M.P. 2010 nr 3 poz. 22

Dziennik Ustaw Nr 6 — 468 — Poz. 25

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon tariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 153

6) zarządza się, co następuje:

§1. Określa się:

1) wzór oferty realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymienio ny w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria cie, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) ramowy wzór umowy o wsparcie realizacji zada nia publicznego lub o powierzenie realizacji zada nia publicznego przez organizację pozarządową oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór sprawozdania z wykonania zadania publicz nego określonego w umowie, o której mowa w pkt 2, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządze nia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicz nego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zada nia (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 14

6) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 25 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem admini stracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakre su działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598). Dziennik Ustaw Nr 6 — 469 — Poz. 25

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (poz. 25) Załącznik nr 1 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ………………………………………………… Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ……………………………………………………….. (rodzaj zadania publicznego2)) ……………………………………………………….. (tytuł zadania publicznego) w okresie od ………….. do …………… W FORMIE POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1) PRZEZ ……………………………………………………….. (organ administracji publicznej) składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dziennik Ustaw Nr 6 — 470 — Poz. 25

I. Dane oferenta/oferentów1), 3)

1) nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) forma prawna:4) ( ) stowarzyszenie ( ) fundacja ( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna ( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:

6) …………………………………………………………………………………………………..

5) nr NIP: ……………………………………………………………… nr REGON: …………………………………………………………………

6) adres: miejscowość: ………………………………………………………….. ul.: ……………………………………………………………………… dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:

7) ……………………………………………….…………………………………….. gmina: …………………………………………………………………. powiat:

8) ………………………………………………………………… województwo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. kod pocztowy: ………………….…… poczta: ………………………………………………………………………………………………

7) tel.: ………………………………………………………………………… faks: …………………………………………………………………….. e-mail: …………………………………………………………… http:// ……………………………………………………………………………

8) numer rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………… nazwa banku: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1): a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie:9) .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

1) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontakto wego) .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

2) przedmiot działalności pożytku publicznego: a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego b) działalność odpłatna pożytku publicznego Dziennik Ustaw Nr 6 — 471 — Poz. 25

1

3) jeżeli oferent/oferenci

1) prowadzi/prowadzą

1) działalność gospodarczą: a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców …………………………………………………………….…………………….. b) przedmiot działalności gospodarczej II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytocze niem podstawy prawnej

10) III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zada nia11) Dziennik Ustaw Nr 6 — 472 — Poz. 255. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci

1) otrzymał/otrzymali

1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowa ne, organu, który udzielił dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji11)

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

9. Harmonogram13) Zadanie publiczne realizowane w okresie od ………………… do …………………… Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) Terminy realizacji poszczególnych działań Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15) Dziennik Ustaw Nr 6 — 473 — Poz. 25

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów: Lp. Rodzaj kosztów16) Ilo ść je dn os te k K os zt je dn os tk ow y (w z ł) R od za j m ia ry Koszt całkowity (w zł) z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł) Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) I Koszty merytoryczne18) po stronie … (nazwa Oferenta)19):

1) .……………………………..…..

2) .……………………………..….. II Koszty obsługi

20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie … (nazwa Oferenta)19):

1) .……………………………..…..

2) .……………………………..….. III Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie … (nazwa Oferenta)19):

1) .……………………………..…..

2) .……………………………..….. IV Ogółem:

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego 1 Wnioskowana kwota dotacji …..…… zł ……..% 2 Środki finansowe własne17) …..…… zł ……..% 3 Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt 3.1—3.3)11) …..…… zł ……..% 3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) …..…… zł ……..% 3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17) …..…… zł ……..% 3.3 pozostałe17) …..…… zł ……..% 4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) …..…… zł ……..% 5 Ogółem (środki wymienione w pkt 1—4) …..…… zł 100 % Dziennik Ustaw Nr 6 — 474 — Poz. 253. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21) Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych Kwota środków (w zł) Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został(-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) Termin rozpatrzenia — w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty TAK/NIE1) TAK/NIE1) TAK/NIE1) TAK/NIE1) Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów

1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną)

4. Informacja, czy oferent/oferenci

1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria cie Dziennik Ustaw Nr 6 — 475 — Poz. 25

Oświadczam(-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/ oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie

1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci

1) jest/są

1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia …………………………..;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywa niem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te da ne dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci

1) składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)

1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewiden cją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycz nym. ……………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1)) Data ………………………..……………..…. Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24).

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru — dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów). Poświadczenie złożenia oferty25) Adnotacje urzędowe25) Dziennik Ustaw Nr 6 — 476 — Poz. 251) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyj ne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o sto sunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze stra że pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nieobowiązkowe. Należy wypełnić, jeżeli zadanie publicz ne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić, jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej. 1

1) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji. 1

2) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej — należy wskazać dokładny po dział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną. 1

3) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów). 1

4) Opis zgodny z kosztorysem. 1

5) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego — czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczy ni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki. 1

6) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń. 1

7) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego. 1

8) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego. 1

9) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu. 2

1) Wypełnienie fakultatywne — umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego. 2

2) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolon tariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów. 2

3) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów. 2

4) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. 2

5) Wypełnia organ administracji publicznej. Dziennik Ustaw Nr 6 — 477 — Poz. 25

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWA NR ….. o wsparcie/powierzenie

1) realizacji zadania publicznego pod nazwą: ………………………………………………………………………………….. zawarta w dniu ……………………………….. w ……………………………….. między: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., z siedzibą w ……………………………………….., zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., a: ……………………………………………………………………………………………… z siedzibą w ……………………………………………….. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym/innym rejestrze/ewidencji

1) ……………………………………………………………, reprezentowaną(-ym, -ymi) przez (imię i nazwisko oraz numer i seria dowodu osobistego) …………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….., zwaną(-ym, -ymi) dalej „Zleceniobiorcą(-ami)”2) Osoba do kontaktów roboczych: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tel. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Dziennik Ustaw Nr 6 — 478 — Poz. 25

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy(-om), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal ności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zwanej dalej „ustawą”, reali zację zadania publicznego pod tytułem: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę(-ów) w dniu …………………………………………., z uwzględnieniem aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu1), 3), zwanego dalej „zadaniem publicznym”, a Zleceniobiorca(-y) zobowiązuje(-ą) się wykonać zadanie publiczne w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

2. Niniejsza umowa jest umową o powierzenie realizacji zadania publicznego/o wsparcie realizacji zadania pub licznego1), w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy.

3. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o któ rym mowa w § 11 ust. 3.

4. Oferta oraz aktualizacje opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu1), 3), o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki do niniejszej umowy. § 2. Sposób wykonania zadania publicznego

1. Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia …………………………….. do dnia …………………………….. .

2. Zleceniobiorca(-y) zobowiązuje(-ą) się wykonać zadanie publiczne zgodnie z ofertą, z uwzględnieniem aktua lizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu1), 3).

3. Zleceniobiorca(-y) zobowiązuje(-ą) się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał(-li), i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzy skanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania publicznego. § 3. Wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego kwoty dotacji w wyso kości ……………………………………. (słownie) ……………………………………………………………………………………………..4), na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: nr rachunku: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………,

1) w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy;

2) w następujący sposób: I transza w wysokości …………………………….. (słownie) …………………………………………………………………………. w terminie …………………………………………………………………………. II transza w wysokości …………………………….. (słownie) …………………………………………………………………………. w terminie …………………………………………………………………………. III transza w wysokości …………………………….. (słownie) …………………………………………………………………………. w terminie …………………………………………………………………………. IV transza w wysokości …………………………….. (słownie) …………………………………………………………………………. w terminie …………………………………………………………………………. Dziennik Ustaw Nr 6 — 479 — Poz. 252. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania Zleceniobiorcom, którzy złożyli ofertę wspólną na realiza cję zadania publicznego, łącznej kwoty dotacji w wysokości ………………………………………………………………… (słownie) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….5)

1) w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy: a) w wysokości …………………………….. (słownie) …………………………………………………………………………………….., zgodnie z kosztorysem oferty wspólnej, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 1 ………………………………… (nazwa Zleceniobiorcy 1, który złożył ofertę wspólną), nr rachunku: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. b) w wysokości …………………………….. (słownie) …………………………………………………………………………………….., zgodnie z kosztorysem oferty wspólnej, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 2 ………………………………… (nazwa Zleceniobiorcy 2, który złożył ofertę wspólną), nr rachunku: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. c) w wysokości …………………………….. (słownie) …………………………………………………………………………………….., zgodnie z kosztorysem oferty wspólnej, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 3 ………………………………… (nazwa Zleceniobiorcy 3, który złożył ofertę wspólną), nr rachunku: …………………………………………………………………………………………………………………………………….;

2) w następujący sposób: I transza w wysokości ……………………………………. słownie ……………………………………………………………………., zgodnie z kosztorysem oferty wspólnej, w terminie …………………………. na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 1 ………………………………………………. ………………………………………………………………………. (nazwa Zleceniobiorcy 1, który złożył ofertę wspólną): nr rachunku: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. II transza w wysokości ……………………………………. słownie ……………………………………………………………………., zgodnie z kosztorysem oferty wspólnej, w terminie ……………………………………….. na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 2 ………………………………… ………………………………………………………………………. (nazwa Zleceniobiorcy 2, który złożył ofertę wspólną): nr rachunku: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. III transza w wysokości ……………………………………. słownie ……………………………………………………………………., zgodnie z kosztorysem oferty wspólnej, w terminie ……………………………………….. na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 3 ………………………………… ………………………………………………………………………. (nazwa Zleceniobiorcy 3, który złożył ofertę wspólną): nr rachunku: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

3. Zleceniobiorca(-cy) oświadcza(-ją), że jest/są

1) jedynym(-i) posiadaczem(-ami) wskazanego w ust. 1/ust. 21) rachunku bankowego i zobowiązuje(-ą) się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą, wynikających z umowy.

4. Zleceniobiorca(-y) zobowiązuje(-ą) się do przekazania na realizację zadania:

1) środków finansowych własnych w wysokości6): ……………………………………. (słownie) ……………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

2) środków finansowych z innych źródeł w wysokości6): ……………………………………. (słownie) ……………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, w tym: a) z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego w wysokości: …………………………………………………………….. (słownie) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. , b) środków finansowych z innych źródeł publicznych, przyznanych przez: ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa organu przyznającego środki) w wysokości ……………………………………. (słownie) ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6); Dziennik Ustaw Nr 6 — 480 — Poz. 25

c) środków pozostałych w wysokości ……………………………………. (słownie) ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6);

3) wkładu osobowego o wartości ……………………………………. (słownie) ……………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji, środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków), o których mowa w ust. 1 i 4, i wynosi ………………………………….. (słownie) ………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Wysokość środków, ze źródeł, o których mowa w ust. 4 pkt 1, pkt 2 lit. b i pkt 2 lit. c, może się zmieniać, o ile nie zmieni się ich suma.

7. Przekazanie kolejnej transzy nastąpi po złożeniu sprawozdania częściowego, o którym mowa w § 11.

8. Zleceniodawca uzależnia przekazanie kolejnych transz od wydatkowania co najmniej …. % przekazanych środków dotacji7). § 4. Zleceniodawca wyraża zgodę na bezpośrednie wykonanie następującej części zadania publicznego

8) przez pod mioty wybrane przez Zleceniobiorcę(-ów) w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję:7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… § 5. Procentowy udział dotacji w kosztach zadania publicznego

1. Zleceniobiorca(-y) jest/są

1) zobowiązany(-ni) zachować procentowy udział dotacji, o którym mowa w ust. 2, w całkowitych kosztach zadania publicznego, o których mowa w § 3 ust. 5.

2. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. § 6.7) Zamówienia opłacane z dotacji Do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, opłacanych ze środków pochodzących z dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). § 7. Dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa

1. Zleceniobiorca(-y) jest/są

1) zobowiązany(-i) do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księ gowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 wrześ nia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identy fikację poszczególnych operacji księgowych.

2. Zleceniobiorca(-y) zobowiązuje(-ą) się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania pub licznego przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca(-y) realizował(-li) zadanie publiczne. § 8. Obowiązki informacyjne Zleceniobiorcy(-ów)

1. Zleceniobiorca(-y) zobowiązuje(-ą) się do informowania, że zadanie jest współfinansowane/finansowane

1) ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich mate riałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego. Dziennik Ustaw Nr 6 — 481 — Poz. 252. Zleceniobiorca(-y) zobowiązuje(-ą) się do umieszczania logo Zleceniodawcy na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób za pewniający jego dobrą widoczność. § 9. Uprawnienia informacyjne Zleceniodawcy Zleceniobiorca(-y) upoważnia(-ją) Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacjach, nazw(-y) oraz adresu(-ów) Zleceniobiorcy(-ów), przedmiotu i ce lu, na który przyznano środki, oraz informacji o wysokości przyznanych środków. § 10. Kontrola zadania publicznego

1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez Zleceniobior cę(-ów), w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków, o których mowa w § 3 ust.

4. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu do czasu ustania obo wiązku, o którym mowa w § 7 ust. 2.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Zleceniodawcę mogą badać dokumen ty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania za dania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania publicznego. Zleceniobiorca(-y) na żądanie kontrolującego jest/są

1) zobowiązany(-i) dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

3. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zleceniodawcę zarówno w siedzibie Zleceniobior cy(-ów), jak i w miejscu realizacji zadania publicznego.

4. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę(-ów), a w przypad ku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu/im

1) wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.

5. Zleceniobiorca(-cy) jest/są

1) zobowiązany(-i) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wnios ków i zaleceń, o których mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia o tym Zleceniodawcy. § 11. Obowiązki sprawozdawcze Zleceniobiorcy(-ów)

1. Zleceniodawca może wezwać do złożenia sprawozdania częściowego z wykonywania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania pub licznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Sprawozdanie powinno zostać dostarczone w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Zleceniobiorca(-y) składa(-ją) sprawozdanie częściowe z realizacji zadania publicznego sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku budżetowego9).

3. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez Zlecenio biorcę(-ów) według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zada nia publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1.

4. Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż …. %.

5. Obowiązek, o którym mowa w § 5 ust. 1, uważa się za zachowany, jeżeli procentowy udział dotacji, o którym mowa w § 5 ust. 2, w całkowitym koszcie zadania publicznego dotacji nie zwiększy się o więcej niż …. %.

6. Przekroczenie limitów, o których mowa w ust. 4 i 5, uważa się za pobranie dotacji w nadmiernej wysoko ści.

7. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca(-y), w wyznaczonym terminie, przedstawił(-li) dodatko we informacje i wyjaśnienia do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1—3. Dziennik Ustaw Nr 6 — 482 — Poz. 258. W przypadku niezłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 1—3, Zleceniodawca wzywa pisemnie Zleceniobiorcę(-ów) do ich złożenia.

9. W przypadku niezastosowania się do wezwania, Zleceniobiorca(-y) zapłaci(-ą) karę umowną w wysokości …. % kwoty określonej w § 3 ust. 1/§ 3 ust. 2.1),

10)

10. Niezastosowanie się do wezwania może być podstawą odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę. 1

1. Dostarczenie sprawozdania końcowego jest równoznaczne z udzieleniem Zleceniodawcy prawa do rozpo wszechniania jego tekstu w sprawozdaniach, materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz innych do kumentach urzędowych. § 12. Zwrot środków finansowych

1. Przekazane środki finansowe z dotacji, określone w § 3 ust. 1/§ 3 ust. 21), Zleceniobiorca(-y) jest/są1) zobowiązany(-i) wykorzystać do dnia 31 grudnia każdego roku, w którym realizowane jest zadanie publiczne, nie później jednak niż do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 2 ust.

1. Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie Zleceniobiorca(-y) jest/są

1) zobowiązany(-i) zwrócić odpowiednio do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego lub w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze ………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 1, naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Zleceniodaw cy o numerze ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji podlegają zwrotowi na rachunek ban kowy Zleceniodawcy na zasadach określonych w ust. 1—3.

5. Od kwoty dotacji, pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w § 11 ust. 6, naliczane są odsetki zgod nie z przepisami o finansach publicznych, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazy wane na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze …………………………………………………………………………….. § 13. Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron

1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.

2. W przypadku rozwiązania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w protokole. § 14. Odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę(-ów)

1. Zleceniobiorca(-y) może/mogą

1) odstąpić od umowy do dnia przekazania dotacji/przekazania I transzy dota cji1), w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy.

2. Zleceniobiorca(-y) może/mogą

1) odstąpić od umowy, jeżeli Zleceniodawca nie przekaże dotacji/I transzy do tacji

1) w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż do dnia przekazania dotacji/I transzy dotacji1).

3. W przypadku odstąpienia przez Zleceniobiorcę(-ów) od wykonania umowy po przekazaniu przez Zlecenio dawcę dotacji/I transzy dotacji

1) Zleceniodawcy przysługuje kara umowna w wysokości ……………. % kwoty określonej w § 3 ust. 1/§ 3 ust. 2.1), 11) Dziennik Ustaw Nr 6 — 483 — Poz. 25

§ 15. Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę

1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;

2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczo wego realizowanego zadania;

3) przekazania przez Zleceniobiorcę(-ów) części lub całości dotacji osobie trzeciej, mimo że nie przewiduje tego niniejsza umowa;

4) nieprzedłożenia przez Zleceniobiorcę(-ów) sprawozdania z wykonania zadania w terminie i na zasadach określonych w niniejszej umowie;

5) odmowy poddania się przez Zleceniobiorcę(-ów) kontroli albo niedoprowadzenia przez Zleceniodawcę w terminie określonym do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Zleceniodawca, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wyniku stwierdzenia oko liczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na któ ry należy dokonać wpłaty.

3. W przypadku nieuiszczenia w terminie określonym w ust. 2 kwoty dotacji podlegającej zwrotowi wraz z od setkami, od kwoty tej nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu dotacji, określonego w ust. 2. § 16.6), 7) Nieuzyskanie dotacji z innego źródła publicznego

1. Jeżeli nie zostaną przyznane finansowe środki z innych źródeł publicznych, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 lit. b, Zleceniobiorca(-y) ma(-ją) obowiązek przekazać Zleceniodawcy informację o tym niezwłocznie, jednak że nie później niż w ciągu 7 dni od stosownego rozstrzygnięcia właściwego organu.

2. Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 1, wynika, że zrealizowanie zadania publicznego przez Zleceniobior cę(-ów) na warunkach niniejszej umowy nie jest możliwe, każda ze Stron może odstąpić od umowy.

3. Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 1, wynika, że zadanie publiczne może być zrealizowane w ograniczo nym zakresie, Strony mogą dokonać stosownej zmiany treści umowy.

4. W razie nieprzekazania informacji w terminie, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca(-y) nie może/nie mo gą

1) odstąpić od umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2, i ma/mają

1) obowiązek zagwarantować na realiza cję zadania środki w wysokości środków wnioskowanych, które nie zostały Zleceniobiorcy(-om) przyznane. § 17.7) Zabezpieczenie

1. Zleceniobiorca(-y) przedstawia(-ją) przed zawarciem umowy zabezpieczenie ustanawiane w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

2. Minimalna kwota zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, nie może być mniejsza niż wysokość dofinanso wania realizacji zadania publicznego. W przypadku nieprzedłożenia weksla in blanco wraz z deklaracją weks lową umowa ze Zleceniobiorcą(-ami) jest nieważna. § 18. Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezbywania związanych z realizacją zadania rzeczy zakupionych na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.

2. Z ważnych przyczyn Strony mogą zawrzeć aneks do niniejszej umowy, zezwalający na zbycie rzeczy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że Zleceniobiorca(-cy) zobowiąże(-ą) się prze znaczyć środki pozyskane ze zbycia rzeczy na realizację celów statutowych. Dziennik Ustaw Nr 6 — 484 — Poz. 25

§ 19. Forma pisemna oświadczeń

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają pod rygo rem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu.

2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej. § 20. Odpowiedzialność wobec osób trzecich

1. Zleceniobiorca(-y) ponosi(-szą) wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związ ku z realizacją zadania publicznego.

2. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazy waniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Zleceniobiorca(-y) odbiera(-ją) stosowne oświadczenia osób, których te dane dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Postanowienia końcowe § 21. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). § 22. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właści wego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy sądu powszechnego. § 23. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zleceniobiorca(-cy): Zleceniodawca: ……………………………………………. ……………………………………………. ZAŁĄCZNIKI:

1) oferta realizacji zadania publicznego;

2) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, jeśli dotyczy;

3) zaktualizowany kosztorys realizacji zadania, jeśli dotyczy;

4) kopia aktualnego1

2) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;

5) umowa pomiędzy Zleceniobiorcami, którzy złożyli ofertę wspólną, określająca zakres ich świadczeń składają cych się na realizację zadania publicznego.

1) Niepotrzebne skreślić.

2) W przypadku oferty wspólnej należy wskazać więcej niż jednego Zleceniobiorcę.

3) Dotyczy sytuacji, kiedy opis poszczególnych działań, harmonogram i kosztorys zostały zaktualizowane.

4) § 3 ust. 1 stanowi postanowienie alternatywne w stosunku do § 3 ust.

2. W ramach § 3 ust. 1 można wybrać sposób prze kazania dotacji określony w pkt 1 albo 2.

5) § 3 ust. 2 może zostać zastosowany w umowie zawartej w następstwie oferty wspólnej. W ramach § 3 ust. 2 można wy brać sposób przekazania dotacji określony w pkt 1 albo 2.

6) Dotyczy wyłącznie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego.

7) Postanowienie fakultatywne.

8) Określenie części zadania wraz ze wskazaniem pozycji kosztorysu.

9) Postanowienie dotyczy umów o realizacje zadań publicznych przez okres wykraczający poza rok budżetowy.

10) Postanowienie fakultatywne. Kara umowna nie może przewyższać 10 % wartości przyznanej dotacji i kwoty 1000 zł. 1

1) Kara umowna nie może przewyższać 10 % wartości przyznanej dotacji i kwoty 1000 zł. 1

2) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. Dziennik Ustaw Nr 6 — 485 — Poz. 25

Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE1))2) z wykonania zadania publicznego ……………………………………………………………………… (tytuł zadania publicznego) w okresie od ……………. do …………….. określonego w umowie nr ………….. zawartej w dniu …………………………………………………….. pomiędzy …………………………………………………………………………………………… (nazwa Zleceniodawcy) a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa Zleceniobiorcy(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji3)) Data złożenia sprawozdania4) ……………………………………………… Dziennik Ustaw Nr 6 — 486 — Poz. 25

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja, czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub in nych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty5) Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania Terminy realizacji poszczególnych działań Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie Dziennik Ustaw Nr 6 — 487 — Poz. 254. Opis osiągniętych rezultatów

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania6) Dziennik Ustaw Nr 6 — 488 — Poz. 25

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł) Lp. Rodzaj kosztów Całość zadania zgodnie z umową (w zł) Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł)7) Bieżący okres sprawozdawczy — za okres realizacji zadania publicznego (w zł) ko sz t c ał ko w ity z te go p ok ry ty z d ot ac ji z tego po kryty z fi nansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publiczne go z tego pokryty z wkładu osobo wego, w tym pracy społecz nej człon ków i świad czeń wo lontariu szy ko sz t c ał ko w ity z te go p ok ry ty z d ot ac ji z tego z finan sowych środków włas nych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresa tów za dania publicz nego z tego pokryty z wkładu osobo wego, w tym pracy społecz nej człon ków i świad czeń wo lontariu szy ko sz t c ał ko w ity z te go p ok ry ty z d ot ac ji z tego z finan sowych środków włas nych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresa tów za dania publicz nego z tego pokryty z wkładu osobo wego, w tym pracy społecz nej człon ków i świad czeń wolon tariuszy I Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez … (nazwa Zleceniobiorcy)8):

1) ………………………

2) ……………………… II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez … (nazwa Zleceniobiorcy)8):

1) ………………………

2) ……………………… III Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez … (nazwa Zleceniobiorcy)8):

1) ………………………

2) ……………………… IV Ogółem Dziennik Ustaw Nr 6 — 489 — Poz. 252. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania Źródło finansowania Całość zadania (zgodnie z umową) Bieżący okres sprawozdawczy — za okres realizacji zadania zł % zł % Koszty pokryte z dotacji: Z tego z odsetek bankowych od dotacji Koszty pokryte ze środków finansowych własnych: Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem): Z tego: Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego: Z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych): Z pozostałych źródeł: Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków) Ogółem: 100 % 100 % Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z do tacji zgromadzonych na rachunku bankowym Dziennik Ustaw Nr 6 — 490 — Poz. 254. Zestawienie faktur (rachunków)9) Lp. Numer dokumentu księgowego Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 – rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów) Data wystawienia dokumentu księgowego Nazwa kosztu Kwota (zł) Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł) Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł) Data zapłaty Część III. Dodatkowe informacje …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Załączniki:

10)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Oświadczam(-y), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów);

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycz nym;

3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)11);

4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;

5) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywa niem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te da ne dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). (pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy(-ów)12)) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy(-ów)) Dziennik Ustaw Nr 6 — 491 — Poz. 25

Poświadczenie złożenia sprawozdania4) Adnotacje urzędowe4) POUCZENIE Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektro nicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zlecenio dawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

3) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

4) Wypełnia Zleceniodawca.

5) Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.

6) Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji zadania, w części III pkt 9.

7) Wypełniać tylko w przypadku, gdy podczas realizacji zadania sporządzono sprawozdanie częściowe. Dotyczy wyłącznie okresu objętego poprzednim sprawozdaniem.

8) W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.

9) Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z do tacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub licznego i o wolontariacie, oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opła conej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finanso wych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy. W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) do kumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę.

10) Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak rów nież konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ra mach zamówień publicznych, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)). 1

1) Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych. 1

2) Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-ą) się pieczęcią.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-01-20
Data wydania: 2009-12-30
Organ wydający: MIN. ROZWOJU REGIONALNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 3 poz. 22