M.P. 2010 nr 35 poz. 498

Monitor Polski Nr 96 — 5162 — Poz. 1119

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerw ca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontr wywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojsko wego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z 2009 r. Nr 114, poz. 957 oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 15

10) na wniosek Ministra Obrony Narodowej niżej wymieniony funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego mianowany zostaje na stopień generała brygady pułkownik Janusz Piotr NOSEK Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 1119 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 listopada 2010 r. nr 112-45-2010 o nadaniu stopnia generała brygady

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-05-12
Data wydania: 2010-04-15
Data wejścia w życie: 2010-04-15
Data obowiązywania: 2010-04-15
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 35 poz. 498