. Jeden egzemplarz oświadczenia o stanie mająt kowym Marszałek Sejmu albo Marszałek Senatu prze kazuje do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania posła lub senatora.

5. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania posła albo senatora oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informa cje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym są podawane do wiadomości publicznej odpowiednio przez Marszałka Sejmu albo Marszałka Senatu w for mie zapisu elektronicznego.

6. Analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym dokonują właściwe komisje po wołane odpowiednio przez Sejm albo Senat w trybie określonym w regulaminach odpowiednio Sejmu albo Senatu oraz właściwe urzędy skarbowe. Podmiot dokonujący analizy danych zawartych w oświadcze niu jest uprawniony do porównania treści analizowa nego oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń oraz z dołączoną kopią rocznego zeznania podatkowego (PIT). Wyniki analizy przedstawia się od powiednio Prezydium Sejmu albo Prezydium Senatu. 6a.2

1) Kontroli rzetelności i prawdziwości oświad czeń o stanie majątkowym, o których mowa w ust. 1, dokonuje Centralne Biuro Antykorupcyjne w trybie i na zasadach określonych w rozdz. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyj nym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.22)).

7. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowu je się przez 6 lat. 8.2

3) Niezłożenie oświadczenia o stanie majątko wym powoduje odpowiedzialność regulaminową oraz utratę, do czasu złożenia oświadczenia, prawa do upo sażenia.

9. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o stanie majątkowym powoduje od powiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego. Art. 35a.

1. Tworzy się Rejestr Korzyści, zwany da lej „Rejestrem”.

2. W Rejestrze ujawniane są korzyści uzyskiwane przez posłów, senatorów lub ich małżonków.

3. Do Rejestru należy zgłaszać informacje o:

1) wszystkich stanowiskach i zajęciach wykonywa nych zarówno w administracji publicznej, jak i w instytucjach prywatnych, z tytułu których po biera się wynagrodzenie, oraz pracy zawodowej wykonywanej na własny rachunek;

2) faktach materialnego wspierania działalności publicznej prowadzonej przez zgłaszającego;

3) darowiźnie otrzymanej od podmiotów krajowych lub zagranicznych, jeżeli jej wartość przekracza 50 % najniższego wynagrodzenia pracowników za pracę, obowiązującego w grudniu roku poprzedza jącego, określonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy;

4) wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwią zanych z pełnioną funkcją publiczną, jeżeli ich koszt nie został pokryty przez zgłaszającego lub je go małżonka albo instytucje ich zatrudniające bądź partie polityczne, zrzeszenia lub fundacje, których są członkami;

5) innych uzyskanych korzyściach, o wartościach większych niż wskazane w pkt 3, niezwiązanych z zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem zajęć albo pracy zawodowej, o których mowa w pkt 1.

4. Do Rejestru należy także zgłaszać informacje o udziale w organach fundacji, spółek prawa handlo wego lub spółdzielni, nawet wówczas, gdy z tego tytu łu nie pobiera się żadnych świadczeń pieniężnych.

5. Przy podawaniu informacji poseł i senator są obowiązani zachować największą staranność i kiero wać się swoją najlepszą wiedzą.

6. Wszystkie zmiany danych objętych Rejestrem należy zgłosić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich zaistnienia.

7. Rejestr jest jawny. Rejestr dla posłów prowadzi Marszałek Sejmu, a dla senatorów Marszałek Senatu.

8. Prowadzący Rejestr raz w roku, w odrębnej publikacji, podaje do publicznej wiadomości zawarte w nim dane.

9. Ujawnienie informacji w Rejestrze nie zwalnia od odpowiedzialności przewidzianej w ustawie za nie dopełnienie określonych w niej obowiązków. Art. 36.2

4) Posłom i senatorom oraz członkom ich rodzin przysługują świadczenia zdrowotne na zasa dach określonych w przepisach o świadczeniach opie ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Art. 3

7. (uchylony).25) 2

1) Dodany przez art. 166 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708), która weszła w życie z dniem 24 lipca 2006 r. 2

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 105, poz. 880 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578. 2

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 20. 2

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 208 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), która weszła w życie z dniem 1 października 2004 r. 2

5) Przez art. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 20. Dziennik Ustaw Nr 7 — 516 — Poz. 29

Art. 3

8.

1. Posłowi i senatorowi, który w trakcie sprawowania mandatu lub w ciągu dwunastu miesię cy po jego wygaśnięciu albo dwóch lat od zakończe nia korzystania z urlopu bezpłatnego, o którym mowa w art. 29 i art. 30, przechodzi na emeryturę albo rentę, przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości trzech uposażeń — przy przejściu na emeryturę oraz jednego uposażenia — przy przejściu na rentę.

2. W razie zbiegu uprawnień, z różnych tytułów, do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, przysługuje odprawa wybrana przez uprawnionego. Art. 3

9.

1. Posłowi i senatorowi w związku z zakoń czeniem kadencji przysługuje odprawa parlamentarna w wysokości trzech uposażeń. Odprawa nie przysłu guje, jeżeli poseł lub senator został wybrany na na stępną kadencję.

2. W razie śmierci posła lub senatora w czasie wy konywania mandatu lub w ciągu trzech miesięcy po jego wygaśnięciu, przysługuje odprawa pośmiertna na zasadach i w wysokości określonych dla pracowni ków w Kodeksie pracy. Art. 40. W razie zbiegu uprawnień do odprawy określonej w art. 38 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 przysługu je odprawa wybrana przez uprawnionego. Art. 4

1.

1. Posłowie i senatorowie oraz członkowie ich rodzin są uprawnieni do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych, utworzonego na zasadach określonych w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

2. Byli posłowie i senatorowie oraz członkowie ich rodzin korzystają z funduszu świadczeń socjalnych na zasadach określonych w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

3. Zasady przeznaczania środków z funduszu, o którym mowa w ust. 1, na poszczególne cele i rodza je działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzy stania z usług i świadczeń finansowanych z tego fun duszu określają odpowiednio Marszałek Sejmu i Mar szałek Senatu. Art. 4

2.

1. Posłowi i senatorowi przysługują środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z wydat kami poniesionymi w związku z wykonywaniem man datu na terenie kraju, w zryczałtowanej wysokości 25 % uposażenia miesięcznego (dieta parlamentarna).

2. Dieta parlamentarna jest wolna od podatku do chodowego od osób fizycznych w granicach określo nych w odrębnych przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i nie może być zajęta w drodze egzekucji.

3. Poseł lub senator nie może pobierać jednocześ nie diety parlamentarnej i diety z tytułu wykonywania funkcji radnego. Poseł lub senator wybiera dietę, któ rą będzie pobierał.

4. Zasady obniżania i utraty prawa do diety parla mentarnej posłów i senatorów uniemożliwiających, poprzez rażące naruszanie przepisów odpowiednich regulaminów, pracę Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów, oraz nieuczestni czących, bez usprawiedliwienia, w posiedzeniach Sej mu lub Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów, określają regulaminy Sejmu i Se natu.

5. Szczegółowe zasady i tryb wypłaty diet parla mentarnych oraz należności posłów i senatorów dele gowanych przez Sejm i Senat poza granice kraju okreś lają wspólnie Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu. Art. 4

3.

1. Poseł i senator ma prawo, na terenie kraju, do bezpłatnego przejazdu środkami publiczne go transportu zbiorowego oraz przelotów w krajowym przewozie lotniczym, a także do bezpłatnych przejaz dów środkami publicznej komunikacji miejskiej.

2. Minister właściwy do spraw transportu, po za sięgnięciu opinii Prezydium Sejmu i Prezydium Sena tu, określa, w drodze rozporządzenia, tryb korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem przejazdów publicznymi środkami komunikacji miej skiej. Art. 4

4.

1. Posłowie i senatorowie otrzymują bez płatnie dzienniki urzędowe i druki sejmowe lub sena ckie.

2. Posłowie i senatorowie otrzymują koperty z pa pierem listowym, oznaczone odpowiednim nadru kiem, do prowadzenia korespondencji związanej z wy konywaniem mandatu bez uiszczania przez nich opłat pocztowych.

3. Szczegółowe zasady realizacji uprawnień, o któ rych mowa w ust. 1 i 2, określają Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu. Art. 4

5.

1. Posłowi wydaje się legitymację posel ską, a senatorowi legitymację senatorską.

2. Posłom i senatorom wydaje się karty do głoso wania.

3. Wzór legitymacji i karty do głosowania, a także tryb postępowania oraz warunki wydawania ich dupli katów w razie zniszczenia lub zagubienia określają od powiednio Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu. Art. 4

6.

1. Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu udzielają posłom i senatorom pomocy w wykonywa niu przez nich mandatów, czuwają nad wykonywa niem przez nich obowiązków parlamentarnych, jak również nad wykonywaniem wobec nich obowiązków określonych w ustawie przez organy państwowe i sa morządu terytorialnego oraz podporządkowane im jednostki.

2. Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu, każda według swej właściwości, zapewniają i organizują ob sługę posłów i senatorów niezbędną do wykonywania przez nich obowiązków oraz pomoc merytoryczną, zwłaszcza w zakresie dostępu do opracowań specjali stycznych, literatury i ekspertyz.

3. Zadania Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu, o których mowa w ust. 1, określają szczegółowo regu laminy Sejmu i Senatu, a zadania Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu, o których mowa w ust. 2, określa ją szczegółowo regulaminy Sejmu i Senatu oraz uchwały Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu. Dziennik Ustaw Nr 7 — 517 — Poz. 29

Art. 4

7. Wydatki wynikające z uprawnień posłów i senatorów pokrywa się z budżetu państwa, w części dotyczącej odpowiednio Kancelarii Sejmu lub Kance larii Senatu. Art. 47a. Nie podlegają ogłoszeniu przepisy wyda ne na podstawie art. 18 ust. 2, 5, 8 i 11, art. 23 ust. 3, 6, 8 i 11, art. 25 ust. 6, art. 26 ust. 2, art. 37 ust. 3, art. 41 ust. 3, art. 42 ust. 5, art. 44 ust. 3 i art. 45 ust. 3 w zakresie, w jakim nie dotyczy wzoru legitymacji po selskiej i senatorskiej, i na podstawie art. 46 ust. 3 w zakresie uchwał Prezydium Sejmu i Prezydium Se natu. Rozdział 6 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 48—5

5. (pominięte).26) Art. 5

6.

1. Traci moc ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach i prawach posłów i senatorów (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 79 oraz z 1996 r. Nr 73, poz. 350), z wyjątkiem jej art. 19 ust. 22

7) i 32

7) oraz z zastrzeże niem ust. 2 niniejszego artykułu.

2. Do posłów i senatorów kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie, niekorzystających z urlopów bezpłatnych na okres sprawowania manda tu, stosuje się przepis art. 26 ustawy, o której mowa w ust. 1. Art. 5

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1996 r., z wyjątkiem:

1) rozdziału 2 i art. 51, które wchodzą w życie po upły wie 14 dni od dnia ogłoszenia28);

2) art. 34 ust. 3 i 4 oraz art. 42 ust. 3, które wchodzą w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłosze nia28). 2

6) Zamieszczone w obwieszczeniu. 2

7) Uchylony przez art. 89 ustawy, o której mowa w odnośni ku 7. 2

8) Ustawa została ogłoszona w dniu 29 czerwca 1996 r. Dziennik Ustaw Nr 7 — 518 — Poz. 29

Załącznik do ustawy z dnia 9 maja 1996 r. Uwaga!

1. Osoba składająca oświadczenie o stanie majątkowym obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.

3. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. Oświadczenie o stanie majątkowym Ja, niżej podpisany(a), ………………………………………………………………………………………………………………………………… (imiona i nazwisko; w przypadku kobiet należy podać również nazwisko panieńskie) urodzony(a) …………………………………………………………………… w ……………………………………………………………..……. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) zamieszkały(a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29), zgodnie z art. 35 tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny: I. Zasoby pieniężne: — środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. — środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: …………………………………………………………………………………..… ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. — papiery wartościowe: …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. …………………………………………………………………………………. na kwotę: ……………………………………………….. II.

1. Dom o powierzchni: ………………….. m2, adres: ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………. o wartości: ……………………………………………………………………………….…….. tytuł prawny: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……….. Dziennik Ustaw Nr 7 — 519 — Poz. 292. Mieszkanie o powierzchni: …………………. m2, adres: ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………. o wartości: ……………………………………………………………………………….…….. tytuł prawny: ……………………………………………………………………………………………………………………………..………..

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ………………………………………………………….. powierzchnia: …………………………………………… adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. o wartości: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. rodzaj zabudowy: ………………………………………………………………………………………………………………………….……. tytuł prawny: ……………………………………………………………………………………………………………………….……………… Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: …………..…………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

4. Inne nieruchomości: powierzchnia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. o wartości: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. tytuł prawny: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. III. Uczestniczę w spółce cywilnej lub w osobowej spółce handlowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej, koman dytowo-akcyjnej) — należy podać wysokość wniesionych wkładów: ………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…….…………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..…………. Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ……………..…………..………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………. IV.

1. Posiadam udziały w spółce handlowej z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów: ………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. Dziennik Ustaw Nr 7 — 520 — Poz. 29

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: ………………………………………………………..…. ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: …………………………………….………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: ……………..….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ……………………………………………..….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. V.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji: ………….……. ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: …………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: …………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ……………………………………………..…. ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. VI. Nabyłem(am) (nabył mój małżonek) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzą du terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: …………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. Dziennik Ustaw Nr 7 — 521 — Poz. 29

VII.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. — osobiście ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. — wspólnie z innymi osobami …………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: …………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): …………….…………………………………………………………..… ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. — osobiście ……………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. — wspólnie z innymi osobami ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: …………………………………………….…… ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. VIII.

1. W spółce handlowej (nazwa, siedziba spółki): ………………………………………………………………………….…………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. — jestem członkiem zarządu (od kiedy): …………………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. — jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ……………………………………………………………………..…………… ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. — jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ………………………………………………………………….…………… ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: …………………………………………….… ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. Dziennik Ustaw Nr 7 — 522 — Poz. 292. W fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą: …………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. — jestem członkiem zarządu (od kiedy): …………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. — jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ………………………………………………………………..………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. — jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ………………………………………………………………….…………… ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ………………………………………….…… ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. IX. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. X. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): …………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. Dziennik Ustaw Nr 7 — 523 — Poz. 29

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ………..…………… …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. ………………………………………………………. …………………………………………………… (miejscowość, data) (podpis)

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-04-21
Data wydania: 2010-04-19
Data wejścia w życie: 2010-04-10
Data obowiązywania: 2010-04-10
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 25 poz. 233