M.P. 2010 nr 37 poz. 520

Monitor Polski Nr 96 — 5173 — Poz. 1130

1130 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2010 r. Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grud nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez pieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224 i Nr 134, poz. 90

3) ogła sza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpie czenie emerytalne za III kwartał 2010 r. wynosi 100,00 %. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem ad ministracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na pod stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowe go zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-05-14
Data wydania: 2010-05-11
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 37 poz. 520