M.P. 2010 nr 4 poz. 37

Dziennik Ustaw Nr 112 — 6786 — Poz. 654

DZIAŁ I Przepisy ogólne Art.

1. Ustawa określa:

1) zasady wykonywania działalności leczniczej;

2) zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorca mi;

3) zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonu jących działalność leczniczą;

4) normy czasu pracy pracowników podmiotów lecz niczych;

5) zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej oraz podmiotami wykonują cymi działalność leczniczą. Art.

2.

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) dokumentacja medyczna — dokumentację me dyczną, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 6

20) ; 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2)

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera, ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo litej Polskiej, ustawę z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawę z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, ustawę z dnia 26 paździer nika 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę z dnia 7 kwiet nia 1989 r. — Prawo o stowarzyszeniach, ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęg niarek i położnych, ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, ustawę z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawę z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 30 czerwca 1995 r. o sto sunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosun ku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 30 czerwca 1995 r. o sto sunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 13 października 1995 r. o zasa dach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następ stwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ustawę z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczy pospolitej Polskiej, ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o za wodach lekarza i lekarza dentysty, ustawę z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawi tów w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Maria witów w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy, ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, ustawę z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, ustawę z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe, ustawę z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach, ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, ustawę z dnia 6 wrześ nia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub licznego i o wolontariacie, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej, ustawę z dnia 11 mar ca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 17 lu tego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawę z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, ustawę z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tka nek i narządów, ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o leczni ctwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, ustawę z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 6 listo pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, ustawę z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, ustawę z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ustawę z dnia 4 mar ca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gmi nach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw i ustawę z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkol nictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

2) Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listo pada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz. Urz. UE L 299 z 18.11.2003; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 381). Dziennik Ustaw Nr 112 — 6787 — Poz. 6542) osoba wykonująca zawód medyczny — osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legi tymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;

3) pacjent — pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

4) podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą — podmiot leczniczy wymieniony w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3;

5) podmiot wykonujący działalność leczniczą — pod miot leczniczy, o którym mowa w art. 4, oraz prak tykę zawodową, o której mowa w art. 5;

6) podmiot tworzący — podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy w formie samodziel nego publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo jednostki budżetowej;

7) promocja zdrowia — działania umożliwiające po szczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdro wia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowe go stylu życia oraz środowiskowych i indywidual nych czynników sprzyjających zdrowiu;

8) przedsiębiorstwo — przedsiębiorstwo w rozumie niu art. 551 Kodeksu cywilnego, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą;

9) szpital — przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność lecz niczą w rodzaju świadczenia szpitalne;

10) świadczenie zdrowotne — działania służące zacho waniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regu lujących zasady ich wykonywania; 1

1) świadczenie szpitalne — wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabili tacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 go dzin; 1

2) stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne — świadczenia opie kuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, re habilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychia trycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowi skowego, udzielane pacjentom, których stan zdro wia wymaga udzielania całodobowych lub cało dziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonych, stałych pomieszczeniach; 1

3) uczelnia medyczna — publiczną uczelnię medycz ną albo publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk me dycznych oraz Centrum Medyczne Kształcenia Po dyplomowego.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) kierowniku bez bliższego określenia — rozumie się przez to także zarząd spółki kapitałowej, a w przy padku innych podmiotów wykonujących działal ność leczniczą — osobę uprawnioną do kierowa nia tymi podmiotami i ich reprezentowania na ze wnątrz, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią ina czej;

2) działalności leczniczej w rodzaju stacjonarne i ca łodobowe świadczenia zdrowotne bez bliższego określenia — rozumie się przez to działalność lecz niczą w rodzaju świadczenia szpitalne, jak i działal ność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobo we świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne;

3) pielęgniarce — rozumie się przez to także położną;

4) lekarzu — rozumie się przez to także lekarza denty stę. Art.

3.

1. Działalność lecznicza polega na udziela niu świadczeń zdrowotnych.

2. Działalność lecznicza może również polegać na:

1) promocji zdrowia lub

2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w po wiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

3. Podmiot wykonujący działalność leczniczą może uczestniczyć, a podmiot wykonujący działalność lecz niczą w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uczest niczy w przygotowywaniu osób do wykonywania za wodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odręb nych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

4. W ramach struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego może zostać wydzielona jednostka orga nizacyjna, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom domów pomocy społecznej lub wycho wankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zlo kalizowana na terenie danej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. Art.

4.

1. Podmiotami leczniczymi są:

1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 106, poz. 62

2) we wszelkich formach przewi dzianych dla wykonywania działalności gospodar czej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,

2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Mini stra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambula torium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Dziennik Ustaw Nr 112 — 6788 — Poz. 6544) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 usta wy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badaw czych (Dz. U. Nr 96, poz. 618),

5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statuto wym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,

6) kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wy znaniowe — w zakresie, w jakim wykonują działalność leczni czą.

2. Określone ustawą prawa i obowiązki podmiotu leczniczego dotyczą wyłącznie wykonywanej przez ten podmiot działalności leczniczej i są wykonywane przez kierownika tego podmiotu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

3. Do instytutów badawczych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosuje się, w zakresie nieuregulowa nym ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych:

1) przepisy art. 3, art. 9—17, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22, art. 23, art. 24 ust. 1, 2 i 4, art. 25—36 — w zakresie świadczeń zdrowotnych i podejmowania działań w zakresie promocji zdrowia;

2) przepisy art. 93—99 — w zakresie czasu pracy pra cowników tych instytutów;

3) przepisy art. 100—113 — w zakresie wpisu do reje stru podmiotów wykonujących działalność leczni czą;

4) przepisy art. 114—117 — w zakresie dotyczącym przekazywania środków finansowych;

5) przepisy art. 118 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4, art. 119, art. 120 oraz art. 122 — w zakresie dotyczącym kontroli pod względem medycznym. Art.

5.

1. Lekarze i pielęgniarki mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasa dach określonych w ustawie oraz w przepisach odręb nych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonują cych działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100.

2. Działalność lecznicza:

1) lekarzy może być wykonywana w formie: a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwa nia, indywidualna specjalistyczna praktyka le karska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indy widualna praktyka lekarska wyłącznie w przed siębiorstwie podmiotu leczniczego na podsta wie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki part nerskiej jako grupowa praktyka lekarska,

2) pielęgniarki może być wykonywana w formie: a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidu alna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna prakty ka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu we zwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wy łącznie w przedsiębiorstwie podmiotu lecznicze go na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęg niarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym pod miotem, b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki part nerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek — zwanych dalej „praktykami zawodowymi”.

3. Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawo dowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego. Art.

6.

1. Skarb Państwa reprezentowany przez mi nistra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę może utworzyć i prowadzić podmiot leczni czy w formie:

1) spółki kapitałowej;

2) jednostki budżetowej.

2. Jednostka samorządu terytorialnego może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie:

1) spółki kapitałowej;

2) jednostki budżetowej.

3. Właściwy minister, centralny organ administra cji rządowej albo wojewoda wykonują uprawnienia:

1) Skarbu Państwa w stosunku do spółek kapitało wych przez nich utworzonych i prowadzonych;

2) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w art. 20 ust. 2 pkt 4, art. 26 ust. 2, art. 30 ust. 1, art. 53 ust. 2 i art. 427 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadłoś ciowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.3)) — w przypadku upadłości spółki, o której mowa w pkt 1.

4. Do spółki kapitałowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się przepisów o gospodarce komu nalnej.

5. Utworzenie spółki kapitałowej przez Skarb Pań stwa reprezentowany przez centralny organ admini stracji rządowej wymaga odpowiednio zgody właści wego ministra w przypadku centralnego organu nad zorowanego przez tego ministra albo Prezesa Rady Ministrów w przypadku centralnego organu nadzoro wanego przez Prezesa Rady Ministrów.

6. Uczelnia medyczna może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 191, poz. 1484, z 2010 r. Nr 155, poz. 1037, Nr 230, poz. 1509 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458 i Nr 106, poz. 622. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6789 — Poz. 6547. W spółce kapitałowej określonej w ust. 6 wyko nującej działalność leczniczą, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2, wartość nominalna udziałów albo akcji należących łącznie do uczelni medycznych nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki. Udziały albo akcje w tych spółkach poza uczelniami medycznymi mogą posiadać wyłącznie Skarb Pań stwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz jedno osobowe spółki Skarbu Państwa o szczególnym zna czeniu dla gospodarki państwa.

8. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą przystępować do spółki kapitałowej wykonującej dzia łalność leczniczą. Przepis ust. 5 stosuje się odpowied nio. Art.

7. Podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, 2 i 6, mogą prowadzić samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Art.

8. Rodzajami działalności leczniczej są:

1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne: a) szpitalne, b) inne niż szpitalne;

2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Art.

9.

1. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne mogą polegać na:

1) udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i re habilitację pacjentów niewymagających hospitali zacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywie nia odpowiednich do stanu zdrowia, a także pro wadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warun kach domowych;

2) udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opie kę i rehabilitację pacjentów niewymagających ho spitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów lecz niczych potrzebnych do kontynuacji leczenia, po mieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygoto waniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;

3) udzielaniu świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach usprawniających, które służą za chowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia;

4) sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znaj dującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze mogą być udzielane także wyłącznie w warunkach domo wych. Art.

10. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycz nej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu re habilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewy magających ich udzielania w trybie stacjonarnym i ca łodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym po mieszczeniu. Udzielanie tych świadczeń może odby wać się w pomieszczeniach przedsiębiorstwa, w tym w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świad czeń, lub w miejscu pobytu pacjenta. Art. 1

1. Działalność lecznicza w rodzaju ambulato ryjne świadczenia zdrowotne może obejmować także udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego. Art. 1

2.

1. Stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne udziela się w przypad ku świadczeń, o których mowa w art. 9 ust. 1:

1) pkt 1 — w zakładzie opiekuńczo-leczniczym;

2) pkt 2 — w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;

3) pkt 3 — w zakładzie rehabilitacji leczniczej;

4) pkt 4 — w hospicjum.

2. Przepisów ust. 1 pkt 1, 2 i 4 nie stosuje się w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych wy łącznie w warunkach domowych.

3. Ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych udzie la się w ambulatorium (przychodni, poradni, ośrodku zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych), a także zakładzie badań diagnostycznych i medycz nym laboratorium diagnostycznym. Art. 1

3. W miejscu udzielania świadczeń zdro wotnych:

1) nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama;

2) może być wykonywana działalność gospodarcza inna niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia. Art. 1

4. Podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakre sie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech re klamy. Art. 1

5. Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która po trzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świad czenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Art. 1

6.

1. Działalność lecznicza jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

2. Do działalności leczniczej podmiotów leczni czych w formie jednostki budżetowej stosuje się prze pisy dotyczące działalności regulowanej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6790 — Poz. 654

Art. 1

7.

1. Podmiot leczniczy jest obowiązany speł niać następujące warunki:

1) posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowia dające wymaganiom określonym w art. 22;

2) stosować wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycz nych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586);

3) zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wy łącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach;

4) zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 umowę ubezpieczenia: a) odpowiedzialności cywilnej, b) na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta — w przypadku pod miotu leczniczego prowadzącego szpital.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpiecze nia potrzeb zdrowotnych oraz zakres informacji o tych wyrobach, mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych w zakresie diagnozowania, moni torowania, leczenia, łagodzenia przebiegu chorób oraz kompensowania skutków obrażeń lub upośledzeń.

3. Informacje, o których mowa w przepisach wy danych na podstawie ust. 2, są przekazywane przez podmioty lecznicze w sposób określony w przepisach o systemie informacji w ochronie zdrowia.

4. W celu monitorowania przestrzegania przepi sów prawa pracy, kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym orga nom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako prakty kę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umo wę cywilnoprawną. Art. 1

8.

1. Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską jest obowiązany spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być: a) zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czyn ności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub prze pisów o izbach lekarskich, b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu, c) pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego za kazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środ kiem zapobiegawczym;

3) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparatu rę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i za kresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wy maganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych, a także świadczeń udzielanych w za kresie określonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grud nia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.4));

4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodar czej;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1.

2. Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako in dywidualną specjalistyczną praktykę lekarską jest obowiązany spełniać następujące warunki:

1) określone w ust. 1;

2) posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny od powiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywa nych świadczeń zdrowotnych.

3. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekar ską wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązany:

1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5;

2) posiadać produkty lecznicze i sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakresie określonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach leka rza i lekarza dentysty;

3) wskazać adres siedziby indywidualnej praktyki le karskiej wykonywanej w miejscu wezwania oraz miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przecho wywania dokumentacji medycznej oraz produktów leczniczych i sprzętu medycznego, o których mo wa w pkt 2.

4. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekar ską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu lecznicze go na podstawie umowy z tym podmiotem jest obo wiązany spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.

5. Lekarz wykonujący indywidualną specjalistycz ną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązany spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 i 3.

6. Lekarz wykonujący indywidualną specjalistycz ną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązany spełniać warunki, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 2.

7. W ramach grupowej praktyki lekarskiej mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez lekarzy będących wspólnikami albo partnerami spółki, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. b, spełniających warunki, o których mowa w ust. 1 albo 2.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 106, poz. 622. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6791 — Poz. 654

Art. 1

9.

1. Pielęgniarka wykonująca zawód w ra mach działalności leczniczej jako indywidualną prak tykę jest obowiązana spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu;

3) nie może być: a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czyn ności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych, b) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego za kazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środ kiem zapobiegawczym;

4) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat nich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

5) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opi nię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sa nitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;

6) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodar czej;

7) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1.

2. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach dzia łalności leczniczej jako indywidualną specjalistyczną praktykę jest obowiązana:

1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1;

2) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zasto sowanie w ochronie zdrowia.

3. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach dzia łalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub indy widualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana:

1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1—4, 6 i 7, oraz, w przypadku indywidualnej specjalistycz nej praktyki, warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2;

2) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udziela nie określonych świadczeń zdrowotnych w miej scu zamieszkania lub pobytu pacjenta;

3) wskazać adres praktyki oraz adres miejsca prze chowywania dokumentacji medycznej.

4. Pielęgniarka wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1—4, 6 i 7.

5. W ramach grupowej praktyki mogą być udziela ne świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniar ki będące wspólnikami albo partnerami spółki, o któ rej mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. b, spełniające warun ki określone w ust. 1 pkt 1—5 i 7 oraz ust. 2 pkt 2.

6. Pielęgniarka wykonująca indywidualną specjali styczną praktykę pielęgniarki wyłącznie w przedsiębior stwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana spełniać warunki, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 1—4, 6 i 7 oraz w ust. 2 pkt 2. Art.

20. Miejscem wezwania, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 5 oraz w art. 19 ust. 3, nie może być przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego. Art. 2

1.

1. Świadczenia zdrowotne mogą być udzie lane również w ramach wolontariatu, na zasadach określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt ku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zawartym z wolontariuszem.

2. Do wolontariatu stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt ku publicznego i o wolontariacie.

3. Studenci zdobywający kwalifikacje do wykony wania zawodu medycznego oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą brać udział w udzielaniu świad czeń zdrowotnych w ramach kształcenia w podstawo wej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni, w której prowadzone jest kształcenie w kierunkach medycznych, pod bezpośrednim nadzo rem osób wykonujących zawód medyczny właściwy ze względu na treści kształcenia. Art. 2

2.

1. Pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają wy maganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świad czeń zdrowotnych.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności warunków:

1) ogólnoprzestrzennych;

2) sanitarnych;

3) instalacyjnych.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięg nięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Ra dy Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diag nostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporzą dzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny od powiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wy konującego działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, a także rodzajem wykonywanej działalności i zakre sem udzielanych świadczeń zdrowotnych.

4. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z mini strem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powin ny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego tych osób, a także rodzajem prowadzonej działalności i zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia może okreś lić, w drodze rozporządzenia, standardy postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia odpowied niej jakości świadczeń zdrowotnych. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6792 — Poz. 654

Art. 2

3. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wy konujący działalność leczniczą, nieuregulowane w usta wie lub statucie, określa regulamin organizacyjny usta lony przez kierownika. Art. 2

4.

1. W regulaminie organizacyjnym podmio tu wykonującego działalność leczniczą określa się w szczególności:

1) firmę podmiotu;

2) cele i zadania podmiotu;

3) strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmio tu;

4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udziela nych świadczeń zdrowotnych;

5) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;

6) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowot nych, z zapewnieniem właściwej dostępności i ja kości tych świadczeń w jednostkach lub komór kach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;

7) organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa pod miotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektyw nego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, reha bilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;

8) warunki współdziałania z innymi podmiotami wy konującymi działalność leczniczą w zakresie zapew nienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęg nacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości prze biegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;

9) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

10) organizację procesu udzielania świadczeń zdro wotnych w przypadku pobierania opłat; 1

1) wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjen ta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmen tarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.5)) oraz od podmiotów, na zle cenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym; 1

2) wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowot ne inne niż finansowane ze środków publicznych; 1

3) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 11 i 12, podaje się do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Do regulaminu organizacyjnego praktyk zawo dowych nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 3, 6—8, 11 i 13.

4. Do regulaminu organizacyjnego podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w ro dzaju świadczenia ambulatoryjne nie stosuje się prze pisu ust. 1 pkt 11. Art. 2

5.

1. Umowa ubezpieczenia:

1) odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody bę dące następstwem udzielania świadczeń zdrowot nych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych;

2) z tytułu zdarzeń medycznych określonych w prze pisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa cjenta obejmuje zdarzenia medyczne w rozumie niu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

2. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywa nia działalności leczniczej.

3. Kierownik niezwłocznie, nie później niż w termi nie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 100, dokumenty ubezpieczenia potwier dzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

4. Przepis ust. 1 pkt 1 nie narusza przepisów art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.6)).

5. Minister właściwy do spraw instytucji finanso wych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporzą dzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązko wego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę rodzaje działal ności leczniczej i rodzaje podmiotów wykonujących tę działalność. Art. 2

6.

1. Podmiot leczniczy spełniający przesłanki określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322 i Nr 80, poz. 432. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6793 — Poz. 654

z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.7)), zwany dalej „udzielającym zamówienia”, może udzielić zamówie nia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej „zamówieniem”, pod miotowi wykonującemu działalność leczniczą, lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifi kacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określo nym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, zwanym dalej „przyjmującym zamówienie”.

2. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać po za rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez udzielającego za mówienia i przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących dzia łalność leczniczą, o którym mowa w art. 100.

3. Udzielenie zamówienia następuje w trybie kon kursu ofert.

4. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 146 ust. 1, art. 147—150, 151 ust. 1—5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.8)), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Fundu szu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzie lającego zamówienia.

5. Do udzielenia zamówienia nie stosuje się prze pisów o zamówieniach publicznych. Art. 2

7.

1. Z przyjmującym zamówienie wyłonio nym w trybie konkursu ofert udzielający zamówienia zawiera umowę na czas udzielania świadczeń zdrowot nych w określonym zakresie lub na czas określony. Umowa nie może być zawarta na okres krótszy niż 3 miesiące, chyba że rodzaj i liczba świadczeń zdrowot nych uzasadniają zawarcie umowy na okres krótszy.

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie oraz na zasadach określonych w umowie, a udzielający zamó wienia do zapłaty wynagrodzenia za udzielanie tych świadczeń.

3. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowa zawiera w szczególności:

1) określenie zakresu świadczeń zdrowotnych;

2) określenie sposobu organizacji udzielania świad czeń zdrowotnych, w tym miejsca, dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych;

3) minimalną liczbę osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych;

4) przyjęcie przez przyjmującego zamówienie obo wiązku poddania się kontroli przeprowadzanej przez udzielającego zamówienia;

5) określenie rodzajów i sposobu kalkulacji należnoś ci, jaką udzielający zamówienia przekazuje przyj mującemu zamówienie z tytułu realizacji zamó wienia, a w przypadku ustalenia stawki ryczałtowej — określenie jej wysokości;

6) ustalenie zasad rozliczeń oraz zasad i terminów przekazywania należności;

7) ustalenie trybu przekazywania udzielającemu za mówienia informacji o realizacji przyjętego zamó wienia;

8) postanowienia dotyczące szczegółowych okolicz ności uzasadniających rozwiązanie umowy za wy powiedzeniem oraz okres wypowiedzenia;

9) zobowiązanie przyjmującego zamówienie do pro wadzenia określonej sprawozdawczości staty stycznej.

5. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla udzielającego zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby koniecz ność zmiany treści oferty, na podstawie której doko nano wyboru przyjmującego zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z oko liczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

6. Przyjmujący zamówienie nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umo wy, chyba że umowa stanowi inaczej.

7. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamó wienia ponoszą solidarnie udzielający zamówienia i przyjmujący zamówienie.

8. Umowa ulega rozwiązaniu:

1) z upływem czasu, na który była zawarta;

2) z dniem zakończenia udzielania określonych świad czeń zdrowotnych;

3) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowa niem okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowie nia umowy. DZIAŁ II Zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych Rozdział 1 Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne Art. 2

8.

1. Podmiot leczniczy wykonujący działal ność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne jest obowiązany:

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440 i Nr 106, poz. 622. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6794 — Poz. 6541) w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję, lub przedstawiciela ustawowego;

2) w razie śmierci pacjenta: a) należycie przygotować zwłoki poprzez ich umy cie i okrycie, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu ich wydania osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania, o której mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, b) przechowywać zwłoki nie dłużej niż przez 72 go dziny, licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, nie stanowią przygotowania zwłok zmarłego pacjenta do pochowania.

3. Nie pobiera się opłat za czynności, o których mowa w ust. 1.

4. Zwłoki pacjenta mogą być przechowywane w chłodni dłużej niż 72 godziny, jeżeli:

1) nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione do pochowania zwłok pacjenta;

2) w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodze nie albo śledztwo, a prokurator nie zezwolił na po chowanie zwłok;

3) przemawiają za tym inne niż wymienione w pkt 1 i 2 ważne przyczyny, za zgodą albo na wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok pacjenta.

5. Dopuszcza się pobieranie opłaty za przechowy wanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż określo ny w ust. 1 pkt 2 lit. b od osób lub instytucji uprawnio nych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się po stępowaniem karnym. Opłaty nie pobiera się, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

6. W przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i cho waniu zmarłych, dopuszcza się pobieranie od gminy opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta za okres przypadający po upływie 3 dni od dnia powiadomie nia gminy o konieczności pochowania zwłok pacjenta w związku z niepochowaniem ich przez inne upraw nione osoby lub instytucje.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania pod miotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdro wotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pa cjenta, uwzględniając konieczność poszanowania godności należnej zmarłemu. Art. 2

9.

1. Wypisanie, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, następuje:

1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju sta cjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

2) na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela usta wowego;

3) gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowot nych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub za przestanie udzielania świadczeń zdrowotnych mo że spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, można odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych sąd opiekuńczy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, nie zwłocznie zawiadamia się właściwy sąd opiekuńczy o odmowie wypisania i jej przyczynach.

4. Pacjent występujący z żądaniem, o którym mo wa w ust. 1 pkt 2, jest informowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent taki skła da pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żą danie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej. Art. 30.

1. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku niemożności ustalenia miejsca zamieszkania właściwa ze względu na ostat nie miejsce pobytu pacjenta pokrywa koszty transpor tu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby nie zdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca poby tu, jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta albo oso ba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, nie odbiera pacjenta w wy znaczonym terminie.

2. Kierownik niezwłocznie zawiadamia wójta (bur mistrza, prezydenta) o okolicznościach, o których mo wa w ust. 1, i organizuje transport sanitarny na koszt gminy określonej w tym przepisie. Gminie przysługu je roszczenie o zwrot kosztów transportu sanitarnego od przedstawiciela ustawowego pacjenta albo od oso by, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny.

3. Gmina pokrywa koszty transportu sanitarnego, o którym mowa w ust. 1, na podstawie rachunku wy stawionego przez kierownika, o którym mowa w ust. 2.

4. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dal szego udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, lub osoba, na której w sto sunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimen tacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta, począwszy od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, niezależ nie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowot nych określonych w przepisach odrębnych. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6795 — Poz. 654

Art. 3

1.

1. Zwłoki pacjenta mogą być poddane sek cji, w szczególności gdy zgon tej osoby nastąpi przed upływem 12 godzin od przyjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zwłoki pacjenta nie są poddawane sekcji, jeżeli przedstawiciel ustawowy tej osoby wyraził sprzeciw lub uczyniła to ta osoba za życia.

3. O zaniechaniu sekcji zwłok z przyczyny określo nej w ust. 2 sporządza się adnotację w dokumentacji medycznej i załącza sprzeciw, o którym mowa w ust. 2.

4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje się w przypad kach:

1) określonych w Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie karnym wykonawczym oraz aktach wy konawczych wydanych na ich podstawie;

2) gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny;

3) określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

5. W dokumentacji medycznej pacjenta sporządza się adnotację o dokonaniu albo zaniechaniu sekcji zwłok, z odpowiednim uzasadnieniem. Art. 3

2.

1. Dokonanie sekcji zwłok nie może nastą pić wcześniej niż po upływie 12 godzin od stwierdze nia zgonu.

2. Jeżeli zachodzi potrzeba pobrania ze zwłok komó rek, tkanek lub narządów, przeprowadzenie sekcji zwłok przed upływem 12 godzin, przy zachowaniu zasad i try bu przewidzianych w przepisach o pobieraniu, przecho wywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, może zarządzić kierownik, a jeżeli kierownik nie jest le karzem, upoważniony przez niego lekarz albo lekarz upoważniony przez zarząd spółki kapitałowej.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób osadzo nych zmarłych w zakładach karnych i aresztach śled czych. Art. 3

3. W przypadku wykonywania działalności leczniczej przez lekarza jako indywidualnej praktyki le karskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni czego na podstawie umowy z tym podmiotem albo in dywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącz nie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na pod stawie umowy z tym podmiotem albo wykonywania działalności leczniczej przez pielęgniarkę jako indywi dualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębior stwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem albo indywidualnej specjalistycznej prakty ki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowot nych, ponoszą solidarnie odpowiednio lekarz i podmiot leczniczy albo pielęgniarka i podmiot leczniczy. Art. 3

4.

1. Podmiot leczniczy wykonujący działal ność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne może, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, zaprzestać działalności leczniczej:

1) całkowicie;

2) częściowo, w zakresie jednej lub więcej jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa te go podmiotu związanych bezpośrednio z udziela niem tych świadczeń.

2. Czasowe zaprzestanie działalności, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody wojewody.

3. Kierownik występuje do wojewody z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 2.

4. Kierownik podmiotu leczniczego:

1) utworzonego przez Ministra Obrony Narodowej występuje do wojewody z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, po uzyskaniu zgody jednostki or ganizacyjnej właściwej do spraw zdrowia podleg łej Ministrowi Obrony Narodowej;

2) wykonującego działalność leczniczą w rodzaju sta cjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne utworzonego przez uczelnię medyczną występuje do wojewody z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, po uzyskaniu zgody rektora uczelni albo odpowied nio dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

5. Wniosek kierownika powinien zawierać określe nie przyczyny, proponowany okres oraz zakres zaprze stania działalności.

6. Wojewoda przed wyrażeniem zgody zasięga opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Niewydanie opinii w terminie 7 dni jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.

7. Wojewoda wydaje zgodę albo odmawia jej wy dania, w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

8. W przypadku gdy zaprzestanie działalności lecz niczej:

1) jest spowodowane siłą wyższą,

2) wynika z decyzji administracyjnej podjętej na pod stawie odrębnych przepisów — kierownik informuje wojewodę o czasowym cał kowitym albo częściowym zaprzestaniu działalności, w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia oko liczności powodujących zaprzestanie tej działalności. Art. 3

5.

1. W przypadku czasowego zaprzestania działalności leczniczej całkowicie lub częściowo, w za kresie jednej lub kilku jednostek lub komórek organiza cyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wyko nującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, bez zachowania trybu określonego w art. 34, wojewoda nakłada, w dro dze decyzji administracyjnej, na kierownika tego pod miotu karę pieniężną w wysokości do trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia tej osoby, wyliczonego na podstawie wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym nałożono karę. Decy zji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

2. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6796 — Poz. 6543. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej woje woda jest obowiązany uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń.

4. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepi sów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordyna cja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.9)) dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.

6. Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługu je skarga do sądu administracyjnego. Art. 3

6.

1. Osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozo stające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, są obowiązane nosić w widocznym miejscu identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz funkcję tej osoby.

2. W szpitalu dla osób pozbawionych wolności stosuje się numeryczne znaki identyfikacyjne osób za trudnionych.

3. Pacjentów szpitala zaopatruje się w znaki iden tyfikacyjne.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do pacjentów szpi tala dla osób pozbawionych wolności.

5. Znak identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 3, zawiera informacje pozwalające na ustalenie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta, zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki, sposób i tryb zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne,

2) sposób postępowania w razie stwierdzenia braku znaków identyfikacyjnych pacjentów szpitala — kierując się potrzebą zapewnienia identyfikacji pa cjentów i ich bezpieczeństwa oraz koniecznością po szanowania ochrony danych osobowych. Rozdział 2 Podmioty lecznicze o szczególnej regulacji Art. 3

7.

1. Do samodzielnych publicznych zakła dów opieki zdrowotnej tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwe go do spraw wewnętrznych lub Szefa Agencji Bezpie czeństwa Wewnętrznego oraz do państwowych jed nostek budżetowych tworzonych i nadzorowanych przez tych ministrów, posiadających w strukturze or ganizacyjnej szpital, ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdro wotnej nie stosuje się przepisów działu VI.

2. Do podmiotów leczniczych tworzonych i nadzo rowanych przez Ministra Sprawiedliwości oraz przez państwową jednostkę budżetową tworzoną lub nad zorowaną przez tego ministra, nie stosuje się przepi sów działu VI.

3. Do jednostki służby medycyny pracy Służby Wię ziennej przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, przy uwzględnieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służ bie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570) i ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 157

8) oraz przepisów wydanych na ich podstawie, z tym że przepisów art. 30, art. 44—50 oraz przepisów oddziału 2 w rozdziale 3 działu II i przepisów działu VI nie stosuje się.

4. Do podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości dla osób pozbawionych wolności przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, przy uwzględnieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.

10) ) i ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służ bie Więziennej, z tym że przepisów art. 30, art. 34 i art. 35, art. 44—46, art. 48—50 oraz przepisów od działu 2 w rozdziale 3 działu II nie stosuje się. Art. 3

8.

1. Minister, centralny organ administracji rządowej albo wojewoda może nałożyć na podmiot leczniczy będący:

1) spółką kapitałową, w której jedynym albo więk szościowym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, którego uprawnienia wykonu je ten organ,

2) samodzielnym publicznym zakładem opieki zdro wotnej lub państwową jednostką budżetową, dla których jest podmiotem tworzącym — obowiązek wykonania określonego zadania.

2. Jednostka samorządu terytorialnego może na łożyć na podmiot leczniczy będący:

1) spółką kapitałową, w której jedynym albo więk szościowym udziałowcem albo akcjonariuszem jest ta jednostka,

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398 i Nr 106, poz. 622.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6797 — Poz. 6542) samodzielnym publicznym zakładem opieki zdro wotnej lub samorządową jednostką budżetową, dla których ta jednostka jest podmiotem tworzącym — obowiązek wykonania określonego zadania.

3. W przypadku nałożenia obowiązku wykonania zadań w trybie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, za pewnia się środki na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem tych zadań, chyba że wykonanie zada nia następuje odpłatnie na podstawie umowy.

4. W razie poniesienia szkody przez podmiot lecz niczy przy wykonywaniu zadań wykonywanych w try bie ust. 1 albo 2 organ nakładający obowiązek ich wy konania jest obowiązany do jej naprawienia. Art. 3

9. Ministrowie, o których mowa w art. 37 ust. 1, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, każdy w zakresie swojego działania, określą, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb spra wowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi za kładami opieki zdrowotnej oraz państwowymi jed nostkami budżetowymi, o których mowa w art. 37 ust. 1, i ich kontroli, uwzględniając:

1) kontrolę zgodności ich działań z przepisami prawa oraz regulaminem organizacyjnym, szczególne warunki działania tych podmiotów, a także kontro lę prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,

2) kontrolę wykonywania czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

3) sposób pozyskiwania informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli od kierownika oraz od osób za trudnionych w tym podmiocie,

4) sposób wykonywania i dokumentowania czynnoś ci kontrolnych oraz sposób sporządzenia protoko łu kontroli,

5) tryb rozpatrywania uwag i zastrzeżeń kierownika do przebiegu kontroli — mając na uwadze konieczność sprawnego i bez stronnego przeprowadzenia kontroli oraz przepisy o finansach publicznych. Art. 40.

1. Jednostka budżetowa, której podmio tem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, po siadająca w swojej strukturze ambulatorium z izbą chorych, wykonuje działalność leczniczą w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej lub świad czeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodo bowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne udzielanych żołnierzom.

2. Jednostka budżetowa, której podmiotem two rzącym jest minister właściwy do spraw wewnętrz nych, Minister Sprawiedliwości lub Szef Agencji Bez pieczeństwa Wewnętrznego, posiadająca w swojej strukturze ambulatorium z izbą chorych albo poradnię przyzakładową i poradnię przyzakładową z izbą cho rych, wykonuje działalność leczniczą w zakresie świad czeń podstawowej opieki zdrowotnej lub świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobo wych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne udzielanych osobom, o których mowa w art. 56 usta wy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.11)) i funkcjona riuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz nego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej oraz Straży Granicznej. Art. 4

1.

1. W podmiocie leczniczym działającym w formie spółki kapitałowej utworzonej przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną albo do którego podmioty te przy stąpiły na podstawie art. 6 ust. 8 i w którym posiadają udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% ka pitału zakładowego uchwały zgromadzenia wspólni ków albo walnego zgromadzenia dotyczące:

1) rozwiązania spółki,

2) zbycia przedsiębiorstwa spółki,

3) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki,

4) zbycia udziałów albo akcji, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym spółki,

5) istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki — są podejmowane większością trzech czwartych głosów.

2. Członkowie rady nadzorczej reprezentujący Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną w podmiocie, o którym mowa w ust. 1, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin, o którym mowa w przepisach o komercjali zacji i prywatyzacji, albo zostały zwolnione z obowiąz ku złożenia egzaminu zgodnie z tymi przepisami. Rozdział 3 Podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami Oddział 1 Przepisy ogólne Art. 4

2.

1. Ustrój podmiotu leczniczego niebędące go przedsiębiorcą, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie określa statut.

2. W statucie określa się:

1) firmę podmiotu, o którym mowa w ust. 1, odpo wiadającą rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych;

2) siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 1;

3) cele i zadania podmiotu, o którym mowa w ust. 1 1

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6798 — Poz. 6544) organy i strukturę organizacyjną podmiotu, o któ rym mowa w ust. 1, w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków rady społecznej, o której mowa w art. 48, przed upły wem kadencji;

5) formę gospodarki finansowej.

3. Statut może przewidywać prowadzenie określo nej, wyodrębnionej organizacyjnie działalności innej niż działalność lecznicza.

4. Statut nadaje podmiot tworzący, chyba że prze pisy ustawy stanowią inaczej. Art. 4

3. Podmiot tworzący może pozbawić pod miot leczniczy niebędący przedsiębiorcą składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku je go połączenia albo przekształcenia, przeprowadza nych na zasadach określonych w ustawie. Art. 4

4. Podmiot leczniczy niebędący przedsiębior cą udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym oso bom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową od płatnością lub całkowitą odpłatnością. Art. 4

5.

1. Wysokość opłat za świadczenia zdro wotne udzielane osobom innym niż wymienione w art. 44 ustala kierownik.

2. Przy ustalaniu wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1, kierownik uwzględnia rzeczywiste koszty udzielenia świadczenia zdrowotnego. Art. 4

6.

1. Odpowiedzialność za zarządzanie pod miotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą pono si kierownik.

2. Kierownikiem podmiotu leczniczego niebędące go przedsiębiorcą może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe;

2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierow nika;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na sta nowisku kierowniczym albo ukończone studia po dyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

3. W przypadku podmiotów leczniczych niebędą cych przedsiębiorcami podmiot tworzący nawiązuje z kierownikiem stosunek pracy na podstawie powoła nia lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

4. Przepisu ust. 2 pkt 3 nie stosuje się do kierowni ka podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą dla osób pozbawionych wolności. Art. 4

7.

1. Kierownik podmiotu leczniczego niebę dącego przedsiębiorcą, z którym podmiot tworzący nawiązał stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawarł umowę cywilnoprawną, wykonujący zawód medyczny, może udzielać świad czeń zdrowotnych, jeżeli zawarta z nim umowa prze widuje taką możliwość. W takim przypadku umowa określa również warunki udzielania świadczeń zdro wotnych, w tym wymiar czasu pracy.

2. Do kierownika podmiotu leczniczego niebędące go przedsiębiorcą, będącego żołnierzem zawodowym stosuje się przepisy o służbie wojskowej żołnierzy za wodowych, a do kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, będącego funkcjonariu szem Służby Więziennej stosuje się przepisy o Służbie Więziennej.

3. Kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nie może podejmować innego zatrud nienia bez wyrażonej w formie pisemnej zgody pod miotu tworzącego. Art. 4

8.

1. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest orga nem:

1) inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzące go;

2) doradczym kierownika.

2. Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wnios ków i opinii w sprawach: a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przy jęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu me dycznego, b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, c) przyznawania kierownikowi nagród, d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno prawnej z kierownikiem, e) regulaminu organizacyjnego;

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach: a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjne go, b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, c) kredytów bankowych lub dotacji, d) podziału zysku;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego za przestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w usta wie i statucie.

3. Rady społecznej nie powołuje się w:

1) wojewódzkich, powiatowych i granicznych sta cjach sanitarno-epidemiologicznych;

2) regionalnych centrach krwiodawstwa i krwioleczni ctwa, Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwio lecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwioleczni ctwa utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych; Dziennik Ustaw Nr 112 — 6799 — Poz. 6543) podmiotach leczniczych tworzonych przez praco dawcę w celu ochrony pracujących przed wpły wem niekorzystnych warunków środowiska pracy oraz sprawujących profilaktyczną opiekę nad pra cującymi.

4. Zadania określone w ust. 2 w instytutach ba dawczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, wyko nuje rada naukowa.

5. Radę społeczną powołuje i odwołuje oraz zwo łuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący. W po siedzeniach rady społecznej uczestniczy kierownik oraz przedstawiciele organizacji związkowych działa jących w podmiocie leczniczym.

6. W skład rady społecznej działającej w podmio cie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, dla które go podmiotem tworzącym jest:

1) uczelnia medyczna, wchodzą: a) jako przewodniczący — przedstawiciel rektora uczelni albo dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, b) jako członkowie: — przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia, — przedstawiciel wojewody, — przedstawiciel przewodniczącego zarządu sa morządu województwa, — przedstawiciel okręgowej rady lekarskiej, — przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych, — osoby powołane odpowiednio przez senat albo radę naukową — w liczbie nieprzekra czającej 5;

2) podmiot tworzący inny niż określony w pkt 1, wchodzą: a) jako przewodniczący: — przedstawiciel organu administracji rządowej — w podmiotach utworzonych przez ten or gan, — wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa lub osoba przez niego wyznaczona — w podmiotach utwo rzonych przez jednostkę samorządu teryto rialnego, b) jako członkowie: — przedstawiciel wojewody — w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą utwo rzonym przez jednostkę samorządu teryto rialnego, — przedstawiciele wybrani przez odpowiednio: radę gminy lub radę powiatu — w liczbie określonej przez podmiot tworzący, albo przez sejmik województwa — w liczbie nie przekraczającej 15 osób, albo przez podmiot tworzący podmiot leczniczy niebędący przed siębiorcą o ogólnokrajowym lub ponadwoje wódzkim obszarze działania — w liczbie nie przekraczającej 15 osób, w tym po jednym przedstawicielu Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, — przedstawiciel uczelni medycznej wybrany przez rektora albo dyrektora Centrum Medycz nego Kształcenia Podyplomowego — w szpi talu, w którym jest jednostka organizacyjna udostępniona na podstawie art. 89 ust. 2.

7. Członkiem rady społecznej podmiotu lecznicze go niebędącego przedsiębiorcą nie może być osoba zatrudniona w tym podmiocie.

8. W posiedzeniach rady społecznej, w której skład nie wchodzi przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawi ciele samorządów zawodów medycznych.

9. Członkowi rady społecznej przysługuje zwolnie nie z wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy na czas uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej.

10. Za udział w posiedzeniach rady społecznej jej członkowi przysługuje od podmiotu tworzącego re kompensata w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu uczestnictwa w posiedzeniu rady praco dawca udzielił członkowi na ten czas zwolnienia z wy konywania obowiązków pracowniczych bez zachowa nia prawa do wynagrodzenia. 1

1. Sposób zwoływania posiedzeń rady społecz nej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regula min uchwalony przez radę społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący. 1

2. Od uchwały rady społecznej kierownikowi przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego. Art. 4

9.

1. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowi sko:

1) kierownika;

2) zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem;

3) ordynatora;

4) naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgnia rek;

5) pielęgniarki oddziałowej.

2. Konkurs na stanowisko kierownika oraz zastęp cy kierownika ogłasza podmiot tworzący, a na pozo stałe stanowiska — kierownik.

3. Jeżeli do konkursu nie zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów lub w wyniku konkursu nie wy brano kandydata albo z kandydatem wybranym w po stępowaniu konkursowym nie nawiązano stosunku pracy albo nie zawarto umowy cywilnoprawnej, od powiednio podmiot tworzący lub kierownik ogłasza nowy konkurs w okresie 30 dni od dnia zakończenia postępowania w poprzednim konkursie.

4. Jeżeli w wyniku postępowania w dwóch kolej nych konkursach kandydat nie został wybrany z przy czyn określonych w ust. 3, odpowiednio podmiot two rzący lub kierownik nawiązuje stosunek pracy z osobą przez siebie wskazaną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6800 — Poz. 6545. Z kandydatem wybranym w drodze konkursu lub wskazanym w trybie ust. 4 na stanowisko określo ne w ust. 1 pkt 2—5 kierownik nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.

6. Stosunek pracy z kandydatem wybranym na stanowisko określone w ust. 1 nawiązuje się na 6 lat. Okres ten może być przedłużony do 8 lat, jeżeli do osiągnięcia wieku emerytalnego pracownikowi braku je nie więcej niż 2 lata.

7. W przypadku gdy zgodnie z regulaminem orga nizacyjnym oddziałem kieruje lekarz niebędący ordy natorem, na stanowisko lekarza kierującego oddzia łem konkursu nie przeprowadza się.

8. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przeprowadzania konkursu, o którym mo wa w ust. 1,

2) skład oraz tryb i warunki powoływania i odwoły wania komisji konkursowej,

3) ramowy regulamin przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 1 — kierując się potrzebą zapewnienia przejrzystości procedury konkursowej. Art. 50.

1. Podmiot leczniczy niebędący przedsię biorcą stosuje minimalne normy zatrudnienia pielęg niarek. Minimalne normy ustala kierownik tego pod miotu po zasięgnięciu opinii:

1) kierujących jednostkami lub komórkami organiza cyjnymi określonymi w regulaminie organizacyj nym;

2) przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek oraz związków zawodowych pielęgniarek i położ nych działających na terenie podmiotu.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięg nięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych związków zawodowych, okreś li, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania mini malnych norm zatrudnienia pielęgniarek w podmio tach określonych w ust. 1, mając na celu zapewnienie właściwej jakości i dostępności świadczeń zdrowot nych.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w odniesieniu do podmiotów leczniczych, dla których jest podmiotem tworzącym, a minister właściwy do spraw zdrowia w odniesieniu do pozostałych podmio tów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, doko nuje corocznej oceny realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w trybie określonym w art. 119.

4. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsię biorcą zatrudnia się pracowników posiadających kwa lifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach określonych w ust. 1, kierując się bezpieczeństwem pacjentów oraz potrzebą zapewnie nia efektywności zatrudnienia. Oddział 2 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Art. 5

1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdro wotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie. Art. 5

2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdro wotnej pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwa nych przychodów koszty działalności i reguluje zobo wiązania. Art. 5

3. Podstawą gospodarki samodzielnego pub licznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finanso wy ustalany przez kierownika. Art. 5

4.

1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i ma jątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu te rytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

2. Zbycie aktywów trwałych samodzielnego pub licznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie mo że nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.

3. Zasady, o których mowa w ust. 2, polegają w szczególności na ustanowieniu wymogu uzyskania zgody podmiotu tworzącego na zbycie, wydzierżawie nie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych.

4. Wniesienie majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przeka zanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność leczniczą, jest zabronione. W przypadku spółek, fundacji lub stowarzyszeń, wykonujących inną działalność, dokonanie tych czynności wymaga zgody podmiotu tworzącego.

5. Czynność prawna mająca na celu zmianę wie rzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę koniecz ność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finan sowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samo dzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

6. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 2—5 jest nieważna.

7. O stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanej z naruszeniem ust. 2—5 może wystąpić także podmiot tworzący. Art. 5

5.

1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepi sy odrębne stanowią inaczej; Dziennik Ustaw Nr 112 — 6801 — Poz. 6542) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, jeżeli statut przewiduje wy konywanie takiej działalności;

3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności pub licznej, także pochodzenia zagranicznego;

4) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114—117;

5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;

6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o któ rym mowa w art. 59 ust. 2.

2. Umowy dotyczące odpłatnych świadczeń zdro wotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być również zawierane przez zakład ubezpieczeń działają cy na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia łalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.12)). Art. 5

6.

1. Wartość majątku samodzielnego pub licznego zakładu opieki zdrowotnej określają:

1) fundusz założycielski;

2) fundusz zakładu.

2. Fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej części mienia Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, lub mienia uczel ni medycznej.

3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot nej po odliczeniu funduszu założycielskiego. Art. 5

7.

1. Fundusz zakładu samodzielnego pub licznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększa się o:

1) zysk netto;

2) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, bę dącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów;

3) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokry cie ujemnego wyniku finansowego, o którym mo wa w art. 59 ust. 2.

2. Fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zmniejsza się o:

1) stratę netto;

2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów. Art. 5

8. Samodzielny publiczny zakład opieki zdro wotnej decyduje o podziale zysku. Art. 5

9.

1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

2. Podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finanso wego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną — do wyso kości tej wartości.

3. Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji, o których mowa w ust. 2, dotyczą roku obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym.

4. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku fi nansowego w sposób określony w ust. 2 podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 2 wydaje rozporządzenie, zarzą dzenie albo podejmuje uchwałę o zmianie formy or ganizacyjno-prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Art. 60.

1. Likwidacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze rozpo rządzenia, zarządzenia albo uchwały właściwego or ganu podmiotu tworzącego.

2. Rozporządzenie, zarządzenie albo uchwała o li kwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zawiera w szczególności:

1) określenie zakładu podlegającego likwidacji;

2) oznaczenie dnia zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych, nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia wydania rozporządzenia, zarządzenia albo podję cia uchwały;

3) oznaczenie dnia otwarcia likwidacji, nie później niż 30 dni od dnia, o którym mowa w pkt 2;

4) określenie sposobu i trybu zadysponowania skład nikami materialnymi i niematerialnymi;

5) oznaczenie dnia zakończenia likwidacji.

3. Rozporządzenie, zarządzenie albo uchwała o li kwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowi podstawę do jego wykreślenia z:

1) rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100, z dniem za przestania udzielania świadczeń zdrowotnych;

2) Krajowego Rejestru Sądowego z dniem zakończe nia likwidacji.

4. Okres od dnia otwarcia likwidacji do dnia jej za kończenia nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku wydania rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały, o których mowa w ust. 2, nie można przedłużać terminu zakończenia likwidacji. Art. 6

1. Zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwi dacji stają się zobowiązaniami i należnościami Skarbu Państwa albo uczelni medycznej, albo właściwej jed nostki samorządu terytorialnego. Przepis zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do mienia. Art. 6

2. Za długoletnią pracę pracownikowi samo dzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości: 1

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432 i Nr 106, poz. 622. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6802 — Poz. 6541) 75% miesięcznego wynagrodzenia — po 20 latach pracy;

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia — po 25 la tach pracy;

3) 150% miesięcznego wynagrodzenia — po 30 la tach pracy;

4) 200% miesięcznego wynagrodzenia — po 35 la tach pracy;

5) 300% miesięcznego wynagrodzenia — po 40 la tach pracy. Art. 6

3.

1. Pracownikowi samodzielnego publicz nego zakładu opieki zdrowotnej przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był za trudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia po 15 latach pracy;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pra cy.

2. Pracownik, który otrzymał odprawę, o której mo wa w ust. 1, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Art. 6

4. Ustalanie okresów uprawniających do na grody jubileuszowej, o której mowa w art. 62, oraz jednorazowej odprawy, o której mowa w art. 63, a tak że szczegółowe zasady ich obliczania i wypłacania re gulują przepisy o wynagrodzeniu obowiązujące u da nego pracodawcy. Art. 6

5.

1. Pracownikowi samodzielnego publicz nego zakładu opieki zdrowotnej przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Ustalanie okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat regulują przepisy o wynagrodzeniu obowiązujące u danego pracodawcy. Art. 6

6.

1. Połączenie się samodzielnych publicz nych zakładów opieki zdrowotnej może być dokonane przez:

1) przeniesienie całego mienia co najmniej jednego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro wotnej (przejmowanego) na inny samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (przejmujący);

2) utworzenie nowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powstałego co najmniej z dwóch łączących się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

2. Podmioty tworzące samodzielne publiczne za kłady opieki zdrowotnej mogą dokonać połączenia tych zakładów:

1) w drodze rozporządzenia, zarządzenia albo uchwa ły — w przypadku zakładów mających ten sam podmiot tworzący;

2) w drodze porozumienia — w przypadku zakładów mających różne podmioty tworzące.

3. Akt o połączeniu powinien zawierać w szczegól ności postanowienia o:

1) firmie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powstałego w wyniku połączenia, w przypadku połączenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2) przejęciu mienia podmiotu przejmowanego albo podmiotów łączących się;

3) zasadach odpowiedzialności za zobowiązania pod miotów łączących się;

4) terminie złożenia wniosku, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 albo 2, nie wcześniejszym niż trzy miesiące od dnia wydania lub przyjęcia aktu o połączeniu.

4. W przypadku połączenia, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1 — akt o połączeniu zawiera także firmę i sie dzibę podmiotu przejmowanego;

2) pkt 2 — akt o połączeniu zawiera także firmy i sie dziby podmiotów łączących się.

5. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wskazuje się także podmiot, który przejmuje upraw nienia i obowiązki podmiotu tworzącego.

6. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, następuje bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu przejmowanego albo łączących się podmio tów.

7. Do pracowników zakładu przejmowanego oraz do pracowników zakładów łączących się stosuje się art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Art. 6

7.

1. W terminie określonym w akcie o połą czeniu kierownik podmiotu przejmującego albo kie rownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powstałego w wyniku połączenia składa wniosek o:

1) wykreślenie zakładu przejmowanego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100, oraz z Krajowego Reje stru Sądowego — w przypadku połączenia, o któ rym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1;

2) dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowe go oraz w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 — w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2.

2. W przypadku połączenia, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2, z dniem wpisania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powstałego w wyniku połączenia do:

1) rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100,

2) Krajowego Rejestru Sądowego — następuje z urzędu wykreślenie łączących się pod miotów z tych rejestrów. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6803 — Poz. 6543. W przypadku połączenia, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2, z dniem wpisania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powstałego w wyniku połączenia do Krajowego Rejestru Sądowe go zakład ten wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem były łączące się zakłady, bez względu na charakter prawny tych stosunków. Z chwi lą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego samo dzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej powstały w wyniku połączenia uzyskuje osobowość prawną.

4. Z dniem wykreślenia podmiotu przejmowanego z Krajowego Rejestru Sądowego podmiot przejmują cy wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był podmiot przejmowany, bez względu na charakter prawny tych stosunków. Art. 6

8.

1. W przypadku jednostek samorządu tery torialnego, które faktycznie wykonywały uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego samodzielny pub liczny zakład opieki zdrowotnej, odpowiedzialność za jego zobowiązania ponoszą te jednostki w częściach ułamkowych odpowiadających wysokości zobowią zań powstałych w okresach, w których wykonywały one uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, należnoś ci i mienie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stają się należnościami i mieniem podmio tu, który przejął uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego.

3. Jednostki samorządu terytorialnego, które fak tycznie wykonywały uprawnienia i obowiązki podmio tu tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, mogą w inny sposób, niż wskazany w ust. 1 i 2, określić:

1) odpowiedzialność za zobowiązania,

2) zasady przejęcia należności i mienia — samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro wotnej, w stosunku do którego wykonywały upraw nienia i obowiązki podmiotu tworzącego. Art. 6

9. Przekształcenie samodzielnego publiczne go zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową od bywa się na zasadach określonych w art. 70—82. Art. 70. Przed sporządzeniem aktu przekształcenia podmiot tworzący, na podstawie sprawozdania finan sowego za ostatni rok obrotowy, ustala wskaźnik za dłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Art. 7

1. Wskaźnik zadłużenia ustala się jako relację sumy zobowiązań długoterminowych i krótkotermi nowych, pomniejszonych o inwestycje krótkotermino we samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro wotnej do sumy jego przychodów. Art. 7

2.

1. Jeżeli wartość wskaźnika zadłużenia ustalona w sposób określony w art. 71 wynosi:

1) powyżej 0,5 — w dniu poprzedzającym dzień prze kształcenia podmiot tworzący przejmuje zobowią zania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o takiej wartości, aby wskaźnik zadłu żenia ustalany na dzień przekształcenia dla spółki powstałej z przekształcenia samodzielnego pub licznego zakładu opieki zdrowotnej wyniósł nie więcej niż 0,5;

2) 0,5 lub mniej — w dniu poprzedzającym dzień przekształcenia podmiot tworzący może przejąć zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Przejęciu w pierwszej kolejności podlegają zo bowiązania wymagalne najdawniej obejmujące kwotę główną wraz z odsetkami. Art. 7

3.

1. Przekształcenie, o którym mowa w art. 69, może polegać na przekształceniu samodziel nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w jedną spółkę, pod warunkiem że przekształcane zakłady ma ją ten sam podmiot tworzący.

2. Przekształcenie, o którym mowa w art. 69, może polegać na przekształceniu samodzielnych publicz nych zakładów opieki zdrowotnej mających różne podmioty tworzące będące jednostkami samorządu terytorialnego w jedną spółkę. Art. 7

4.

1. W przypadku określonym w art. 73 ust. 2 podmioty tworzące będące jednostkami samorządu terytorialnego zawierają, na podstawie uchwał orga nów stanowiących tych jednostek, porozumienie obej mujące:

1) firmy i adresy samodzielnych publicznych zakła dów opieki zdrowotnej mających podlegać prze kształceniu w spółkę kapitałową;

2) określenie poszczególnych składników mienia wnoszonego do spółki tytułem aportu przez po szczególne podmioty tworzące;

3) określenie wartości i liczby udziałów albo akcji obejmowanych w zamian za aporty, o których mo wa w pkt 2;

4) wskazanie podmiotu tworzącego, który będzie wy konywał zadania organu dokonującego przekształ cenia;

5) zakres i wysokość kosztów przekształcenia pono szonych przez poszczególne podmioty tworzące;

6) wskazanie członków organów spółki pierwszej ka dencji.

2. Do porozumienia dołącza się projekt umowy spółki (statutu) i projekt regulaminu organizacyjnego. Art. 7

5. Organem dokonującym przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot nej w spółkę kapitałową, zwanym dalej „organem do konującym przekształcenia”, jest:

1) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa — w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzą cym jest minister, centralny organ administracji rządowej albo wojewoda;

2) organ wykonawczy jednostki samorządu teryto rialnego — w przypadku samodzielnych publicz nych zakładów opieki zdrowotnej, dla których pod miotem tworzącym jest jednostka samorządu te rytorialnego;

3) rektor — w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmio tem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych; Dziennik Ustaw Nr 112 — 6804 — Poz. 6544) dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Pody plomowego — w przypadku samodzielnych pub licznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest to centrum. Art. 7

6.

1. Kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest obowiązany niezwłocz nie doręczyć organowi dokonującemu przekształcenia odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu sa modzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zwanym dalej „kwestionariuszem”, wraz z wymaga nymi dokumentami, a także udzielać wyjaśnień nie zbędnych do przeprowadzenia przekształcenia.

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór kwe stionariusza oraz wykaz dokumentów niezbędnych do przekształcenia, kierując się koniecznością ograniczenia obowiązków informacyjnych kierownika samodzielne go publicznego zakładu opieki zdrowotnej do danych niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia. Art. 7

7. Organ dokonujący przekształcenia sporzą dza akt przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę, o której mowa w art. 69, zwany dalej „aktem przekształcenia”. Art. 7

8.

1. Akt przekształcenia zawiera:

1) akt założycielski spółki;

2) imiona i nazwiska członków organów spółki pierw szej kadencji;

3) pierwszy regulamin organizacyjny.

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ramowy wzór aktu przekształcenia, mając na celu zapewnienie sprawności procesu przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki, o których mowa w art. 69. Art. 7

9.

1. Akt przekształcenia zastępuje czynności określone w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.13)), poprzedzające złożenie wniosku o wpisanie spółki do rejestru przedsiębior ców.

2. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu przekształce nia zarząd spółki składa wniosek o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców, a następnie — do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o któ rym mowa w art. 100. Art. 80.

1. Dniem przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę, o której mowa w art. 69, jest dzień wpisania tej spółki do rejestru przedsiębiorców.

2. Z dniem przekształcenia następuje wykreślenie z urzędu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. W przypadku prowadzenia na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i re strukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.14)) postępowania w stosunku do przekształcanego samodzielnego pub licznego zakładu opieki zdrowotnej, zarząd spółki, o której mowa w art. 69, informuje niezwłocznie organ restrukturyzacyjny prowadzący to postępowanie o wpisaniu tej spółki do rejestru przedsiębiorców.

4. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, spółka kapitałowa z dniem przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Art. 8

1.

1. Z dniem przekształcenia pracownicy przekształcanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stają się, z mocy prawa, pracowni kami spółki, o której mowa w art. 69.

2. Stosunki pracy osób zatrudnionych na podsta wie powołania w przekształcanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej wygasają z dniem przekształcenia. Art. 8

2.

1. Podmiot tworzący dokonuje na dzień poprzedzający dzień przekształcenia jednorazowego określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdu jących się w tym dniu w posiadaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli nieru chomości te są przekazywane na własność spółce, o której mowa w art. 69.

2. Określenia wartości rynkowej nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.15)), dokonuje rzeczoznawca majątkowy na zasadach i w sposób określony w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.16)).

3. Bilans zamknięcia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej staje się bilansem otwarcia spółki, o której mowa w art. 69, przy czym suma kapita łów własnych jest równa sumie funduszu założyciel skiego, funduszu zakładu, funduszu z aktualizacji wyce ny i niepodzielonego wyniku finansowego za okres działalności zakładu przed przekształceniem, z uwzględ nieniem korekty wartości wynikającej z przeszacowania do wartości rynkowej nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz korekty nieumorzonej części wartości nieruchomości, które nie podlegają przekazaniu do spółki, o której mowa w art. 69. 1

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 i Nr 104, poz. 860 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 102, poz. 585 i Nr 106, poz. 622. 1

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 971, z 2007 r. Nr 158, poz. 1104, z 2008 r. Nr 192, poz. 1181 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545 i Nr 215, poz. 1664. 1

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585. 1

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341 i Nr 106, poz. 622. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6805 — Poz. 654

Oddział 3 Podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej Art. 8

3. Tworzenie, przekształcenie i likwidacja podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej następuje w drodze:

1) zarządzenia: a) ministra, b) centralnego organu administracji rządowej, c) wojewody;

2) uchwały organu stanowiącego jednostki samorzą du terytorialnego. Art. 8

4. Zarządzenie albo uchwała o utworzeniu podmiotu, o którym mowa w art. 83, określa w szcze gólności:

1) firmę podmiotu;

2) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;

3) formę organizacyjno-prawną;

4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udziela nych świadczeń zdrowotnych. Art. 8

5. Przekształcenie podmiotu, o którym mowa w art. 83, polega na zmianie rodzaju działalności lecz niczej lub istotnej zmianie zakresu udzielanych świad czeń zdrowotnych. Art. 8

6.

1. Podmiot, o którym mowa w art. 83, pro wadzi gospodarkę finansową na zasadach określo nych w przepisach o finansach publicznych.

2. Podmiot leczniczy w formie jednostki budżeto wej gospodaruje przekazaną w zarząd częścią mienia Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialne go oraz przydzielonymi środkami finansowymi, kieru jąc się efektywnością ich wykorzystania, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych. Art. 8

7.

1. Zarządzenie albo uchwała o likwidacji podmiotu, o którym mowa w art. 83, powinny zawie rać w szczególności:

1) określenie podmiotu podlegającego likwidacji;

2) oznaczenie dnia zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych, nie wcześniej niż 3 miesiące od wy dania rozporządzenia, zarządzenia albo podjęcia uchwały;

3) oznaczenie dnia otwarcia likwidacji, nie później niż 30 dni od dnia, o którym mowa w pkt 2;

4) określenie sposobu i trybu zadysponowania skład nikami materialnymi i niematerialnymi;

5) oznaczenie dnia zakończenia likwidacji.

2. Przepis art. 60 ust. 4 stosuje się do zarządzeń i uchwał określonych w ust. 1.

3. Zarządzenie albo uchwała:

1) o likwidacji podmiotu, o którym mowa w art. 83, stanowi podstawę wykreślenia z rejestru podmio tów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100, z dniem zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych;

2) o przekształceniu podmiotu, o którym mowa w art. 83, stanowi podstawę dokonania zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100. Art. 8

8.

1. Wynagrodzenie pracownika:

1) podmiotu, o którym mowa w art. 83,

2) podmiotu leczniczego utworzonego przez mini stra, centralny organ administracji rządowej, wo jewodę albo jednostkę samorządu terytorialnego, jako pracodawcę w celu udzielania świadczeń zdrowotnych swoim pracownikom — składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewi dzianego dla zajmowanego stanowiska pracy oraz odpowiednio dodatku funkcyjnego, dodatku za sto pień lub tytuł naukowy oraz dodatku za wieloletnią pracę, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Dodatek za wieloletnią pracę, o którym mowa w ust. 1, wynosi po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Pracownikom podmiotu leczniczego działające go w formie jednostki budżetowej, utworzonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu udzie lania świadczeń zdrowotnych osobom, wobec których sąd orzekł zastosowanie środka zabezpieczającego lub środka leczniczego, przysługuje oprócz składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, dodatek w wysokości od 10% do 50% miesięcznego wynagro dzenia zasadniczego. Dodatek przysługuje pracowni kom, którzy przy wykonywaniu swoich obowiązków mają bezpośredni kontakt z osobami, wobec których sąd orzekł zastosowanie środka zabezpieczającego lub środka leczniczego.

4. Pracownikom wykonującym zawód medyczny oraz innym pracownikom, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, za trudnionym w jednostce organizacyjnej więzienni ctwa, z tytułu pracy z osobami pozbawionymi wolno ści, przysługuje dodatek w wysokości od 10% do 50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

5. Miesięczna stawka wynagrodzenia zasadnicze go przysługuje za pełny wymiar czasu pracy.

6. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wy miarze czasu pracy wszystkie składniki wynagrodze nia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wy miaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

7. Przy ustalaniu stawki dodatku funkcyjnego pra codawca powinien kierować się w szczególności spe cyfiką i charakterem wykonywanych zadań oraz wiel kością komórki organizacyjnej, w której pracownik wykonuje pracę.

8. Przepisów ust. 1—7 nie stosuje się, jeżeli przepi sy odrębne stanowią inaczej.

9. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw pracy okreś li, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania za pracę pracowników, o których mowa w ust. 1, w tym kwoty wynagrodzenia zasadniczego i tabele za Dziennik Ustaw Nr 112 — 6806 — Poz. 654

szeregowania pracowników, oraz warunki ustalania i wypłacania innych składników wynagrodzenia, kie rując się kwalifikacjami zawodowymi tych pracowni ków oraz zakresem świadczeń zdrowotnych udziela nych przez podmioty określone w ust. 1. Rozdział 4 Regulacje szczególne dotyczące działalności leczniczej obejmującej realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia Art. 8

9.

1. Podmiot leczniczy utworzony lub pro wadzony przez uczelnię medyczną wykonuje działal ność leczniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 2 pkt 2, oraz jest obowiązany do realizacji zadań polegających na kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

2. Podmiot leczniczy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do udostępnienia uczelni medycznej jed nostek organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach me dycznych.

3. Podmioty wykonujące działalność leczniczą inne niż określone w ust. 1 mogą udostępniać jednostki or ganizacyjne niezbędne do prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1.

4. Udostępnienie, o którym mowa w ust. 2 i 3, na stępuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawar tej pomiędzy uczelnią medyczną a podmiotem wyko nującym działalność leczniczą, zwanym dalej „udo stępniającym”.

5. Umowa, o której mowa w ust. 4, określa co naj mniej:

1) czas trwania umowy i warunki jej wcześniejszego rozwiązania;

2) środki finansowe należne udostępniającemu z ty tułu jej realizacji, sposób przekazywania tych środ ków oraz zasady ich rozliczeń;

3) wykaz ruchomości i nieruchomości udostępnia nych w celu jej realizacji, sposób ich udostępnia nia oraz zasady i warunki ich wykorzystywania;

4) określenie liczby oraz kwalifikacji zawodowych na uczycieli akademickich mających wykonywać w udostępnianej jednostce organizacyjnej zada nia, o których mowa w ust. 1;

5) okoliczności, w których może nastąpić zmiana wa runków umowy;

6) zasady odpowiedzialności cywilnej za szkody wy rządzone przez studentów, uczestników studiów doktoranckich lub nauczycieli akademickich i zasa dy postępowania w przypadku naruszenia przez nich porządku ustalonego przez udostępniającego;

7) zasady prowadzenia kontroli przez uczelnię me dyczną w zakresie wykonywania zadań badaw czych i dydaktycznych u udostępniającego;

8) zasady rozpatrywania sporów wynikających z jej realizacji.

6. Oznaczenia „klinika” albo „kliniczny” oraz „uni wersytecki” mogą używać wyłącznie udostępniający oraz jednostki organizacyjne udostępnione w trybie ust. 2 i 3. Art. 90. Uczelnia medyczna jest obowiązana do przekazywania udostępniającemu środków finanso wych na realizację zadań dydaktycznych i badawczych. Art. 9

1.

1. Jednostką organizacyjną wykonującą działalność dydaktyczną i badawczą, będącą oddzia łem, kieruje ordynator albo inny lekarz kierujący.

2. Osobą odpowiedzialną za działalność dydak tyczną i badawczą w jednostce, o której mowa w ust. 1, jest kierownik kliniki.

3. Funkcje, o których mowa w ust. 1 i 2, można peł nić jednocześnie.

4. Kierownik bierze udział w postępowaniu mają cym na celu powołanie kierownika kliniki. Art. 9

2. Nauczyciele akademiccy uczelni medycz nych oraz osoby odbywające studia doktoranckie w uczelniach medycznych są zatrudnieni w podmiocie leczniczym, o którym mowa w art. 89 ust. 1, albo w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 89 ust. 2 i 3:

1) w systemie zadaniowym czasu pracy na podsta wie umowy o pracę określającej zadania dydak tyczne, badawcze i udzielanie świadczeń zdrowot nych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych;

2) na podstawie umowy cywilnoprawnej określającej w szczególności zadania dydaktyczne, badawcze i udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym świad czeń wysokospecjalistycznych. DZIAŁ III Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych Art. 9

3.

1. Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięcio dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozli czeniowym.

2. Czas pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym ty godniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

3. Czas pracy pracowników niewidomych zatrud nionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 go dzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

4. Okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1—3, nie może przekraczać 3 miesięcy. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6807 — Poz. 654

Art. 9

4.

1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pra cy lub jej organizacją, w stosunku do pracowników mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 3 i 4. W rozkładach czas pracy pracowników, o których mo wa w art. 93 ust. 1, nie może przekraczać przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, a w stosunku do pracowników, o któ rych mowa w art. 93 ust. 2 — przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.

2. Okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż miesiąc. W szczególnie uza sadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 4 miesięcy.

3. Rozkład czasu pracy powinien być stosowany na podstawie harmonogramów pracy ustalanych dla przyjętego okresu rozliczeniowego, określających dla poszczególnych pracowników dni i godziny pracy oraz dni wolne od pracy.

4. W rozkładach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, wymiar czasu pracy:

1) pracownic w ciąży,

2) pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4, bez ich zgody — nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Art. 9

5.

1. Pracownicy wykonujący zawód medycz ny i posiadający wyższe wykształcenie, zatrudnieni w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świad czenia zdrowotne mogą być zobowiązani do pełnienia w przedsiębiorstwie tego podmiotu dyżuru medycz nego.

2. Dyżurem medycznym jest wykonywanie poza normalnymi godzinami pracy czynności zawodowych przez osoby, o których mowa w ust. 1, w podmiocie leczniczym wykonującym stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

3. Czas pełnienia dyżuru medycznego wlicza się do czasu pracy.

4. Praca w ramach pełnienia dyżuru medycznego może być planowana również w zakresie, w jakim bę dzie przekraczać 37 godzin 55 minut na tydzień w przy jętym okresie rozliczeniowym. Do pracy w ramach pełnienia dyżuru nie stosuje się przepisów art. 151 § 3, art. 1513 i art. 1514 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

5. Do wynagrodzenia za pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego stosuje się odpowiednio przepisy art. 1511 § 1—3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

6. Zasad wynagradzania, o których mowa w prze pisach art. 1511 § 1—3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, nie stosuje się do lekarzy sta żystów, których zasady wynagradzania określają od rębne przepisy. Art. 9

6.

1. Pracownicy, o których mowa w art. 95 ust. 1, mogą być, po wyrażeniu na to zgody na piśmie, zobowiązani do pracy w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Przepisu art. 151 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy nie stosuje się.

2. Okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż 4 miesiące.

3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić i prze chowywać ewidencję czasu pracy pracowników, o któ rych mowa w ust. 1, oraz udostępniać ją organom właściwym do sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, które mogą, z powo dów związanych z bezpieczeństwem lub zdrowiem pracowników, a także w celu zapewnienia właściwego poziomu udzielania świadczeń zdrowotnych, zakazać albo ograniczyć możliwość wydłużenia maksymalne go tygodniowego wymiaru czasu pracy.

4. Pracodawca nie może podejmować działań dys kryminujących wobec pracowników, którzy nie wyra zili zgody, o której mowa w ust. 1.

5. Pracodawca jest obowiązany dostarczać orga nom, o których mowa w ust. 3, na ich wniosek, infor macje o przypadkach, w których pracownicy wyrazili zgodę w celu wykonywania pracy w wymiarze prze kraczającym 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 2.

6. Pracownik może cofnąć zgodę na pracę w wy miarze przekraczającym 48 godzin na tydzień w przy jętym okresie rozliczeniowym, informując o tym pra codawcę na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

7. Do wynagrodzenia za pracę w wymiarze prze kraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przy jętym okresie rozliczeniowym stosuje się odpowied nio art. 1511 § 1—3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Art. 9

7.

1. Pracownikowi przysługuje w każdej do bie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

2. Pracownikowi pełniącemu dyżur medyczny okres odpoczynku, o którym mowa w ust. 1, powinien być udzielony bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego.

3. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego od poczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nie przerwanego odpoczynku dobowego.

4. W przypadku uzasadnionym organizacją pracy pracownikowi, o którym mowa w art. 95 ust. 1, przy sługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 24 godzin nieprzerwanego odpoczynku, udzielanego w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 14 dni. Art. 9

8.

1. Pracownicy, o których mowa w art. 95 ust. 1, mogą zostać zobowiązani do pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6808 — Poz. 6542. Za każdą godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przysługuje wyna grodzenie w wysokości 50% stawki godzinowej wyna grodzenia zasadniczego.

3. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadnicze go oblicza się, dzieląc kwotę miesięcznego wynagro dzenia zasadniczego wynikającą z osobistego zaszere gowania pracownika przez liczbę godzin pracy przypa dających do przepracowania w danym miesiącu.

4. W przypadku wezwania do podmiotu lecznicze go zastosowanie mają przepisy dotyczące dyżuru me dycznego. Art. 9

9. Pracownikom wykonującym zawód me dyczny, zatrudnionym w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świad czenia zdrowotne przysługuje dodatek w wysokości:

1) co najmniej 65% stawki godzinowej wynagrodze nia zasadniczego, obliczanej zgodnie z art. 98 ust. 3, za każdą godzinę pracy wykonywanej w po rze nocnej;

2) co najmniej 45% stawki godzinowej wynagrodze nia zasadniczego, obliczanej zgodnie z art. 98 ust. 3, za każdą godzinę pracy wykonywanej w po rze dziennej w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego ty godnia pracy. DZIAŁ IV Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Art. 100.

1. Podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 106 ust. 1, wniosek o wpis do rejestru podmio tów wykonujących działalność leczniczą, zwanego da lej „rejestrem”, zawierający następujące dane:

1) imię i nazwisko albo firmę;

2) adres siedziby albo miejsca zamieszkania;

3) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;

4) formę organizacyjno-prawną;

5) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udziela nych świadczeń zdrowotnych;

6) określenie przedsiębiorstwa oraz wykaz jego jed nostek lub komórek organizacyjnych, których dzia łalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

7) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji działalności gospodarczej;

8) numer REGON;

9) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

10) dane podmiotu tworzącego — w przypadku pod miotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.

2. Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa oświad czenie następującej treści: „Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru pod miotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składa nym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).”.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera ponadto:

1) imię i nazwisko albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 3.

5. Dokumentem potwierdzającym spełnienie wa runków, o których mowa w art. 22, jest, wydawana w drodze decyzji administracyjnej, opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 10

1.

1. Lekarz, który zamierza wykonywać za wód w ramach działalności leczniczej, składa organo wi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 106 ust. 1, wniosek o wpis do rejestru zawierający nastę pujące dane:

1) imię i nazwisko lekarza;

2) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;

3) formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakre sie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grud nia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowy wania dokumentacji medycznej, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza den tysty, w przypadku wykonywania praktyki lekar skiej wyłącznie w miejscu wezwania;

5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

6) adres do korespondencji;

7) posiadane specjalizacje;

8) numer wpisu do ewidencji działalności gospodar czej. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6809 — Poz. 6542. Lekarze zamierzający wykonywać zawód w ra mach działalności leczniczej jako grupową praktykę lekarską w celu uzyskania wpisu do rejestru składają wniosek zawierający:

1) listę lekarzy wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamiesz kania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania tej spółki;

2) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2—7;

3) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej;

4) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz peł nionej funkcji.

3. Przepisy art. 100 ust. 2—5 stosuje się. Art. 10

2.

1. Pielęgniarka, która zamierza wykony wać zawód w ramach działalności leczniczej, składa organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 106 ust. 1, wniosek o wpis do rejestru zawierają cy następujące dane:

1) imię i nazwisko pielęgniarki;

2) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

3) formę działalności leczniczej oraz zakres udziela nych świadczeń zdrowotnych;

4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywa nia dokumentacji medycznej, w przypadku wykony wania praktyki wyłącznie w miejscu wezwania;

5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

6) adres do korespondencji;

7) posiadane specjalizacje;

8) numer wpisu do ewidencji działalności gospodar czej.

2. Pielęgniarki zamierzające wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako grupową prakty kę w celu uzyskania wpisu do rejestru składają wnio sek zawierający następujące dane:

1) listę pielęgniarek stron umowy spółki cywilnej, wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imie nia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezento wania tej spółki;

2) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2—7;

3) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej;

4) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz peł nionej funkcji.

3. Przepisy art. 100 ust. 2—5 stosuje się. Art. 10

3. Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru, z zastrzeżeniem art. 104. Art. 10

4.

1. Organ prowadzący rejestr jest obowią zany dokonać wpisu do rejestru oraz wydać zaświad czenie o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem. W przypadku podmiotu leczniczego zaświadczenie o wpisie obejmuje również nadane przez organ pro wadzący rejestr podmiotowi leczniczemu oraz jed nostkom i komórkom organizacyjnym jego przedsię biorstwa resortowe kody identyfikacyjne zgodnie z za kresem udzielanych świadczeń zdrowotnych.

2. Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w ter minie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, wniosko dawca może rozpocząć działalność po uprzednim za wiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie doko nał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ we zwał tego wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. Art. 10

5.

1. Wpis do rejestru podlega opłacie wy noszącej:

1) 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze ob wieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Sta tystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczy pospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązują cego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego — w przypadku praktyki zawodowej;

2) 10% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 — w przypadku podmiotu leczniczego.

2. Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie sta nowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią:

1) dochód budżetu państwa — w przypadku opłat po bieranych od podmiotów leczniczych;

2) przychód właściwej okręgowej izby lekarskiej — w przypadku opłat pobieranych od praktyk zawo dowych lekarzy;

3) przychód właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych — w przypadku opłat pobieranych od praktyk zawodowych pielęgniarek.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięg nięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Ra dy Pielęgniarek i Położnych i Krajowej Rady Diagno stów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządze nia, szczegółowy zakres danych objętych wpisem do rejestru oraz szczegółowy tryb postępowania w spra wach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z rejestru, uwzględniając potrzebę zapew nienia spójności i kompletności danych zawartych w rejestrze, a także koszty związane z postępowaniem w sprawie wpisu. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6810 — Poz. 6545. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) system resortowych kodów identyfikacyjnych,

2) szczegółowy sposób nadawania kodów, o których mowa w pkt 1 — uwzględniając konieczność zapewnienia właści wej identyfikacji podmiotów wykonujących działal ność leczniczą w rejestrze. Art. 10

6.

1. Organem prowadzącym rejestr jest:

1) wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca za mieszkania podmiotu leczniczego — w odniesie niu do podmiotów leczniczych,

2) okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wy konywania praktyki zawodowej lekarza — w od niesieniu do tych praktyk,

3) okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę — w odniesieniu do tych prak tyk — zwani dalej „organem prowadzącym rejestr”.

2. Rejestr prowadzi się w systemie teleinforma tycznym. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjono wanie systemu teleinformatycznego rejestru jest jed nostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie systemów informacyj nych w ochronie zdrowia. Sposób prowadzenia reje stru i funkcjonowania systemu teleinformatycznego określają przepisy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

3. W przypadku podmiotu leczniczego do rejestru wpisuje się numer księgi rejestrowej oraz dane doty czące:

1) oznaczenia podmiotu leczniczego: a) firmę albo imię i nazwisko, b) adres podmiotu, c) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej, d) numer REGON, e) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

2) dane podmiotu tworzącego — w przypadku pod miotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą;

3) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;

4) formę organizacyjno-prawną;

5) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udziela nych świadczeń zdrowotnych;

6) dane dotyczące struktury organizacyjnej przedsię biorstwa, w tym wykaz jego jednostek lub komó rek organizacyjnych, których działalność jest zwią zana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

7) datę wpisu do rejestru;

8) datę wystawienia zaświadczenia o wpisie do reje stru oraz jego numer;

9) datę zmiany wpisu do rejestru;

10) datę i numer decyzji o wykreśleniu z rejestru; 1

1) dane dotyczące akredytacji lub certyfikacji; 1

2) daty i wyniki przeprowadzonych kontroli, o któ rych mowa w art. 111; 1

3) informacje, o których mowa w art. 25 ust. 3.

4. W przypadku praktyki zawodowej do rejestru wpisuje się numer księgi rejestrowej oraz dane doty czące:

1) oznaczenia lekarza lub pielęgniarki: a) imię i nazwisko, b) imiona i nazwiska wspólników spółki — w przy padku spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej lekarzy albo pielęgniarek lub położ nych, c) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), d) adres do korespondencji, e) posiadane specjalizacje, f) numer dokumentu poświadczającego posiada nie prawa wykonywania zawodu, g) numer wpisu do ewidencji działalności gospo darczej;

2) oznaczenie rodzaju praktyki;

3) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowy wania dokumentacji medycznej;

4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udziela nych świadczeń zdrowotnych;

5) datę wpisu do rejestru;

6) datę wystawienia zaświadczenia o wpisie do reje stru oraz jego numer;

7) datę zmiany wpisu do rejestru;

8) datę i numer decyzji o wykreśleniu z rejestru;

9) dane dotyczące akredytacji lub certyfikacji;

10) daty i wyniki przeprowadzonych kontroli, o któ rych mowa w art. 111; 1

1) informacje, o których mowa w art. 25 ust. 3.

5. Organ prowadzący rejestr udostępnia systemo wi informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w przepisach o systemie informacji w ochronie zdro wia, dane objęte wpisem do rejestru. Art. 10

7.

1. Podmiot wykonujący działalność lecz niczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany da nych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6811 — Poz. 6542. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych ob jętych rejestrem w terminie, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji ad ministracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący dzia łalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dzie sięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor na tychmiastowej wykonalności.

3. W przypadku praktyk zawodowych lekarzy uchwałę w sprawie nałożenia kary pieniężnej podej muje właściwa okręgowa rada lekarska.

4. W przypadku praktyk zawodowych pielęgniarek uchwałę w sprawie nałożenia kary pieniężnej podej muje właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położ nych.

5. Do uchwał, o których mowa w ust. 3 i 4, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjne go dotyczące decyzji administracyjnych.

6. Organem wyższego stopnia w sprawach nałoże nia kary pieniężnej jest minister właściwy w sprawach zdrowia.

7. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.

8. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej organ prowadzący rejestr jest obowiązany uwzględniać ro dzaj i wagę stwierdzonych naruszeń.

9. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie prze pisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

10. Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordyna cja podatkowa dotyczące terminu przedawnienia zo bowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobo wiązań. 1

1. Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysłu guje skarga do sądu administracyjnego. Art. 10

8.

1. Organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnios kodawcy wykonywania działalności objętej wpi sem;

2) podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreś lono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

3) wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo art. 19.

2. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przy padku:

1) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym;

2) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do reje stru;

3) rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem;

4) niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2;

5) złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru;

6) bezskutecznego upływu terminu podjęcia działal ności wyznaczonego przez organ prowadzący re jestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 mie sięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działal ności;

7) skreślenia lekarza z listy członków okręgowej izby lekarskiej z przyczyn określonych w art. 7 pkt 5 usta wy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 170

8) albo skreślenia pielęgniar ki z listy członków okręgowej izby pielęgniarek i po łożnych z przyczyn określonych w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgnia rek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178, z późn. zm.17)) — w przypadku praktyk zawodowych.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4, wykreślenie z rejestru następuje po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o za kazie wykonywania działalności objętej wpisem do re jestru. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wy konalności.

4. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, któ ry wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru. Art. 10

9.

1. Organ prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1, dokonuje zmiany wpisu do rejestru polegającej na wykreśleniu przedsiębior stwa w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 3 i 4, dotyczących wyłącznie tego przedsiębiorstwa.

2. Przepis ust. 1 stosuje się wyłącznie w odniesie niu do podmiotu leczniczego prowadzącego więcej niż jedno przedsiębiorstwo.

3. Zmiana, o której mowa w ust. 1, następuje po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wy konalności.

4. Przepis art. 108 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Art. 1

10.

1. Do decyzji w sprawie odmowy wpisu, odmowy jego zmiany i wykreślenia wpisu z rejestru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania admini stracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych.

2. W przypadku praktyk zawodowych lekarzy uchwałę w sprawach, o których mowa w ust. 1, podej muje właściwa okręgowa rada lekarska. 1

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 92, poz. 885, z 2007 r. Nr 176, poz. 1237 oraz z 2010 r. Nr 200, poz. 1326. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6812 — Poz. 6543. W przypadku praktyk zawodowych pielęgniarek uchwałę w sprawach, o których mowa w ust. 1, podej muje właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położ nych.

4. Organem wyższego stopnia w sprawach odmo wy wpisu, odmowy jego zmiany i wykreślenia wpisu z rejestru jest minister właściwy do spraw zdrowia. Art. 11

1.

1. Organ prowadzący rejestr jest upraw niony do kontroli podmiotów wykonujących działal ność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisa mi wydanymi na jej podstawie.

2. Kontrola jest przeprowadzana przez osoby upo ważnione przez organ prowadzący rejestr do wykony wania czynności kontrolnych.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, wykonując czynności kontrolne, za okazaniem upoważnienia, ma ją prawo:

1) żądania informacji i dokumentacji;

2) oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie, w tym dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;

3) wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

4) udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

5) wglądu do dokumentacji medycznej;

6) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.

4. Czynności wymienione w ust. 3 pkt 2, 4 i 5 mogą być realizowane wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny.

5. Organ prowadzący rejestr może zlecić przepro wadzenie kontroli:

1) konsultantom wojewódzkim, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultan tach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679);

2) jednostkom organizacyjnym podległym lub nad zorowanym przez ten organ. Art. 11

2.

1. Z przeprowadzanych czynności kon trolnych sporządza się protokół, który zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firmę oraz adres siedziby;

2) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrol nych;

4) imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne;

5) opis stanu faktycznego;

6) stwierdzone nieprawidłowości;

7) wnioski osób wykonujących czynności kontrolne;

8) datę i miejsce sporządzenia protokołu;

9) informację o braku zastrzeżeń albo informację o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczy nie tej odmowy.

2. Protokół podpisują osoby wykonujące czynnoś ci kontrolne oraz kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

3. Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego dzia łalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisa nych w protokole, osoby wykonujące czynności kon trolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

4. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne.

5. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzem plarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

6. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania proto kołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposo bu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz usta leń zawartych w protokole.

7. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole or gan prowadzący rejestr:

1) wykreśla podmiot wykonujący działalność leczni czą — w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4;

2) w innych przypadkach niż określone w pkt 1 wyda je zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Art. 11

3. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kontroli, o której mowa w art. 111, stosuje się prze pisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal ności gospodarczej. DZIAŁ V Zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą Art. 11

4.

1. Podmiot wykonujący działalność lecz niczą może otrzymać środki publiczne z przeznacze niem na:

1) realizację zadań w zakresie programów zdrowot nych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatu ry i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań;

2) remonty;

3) inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego; Dziennik Ustaw Nr 112 — 6813 — Poz. 6544) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europej skiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków po chodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegają cych zwrotowi na zasadach określonych w odręb nych przepisach;

5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umo wach międzynarodowych;

6) realizację programów wieloletnich;

7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwali fikacji osób wykonujących zawody medyczne.

2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymywać środki publiczne na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, w zakresie, w jakim realizacja tych zadań służy udzielaniu świadczeń opieki zdrowot nej finansowanych ze środków publicznych w rozu mieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Wysokość środków publicznych, o których mo wa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości kosztów koniecznych do realizacji całości zadania.

4. Wysokość środków publicznych, o których mo wa w ust. 2, jest ustalana według wzoru: W = K x P0 ⎧ a0 ⎫gdzie współczynnik P0 = ⎪––––––––⎪, a poszczególne ⎩ a0 + b0 ⎭ symbole oznaczają: W — wysokość środków publicznych, K — planowany koszt realizacji zadania określonego w ust. 1 pkt 1—3, a0 — przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyska ne w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, b0 — przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone dla symbolu „a0” uzyskane w poprzednim roku obrotowym.

5. Środki publiczne na zadania określone w ust. 1 pkt 7 są przyznawane na zasadach określonych w od rębnych przepisach. Art. 11

5.

1. Na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 i 4—7, podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą uzyskać środki finansowe na podstawie umowy zawartej:

1) ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, a także z jednostką samorządu teryto rialnego lub z uczelnią medyczną;

2) z innym podmiotem uprawnionym do finansowa nia tych zadań na podstawie odrębnych przepi sów.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decy zji, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grud nia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241).

3. Na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1—6, podmioty wykonujące działalność lecz niczą mogą uzyskać od podmiotu, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem uczelni medycznej, dotację w ro zumieniu przepisów o finansach publicznych, z za strzeżeniem ust. 4.

4. Dotację, o której mowa w ust. 3, na realizację za dań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 2 i 3, może przyznać:

1) minister właściwy do spraw zdrowia: a) spółce kapitałowej, w której reprezentowany przez niego Skarb Państwa posiada udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego, b) spółce kapitałowej wykonującej działalność leczniczą, w której uczelnia medyczna posiada udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego, c) samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia albo uczelnia medyczna;

2) inny minister, centralny organ administracji rządo wej oraz wojewoda: a) spółce kapitałowej, w której reprezentowany przez niego Skarb Państwa posiada udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego, b) samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, dla którego jest podmiotem two rzącym.

5. Do warunków i trybu przekazywania środków publicznych na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy o zamówie niach publicznych, chyba że przepisy odrębne stano wią inaczej. Art. 11

6.

1. Umowa, o której mowa w art. 115, za wiera co najmniej:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki środ ki zostały przyznane, i termin jego wykonania;

2) wysokość środków finansowych;

3) sposób płatności środków finansowych;

4) termin wykorzystania środków finansowych, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budże towego;

5) tryb kontroli wykonywania zadania; Dziennik Ustaw Nr 112 — 6814 — Poz. 6546) termin i sposób rozliczenia przyznanych środków finansowych;

7) termin zwrotu niewykorzystanej części środków finansowych, nie dłuższy niż 15 dni od określone go w umowie dnia wykonania zadania, a w przy padku zadania realizowanego za granicą — 30 dni od tego dnia.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, uwzględnia dane, o których mowa w art. 114 ust. 4, w zakresie wysokości przychodów uzyskanych w roku obrotowym, w którym podmiot wykonujący działal ność leczniczą otrzymał środki publiczne.

3. W przypadku gdy współczynnik Pn jest mniejszy niż współczynnik P0, podmiot wykonujący działalność leczniczą, który uzyskał środki publiczne na realizację zadania, o którym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1—3, jest obowiązany dokonać zwrotu części tych środków w wysokości ustalonej według wzoru: Z = W x (P0 — Pn) ⎧ an ⎫gdzie współczynnik Pn = ⎪––––––––⎪, a poszczególne ⎩ an + bn ⎭ symbole oznaczają: Z — wysokość środków podlegających zwrotowi, P0 — współczynnik określony w art. 114 ust. 4, an — przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyska ne w okresie, o którym mowa w ust. 2, bn — przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określo ne dla symbolu „an” uzyskane w okresie, o któ rym mowa w ust. 2.

4. Do umów na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 4, stosuje się przepisy o finansach publicznych. Art. 11

7. Zasady przekazywania i wykorzystania środków publicznych przez podmioty lecznicze będą ce jednostkami budżetowymi na cele określone w art. 114 ust. 1 określają przepisy o finansach pub licznych. DZIAŁ VI Kontrola i nadzór Art. 11

8.

1. Minister właściwy do spraw zdrowia ma prawo przeprowadzania kontroli podmiotów lecz niczych pod względem:

1) zgodności z prawem;

2) medycznym.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony w szczególności do:

1) wizytacji pomieszczeń;

2) obserwowania czynności związanych z udziela niem świadczeń zdrowotnych w sposób nienaru szający praw pacjenta;

3) oceny uzyskanej dokumentacji medycznej;

4) oceny informacji i dokumentacji innej niż doku mentacja medyczna;

5) oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym w zakresie dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;

6) oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym w zakresie niewymienionym w pkt 5;

7) oceny gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony do czynności wymienionych w ust. 2 pkt 1—3 i 5.

4. Czynności wymienione w ust. 2 pkt 2, 3 i 5 mogą być realizowane wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny. Art. 11

9.

1. Minister właściwy do spraw zdrowia może zlecić przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 118:

1) wojewodom;

2) konsultantom krajowym, o których mowa w usta wie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia;

3) jednostkom organizacyjnym podległym lub nad zorowanym przez tego ministra.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia może zle cić, na podstawie umowy, odpłatne przeprowadzenie jednorazowej kontroli, o której mowa w art. 122 ust. 2 pkt 2:

1) organom samorządów zawodów medycznych;

2) medycznym towarzystwom naukowym;

3) uczelniom medycznym;

4) instytutom badawczym;

5) specjalistom z poszczególnych dziedzin medycy ny.

3. Kontrola zlecana podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1—4, przeprowadzana jest przez osoby wykonujące zawód medyczny. Do kontro li zlecanej wojewodzie stosuje się art. 111 ust. 5.

4. Osobie przeprowadzającej kontrolę na podsta wie ust. 1 i 2 przysługują uprawnienia określone w art. 118 ust. 2 pkt 1—3.

5. Umowa, o której mowa w ust. 2, zawiera w szcze gólności określenie terminu przeprowadzenia kontroli oraz wysokości wynagrodzenia za jej przeprowadze nie. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6815 — Poz. 654

Art. 1

20. Minister właściwy do spraw zdrowia in formuje podmiot tworzący o wynikach przeprowadzo nej kontroli, o której mowa w art. 118 i art. 119. Art. 12

1.

1. Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot two rzący.

2. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgod nością działań podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regula minem organizacyjnym.

3. W ramach nadzoru podmiot tworzący może żą dać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od orga nów podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębior cą oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu.

4. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 3, obej mują w szczególności:

1) realizację zadań określonych w regulaminie orga nizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udziela nych świadczeń zdrowotnych;

2) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;

3) gospodarkę finansową.

5. Podmiot tworzący w razie stwierdzenia niezgod nych z prawem działań kierownika wstrzymuje ich wy konanie oraz zobowiązuje kierownika do ich zmiany lub cofnięcia. W przypadku niedokonania zmiany lub cofnięcia tych działań w wyznaczonym terminie pod miot tworzący może rozwiązać z kierownikiem stosu nek pracy albo umowę cywilnoprawną.

6. Uczelnia medyczna jest obowiązana do przepro wadzenia kontroli, o której mowa w ust. 3, co najmniej raz na 6 miesięcy.

7. Wnioski z kontroli, o której mowa w ust. 6 i w art. 89 ust. 5 pkt 7, przekazuje się niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Art. 12

2.

1. Kontrolę, o której mowa w art. 118, art. 119 i art. 121 ust. 3, przeprowadza się na podsta wie upoważnienia, udzielonego odpowiednio przez ministra właściwego do spraw zdrowia albo podmiot tworzący.

2. W ramach udzielonego upoważnienia kontrolu jący ma prawo do:

1) wstępu do pomieszczeń podmiotu leczniczego;

2) wglądu do dokumentów i innych materiałów zwią zanych z działalnością podmiotu leczniczego, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informa cji ustawowo chronionych;

3) przeprowadzania oględzin;

4) sprawdzania przebiegu określonych czynności;

5) żądania od kierownika i pracowników podmiotu leczniczego ustnych i pisemnych wyjaśnień;

6) zabezpieczania dowodów.

3. Kierownik podmiotu leczniczego jest obowiąza ny do:

1) niezwłocznego przedstawiania na żądanie kontro lującego wszelkich dokumentów i materiałów nie zbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz za pewnienia terminowego udzielania wyjaśnień przez pracowników;

2) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczegól ności udostępniania, w miarę możliwości, oddziel nych pomieszczeń z odpowiednim wyposaże niem;

3) sporządzenia na żądanie kontrolującego niezbęd nych do kontroli odpisów, kserokopii lub wycią gów z dokumentów oraz zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

4. Z przeprowadzonej kontroli, sporządza się wy stąpienie pokontrolne.

5. Na podstawie ustaleń kontroli podmiot tworzą cy albo minister właściwy do spraw zdrowia mogą przedstawić kierownikowi w wystąpieniu pokontrol nym zalecenia pokontrolne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 118, art. 119 i art. 121 ust. 3, w tym warunki i tryb przygoto wania oraz prowadzenia czynności kontrolnych, doku mentowania poszczególnych czynności kontrolnych, sporządzania wystąpień pokontrolnych, możliwości składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich rozpa trzenia oraz wzory dokumentów obowiązujących przy przeprowadzaniu czynności kontrolnych, mając na uwadze konieczność sprawnego i bezstronnego prze prowadzania kontroli. DZIAŁ VII Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 12

3. W ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zawo dzie felczera (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 531 i Nr 210, poz. 2135, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 67

9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Czynności określone w ust. 1 felczer wykonuje samodzielnie w podmiocie leczniczym w rozu mieniu przepisów o działalności leczniczej albo w utworzonym punkcie felczerskim.”;

2) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Starszy felczer czynności określone w art. 2 ust. 1 wykonuje samodzielnie w podmiocie leczniczym.”. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6816 — Poz. 654

Art. 12

4. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.18)) w art. 829 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8) produkty lecznicze w rozumieniu przepisów usta wy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceu tyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.19)) niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalnoś ci leczniczej przez okres trzech miesięcy oraz nie zbędne do jego funkcjonowania wyroby medycz ne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 ma ja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586).”. Art. 12

5. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.

20) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8) warunki i sposób przygotowania i wykorzysta nia podmiotów leczniczych w rozumieniu prze pisów o działalności leczniczej na potrzeby obronne państwa oraz właściwość organów w tych sprawach;”;

2) w art. 30: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podmioty lecznicze udzielają zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wynagro dzenia, lekarzom wchodzącym w skład po wiatowych i wojewódzkich komisji lekar skich oraz pracownikom średniego persone lu medycznego wyznaczonym do powiato wych komisji lekarskich w razie konieczności ich udziału w pracach komisji w godzinach pracy zawodowej.”, b) ust. 4 i 4a otrzymują brzmienie: „

4. Wojewodowie zlecają podmiotom leczni czym przeprowadzanie na potrzeby powia towych i wojewódzkich komisji lekarskich badań specjalistycznych, w tym psycholo gicznych, oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. 4a. W razie niemożności zlecenia przeprowadza nia badań specjalistycznych lub badań psy chologicznych podmiotom leczniczym woje wodowie mogą zawierać umowy o przepro wadzanie takich badań przez lekarzy prowa dzących indywidualne specjalistyczne prak tyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez psychologów.”;

3) w art. 56b w ust. 1 tiret otrzymuje brzmienie: „ — w miejscu pełnienia służby, spośród świadcze niodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących jednost kami budżetowymi tworzonymi i nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrz nych, posiadających w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, albo bę dących podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrz nych.”; 1

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482 i Nr 92, poz. 531. 1

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451 i Nr 106, poz. 622.

20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114 . Dziennik Ustaw Nr 112 — 6817 — Poz. 6544) w art. 69b w ust. 1 tiret otrzymuje brzmienie: „ — w miejscu pełnienia służby, spośród świadcze niodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących podmio tami leczniczymi utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej.”;

5) w art. 143 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Osoby, o których mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, przeznacza do służby w obronie cywilnej ko mendant formacji obrony cywilnej lub kierow nik jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 139 ust. 3, a na stanowisko komendanta formacji — pracodawca albo wójt lub burmistrz (prezydent miasta), po zasięgnięciu, w uzasad nionych przypadkach, opinii lekarza.”;

6) art. 161 otrzymuje brzmienie: „Art. 16

1.

1. Osobom odbywającym służbę w obro nie cywilnej, które zachorowały lub doznały uszczerbku na zdrowiu pod czas lub w związku z odbywaniem tej służby albo w bezpośredniej drodze do miejsca jej odbywania lub w dro dze powrotnej, przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu prze pisów o działalności leczniczej.

2. Ministrowie właściwy do spraw we wnętrznych oraz właściwy do spraw zdrowia określają, w drodze rozporzą dzenia, warunki korzystania ze świad czeń przewidzianych w ust. 1 oraz za kres i tryb ich udzielania, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej.”;

7) w art. 170 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Osobom wykonującym obowiązek szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony, które zachorowały lub doznały uszczerbku na zdrowiu podczas lub w związku z wykonywa niem tego obowiązku albo w bezpośredniej drodze do miejsca jego wykonywania lub w dro dze powrotnej, przysługuje prawo do bezpłat nego korzystania ze świadczeń podmiotów lecz niczych niebędących przedsiębiorcami w rozu mieniu przepisów o działalności leczniczej.”;

8) w art. 206 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Osobom wykonującym świadczenia osobiste, które zachorowały lub doznały uszczerbku na zdrowiu podczas lub w związku z udzielaniem tych świadczeń albo w bezpośredniej drodze do miejsca ich wykonywania lub w drodze po wrotnej, przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń podmiotów leczni czych niebędących przedsiębiorcami w rozu mieniu przepisów o działalności leczniczej.”;

9) w art. 206a w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8) osoby zatrudnione na stanowiskach kierowni ków podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz na stanowiskach w opiece społecznej i placówkach opiekuńczo -wychowawczych.”. Art. 12

6. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopa trzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 i Nr 113, poz. 74

5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 uchyla się ust. 2;

2) uchyla się art. 17;

3) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Potrąceń na pokrycie kosztów utrzymania, o których mowa w ust. 1, można dokonywać również w razie pobytu powyżej 1 roku w pod miotach leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w związku z udziela niem świadczeń opieki zdrowotnej finansowa nych ze środków publicznych.”;

4) art. 57 otrzymuje brzmienie: „Art. 5

7.

1. Związek zranień, kontuzji i innych obra żeń lub chorób z działaniami wojenny mi lub mającymi charakter wojennych albo ze służbą wojskową oraz związek śmierci żołnierza z tymi działaniami lub tą służbą ustala wojskowa komisja le karska. Wojskowa komisja lekarska ustala również związek śmierci ze służ bą wojskową żołnierza zwolnionego ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła w pod miocie leczniczym, którego podmio tem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej. Związek zranień i kontuzji z działaniami wymienionymi w art. 8 ustala wojskowa komisja lekarska.

2. Niezdolność do pracy, datę jej powsta nia, związek niezdolności do pracy z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych albo ze służbą wojskową, związek śmierci ze służbą wojskową żołnierza zwolnionego ze służby, który zmarł poza podmiotem, o którym mowa w ust. 1, oraz związek śmierci inwalidy ze służbą wojskową ustala lekarz orzecznik Zakładu Ubez pieczeń Społecznych lub komisja lekar ska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej.”. Art. 12

7. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wyna grodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430) w art. 5a ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Świadczenia, o których mowa w ust. 1—3, przysłu gują niezależnie od świadczeń określonych w prze pisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finan sowanych ze środków publicznych i są finansowa ne z budżetu państwa, z części, którą dysponuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, oraz udzielane przez podmioty lecznicze tworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Ministra Obrony Narodowej.”. Art. 12

8. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 17

8) w art. 25 § 2, art. 25a § 2, art. 30 § 5, art. 32 § 3, art. 68, art. 70 § 2, art. 72, art. 73 § 1, art. 76 Dziennik Ustaw Nr 112 — 6818 — Poz. 654

§ 1, art. 77 § 1, art. 80 § 1, art. 82 § 1 i art. 95a § 8 użyte w różnej liczbie i przypadku wyrazy „publiczny zakład opieki zdrowotnej” zastępuje się użytymi w odpo wiedniej liczbie i przypadku wyrazami „podmiot lecz niczy niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepi sów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)”. Art. 12

9. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko holizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.21)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 21 i 22 otrzymują brzmienie: „Art. 2

1.

1. Leczenie odwykowe osób uzależnio nych od alkoholu prowadzą podmioty lecznicze wykonujące działalność lecz niczą w rodzaju świadczenia stacjonar ne i całodobowe oraz ambulatoryjne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

2. Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Wyjątki od tej zasady określa ustawa.

3. Od osób uzależnionych od alkoholu nie pobiera się opłat za świadczenia w za kresie leczenia odwykowego udzielane przez podmioty określone w ust. 1. Art. 2

2.

1. Zarząd województwa organizuje na ob szarze województwa podmioty leczni cze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie le czenia odwykowego oraz wojewódzki ośrodek terapii uzależnienia i współ uzależnienia.

2. Starosta organizuje na obszarze po wiatu inne niż wymienione w ust. 1 podmioty lecznicze udzielające świad czenia w zakresie leczenia odwykowe go.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, or ganizację, kwalifikacje personelu, spo sób funkcjonowania i rodzaje podmio tów leczniczych wykonujących świad czenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposób współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organiza cjami społecznymi, kierując się potrze bą zapewnienia osobom uzależnionym od alkoholu leczenia odwykowego, a członkom ich rodzin, w tym dzieciom, świadczeń określonych w art. 23 ust. 1 i 2.”;

2) w art. 23 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Członkowie rodziny osoby uzależnionej od alkoholu, dotknięci następstwami nadużywa nia alkoholu przez osobę uzależnioną, uzyskują w podmiotach określonych w art. 22 ust. 1 świadczenia zdrowotne w zakresie terapii i re habilitacji współuzależnienia oraz profilaktyki. Za świadczenia te od wymienionych osób nie pobiera się opłat.

2. Dzieci osób uzależnionych od alkoholu, do tknięte następstwami nadużywania alkoholu przez rodziców, uzyskują bezpłatnie pomoc psychologiczną i socjoterapeutyczną w pod miotach określonych w art. 22 ust. 1 i porad niach specjalistycznych oraz placówkach opie kuńczo-wychowawczych i resocjalizacyj nych.”;

3) art. 321 otrzymuje brzmienie: „Art. 32

1. Podmioty lecznicze, o których mowa w art. 21 ust. 1, przyjmują na leczenie poza kolejnością osoby zobowiązane do leczenia odwykowego na podstawie art. 26, do wykorzystania limitu miejsc stanowiących 20% ogółu miejsc prze znaczonych do leczenia odwykowego w podmiocie leczniczym.”;

4) w art. 40: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażają cych ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają ży ciu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień, pod miotu leczniczego lub innej właściwej pla cówki utworzonej lub wskazanej przez jed nostkę samorządu terytorialnego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu.”, b) w ust. 3a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Osobie doprowadzonej do izby wytrzeźwień, jednostki Policji, podmiotu leczniczego lub innej właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego w warunkach, o których mowa w ust. 1, przy sługuje zażalenie do sądu.”. Art. 130. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Pań stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.22)) wprowadza się następujące zmiany: 2

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622. 2

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106, Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 21, poz. 105, Nr 81, poz. 529, Nr 130, poz. 871, Nr 182, poz. 1228 i Nr 213, poz. 1396 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6819 — Poz. 6541) w art. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) opracowywanie programów i planów działal ności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji podmiotom leczniczym w rozumieniu przepisów o działal ności leczniczej oraz kontrola realizacji tych programów i planów;”;

2) w art. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) ocenia działalność oświatowo-zdrowotną pro wadzoną przez szkoły i inne placówki oświato wo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, podmioty lecznicze oraz inne podmioty, instytucje i organizacje, a także udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności.”;

3) w art. 10 ust. 4—4b otrzymują brzmienie: „

4. Państwowy wojewódzki, państwowy powiato wy i państwowy graniczny inspektor sanitarny kierują działalnością odpowiednio wojewódz kiej, powiatowej i granicznej stacji sanitarno -epidemiologicznej. 4a. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumie niu przepisów o działalności leczniczej w sto sunku do wojewódzkiej i powiatowej stacji sa nitarno-epidemiologicznej posiada wojewoda. 4b. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozu mieniu przepisów o działalności leczniczej w stosunku do granicznej stacji sanitarno -epidemiologicznej posiada Główny Inspek tor Sanitarny.”;

4) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Do państwowych inspektorów sanitarnych sto suje się przepisy dotyczące pracowników jed nostek budżetowych będących podmiotami leczniczymi.”;

5) w art. 15: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Państwowy inspektor sanitarny wykonuje zadania przy pomocy podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Stacja sanitarno-epidemiologiczna jest jed nostką budżetową będącą podmiotem lecz niczym finansowanym z budżetu państwa.”;

6) w art. 20: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, jednost kach organizacyjnych podległych i nadzoro wanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, podmiotach leczniczych two rzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, urzędzie obsługującym mini stra właściwego do spraw wewnętrznych oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wy wiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjne go, zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuje Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini stracji, finansowana z budżetu państwa.”, b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) na terenie podmiotów leczniczych tworzo nych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,”;

7) w art. 20a ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej wyko nują zadania przy pomocy podległych im wojskowych ośrodków medycyny prewencyj nej, będących podmiotami leczniczymi.”. Art. 13

1. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 76

6) w art. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Postępowanie w sprawach o wpis stowarzysze nia do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samo dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowot nej do Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych.”. Art. 13

2. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwa rancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 67

3) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W celu realizacji działalności charytatywno-opie kuńczej kościoły i inne związki wyznaniowe mają prawo zakładać i prowadzić, na zasadach określo nych w ustawach, odpowiednie instytucje, w tym zakłady dla osób potrzebujących opieki, szpitale i inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, żłobki i schroniska dla dzieci.”. Art. 13

3. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.23)) w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świad czeń — 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,”. Art. 13

4. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178, z późn. zm.24)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmie niu: „1a) prowadzenie rejestru podmiotów wykonują cych działalność leczniczą w zakresie praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych na za sadach określonych w przepisach o działal ności leczniczej,”; 2

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584. 2

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 92, poz. 885, z 2007 r. Nr 176, poz. 1237 oraz z 2010 r. Nr 200, poz. 1326. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6820 — Poz. 6542) w art. 31 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: „9a) uchwala szczegółowy sposób przeprowadza nia wizytacji, w tym sposób wyboru osób wy konujących czynności wizytacyjne,”. Art. 13

5. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.25)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w pkt 1a lit. b otrzymuje brzmienie: „b) szkołę lub oddział zorganizowane w podmio cie leczniczym, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, oraz w jednostce po mocy społecznej, w celu kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w tym podmiocie lub jednostce, w których stosuje się odpowied nią organizację kształcenia oraz specjalne dzia łania opiekuńczo-wychowawcze, zorganizowa ne zgodnie z przepisami wydanymi na podsta wie art. 71c ust. 2;”;

2) w art. 9f ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W zakresie uprawnień do ulgowych przejaz dów środkami publicznego transportu zbioro wego, korzystania ze świadczeń zdrowotnych i odbywania przeszkolenia wojskowego do słu chaczy kolegiów pracowników służb społecz nych stosuje się przepisy dotyczące studentów szkół wyższych.”;

3) w art. 62 w ust. 5c zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Przepis ust. 5b nie dotyczy szkół specjalnych, szkół integracyjnych, szkół dwujęzycznych, szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz spo łeczności posługujących się językiem regionalnym, szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego, szkół artystycznych, szkół z oddziałami specjalny mi, szkół z oddziałami integracyjnymi, szkół z od działami dwujęzycznymi, szkół z oddziałami dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społecz ności posługujących się językiem regionalnym, szkół z oddziałami sportowymi oraz szkół w pod miotach leczniczych, w domach pomocy społecz nej, szkół dla dorosłych, a także szkół, o których mowa w art. 5 ust. 3b i art. 35 ust. 2a.”;

4) w art. 71c ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podmiot leczniczy, a także jednostka pomocy społecznej, w których zorganizowana jest szko ła specjalna, zapewniają korzystanie z po mieszczeń dla prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych. Warunki korzystania z po mieszczeń oraz ponoszenia kosztów ich utrzy mania określa umowa zawarta pomiędzy pod miotem, w którym zorganizowana jest szkoła, a organem prowadzącym szkołę.”. Art. 13

6. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o ra diofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 i Nr 85, poz. 45

9) w art. 16b w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej udzielanych wyłącznie na podstawie skierowania lekarza;”. Art. 13

7. W ustawie z dnia 13 maja 1994 r. o stosun ku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 323, z późn. zm.26)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 11 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

1. Kościelne wydawnictwa, zakłady charyta tywno-opiekuńcze, opiekuńczo-wycho wawcze, szkoły, placówki oświatowo-wy chowawcze, a także zakłady gospodarcze nieposiadające osobowości prawnej działają w ramach tych kościelnych osób prawnych, które je powołały. W ramach tych kościelnych osób prawnych wyko nywana może być także działalność lecz nicza w rozumieniu przepisów o działal ności leczniczej.”;

2) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Uczącym się w szkołach prowadzonych przez kościelne osoby prawne przysługują świadcze nia zdrowotne i ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego na równi z uczniami szkół publicznych.”;

3) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prawo wykonywania praktyk religijnych i ko rzystania z opieki duszpasterskiej zapewnia się osobom przebywającym w podmiotach leczni czych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepi sów o działalności leczniczej oraz zamkniętych zakładach pomocy społecznej.”;

4) art. 25 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

5. Kościół i jego osoby prawne prowadzą własną działalność charytatywno-opie kuńczą, w szczególności mogą prowadzić wyznaniowe zakłady opiekuńczo-wycho wawcze i charytatywno-opiekuńcze. Koś ciół i jego osoby prawne mogą wykony wać działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.”. Art. 13

8. W ustawie z dnia 13 maja 1994 r. o stosun ku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 324, z późn. zm.27)) wprowadza się następujące zmiany: 2

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622. 2

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673. 2

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375 i Nr 106, poz. 668, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6821 — Poz. 6541) art. 10 otrzymuje brzmienie: „Art.

10. Kościół i jego osoby prawne mogą pro wadzić działalność charytatywno-opie kuńczą, w szczególności placówki opie kuńczo-wychowawcze, oraz wykonywać działalność leczniczą w rozumieniu prze pisów o działalności leczniczej.”;

2) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Osoby przebywające w placówkach opiekuń czo-wychowawczych oraz w podmiotach lecz niczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej mają prawo do praktyk religijnych i opieki duszpasterskiej.”. Art. 13

9. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.28)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) innego przedsiębiorstwa podmiotu lecznicze go w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sprawującego całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową,”;

2) w art. 4 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) rozwijanie działalności zapobiegawczej w za kresie ochrony zdrowia psychicznego przez podmioty lecznicze,”;

3) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Samorząd województwa zgodnie z potrzebami wynikającymi w szczególności z liczby i struk tury społecznej ludności województwa tworzy i prowadzi podmioty lecznicze udzielające świadczenia zdrowotne w zakresie psychia trycznej opieki zdrowotnej.”;

4) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysło wo bez względu na stopień upośledzenia orga nizuje się naukę i zajęcia rewalidacyjno-wy chowawcze, w szczególności w przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowaw czych, ośrodkach rehabilitacyjno-wychowaw czych, w domach pomocy społecznej i pod miotach leczniczych, a także w domu rodzin nym.”;

5) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jednostki organizacyjne i inne podmioty dzia łające na podstawie ustawy o pomocy społecz nej, zwane dalej „organami do spraw pomocy społecznej”, w porozumieniu z podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczenia zdro wotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdro wotnej organizują na obszarze swojego działa nia oparcie społeczne dla osób, które z powo du choroby psychicznej lub upośledzenia umy słowego mają poważne trudności w życiu co dziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych.”;

6) w art. 10b: a) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) występowania z wnioskiem do personelu podmiotu leczniczego w rozumieniu przepi sów o działalności leczniczej, w szczególno ści do lekarza prowadzącego, ordynatora oddziału psychiatrycznego (lekarza kierują cego oddziałem) lub kierownika podmiotu leczniczego, oraz do podmiotu tworzącego w rozumieniu tej ustawy, o podjęcie działań zmierzających do usunięcia przyczyny skar gi lub zaistniałych naruszeń,”, b) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Kierownik zapewnia Rzecznikowi Praw Pacjen ta Szpitala Psychiatrycznego warunki do wyko nywania jego zadań, w szczególności:”;

7) w art. 10c w ust. 2: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) właścicielem podmiotu wykonującego dzia łalność leczniczą będącym świadczeniodaw cą, o którym mowa w art. 5 pkt 41 lit. a ustawy o świadczeniach, jego pracownikiem lub oso bą współpracującą ze świadczeniodawcą,”, b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) właścicielem akcji albo udziałów w spółce prowadzącej aptekę lub hurtownię farma ceutyczną albo wytwarzającej produkty lecz nicze lub wyroby medyczne,”;

8) art. 11 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

1.

1. Orzeczenie o stanie zdrowia osoby z za burzeniami psychicznymi, opinię lub skierowanie do innego lekarza lub psychologa albo podmiotu leczniczego lekarz może wydać wyłącznie na pod stawie uprzedniego osobistego zbada nia tej osoby. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wyga sa po upływie 14 dni.

2. Wskazany w ust. 1 okres ważności skie rowania ulega przedłużeniu o czas ocze kiwania na przyjęcie do szpitala psychia trycznego pod warunkiem wpisania na listę oczekujących na udzielenie świad czenia, o której mowa w art. 20 ustawy o świadczeniach, w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania.”;

9) art. 16 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

6. W razie stwierdzenia, że dobro osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo wymaga jej ubezwłasnowol nienia, kierownik podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotnego w zakresie psychiatrycznej opieki zdro wotnej zawiadamia o tym prokuratora.”; 2

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 i Nr 121, poz. 831, z 2008 r. Nr 180, poz. 1108, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 19. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6822 — Poz. 65410) art. 17 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

7. W razie stwierdzenia, że przedstawiciel ustawowy osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo nie wykonuje należycie swoich obowiązków wobec tej osoby, kierownik podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotnego w zakresie psychiatrycznej opieki zdro wotnej zawiadamia o tym sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania tej osoby.”; 1

1) art. 18 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

8.

1. Przymus bezpośredni wobec osób z za burzeniami psychicznymi, przy wyko nywaniu czynności przewidzianych w niniejszej ustawie, można stosować tylko wtedy, gdy przepis niniejszej ustawy do tego upoważnia albo osoby te:

1) dopuszczają się zamachu przeciw ko: a) życiu lub zdrowiu własnemu lub innej osoby lub b) bezpieczeństwu powszechnemu, lub

2) w sposób gwałtowny niszczą lub uszkadzają przedmioty znajdujące się w ich otoczeniu, lub

3) poważnie zakłócają lub uniemożli wiają funkcjonowanie podmiotu leczniczego udzielającego świadcze nia zdrowotnego w zakresie psy chiatrycznej opieki zdrowotnej lub jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

2. O zastosowaniu przymusu bezpośred niego decyduje lekarz, który określa rodzaj zastosowanego środka przymu su oraz osobiście nadzoruje jego wy konanie. W szpitalach psychiatrycz nych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w trakcie wy konywania czynności, o których mowa w art. 21 ust. 3 oraz art. 46a ust. 3, jeże li nie jest możliwe uzyskanie natych miastowej decyzji lekarza, o zastoso waniu przymusu bezpośredniego de cyduje i nadzoruje osobiście jego wy konanie pielęgniarka, która jest obo wiązana niezwłocznie zawiadomić o tym lekarza. Każdy przypadek zasto sowania przymusu bezpośredniego i uprzedzenia o możliwości jego zasto sowania odnotowuje się w dokumen tacji medycznej.

3. W jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, która nie zatrudnia lekarza, informację, o której mowa w ust. 2, pielęgniarka przekazuje kierownikowi jednostki, który niezwłocznie informu je o tym upoważnionego przez mar szałka województwa lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

4. W szpitalu psychiatrycznym lekarz, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie zatwierdza zastosowanie przymusu bezpośredniego zleconego przez pie lęgniarkę lub nakazuje zaprzestanie je go stosowania.

5. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie na tychmiastowej decyzji osoby, o której mowa w ust. 2, o zastosowaniu przy musu bezpośredniego w trakcie wyko nywania czynności, o których mowa w art. 21 ust. 3 oraz art. 46a ust. 3, lub wobec osoby, o której mowa w ust. 1, której pomocy udziela zespół ratowni ctwa medycznego, decyduje i nadzoru je osobiście kierujący akcją prowadze nia medycznych czynności ratunko wych, który jest obowiązany niezwłocz nie zawiadomić o tym dyspozytora medycznego. Każdy przypadek zasto sowania przymusu bezpośredniego i uprzedzenia o możliwości jego zasto sowania odnotowuje się w dokumen tacji medycznej.

6. Zastosowanie przymusu bezpośred niego wobec osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, polega na przytrzy maniu, przymusowym podaniu leków, unieruchomieniu lub izolacji, a wobec osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 3 — na przytrzymaniu lub przymusowym podaniu leku.

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 5, za stosowanie przymusu bezpośredniego polega na przytrzymaniu lub unieru chomieniu. Przymus bezpośredni sto suje się nie dłużej niż przez czas nie zbędny do uzyskania pomocy lekar skiej, a w przypadku gdy jej uzyskanie jest utrudnione, na czas niezbędny do przewiezienia osoby do podmiotu lecz niczego udzielającego świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej lub szpitala wskaza nego przez dyspozytora medycznego. Przewiezienie osoby z zastosowaniem przymusu bezpośredniego następuje w obecności zespołu ratownictwa me dycznego.

8. Przed zastosowaniem przymusu bez pośredniego uprzedza się o tym osobę, wobec której środek ten ma być podję ty. Przy wyborze środka przymusu na leży wybierać środek możliwie dla tej osoby najmniej uciążliwy, a przy sto sowaniu przymusu należy zachować szczególną ostrożność i dbałość o do bro tej osoby.

9. W przypadkach określonych w ust. 1 jednostki systemu Państwowe Ratow nictwo Medyczne, Policja oraz Pań stwowa Straż Pożarna są obowiązane do udzielania lekarzowi, pielęgniarce lub kierującemu akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych pomocy na ich żądanie. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6823 — Poz. 65410. Zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego:

1) przez lekarza podmiotu leczniczego, w tym lekarza, który zatwierdził sto sowanie środka przymusu bezpo średniego zleconego przez inną oso bę — ocenia, w terminie 3 dni, kie rownik tego podmiotu, jeżeli jest le karzem, lub lekarz przez niego upo ważniony,

2) przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych — ocenia, w terminie 3 dni, upoważniony przez marszałka województwa lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii. 1

1. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawied liwości oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego okre śli, w drodze rozporządzenia, sposób:

1) stosowania przymusu bezpośred niego,

2) dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego,

3) dokonywania oceny zasadności za stosowania przymusu bezpośred niego — uwzględniając potrzebę ochrony praw i godności osoby, wobec której jest stosowany przymus bezpośredni.”; 1

2) art. 19 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

9. Przewidziane w innych ustawach badanie stanu psychicznego osoby, przeprowa dzane na żądanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu, powinno się odbywać w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdro wotnej. W razie potrzeby badanie to mo że być przeprowadzone w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyj nych, a wyjątkowo także w miejscu za mieszkania osoby badanej.”. Art. 140. W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o sto sunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metody stycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 479, z późn. zm.29)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Uczącym się w szkołach wymienionych w ust. 1 i 2 przysługują świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych oraz ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego na równi z uczniami szkół publicznych.”;

2) w art. 16: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Studentom szkół, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 15 ust. 2, przysługują świadcze nia opieki zdrowotnej finansowane ze środ ków publicznych oraz ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego na równi ze studentami uczelni publicznych.”, b) w ust. 3: — wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Osobom pozostającym w stosunku pracy w szkołach, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 15 ust. 2, przysługują na równi z odpo wiednimi pracownikami uczelni publicznych świadczenia:”, — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) opieki zdrowotnej finansowane ze środ ków publicznych,”;

3) w art. 20: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prawo wykonywania praktyk religijnych i ko rzystania z opieki duszpasterskiej zapewnia się też osobom przebywającym w podmio tach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobo we świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz do mach pomocy społecznej, a także osobom tymczasowo aresztowanym, skazanym oraz nieletnim przebywającym w zakładach po prawczych i schroniskach dla nieletnich.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Do wyznaczania kapelanów w podmiotach, domach i zakładach prowadzonych przez ad ministrację rządową lub samorządową, w ce lu zaspokajania potrzeb określonych w ust. 1, jest uprawniony zwierzchnik Kościoła.”;

4) w art. 22 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) odpłatności za usługi świadczone przez kościel ne zakłady charytatywno-opiekuńcze, w tym z wykonywanej działalności leczniczej w rozu mieniu przepisów o działalności leczniczej,”. Art. 14

1. W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o sto sunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 480, z późn. zm.30)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Uczącym się w szkołach wymienionych w ust. 1 i 2 przysługują świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych oraz ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego na równi z uczniami szkół publicznych.”; 2

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673. 30) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6824 — Poz. 6542) w art. 15: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Studentom szkół, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 14 ust. 2, przysługują świadcze nia opieki zdrowotnej finansowane ze środ ków publicznych oraz ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego na równi ze studentami uczelni publicznych.”, b) w ust. 3: — wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Osobom pozostającym w stosunku pracy w szkołach, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 14 ust. 2, przysługują na równi z odpo wiednimi pracownikami uczelni publicznych świadczenia:”, — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) opieki zdrowotnej finansowane ze środ ków publicznych,”;

3) art. 19 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

9.

1. Osobom przebywającym w podmio tach leczniczych wykonujących działal ność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz zamkniętych zakładach pomocy społecznej zapewnia się pra wo wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych.

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1, kierownicy właściwych podmiotów i zakładów zapewniają du chownym swobodny dostęp do tych osób.

3. W celu umożliwienia udziału chorych i podopiecznych w nabożeństwach lub zbiorowych posługach religijnych kie rownicy właściwych podmiotów i za kładów, prowadzonych przez admini strację rządową lub samorządową, udostępniają odpowiednie pomiesz czenia.”;

4) w art. 23 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) wykonywanie działalności leczniczej w rozu mieniu przepisów o działalności leczniczej oraz prowadzenie aptek,”. Art. 14

2. W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o sto sunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siód mego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 481, z późn. zm.31)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art.

7. Kościelne wydawnictwa, zakłady charyta tywno-opiekuńcze, szkoły, placówki oświa towo-wychowawcze, a także zakłady gospodarcze nieposiadające osobowości prawnej, działają w ramach tych kościel nych osób prawnych, które je powołały. W ramach tych kościelnych osób praw nych wykonywana może być także działal ność lecznicza w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.”;

2) w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Uczącym się w szkołach wymienionych w ust. 1 i 2 przysługują świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych oraz ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego na równi z uczniami szkół publicznych.”;

3) w art. 15: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Studentom szkół, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 14 ust. 2, przysługują świadcze nia opieki zdrowotnej finansowane ze środ ków publicznych oraz ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego na równi ze studentami uczelni publicznych.”, b) w ust. 3: — wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Osobom pozostającym w stosunku pracy w szkołach, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 14 ust. 2, przysługują na równi z odpo wiednimi pracownikami uczelni publicznych świadczenia:”, — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) opieki zdrowotnej finansowane ze środ ków publicznych,”;

4) w art. 21 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) wykonywanie działalności leczniczej w rozu mieniu przepisów o działalności leczniczej, prowadzenie aptek, ośrodków zdrowego życia, oświaty zdrowotnej i ekologicznej oraz prze ciwdziałania patologiom społecznym,”. Art. 14

3. W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o sto sunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 482, z późn. zm.32)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Uczącym się w szkołach wymienionych w ust. 1 i 2 przysługują świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych oraz ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego na równi z uczniami szkół publicznych.”; 3

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673. 3

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6825 — Poz. 6542) w art. 13: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Studentom szkół, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 12 ust. 2, przysługują świadcze nia opieki zdrowotnej finansowane ze środ ków publicznych oraz ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego na równi ze studentami uczelni publicznych.”, b) w ust. 3: — wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Osobom pozostającym w stosunku pracy w szkołach, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 12 ust. 2, przysługują na równi z odpo wiednimi pracownikami uczelni publicznych świadczenia:”, — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) opieki zdrowotnej finansowane ze środ ków publicznych,”;

3) art. 17 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

7.

1. Prawo wykonywania praktyk religij nych i korzystania z opieki duszpaster skiej zapewnia się też osobom przeby wającym w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz w domach pomocy społecznej, a także osobom tymczasowo aresztowanym, skazanym oraz nieletnim przebywają cym w zakładach poprawczych i schro niskach dla nieletnich.

2. Nabożeństwa dla osób, o których mo wa w ust. 1, odbywają się w kaplicach lub innych pomieszczeniach udostęp nianych na ten cel przez właściwych kierowników podmiotów i zakładów prowadzonych przez państwo lub samorząd terytorialny.

3. Do wyznaczania kapelanów w podmio tach i zakładach prowadzonych przez państwo lub samorząd terytorialny, w celu zaspokajania potrzeb określo nych w ust. 1, jest uprawniona Rada Synodalna.”. Art. 14

4. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płat ników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.33)) w art. 12 ust. 3a otrzymuje brzmienie: „3a. Sądy rejestrowe są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia wykreślenia podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, in nych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakła dów opieki zdrowotnej, do przekazania informa cji o wykreśleniu naczelnikowi urzędu skarbo wego właściwemu ze względu na ostatni adres siedziby podmiotu.”. Art. 14

5. W ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania ty toniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.34)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczni czych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowot ne,”,

2) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych na terenie podmiotów wykonujących działal ność leczniczą w rozumieniu przepisów o dzia łalności leczniczej, szkół i placówek oświatowo -wychowawczych oraz obiektów sportowo-re kreacyjnych.”;

3) w art. 8 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) w telewizji, radiu, kinach, podmiotach leczni czych, szkołach i placówkach oświatowo-wy chowawczych, w prasie dziecięcej i młodzieżo wej, na terenie obiektów sportowo-rekreacyj nych oraz w innych miejscach publicznych,”;

4) art. 11 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

1. Leczenie uzależnienia od używania tyto niu jest finansowane na zasadach okreś lonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”. Art. 14

6. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o upo sażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 75, poz. 356, z 1998 r. Nr 160, poz. 1065 oraz z 2011 r. Nr 76, poz. 40

7) art. 6 otrzymuje brzmienie: „Art.

6. Byłemu Prezydentowi oraz członkom jego ro dziny przysługują świadczenia zdrowotne na zasadach określonych dla pracowników i członków ich rodzin oraz dożywotnio na wa runkach określonych dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i człon ków ich rodzin.”. Art. 14

7. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawo dach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217, z późn. zm.35)) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 24a—25b oraz 25d—27; 3

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97 i Nr 166, poz. 1317 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306. 3

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 96, poz. 1107, z 2003 r. Nr 229, poz. 2274 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 529. 3

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235 i Nr 106, poz. 622. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6826 — Poz. 6542) w art. 27a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wykonywanie działalności leczniczej w rozu mieniu przepisów o działalności leczniczej jako grupowej praktyki pielęgniarek, położnych nie może następować w podmiocie leczniczym na podstawie umowy cywilnoprawnej o udziela nie świadczeń zdrowotnych.”;

3) uchyla się art. 27b—30a;

4) po art. 30a dodaje się art. 30b w brzmieniu: „Art. 30b.

1. Okręgowa izba pielęgniarek i położ nych jest uprawniona do wizytacji w celu oceny wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną w ra mach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

2. Wizytacja jest przeprowadzana przez pielęgniarki lub położne upoważnio ne przez okręgową radę pielęgniarek i położnych.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, wy konując czynności wizytacyjne, za okazaniem upoważnienia, mają pra wo:

1) żądania informacji i dokumentacji;

2) wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczni czą;

3) udziału w czynnościach związa nych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

4) wglądu do dokumentacji medycz nej;

5) żądania ustnych i pisemnych wy jaśnień.

4. Po przeprowadzeniu czynności wizy tacyjnych sporządza się wystąpienie powizytacyjne, które zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo nazwę albo fir mę oraz adres siedziby;

2) miejsce udzielania świadczeń zdro wotnych;

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności wizytacyjnych;

4) imiona i nazwiska osób wykonują cych czynności wizytacyjne;

5) opis stanu faktycznego;

6) opis ewentualnych nieprawidło wości;

7) wnioski osób wykonujących czyn ności wizytacyjne;

8) datę i miejsce sporządzenia wystą pienia powizytacyjnego.

5. Jeżeli w wystąpieniu powizytacyjnym stwierdzono postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej lub zawi nione naruszenie przepisów dotyczą cych wykonywania zawodu pielęg niarki i położnej, okręgowa rada pie lęgniarek i położnych powiadamia okręgowego rzecznika odpowiedzial ności zawodowej.

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie wizytacji, że pielęgniarka lub położna wykonująca zawód w ramach prakty ki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działal ność leczniczą w rozumieniu przepi sów o działalności leczniczej rażąco narusza warunki wykonywania dzia łalności objętej wpisem, okręgowa rada pielęgniarek i położnych wykreś la tę praktykę z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczni czą.”. Art. 14

8. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o za wodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.36)) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) został zaproszony przez lekarza wykonującego zawód w podmiocie leczniczym w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, każdorazo wo po uzyskaniu zgody kierownika tego pod miotu i właściwej okręgowej rady lekarskiej, lub”;

2) w art. 15: a) w ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz indy widualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w których odbywane są staże podyplomowe, oraz spo sób dokonywania oceny realizacji programu stażu przez te podmioty;”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Marszałek województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską ustala listę podmiotów uprawnionych do prowa dzenia staży podyplomowych.”, c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Minister Obrony Narodowej, po zasięgnię ciu opinii Wojskowej Rady Lekarskiej, ustala listę podległych sobie podmiotów leczni czych uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów powołanych do zawodowej służby wojsko wej oraz zapewnia środki finansowe nie zbędne do odbycia tych staży.”; 3

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 106, poz 622. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6827 — Poz. 6543) w art. 16 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) tryb uzyskiwania tytułu specjalisty przez leka rza i lekarza dentystę będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, lekarza i lekarza dentystę pełniącego służbę lub zatrudnionego odpowiednio w podmiocie leczniczym, w sto sunku do którego Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrz nych pełnią funkcję podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczni czej,”;

4) w art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W przypadku odstąpienia od leczenia, lekarz ma obowiązek dostatecznie wcześnie uprze dzić o tym pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego i wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym.”;

5) w art. 39 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego su mieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obo wiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.”;

6) uchyla się art. 48a i 48b;

7) uchyla się art. 49a i art. 50;

8) art. 50a otrzymuje brzmienie: „Art. 50a. Grupowa praktyka lekarska nie może być wykonywana w podmiocie leczni czym na podstawie umowy cywilno prawnej o udzielanie świadczeń zdro wotnych.”;

9) uchyla się art. 50b;

10) uchyla się art. 51—52a; 1

1) po art. 52a dodaje się art. 52b w brzmieniu: „Art. 52b.

1. Okręgowa izba lekarska jest upraw niona do wizytacji w celu oceny wy konywania zawodu przez lekarzy wy konujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru pod miotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

2. Wizytacja jest przeprowadzana przez lekarzy upoważnionych przez okręgo wą radę lekarską.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, wy konując czynności wizytacyjne, za okazaniem upoważnienia, mają pra wo:

1) żądania informacji i dokumentacji;

2) wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczni czą;

3) udziału w czynnościach związa nych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

4) wglądu do dokumentacji medycz nej;

5) żądania ustnych i pisemnych wy jaśnień.

4. Po przeprowadzeniu czynności wizy tacyjnych sporządza się wystąpienie powizytacyjne, które zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo nazwę albo fir mę oraz adres siedziby;

2) miejsce udzielania świadczeń zdro wotnych;

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności wizytacyjnych;

4) imiona i nazwiska osób wykonują cych czynności wizytacyjne;

5) opis stanu faktycznego;

6) opis ewentualnych nieprawidło wości;

7) wnioski osób wykonujących czyn ności wizytacyjne;

8) datę i miejsce sporządzenia wystą pienia powizytacyjnego.

5. Jeżeli w wystąpieniu powizytacyjnym stwierdzono postępowanie sprzeczne z zasadami etyki lekarskiej lub przepi sami związanymi z wykonywaniem zawodu lekarza, okręgowa rada lekar ska powiadamia okręgowego rzeczni ka odpowiedzialności zawodowej.

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie wizytacji, że lekarz wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej wpisa nej do rejestru podmiotów wykonują cych działalność leczniczą w rozumie niu przepisów o działalności leczni czej rażąco narusza warunki wykony wania działalności objętej wpisem, okręgowa rada lekarska wykreśla tę praktykę z rejestru podmiotów wyko nujących działalność leczniczą.”; 1

2) art. 53 otrzymuje brzmienie: „Art. 5

3.

1. Lekarz wykonujący indywidualną prak tykę lekarską, indywidualną specjali styczną praktykę lekarską, indywidual ną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w miejscu wezwania może zatrudniać osoby niebędące lekarzami do wyko nywania czynności pomocniczych (współpracy).

2. Lekarz, lekarz dentysta wykonujący in dywidualną praktykę lekarską lub indy widualną specjalistyczną praktykę le karską lub grupową praktykę lekarską Dziennik Ustaw Nr 112 — 6828 — Poz. 654

lub grupową specjalistyczną praktykę lekarską, prowadzący odpowiednio staż podyplomowy, szkolenie specjali zacyjne lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dzie dzin medycyny lub udzielania określo nego świadczenia zdrowotnego, może zatrudniać lekarza, lekarza dentystę w celu odbywania przez niego stażu podyplomowego, szkolenia specjaliza cyjnego lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dzie dzin medycyny lub udzielania określo nego świadczenia zdrowotnego.

3. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mo wa w ust. 2, jest obowiązany do poin formowania organu prowadzącego re jestr o zatrudnieniu lekarza, lekarza dentysty.

4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje się do indywidualnej praktyki lekarskiej i in dywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania lub wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni czego.”; 1

3) uchyla się art. 54—56. Art. 14

9. W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o sto sunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 252, z późn. zm.37)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Uczącym się w szkołach wymienionych w ust. 1 i 2 przysługują świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych oraz ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego na równi z uczniami szkół publicznych.”;

2) w art. 15: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wiernym przebywającym w podmiotach leczniczych wykonujących działalność lecz niczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu prze pisów o działalności leczniczej, w zakładach wychowawczo-opiekuńczych, poprawczych i karnych oraz osobom tymczasowo areszto wanym zapewnia się prawo do wykonywa nia praktyk religijnych oraz korzystania z po sług religijnych.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W celu realizacji uprawnień, o których mo wa w ust. 1 i 2, kierownicy właściwych pod miotów i zakładów zapewniają duchownym swobodny dostęp do tych osób.”. Art. 150. W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o sto sunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Maria witów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 253, z późn. zm.38)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Uczącym się w szkołach wymienionych w ust. 1 i 2 przysługują świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych oraz ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego na równi z uczniami szkół publicznych.”;

2) w art. 16: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wiernym przebywającym w podmiotach leczniczych wykonujących działalność lecz niczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu prze pisów o działalności leczniczej, w zakładach wychowawczo-opiekuńczych, poprawczych i karnych oraz osobom tymczasowo areszto wanym zapewnia się prawo do wykonywa nia praktyk religijnych oraz korzystania z po sług religijnych.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W celu realizacji uprawnień, o których mo wa w ust. 1 i 2, kierownicy właściwych pod miotów i zakładów zapewniają duchownym swobodny dostęp do tych osób.”. Art. 15

1. W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o sto sunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 254, z późn. zm.39)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Uczącym się w szkołach wymienionych w ust. 1 i 2 przysługują świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych oraz ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego na równi z uczniami szkół publicznych.”;

2) w art. 19: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wiernym przebywającym w podmiotach leczniczych wykonujących działalność lecz niczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu prze pisów o działalności leczniczej, w zakładach wychowawczo-opiekuńczych, poprawczych i karnych oraz osobom tymczasowo areszto wanym zapewnia się prawo do wykonywa nia praktyk religijnych oraz korzystania z po sług religijnych.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wy chowania, minister właściwy do spraw zdro 3

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673. 3

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673. 3

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6829 — Poz. 654

wia, minister właściwy do spraw zabezpie czenia społecznego i Minister Sprawiedliwo ści, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Kościoła, określą, w drodze rozporządzenia, sposób organizowania nauczania kościelne go, nabożeństw i wykonywania innych prak tyk religijnych właściwych dla wyznania zie lonoświątkowego dzieciom i młodzieży prze bywającym w zakładach opiekuńczych i wy chowawczych, w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w ro dzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz korzystającym ze zorganizo wanego odpoczynku, uwzględniając zapew nienie dostępu wiernych do wykonywania praktyk religijnych oraz korzystania z posług religijnych.”. Art. 15

2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko deks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.40)) w art. 618 w § 1 pkt 9a otrzymuje brzmienie: „9a) kosztów obserwacji psychiatrycznej oskarżone go, z wyłączeniem należności biegłych psychia trów,”. Art. 15

3. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko deks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.41)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 56 § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Praca, o której mowa w § 2, może być także wykonywana na rzecz instytucji lub organiza cji reprezentujących społeczność lokalną oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, pod miotach leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, jednostkach organi zacyjnych pomocy społecznej, fundacjach, stowarzyszeniach i innych instytucjach lub organizacjach użyteczności publicznej, nio sących pomoc charytatywną, za ich zgodą.”;

2) w art. 113a § 6 otrzymuje brzmienie: „

§6. Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub inną upoważnioną osobę wykonującą za wód medyczny w podmiocie leczniczym dla osób pozbawionych wolności, za nienadają ce się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.”;

3) w art. 115: a) § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4. Świadczenia zdrowotne udzielane są ska zanemu przede wszystkim przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolno ści.”, b) w § 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Podmioty lecznicze inne niż podmioty, o któ rych mowa w § 4, współdziałają z tymi podmio tami, w zapewnieniu skazanym świadczeń zdro wotnych, gdy konieczne jest w szczególności:”, c) § 6 i 7 otrzymują brzmienie: „

§6. W szczególnie uzasadnionych przypad kach, dyrektor zakładu karnego, po zasięg nięciu opinii lekarza zakładu karnego, mo że zezwolić skazanemu, na jego koszt, na leczenie przez wybranego przez niego in nego lekarza, podmiotu innego niż okre ślony w § 4, oraz na korzystanie z dodatko wych leków i innych wyrobów medycz nych.

§7. Skazanemu odbywającemu karę pozba wienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego świadczenia zdrowotne są udzielane w obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego; na wniosek funkcjonariusza lub pracowni ka podmiotu leczniczego dla osób pozba wionych wolności, świadczenia zdrowotne mogą być udzielane skazanemu bez obec ności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego.”, d) § 9 i 10 otrzymują brzmienie: „

§9. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegó łowe warunki, zakres i tryb udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolno ści, mając na uwadze konieczność zapew nienia osobom pozbawionym wolności 40) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246 i Nr 53, poz. 273. 4

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6830 — Poz. 654

świadczeń opieki zdrowotnej także przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, jeżeli udzielenie takich świad czeń przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności nie jest możliwe, w szczególności z powodu braku wyposa żenia zakładów karnych i aresztów śled czych w specjalistyczny sprzęt medyczny.

§10. Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw zdrowia, określą, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, zakres i tryb współdziałania pod miotów leczniczych z podmiotami, o któ rych mowa w § 4, w zapewnieniu świad czeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności, gdy konieczne jest w szczegól ności natychmiastowe udzielenie świad czenia zdrowotnego ze względu na zagro żenie życia lub zdrowia osoby pozbawionej wolności, przeprowadzenie specjalistycz nego badania, leczenia lub rehabilitacji osoby pozbawionej wolności, a także za pewnienie świadczenia zdrowotnego oso bie pozbawionej wolności korzystającej z przepustki lub czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego lub aresztu śledczego.”;

4) w art. 115a § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Osobie pozbawionej wolności, w razie choro by uniemożliwiającej stawiennictwo w po stępowaniu prowadzonym przez sąd lub or gan prowadzący postępowanie karne, na podstawie Kodeksu postępowania karnego, w którym obecność osoby pozbawionej wol ności była obowiązkowa lub gdy wnosiła ona o dopuszczenie do czynności, będąc upraw nioną do wzięcia w niej udziału lub przez sąd, na podstawie Kodeksu postępowania cywil nego, zaświadczenie usprawiedliwiające nie stawiennictwo wystawia lekarz podmiotu, o którym mowa w art. 115 § 4.”;

5) w art. 167a: a) § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4. Jeżeli osoba zwolniona z zakładu karnego wymaga leczenia szpitalnego, a jej stan zdrowia nie pozwala na przeniesienie do szpitala, pozostaje ona na leczeniu w za kładzie karnym do czasu, gdy jej stan zdro wia pozwoli na takie przeniesienie.”, b) w § 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „W wypadku, gdy działania administracji zakła du karnego okazały się bezskuteczne, admini stracja zakładu karnego jest obowiązana udzie lić zwolnionemu pomocy w udaniu się do miej sca zameldowania lub miejsca przebywania bez zameldowania albo podmiotu leczniczego.”;

6) w art. 200 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Środki zabezpieczające związane z umiesz czeniem sprawcy w zakładzie zamkniętym, przewidziane w Kodeksie karnym, wykonuje się w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej, zwanych dalej „zakładami psychiatrycznymi”, i w podmiotach leczni czych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzależnień, zwanych da lej „zakładami leczenia odwykowego”.”;

7) w art. 211 § 5 otrzymuje brzmienie: „

§5. Administracja aresztu śledczego jest obowią zana udzielić zwalnianemu pomocy w uda niu się do miejsca zameldowania lub miejsca zamieszkania albo do podmiotu lecznicze go.”. Art. 15

4. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bi bliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.42)) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W celu zapewnienia obsługi bibliotecznej specjal nych grup użytkowników prowadzone są biblio teki w podmiotach leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w domach pomocy społecznej, w zakładach karnych, po prawczych i schroniskach dla nieletnich, a także w jednostkach organizacyjnych podległych Mini strowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.”. Art. 15

5. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2 pkt 1otrzymuje brzmienie: „

1) podmioty wykonujące działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, z wyłączeniem pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w formach określonych odrębnymi przepisa mi, zwane dalej „podstawowymi jednostkami służby medycyny pracy”;”;

2) w art. 4 uchyla się pkt 5;

3) w art. 10 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) oznaczenie podmiotu tworzącego w rozumie niu przepisów o działalności leczniczej i adres podmiotu leczniczego sprawującego profilak tyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi, je żeli zgłoszenia dokonuje podstawowa jednost ka służby medycyny pracy niebędąca lekarzem wykonującym zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekar ską lub grupową praktykę lekarską;”;

4) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podstawowa jednostka służby medycyny pra cy może zlecić, na podstawie umowy, wykony wanie niektórych świadczeń, w szczególności badań diagnostycznych i specjalistycznych 4

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6831 — Poz. 654

konsultacji lekarskich, podmiotom wykonują cym działalność leczniczą uprawnionym do wykonywania tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.”;

5) w art. 17 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) wykonywanie kontroli podstawowych jedno stek służby medycyny pracy, w zakresie i w sposób określony w ustawie;”;

6) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Przepisy ust. 1 oraz art. 18 i 19 nie naruszają przepisów o kontroli wykonywanej na podsta wie przepisów o działalności leczniczej oraz przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza lub przepisów o wykonywaniu zawodu pielęgniar ki i położnej.”. Art. 15

6. W ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Try bunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z późn. zm.43)) w art. 11 w ust. 3 zdanie drugie otrzy muje brzmienie: „W przypadku trwałej niezdolności do pełnienia obo wiązków ze względu na stan zdrowia, Trybunał może zwrócić się do odpowiedniego podmiotu wykonują cego działalność leczniczą o wyrażenie opinii o sta nie zdrowia sędziego Trybunału.”. Art. 15

7. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.44)) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji spo łecznych i zawodowych, fundacji oraz samo dzielnych publicznych zakładów opieki zdro wotnej;”;

2) w art. 4 ust. 4a otrzymuje brzmienie: „4a. Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach informatycz nych, podstawowe informacje o podmiotach wpisanych do rejestru przedsiębiorców i do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz sa modzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym również o organizacjach i podmiotach, które uzyskały status organiza cji pożytku publicznego.”;

3) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: „Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecz nych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej”;

4) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz samodzielne pub liczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych za kładów opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisa mi rozdziału 2, jeżeli przepisy poniższe nie sta nowią inaczej.”;

5) art. 49a otrzymuje brzmienie: „Art. 49a.

1. Do rejestru stowarzyszeń, innych or ganizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicz nych zakładów opieki zdrowotnej wpisuje się także organizacje pożytku publicznego, jeżeli nie mają, z innego tytułu, obowiązku dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego po spełnieniu wymagań, o których mo wa w art. 20 lub art. 21 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po żytku publicznego i o wolontariacie.

2. Z wpisem, o którym mowa w ust. 1, nie wiąże się nabycie osobowości prawnej przez taką organizację, a w dziale 1 rejestru stowarzyszeń, in nych organizacji społecznych i zawo dowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowot nej ujawnia się informację, że organi zacja pożytku publicznego nie posia da osobowości prawnej.”;

6) art. 50 otrzymuje brzmienie: „Art. 50. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru, o któ rym mowa w art. 49 ust. 1, podejmuje działalność gospodarczą, podlega obo wiązkowi wpisu także do rejestru przed siębiorców, z wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”;

7) w art. 52 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Przy rejestracji stowarzyszeń, innych organiza cji społecznych i zawodowych, fundacji, samo dzielnych publicznych zakładów opieki zdro wotnej w dziale 1 wpisuje się organ sprawują cy nadzór.”;

8) art. 53 otrzymuje brzmienie: „Art. 5

3. Przy rejestracji samodzielnych publicz nych zakładów opieki zdrowotnej w dzia le 1 wpisuje się oznaczenie podmiotu tworzącego, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, a w dziale 2 — nazwisko i imiona kierownika samodziel nego publicznego zakładu opieki zdro wotnej i jego kwalifikacje oraz skład rady społecznej, jeżeli jest powołana.”;

9) art. 54 otrzymuje brzmienie: „Art. 5

4. Minister Sprawiedliwości określi, w dro dze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia rejestru stowarzyszeń, in 4

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307. 4

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6832 — Poz. 654

nych organizacji społecznych i zawodo wych, fundacji, samodzielnych publicz nych zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółową treść wpisów w tym reje strze, kierując się potrzebą zapewnienia przejrzystości rejestru.”. Art. 15

8. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.45)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Organy państwowe i samorządowe, Polski Czerwony Krzyż, organizacje honorowych dawców krwi, podmioty lecznicze w rozumie niu przepisów o działalności leczniczej, osoby wykonujące zawody medyczne oraz środki ma sowego przekazu powinny popierać działania publicznej służby krwi w zakresie propagowa nia, rozwijania dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi i stwarzania sprzyjających te mu warunków.”;

2) art. 20 otrzymuje brzmienie: „Art.

20. Podmiot leczniczy wykonujący stacjonar ne i całodobowe świadczenia zdrowotne nie może uzależnić zastosowania w le czeniu krwi od oddania krwi przez inną osobę.”;

3) w art. 21: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Przetoczenia krwi mogą dokonywać wyłącz nie:

1) lekarz wykonujący zawód w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodo bowe świadczenia zdrowotne,

2) na zlecenie lekarza pielęgniarka lub położ na wykonująca zawód w podmiocie lecz niczym wykonującym działalność leczni czą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, pod warunkiem że odbyła organizowane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Cen trum MSWiA odpowiednie przeszkolenie praktyczne i teoretyczne potwierdzone za świadczeniem.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i organiza cję leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w ro dzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej skład nikami, uwzględniając zadania: kierownika tego podmiotu, ordynatora oddziału, lekarzy i pielęgniarek, sposób powoływania banku krwi w tym podmiocie oraz jego lokalizację i organizację pracy, a także sposób sprawo wania nadzoru nad działaniem banku krwi w podmiocie leczniczym wykonującym dzia łalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i ca łodobowe świadczenia zdrowotne, w którym przebywają pacjenci ze wskazaniami do le czenia krwią i jej składnikami oraz stosowa niem leczenia krwią i jej składnikami w tym podmiocie, kierując się potrzebą zapewnie nia odpowiedniego poziomu leczenia krwią i jej składnikami.”;

4) art. 22 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

2.

1. Podmiot leczniczy wykonujący działal ność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne jest obowiązany natychmiast powia domić jednostkę organizacyjną pub licznej służby krwi, która dostarczyła krew, o każdym przypadku wystąpienia zagrażającego życiu bądź zdrowiu od czynu lub wstrząsu w trakcie przetacza nia krwi lub po przetoczeniu oraz o każ dym przypadku podejrzenia lub stwier dzenia choroby, która może być spo wodowana przetoczeniem.

2. Jednostka organizacyjna publicznej służby krwi, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana przeprowadzić, we współdziałaniu z podmiotem leczni czym wykonującym działalność leczni czą w rodzaju stacjonarne i całodobo we świadczenia zdrowotne, odpowied nie postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przyczyny wystąpienia przy padków, o których mowa w ust. 1, i podjąć stosowne działania zapobie gawcze.”;

5) w art. 23 ust. 3—5 otrzymują brzmienie: „

3. Regionalne centra są:

1) spółkami kapitałowymi, o których mowa w przepisach o działalności leczniczej,

2) samodzielnymi publicznymi zakładami opie ki zdrowotnej — tworzonymi przez Skarb Państwa reprezen towany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, i są dofinansowywane w formie do tacji z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, w zakresie zadań określonych w art. 27 pkt 3—7.

4. Wojskowe Centrum jest:

1) samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej tworzonym przez Ministra Obro ny Narodowej, i jest dofinansowywane z budżetu państwa, z części będącej w dys pozycji Ministra Obrony Narodowej, w za kresie zadań określonych w art. 27 pkt 3—6, związanych z obronnością państwa, w tym zadań mobilizacyjnych albo

2) podmiotem leczniczym prowadzonym w for mie jednostki budżetowej tworzonym przez Ministra Obrony Narodowej. 4

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6833 — Poz. 6545. Centrum MSWiA jest:

1) samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, tworzonym przez ministra właś ciwego do spraw wewnętrznych albo

2) spółką kapitałową, o której mowa w przepi sach o działalności leczniczej, tworzoną przez ministra właściwego do spraw we wnętrznych — i jest dofinansowywane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właści wego do spraw wewnętrznych, w zakresie za dań określonych w art. 27 pkt 3—6.”;

6) w art. 27 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki oraz w produkty krwiopochod ne,”;

7) art. 28 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

8. Przepisy art. 25 pkt 8 i 9 oraz art. 27 pkt 10 nie naruszają przepisów o nadzorze nad podmiotami leczniczymi i kontroli tych podmiotów oraz przepisów o wykonywa niu zawodu lekarza lub przepisów o wy konywaniu zawodów pielęgniarki i położ nej.”;

8) w art. 29 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, w celu wykonywania nadzoru specjalistycznego, dokonują kontroli i oceny działalności podmiotu leczniczego oraz innego podmiotu prowadzącego działalność w dziedzinie krwiolecznictwa na zasa dach określonych w przepisach o działalności lecz niczej, w szczególności w zakresie:”. Art. 15

9. W ustawie z dnia 23 września 1999 r. o za sadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063, z późn. zm.46)) w art. 18 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Żołnierze wojsk obcych i ich personel cywilny ko rzystają ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą za odpłatnością, na zasadach określonych w od rębnych przepisach dla osób nieuprawnionych.

2. Należności za świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1, pokrywa Minister Obrony Naro dowej, który występuje następnie do strony wy syłającej o zwrot poniesionych kosztów, wskazu jąc termin i sposób zapłaty należności.”. Art. 160. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.47)) w art. 3 pkt 7a otrzymuje brzmienie: „7a) jednostka ochrony zdrowia — podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej z wykorzy staniem promieniowania jonizującego;”. Art. 16

1. W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kos metykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z późn. zm.48)) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Informacje dotyczące składu kosmetyków są udo stępniane organom Państwowej Inspekcji Sani tarnej, podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, a w szczególności podmiotom leczni czym oraz lekarzom i lekarzom dentystom prowa dzącym indywidualną praktykę lekarską, wyłącz nie w celu podjęcia natychmiastowego i właści wego leczenia, jeżeli zachodzi podejrzenie, że stosowanie kosmetyku było przyczyną zachoro wania.”. Art. 16

2. W ustawie z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.49)) w art. 3 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) lecznictwo zamknięte — podmioty lecznicze wy konujące działalność leczniczą w rodzaju stacjo narne i całodobowe świadczenia zdrowotne w ro zumieniu przepisów o działalności leczniczej;”. Art. 16

3. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diag nostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z 2005 r. Nr 119, poz. 1015, z 2006 r. Nr 117, poz. 790 oraz z 2009 r. Nr 76, poz. 64

1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Laboratorium jest przedsiębiorstwem podmio tu leczniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczni czej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

2. Laboratorium może być także jednostką orga nizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczni czego, instytutu badawczego albo uczelni me dycznej.”;

2) art. 20 otrzymuje brzmienie: „Art.

20. Podmiot, który utworzył lub zlikwidował laboratorium w trybie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w terminie 14 dni od daty od powiedniego wpisu do rejestru, o którym mowa w tej ustawie, składa wniosek o wpis lub wykreślenie z ewidencji.”. 4

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 536 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 172, poz. 1805 oraz z 2010 r. Nr 122, poz. 825. 4

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679. 4

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 659, Nr 189, poz. 1852 i Nr 208, poz. 2019, z 2004 r. Nr 213, poz. 2158, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106 i Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322. 4

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 118, poz. 989, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 197, poz. 1309 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6834 — Poz. 654

Art. 16

4. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.50)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 2a otrzymuje brzmienie: „2a) badaczem — jest lekarz albo lekarz dentysta, jeżeli badanie kliniczne dotyczy stomatologii, albo lekarz weterynarii — w przypadku bada nia klinicznego weterynaryjnego, posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio wysokie kwalifikacje zawodowe, wiedzę naukową i doświadczenie w pracy z pacjenta mi, niezbędne do prowadzonego badania kli nicznego lub badania klinicznego weteryna ryjnego, odpowiedzialny za prowadzenie tych badań w danym ośrodku; jeżeli badanie kli niczne lub badanie kliniczne weterynaryjne jest prowadzone przez zespół osób, badacz wyznaczony przez sponsora, za zgodą kierow nika podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w którym prowadzone jest badanie kliniczne, jest kie rownikiem zespołu odpowiedzialnym za pro wadzenie tego badania w danym ośrodku;”;

2) w art. 3 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) produkty radiofarmaceutyczne przygotowywa ne w momencie stosowania w upoważnionych podmiotach leczniczych, z dopuszczonych do obrotu generatorów, zestawów, radionuklidów i prekursorów, zgodnie z instrukcją wytwórcy, oraz radionuklidy w postaci zamkniętych źró deł promieniowania;”;

3) w art. 54 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Przepis ust. 3 stosuje się również do próbek do starczanych do lekarza i zastosowanych do lecze nia pacjentów w podmiotach leczniczych wykonu jących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.”;

4) w art. 86 w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) sporządzanie produktów radiofarmaceutycz nych na potrzeby udzielania świadczeń pa cjentom danego podmiotu leczniczego;”;

5) w art. 87: a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2) szpitalne, zaopatrujące szpitale lub inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

3) zakładowe, zaopatrujące w podmiotach lecz niczych wykonujących działalność leczniczą, utworzonych przez Ministra Obrony Naro dowej i Ministra Sprawiedliwości, gabinety, pracownie, izby chorych i oddziały terapeu tyczne, a także inne przedsiębiorstwa pod miotów leczniczych wykonujących stacjo narne i całodobowe świadczenia zdrowot ne;”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Apteki szpitalne tworzy się w szpitalach lub innych przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 2.”, c) uchyla się ust. 3, d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. W szpitalach i innych przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, w których nie utwo rzono apteki szpitalnej, tworzy się dział far macji szpitalnej, do którego należy wykony wanie zadań określonych w art. 86 ust. 2 pkt 1 i 4, ust. 3 pkt 5, 7, 9 i 10 oraz ust. 4, któ ry pełni funkcję apteki szpitalnej.”;

6) w art. 106 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na wniosek kierownika podmiotu leczniczego wykonującego stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w którym ma zostać uruchomiona apteka szpitalna.

3. Apteka szpitalna może zaopatrywać w leki pod mioty lecznicze wykonujące stacjonarne i cało dobowe świadczenia zdrowotne, na podstawie umowy, zawartej przez uprawnione do tego podmioty, pod warunkiem że nie wpłynie to negatywnie na prowadzenie podstawowej działalności apteki.”;

7) w art. 107 w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmie nie: „a) oznaczenie podmiotu leczniczego wykonujące go stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,”;

8) w art. 108 w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stoso wania produktów leczniczych w przypadku po dejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt nie jest dopuszczony do obrotu w Rzeczypospoli tej Polskiej;

2) wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stoso wania produktów leczniczych w przypadku po dejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym;”;

9) w art. 109 w pkt 12 kropkę zastępuje się średni kiem i dodaje pkt 13 w brzmieniu: „1

3) kontrolowanie działów farmacji szpitalnej, o których mowa w art. 87 ust. 4, w zakresie świadczenia usług farmaceutycznych.”;

10) w art. 118: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Nadzór nad wytwarzaniem i obrotem pro duktami leczniczymi i wyrobami medyczny 50) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451 i Nr 106, poz. 622. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6835 — Poz. 654

mi w podmiotach leczniczych nadzorowa nych przez Ministra Obrony Narodowej sprawują wyznaczone przez tego ministra podległe mu jednostki organizacyjne, uwzględniając zasady Dobrej Praktyki Wy twarzania oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyj nej.”, b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: „

5. Minister Obrony Narodowej, w porozumie niu z ministrem właściwym do spraw zdro wia, w drodze rozporządzenia, wyznacza or gany wojskowe sprawujące nadzór nad wy twarzaniem i obrotem produktami leczniczy mi i wyrobami medycznymi w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej i jednostkach wojsko wych, uwzględniając w szczególności zada nia, kompetencje i wymagania fachowe nie zbędne do sprawowania nadzoru.

6. Minister Obrony Narodowej w porozumie niu z ministrem właściwym do spraw zdro wia określi, w drodze rozporządzenia, formy współpracy z Inspekcją Farmaceutyczną or ganów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi, z wyłączeniem produktów lecz niczych weterynaryjnych, i wyrobami me dycznymi w podmiotach leczniczych nadzo rowanych przez Ministra Obrony Narodowej i jednostkach wojskowych, uwzględniając:

1) sposób wzajemnego przekazywania in formacji z zakresu, o którym mowa w ust. 1,

2) zakres współpracy,

3) warunki i sposób organizacji, uczestni ctwa i prowadzenia wspólnych szkoleń — kierując się potrzebą zapewnienia efek tywności współpracy.”. Art. 16

5. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawo dowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm.51)) w art. 2 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „

9) przy pracy wykonywanej w ramach terapii zaję ciowej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotach leczniczych niebędą cych przedsiębiorcami, o których mowa w prze pisach o działalności leczniczej;”. Art. 16

6. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 153

6) w art. 42 w ust. 1 pkt 3 na końcu dodaje się przecinek i dodaje pkt 4 w brzmieniu: „

4) podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej”. Art. 16

7. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o dzia łalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm. 52)) w art. 22:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zakład ubezpieczeń może uzyskać odpłatnie od podmiotów wykonujących działalność leczni czą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, które udzielały świadczeń zdrowot nych ubezpieczonemu lub osobie, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpiecze nia, informacje o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfika cją podanych przez tę osobę danych o jej sta nie zdrowia, ustaleniem prawa tej osoby do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia, a także infor macje o przyczynie śmierci ubezpieczonego, z wyłączeniem wyników badań genetycz nych.”;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą są obowiązane przekazać posiadane informacje, o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, zakładowi ubezpieczeń, który o te informacje występuje, w terminie nie dłuż szym niż 14 dni od daty otrzymania wystąpie nia zakładu ubezpieczeń o przekazanie infor macji.”;

3) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Minister właściwy do spraw zdrowia, w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw in stytucji finansowych, określi, w drodze rozpo rządzenia, szczegółowy zakres i tryb udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wyko nujące działalność leczniczą, informacji o sta nie zdrowia ubezpieczonych lub osób na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpiecze nia, a także sposób ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji, uwzględniając, niezbędny dla oceny ryzyka ubezpieczeniowe go, zakres tych informacji oraz zastosowanie odpowiedniej stawki składki dla określenia od powiedzialności zakładu ubezpieczeń.”. Art. 16

8. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.53)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu: „Art. 22a. Żołnierz zawodowy może pełnić zawo dową służbę wojskową na stanowiskach służbowych w spółkach kapitałowych wykonujących działalność leczniczą, utworzonych przez Ministra Obrony Na rodowej oraz w podmiotach leczniczych 5

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 83, poz. 760, Nr 96, poz. 874 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 oraz z 2009 r. Nr 99, poz. 825, Nr 126, poz. 1040 i Nr 127, poz. 1052. 5

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432 i Nr 106, poz. 622. 5

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6836 — Poz. 654

niebędących przedsiębiorcami, dla któ rych Minister Obrony Narodowej jest podmiotem tworzącym w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.”;

2) w art. 86 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „

9. Dieta nie przysługuje za czas pobytu w stałym miejscu pełnienia służby, miejscu zamieszkania lub na leczeniu w podmiocie leczniczym wyko nującym działalność leczniczą w rodzaju stacjo narne i całodobowe świadczenia zdrowotne, a także jeżeli na podstawie odrębnych przepi sów żołnierz z tytułu odbywania podróży służ bowej otrzymał bezpłatne wyżywienie lub rów noważnik pieniężny w zamian za wyżywienie.”. Art. 16

9. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 62

2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Służbę zastępczą odbywa się w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyj nych, podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, o których mowa w przepi sach o działalności leczniczej, oraz w organiza cjach pożytku publicznego, zwanych dalej „podmiotami”.”;

2) w art. 7 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) zmienił formę organizacyjną na inną niż okreś lona w art. 2 ust. 3.”. Art. 170. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o po datku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.54)) w art. 43 w ust. 1:

1) pkt 18 otrzymuje brzmienie: „1

8) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przy wracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty leczni cze;”;

2) pkt 18a otrzymuje brzmienie: „18a) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przy wracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przed siębiorstw, w których wykonywana jest dzia łalność lecznicza;”;

3) pkt 19 otrzymuje brzmienie: „1

9) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przy wracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: a) lekarza i lekarza dentysty, b) pielęgniarki i położnej, c) medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), d) psychologa;”. Art. 17

1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo dzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 106, poz. 62

2) po art. 84a dodaje się art. 84aa w brzmieniu: „Art. 84aa. Przepisów art. 79, art. 80a, art. 82 i art. 83 ustawy nie stosuje się w odniesieniu do kontroli działalności leczniczej dokony wanej przez organ prowadzący rejestr, ministra właściwego do spraw zdrowia, wojewodę i pomiot tworzący w zakresie zadań określonych w przepisach o dzia łalności leczniczej.”. Art. 17

2. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.55)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) apteka — aptekę ogólnodostępną, aptekę zakładową prowadzoną w podmiocie leczni czym w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwo ści albo ministra właściwego do spraw we wnętrznych lub punkt apteczny;”, b) po pkt 33 dodaje się pkt 33a w brzmieniu: „33a) transport sanitarny — przewóz osób albo materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świad czeń zdrowotnych, wymagających spe cjalnych warunków transportu;”, c) w pkt 41: — lit. a otrzymuje brzmienie: „a) podmiot wykonujący działalność leczni czą w rozumieniu przepisów o działalno ści leczniczej,”, — uchyla się lit. c; 5

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666, z 2010 r. Nr 57, poz. 357, Nr 75, poz. 473, Nr 107, poz. 679, Nr 226, poz. 1476, Nr 238, poz. 1578, Nr 247, poz. 1652 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 332 i Nr 106, poz. 622. 5

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440 i Nr 106, poz. 622. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6837 — Poz. 6542) w art. 12 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Przepisy ustawy nie naruszają przepisów o świad czeniach opieki zdrowotnej udzielanych bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpiecze nia zdrowotnego na podstawie:”;

3) w art. 21: a) ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. W przypadku gdy zespół oceny przyjęć działa przy samodzielnym publicznym za kładzie opieki zdrowotnej albo jednostce budżetowej rada społeczna, o której mowa w art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), może wyznaczyć do zespołu oce ny przyjęć swojego przedstawiciela wyko nującego zawód medyczny i niebędącego zatrudnionym u tego świadczeniodawcy.”, b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Jeżeli u świadczeniodawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, działa zespół zarządzania ja kością, spełniający warunki określone w ust. 2, wykonuje on zadania, o których mowa w ust. 4 i 5.”;

4) po art. 33 dodaje się art. 33a w brzmieniu: „Art. 33a.

1. Świadczeniobiorcy przysługują świad czenia pielęgnacyjne lub opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Fundu szu oraz Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ nych, określi w drodze rozporządze nia:

1) sposób i tryb kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,

2) dokumentację wymaganą przy kie rowaniu osób do zakładów opie kuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno -opiekuńczych, w tym wzory: wnios ku o wydanie skierowania do za kładu, zaświadczenia lekarskiego oraz wywiadu pielęgniarskiego,

3) sposób ustalania odpłatności za pobyt w zakładach opiekuńczo -leczniczych i pielęgnacyjno-opie kuńczych — uwzględniając konieczność ujed nolicenia trybu kierowania do zakła dów oraz możliwość weryfikacji celo wości skierowania do zakładów.”;

5) art. 35 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

5. Świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodo bowe świadczenia zdrowotne w rozumie niu przepisów o działalności leczniczej oraz przy wykonywaniu zabiegów leczni czych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty upraw nione do udzielania świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomo cy w stanach nagłych, zapewnia się bez płatnie leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadcze nia.”;

6) w art. 41 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia le karza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bez płatny przejazd środkami transportu sanitarne go, w tym lotniczego, do najbliższego podmio tu leczniczego, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, udzielającego świad czeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:

1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym;

2) wynikających z potrzeby zachowania ciągło ści leczenia.

2. Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia le karza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bez płatny przejazd środkami transportu sanitarne go — w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia lecze nia — do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakre sie, i z powrotem.”;

7) w art. 47a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Świadczeniobiorca będący żywym dawcą na rządu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z 2009 r. Nr 141, poz. 1149 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 122

8) ma prawo do badań mających na celu monitoro wanie jego stanu zdrowia przeprowadzanych przez podmiot leczniczy, który dokonał pobra nia narządu, co 12 miesięcy od dnia pobrania narządu, nie dłużej jednak niż przez 10 lat.

2. Podmiot leczniczy, który dokonał pobrania na rządu, przekazuje niezwłocznie wyniki badań, o których mowa w ust. 1, do rejestru żywych dawców prowadzonego na podstawie przepi sów ustawy, o której mowa w ust. 1.”;

8) w art. 97 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: „

6. Fundusz nie może być właścicielem podmio tów wykonujących działalność leczniczą w ro zumieniu przepisów o działalności leczniczej.

7. Zadania Funduszu określone w ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 6 w odniesieniu do podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Naro dowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych realizuje komórka organizacyjna oddziału wojewódzkie go Funduszu, o której mowa w art. 96 ust. 4.”; Dziennik Ustaw Nr 112 — 6838 — Poz. 6549) w art. 112 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) członkami organów lub pracownikami pod miotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;”;

10) art. 136b otrzymuje brzmienie: „Art. 136b.

1. Świadczeniodawca:

1) będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą podlega obowiązkowi ubezpieczenia od powiedzialności cywilnej na zasa dach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

2) będący podmiotem, o którym mo wa w art. 5 pkt 41 lit. b i d, podle ga obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udziela niu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Minister właściwy do spraw instytu cji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii samorządów zawodów medycznych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz mini malną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfi kę wykonywanego zawodu oraz za kres wykonywanych zadań.”; 1

1) po dziale VI dodaje się dział VIa w brzmieniu: „Dział VIa Transport sanitarny Art. 161b.

1. Transport sanitarny wykonywany jest specjalistycznymi środkami transpor tu lądowego, wodnego i lotniczego.

2. Środki transportu sanitarnego, o któ rych mowa w ust. 1, muszą spełniać cechy techniczne i jakościowe okreś lone w Polskich Normach przenoszą cych europejskie normy zharmonizo wane. Art. 161c.

1. Fundusz oraz podmiot leczniczy, za wierają umowy o wykonywanie trans portu sanitarnego z podmiotami dys ponującymi środkami transportu.

2. Do umów, o których mowa w ust. 1, zawieranych przez Fundusz stosuje się odpowiednio przepisy działu VI. Art. 161d.

1. Działalność w zakresie lotniczych ze społów transportu sanitarnego jest finansowana:

1) z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właści wy do spraw zdrowia, w zakresie, o którym mowa w ust. 4;

2) przez podmiot leczniczy, na zlece nie którego dokonuje się transpor tu, w zakresie, o którym mowa w ust. 5.

2. Do zadań lotniczego zespołu trans portu sanitarnego należy wykonywa nie transportu sanitarnego, w tym transportu, o którym mowa w art. 41 ust. 1.

3. Warunkiem finansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest zapewnienie ciągłej gotowości lotniczego zespołu transportu sanitarnego do wykony wania transportu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, w zakresie określo nym w umowie, o której mowa w ust. 6.

4. Kalkulacja kosztów działalności lotni czych zespołów transportu sanitarne go jest dokonywana, z zastrzeżeniem ust. 5, z uwzględnieniem kosztów bezpośrednich i pośrednich, w szcze gólności:

1) kosztów osobowych;

2) kosztów eksploatacyjnych;

3) kosztów administracyjno-gospo darczych;

4) odpisu amortyzacyjnego, z wyłą czeniem amortyzacji dokonywanej od aktywów trwałych, na które podmiot otrzymał dotację.

5. Kosztów bezpośredniego użycia lotni czego zespołu transportu sanitarnego związanych z transportem sanitarnym nie wlicza się do kosztów działalności tego zespołu. Do kosztów tych zalicza się:

1) koszt paliwa;

2) koszt opłat trasowych i za lądowa nie.

6. Finansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, odbywa się na podsta wie umowy zawartej między mini strem właściwym do spraw zdrowia a podmiotem posiadającym lotnicze zespoły transportu sanitarnego.

7. W celu zawarcia umowy, o której mo wa w ust. 6, przeprowadza się roko wania.

8. Rokowania przeprowadza komisja powoływana przez ministra właści wego do spraw zdrowia.

9. Rokowania dotyczą warunków wyko nywania i finansowania transportu sanitarnego. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6839 — Poz. 654

Art. 161e.

1. Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w stosunku do wszystkich podmiotów wykonujących transport sanitarny, oraz wojewodzie, w sto sunku do podmiotów wykonujących transport sanitarny, mających siedzi bę na obszarze województwa, przy sługuje prawo przeprowadzania czyn ności kontrolnych polegających na stwierdzeniu spełnienia przez specja listyczne środki transportu sanitarne go wymagań, o których mowa w art. 161b ust. 1 i 2 .

2. Do przeprowadzania czynności kon trolnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu VI ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.”; 1

2) w art. 173 w ust. 5: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) właścicielem świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 5 pkt 41 lit. a, który zawarł umo wę o udzielanie świadczeń opieki zdrowot nej;”, b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) członkiem organów lub pracownikiem pod miotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;”; 1

3) art. 185 otrzymuje brzmienie: „Art. 18

5. Minister właściwy do spraw zdrowia po wiadamia podmiot tworzący, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczni czej, o nieprawidłowościach stwierdzo nych u świadczeniodawcy oraz wyda nych decyzjach mających na celu usu nięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie działalności podmiotu, którego dotyczy decyzja, do przepisów prawa.”. Art. 17

3. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o in formatyzacji działalności podmiotów realizujących za dania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.56)) w art. 2 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro wotnej oraz spółek wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,”. Art. 17

4. W ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 i Nr 157, poz. 1314 oraz z 2010 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 152, poz. 102

3) w art. 2 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jed nostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej — w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w uży waniu tych instytucji;”. Art. 17

5. W ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobie raniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z 2009 r. Nr 141, poz. 1149 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 8a otrzymuje brzmienie: „8a) koordynacja pobrania i przeszczepienia — uzgodnienia dotyczące czasu, miejsca, spo sobu pobrania, nadzoru nad przebiegiem te go procesu, sposobu przekazania i transportu oraz przyjęcia komórek, tkanek lub narządu w podmiocie leczniczym w rozumieniu prze pisów o działalności leczniczej lub banku tka nek i komórek oraz ich dostarczenia do bio rcy, przez uprawnionego pracownika;”;

2) w art. 3: a) w ust. 3 w pkt 11 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „zabiegu pobrania narządów z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez podmiot leczniczy, w którym:”, b) w ust. 4: — pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) transportu potencjalnego dawcy do pod miotu leczniczego, w którym ma być do konane pobranie szpiku i komórek krwio twórczych krwi obwodowej oraz poten cjalnego dawcy albo dawcy z tego pod miotu leczniczego;

2) pobytu dawcy w podmiocie leczniczym związanego z pobraniem szpiku i komó rek krwiotwórczych krwi obwodowej;”, — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) transportu pobranego i przetworzonego szpiku, komórek krwiotwórczych krwi ob wodowej i krwi pępowinowej do podmio tu leczniczego, w którym ma być dokona ne przeszczepienie;”, c) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) transportu komórek lub tkanek z podmiotu leczniczego, zakładu medycyny sądowej, za kładu anatomii patologicznej uczelni me dycznej i uniwersytetu z wydziałem medycz nym, instytutu badawczego, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), i zakładu pogrzebowego posiada jącego salę sekcyjną do banku tkanek i ko mórek;”, d) w ust. 6: — pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) transportu potencjalnego dawcy do pod miotu leczniczego, w którym ma być do konane pobranie, lub do podmiotu lecz 5

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6840 — Poz. 654

niczego, w którym ma być dokonane przeszczepienie oraz potencjalnego daw cy albo dawcy z tych podmiotów;

2) pobytu potencjalnego dawcy w podmio cie leczniczym związane z pobraniem;”, — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) transportu z podmiotu leczniczego pobra nych komórek lub tkanek do banku tka nek i komórek;”, — pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) transportu pobranych komórek lub tka nek do podmiotu leczniczego, w którym ma być dokonane przeszczepienie;”, e) w ust. 7: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) transportu żywego potencjalnego dawcy do podmiotu leczniczego, w którym ma być dokonane pobranie lub do podmiotu leczniczego, w którym ma być dokonane przeszczepienie oraz żywego potencjalne go dawcy albo żywego dawcy z tych pod miotów;”, — pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) transportu pobranego narządu do pod miotu leczniczego, w którym ma być do konane przeszczepienie;”, f) w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) transportu potencjalnego biorcy do podmio tu leczniczego, w którym ma być dokonane przeszczepienie;”, g) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie: „

9. Zwrotu kosztów określonych w ust. 3 pkt 6, 7 i 11 lit. a, dokonuje Centrum Organizacyjno -Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” albo Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie przepisów o świad czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zwrotu kosztów dokonuje się na podstawie faktury wysta wionej przez podmiot leczniczy, który doko nał pobrania narządu.

10. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 8 i 11 lit. b, dokonuje podmiot leczniczy, któremu dostarczono w celu przeszczepienia narząd, na podstawie faktury wystawionej przez podmiot leczniczy, który dokonał po brania narządu.”, h) w ust. 12 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu je brzmienie: „Zwrotu podmiotowi leczniczemu kosztów określonych w:”;

3) w art. 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Komisję, o której mowa w ust. 4, powołuje i wyznacza jej przewodniczącego kierownik podmiotu leczniczego lub osoba przez niego upoważniona.”;

4) w art. 15: a) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) nazwę i adres podmiotu leczniczego, w któ rym dokonano pobrania;”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Dane, o których mowa w ust. 2, podmiot leczniczy, w którym dokonano pobrania, przekazuje niezwłocznie do rejestru żywych dawców.”;

5) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Dane, o których mowa w ust. 3 i 4, podmioty lecznicze i fundacje, o których mowa w art. 16a ust. 1, lub banki tkanek i komórek przekazują niezwłocznie do rejestru szpiku i krwi pępowi nowej.”;

6) w art. 16a: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Czynności polegające na pozyskiwaniu po tencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej mogą wykonywać podmioty lecznicze albo fundacje, zwane dalej „ośrodkami dawców szpiku”, po uzyskaniu pozwolenia ministra właściwego do spraw zdrowia.”, b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Ośrodek dawców szpiku zawiera pisemną umowę na pobieranie od potencjalnych dawców szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej z podmiotem leczniczym posiadającym pozwolenie na wykonywanie tych czynności.”;

7) w art. 16c: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W podmiotach leczniczych dokonujących przeszczepień narządów lub szpiku, komó rek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej mogą działać ośrodki kwalifi kujące do przeszczepienia, zwane dalej „ośrodkami kwalifikującymi”.”, b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) rejestracja potencjalnych biorców zgłoszo nych przez podmioty lecznicze inne niż pod mioty lecznicze, o których mowa w ust. 1, lub stacje dializ;”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W ośrodku kwalifikującym, kierownik pod miotu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, wyznacza zespół złożony z lekarzy odpowie dzialnych za kwalifikację potencjalnych bio rców do przeszczepienia, zwany dalej „ze społem”.”, d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Pracami zespołu kieruje wyznaczony przez kierownika podmiotu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, lekarz specjalista z dziedziny transplantologii klinicznej.”, Dziennik Ustaw Nr 112 — 6841 — Poz. 654

e) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) ocena potencjalnych biorców zakwalifiko wanych wstępnie przez podmioty lecznicze inne niż podmioty lecznicze, o których mo wa w ust. 1, lub stacje dializ;”;

8) w art. 18: a) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) firmę i adres podmiotu leczniczego, w któ rym dokonano przeszczepienia;”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Dane, o których mowa w ust. 2, przekazuje podmiot leczniczy, który sprawuje aktualnie opiekę nad biorcą przeszczepu.”;

9) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Dane osobowe dotyczące potencjalnego daw cy, dawcy, potencjalnego biorcy i biorcy są ob jęte tajemnicą i podlegają ochronie przewidzia nej w przepisach o tajemnicy zawodowej i służ bowej oraz w przepisach dotyczących doku mentacji medycznej prowadzonej przez pod mioty lecznicze.”;

10) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Odznakę i legitymację potwierdzającą posiada nie tytułu Dawca Przeszczepu wydaje podmiot leczniczy, który pobrał szpik lub inne regeneru jące się komórki lub tkanki.”; 1

1) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Postępowanie dotyczące komórek, tkanek i na rządów polegające na:

1) pobieraniu komórek, tkanek i narządów od żywych dawców — może być prowadzone wyłącznie w podmiotach leczniczych;

2) pobieraniu narządów w celu przeszczepie nia ze zwłok ludzkich — może być prowa dzone wyłącznie w podmiotach leczni czych;

3) pobieraniu komórek i tkanek ze zwłok ludz kich — może być prowadzone w podmio tach leczniczych, zakładach medycyny są dowej, zakładach anatomii patologicznej uczelni medycznych i uniwersytetów z wy działem medycznym, instytutach badaw czych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach ba dawczych, i zakładach pogrzebowych posia dających salę sekcyjną;

4) przechowywaniu narządów — może być prowadzone wyłącznie w podmiotach lecz niczych wykonujących przeszczepienia;

5) przeszczepianiu — może być prowadzone wyłącznie w podmiotach leczniczych.”; 1

2) w art. 37a: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wywozu szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej z tery torium Rzeczypospolitej Polskiej i ich przy wozu na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej dokonuje podmiot leczniczy wykonują cy pobranie lub przeszczepienie szpiku, ko mórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej za zgodą dyrektora Cen trum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Wywozu narządów ze zwłok ludzkich z tery torium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu tych narządów na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej dokonuje podmiot leczniczy, wykonujący pobranie lub przeszczepienie narządów ze zwłok ludzkich, za zgodą dyrek tora Centrum Organizacyjno-Koordynacyj nego do Spraw Transplantacji „Poltrans plant”.”; 1

3) art. 37b otrzymuje brzmienie: „Art. 37b.

1. Bank tkanek i komórek, podmiot lecz niczy, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, oraz medyczne laborato rium diagnostyczne, o którym mowa w art. 37 ust. 1, oznaczają komórki, tkanki lub narządy w sposób umożli wiający identyfikację ich dawcy za pomocą niepowtarzalnego oznako wania.

2. Identyfikacja, o której mowa w ust. 1, zapewnia możliwość określenia da nych dotyczących pobrania komórek, tkanek lub narządów, ich przyjęcia do banku tkanek i komórek, podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, lub medycznego la boratorium diagnostycznego, o któ rym mowa w art. 37 ust. 1, oraz ich testowania, przetwarzania, steryliza cji, przechowywania i dystrybucji.”; 1

4) w art. 37c: a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Bank tkanek i komórek, podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, oraz medyczne laboratorium diagnostyczne, o któ rym mowa w art. 37 ust. 1, są obowiązane:”, b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „

3. Bank tkanek i komórek, podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, oraz medyczne laboratorium diagnostyczne, o którym mowa w art. 37 ust. 1, są obowią zane ponadto do zapewnienia monitorowa nia:”; 1

5) w art. 37d wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Bank tkanek i komórek, podmiot leczniczy, o któ rym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, oraz medycz ne laboratorium diagnostyczne, o którym mowa w art. 37 ust. 1, są obowiązane:”. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6842 — Poz. 654

Art. 17

6. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. — Pra wo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.57)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Zadaniem uczelni medycznej lub podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni działającej w dziedzinie nauk medycznych albo weteryna ryjnych może być także uczestniczenie w spra wowaniu opieki medycznej albo weterynaryj nej w zakresie i formach określonych w przepi sach o działalności leczniczej i przepisach o za kładach leczniczych dla zwierząt.”;

2) w art. 62 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „

10) podejmowanie uchwał w sprawach określo nych w przepisach o działalności leczniczej;”;

3) art. 87 otrzymuje brzmienie: „Art. 8

7. Status szpitali będących bazą dydaktycz ną i naukowo-badawczą uczelni medycz nych lub innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych regulują przepisy o działalności leczniczej.”;

4) w art. 90 uchyla się ust. 7;

5) w art. 94 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej będącej podmiotem, który utworzył lub pro wadzi podmiot leczniczy prowadzący szpital, w części dotyczącej jednostek organizacyjnych tej uczelni prowadzących działalność dydak tyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycz nych, dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7—11, są udzielane z części, której dysponen tem jest minister właściwy do spraw zdro wia.”;

6) w art. 112 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej lub innej uczelni prowadzącej dzia łalność w dziedzinie nauk medycznych uczest niczą w sprawowaniu opieki zdrowotnej po przez wykonywanie zadań dydaktycznych i ba dawczych w powiązaniu z udzielaniem świad czeń zdrowotnych w jednostkach organizacyj nych niezbędnych do prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej udostępnionych tym uczelniom na zasadach określonych w przepi sach o działalności leczniczej.

2. W udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o któ rych mowa w ust. 1, nauczyciele akademiccy uczestniczą na podstawie odrębnej umowy za wartej z podmiotem prowadzącym działalność leczniczą udostępniającym jednostkę, o której mowa w ust. 1.”;

7) w art. 130 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydak tycznych, naukowych i organizacyjnych.”. Art. 17

7. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o leczni ctwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowisko wych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z 2007 r. Nr 133, poz. 921, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „

10) zakład lecznictwa uzdrowiskowego — pod miot leczniczy wykonujący działalność leczni czą w rodzaju ambulatoryjne lub stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozu mieniu przepisów o działalności leczniczej, działający na obszarze uzdrowiska, utworzo ny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, w ra mach kierunków leczniczych i przeciwwska zań ustalonych dla danego uzdrowiska, w szczególności wykorzystujący warunki na turalne uzdrowiska przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.”;

2) art. 15 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

5. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczni czej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 6

20) , ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochro nie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 i Nr 76, poz. 64

1) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679).”;

3) w art. 26 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) współdziałanie z organami jednostek samorzą du terytorialnego i podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, ze szczególnym uwzględ nieniem spraw dotyczących pacjentów;”;

4) w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Kierownik zakładu lecznictwa uzdrowiskowego zgłasza zakład lub urządzenia lecznictwa uzdro wiskowego do ewidencji, o której mowa w ust. 1, po uzyskaniu wpisu tego zakładu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.”;

5) w art. 29 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) zakres współpracy pomiędzy naczelnymi leka rzami uzdrowiska i podmiotami tworzącymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;”. 5

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235 i Nr 84, poz. 455. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6843 — Poz. 654

Art. 17

8. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochro nie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.58)) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Niewypłacalność pracodawcy, o której mowa w ust. 1, nie zachodzi w odniesieniu do osób prawnych podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji spo łecznych i zawodowych, fundacji oraz samodziel nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo wym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.59)), wpisanych do rejestru przedsiębiorców z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, jednostek zaliczanych, na podstawie odrębnych przepisów, do sektora finansów publicznych, a także osób fizycznych prowadzących gospodar stwo domowe zatrudniających osoby wykonują ce pracę zarobkową w tym gospodarstwie.”. Art. 17

9. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Pań stwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.60)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) dysponent jednostki — podmiot leczniczy w rozumieniu przepisów o działalności lecz niczej, w którego skład wchodzi jednostka systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1;”, b) pkt 9 otrzymuje brzmienie: „

9) szpitalny oddział ratunkowy — komórkę or ganizacyjną szpitala w rozumieniu przepi sów o działalności leczniczej, stanowiącą jednostkę systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1, udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego za grożenia zdrowotnego, spełniającą wyma gania określone w ustawie;”, c) pkt 11 otrzymuje brzmienie: „1

1) centrum urazowe — wydzieloną funkcjo nalnie część szpitala, w rozumieniu przepi sów o działalności leczniczej, w którym działa szpitalny oddział ratunkowy, w któ rej to części specjalistyczne oddziały są po wiązane ze sobą organizacyjnie oraz zakre sem zadań, w sposób pozwalający na szyb kie diagnozowanie i leczenie pacjenta ura zowego, spełniającą wymagania określone w ustawie;”;

2) w art. 20 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) może przeprowadzać kontrolę dysponentów jednostek na zasadach określonych w przepi sach o działalności leczniczej.”;

3) w art. 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Dysponent jednostki ma obowiązek prowadzić dokumentację medycznych czynności ratunko wych zgodnie z przepisami o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”;

4) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Do przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, stosuje się odpowiednio prze pisy o działalności leczniczej dotyczące nadzo ru i kontroli.”. Art. 180. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.61)) w załączniku do ustawy w części I uchyla się ust. 18. Art. 18

1. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o pra wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 6

20) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) osoba wykonująca zawód medyczny — oso bę wykonującą zawód medyczny, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654);”, b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: „

5) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych — podmiot wykonujący działalność leczni czą, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działal ności leczniczej;

6) świadczenie zdrowotne — świadczenie zdro wotne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działal ności leczniczej;”;

2) w art. 4 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) przechowywania rzeczy wartościowych w de pozycie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;”;

3) art. 5 otrzymuje brzmienie: „Art.

5. Kierownik podmiotu udzielającego świad czeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia 5

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, poz. 1035 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 100 i Nr 257, poz. 1726. 5

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531 i Nr 112, poz. 654. 60) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151. 6

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880 i Nr 128, poz. 883, z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367 i Nr 220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 57, poz. 466 i Nr 72, poz. 619, z 2010 r. Nr 8, poz. 51, Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 167, poz. 1131 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 106, poz. 622. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6844 — Poz. 654

zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w art. 33 ust. 1, także ze względu na możli wości organizacyjne podmiotu.”;

4) w art. 22 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Do osób, o których mowa w ust. 2 zdanie dru gie, stosuje się odpowiednio art. 13 i 14.”;

5) w art. 26 w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działal ności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie mini stra właściwego do spraw zdrowia;”;

6) w art. 28 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii doku mentacji medycznej na elektronicznym nośni ku danych, jeżeli podmiot wykonujący działal ność leczniczą prowadzi dokumentację me dyczną w postaci elektronicznej — nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodze nia, o którym mowa w pkt 1.”;

7) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdro wotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z in nymi osobami.”;

8) art. 35—39 otrzymują brzmienie: „Art. 3

5.

1. Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1, jeżeli realizacja tych praw skut kuje kosztami poniesionymi przez pod miot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i cało dobowe świadczenia zdrowotne w ro zumieniu przepisów o działalności leczniczej.

2. Wysokość opłaty rekompensującej koszty, o których mowa w ust. 1, ustala kierownik podmiotu, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1.

3. Informacja o wysokości opłaty, o której mowa w ust. 2, oraz sposobie jej usta lenia jest jawna i udostępniana w loka lu przedsiębiorstwa podmiotu, o któ rym mowa w ust. 1. Art. 3

6. Pacjent przebywający w podmiocie lecz niczym wykonującym działalność leczni czą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej. Art. 3

7. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot, o którym mowa w art. 33 ust. 1, jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchow nym jego wyznania. Art. 3

8. Podmiot leczniczy ponosi koszty realizacji praw pacjenta, o których mowa w art. 36 i 37, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Art. 3

9. Pacjent w przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodo bowe świadczenia zdrowotne w rozumie niu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do przechowywania rzeczy wartoś ciowych w depozycie. Koszty realizacji te go prawa ponosi ten podmiot, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.”. Art. 18

2. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 i Nr 76, poz. 64

1) w art. 1:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Akredytacja ma na celu potwierdzenie spełnia nia przez podmiot udzielający świadczeń zdro wotnych standardów akredytacyjnych w zakre sie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania tego podmiotu, zwane dalej „standardami akredytacyjnymi”.”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Przez podmiot udzielający świadczeń zdro wotnych rozumie się podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.”. Art. 18

3. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 67

9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) wykonują zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządo wej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, Narodo wego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pa cjenta;”;

2) w art. 10: a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) informowanie organów administracji rządo wej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, oddzia łów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta o uchybieniach stwierdzonych w wyniku kontroli;”; b) w ust. 3 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3) wydawanie, na wniosek wojewody, opinii o spełnianiu przez podmiot leczniczy warun ków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny; Dziennik Ustaw Nr 112 — 6845 — Poz. 6544) wydawanie, na podstawie przeprowadzonej kontroli, opinii o spełnianiu przez jednostkę uprawnioną na podstawie odrębnych prze pisów warunków do prowadzenia stażu po dyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, a także opinii dotyczącej sposobu realizacji stażu lub specjalizacji oraz poziomu udziela nych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny zatrudnione w przedsiębiorstwie podmiotu lecznicze go.”;

3) w art. 11 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) kontrola wyposażenia podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w aparaturę i sprzęt me dyczny, aparaturę analityczną oraz aparaturę do przygotowywania i badania produktów leczniczych i kontrola ich efektywnego wyko rzystania przy realizacji zadań dydaktycz nych;”. Art. 18

4. W ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 170

8) wprowa dza się następujące zmiany:

1) w art. 5 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „1

1) prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestru pod miotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach o działalności lecz niczej, rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz reje strów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wy konujących zawód lekarza;”;

2) w art. 25 pkt 14 otrzymuje brzmienie: „1

4) prowadzi rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekar skich na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej oraz wykonuje kon trole na zasadach określonych w przepisach tej ustawy, przewidzianych dla organu pro wadzącego rejestr;”;

3) w art. 38 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: „9a) uchwala szczegółowy sposób przeprowadza nia wizytacji, w tym sposób wyboru osób wy konujących czynności wizytacyjne;”;

4) w art. 108 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia są du lekarskiego, o którym mowa w ust. 2, pre zes właściwej okręgowej rady lekarskiej zawia damia ukaranego lekarza o skreśleniu z reje stru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w wykonaniu orzeczenia sądu lekar skiego.”. Art. 18

5. W ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o świad czeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 27

8) w art. 3 pkt 4 otrzymuje brzmie nie: „

4) w przepisach o działalności leczniczej;”. Art. 18

6. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służ bie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 157

8) wprowadza się następujące zmia ny:

1) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W ramach jednostek organizacyjnych, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 3, mogą, w razie po trzeby, działać szkoły i podmioty lecznicze w rozumieniu przepisów o działalności leczni czej, a w ramach jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 — podmioty lecznicze.”;

2) w art. 9 w ust. 2: a) w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie: „g) liczbę działających szkół, ośrodków diagno stycznych, podmiotów leczniczych, aptek i przywięziennych zakładów pracy;”, b) w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) liczbę działających szkół, ośrodków diagno stycznych, podmiotów leczniczych, aptek i przywięziennych zakładów pracy;”;

3) w art. 13 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) nadzorowanie działających w ramach zakładu karnego i aresztu śledczego szkół i podmiotów leczniczych;”;

4) w art. 96 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8) dwukrotnego nieusprawiedliwionego niesta wiennictwa na badanie lub obserwację, wy znaczonych zgodnie z art. 111, chyba że skiero wanie do komisji lekarskiej nastąpiło na proś bę funkcjonariusza;”;

5) w art. 111 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Funkcjonariusz jest obowiązany poddać się ba daniom zleconym przez komisję lekarską, w tym również badaniom specjalistycznym, psychologicznym i dodatkowym, a gdy zacho dzi potrzeba — obserwacji przeprowadzanej w podmiocie leczniczym.”;

6) w art. 133 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Lekarze oraz inni funkcjonariusze posiadający wyższe wykształcenie wykonujący zawód me dyczny, pełniący służbę w podmiocie leczni czym udzielającym świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności, których stan zdrowia wymaga całodobowych świadczeń zdrowotnych, mogą być obowiązani do pełnie nia w tym podmiocie dyżuru medycznego.”. Art. 18

7. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o in stytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 61

8) wpro wadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 40;

2) w art. 44 w ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) udział w pracach organizacyjnych instytutu związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi oraz działalnością dydaktyczną lub artystyczną, a w instytucie nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właś ciwego do spraw wewnętrznych lub Ministra Obrony Narodowej — także udzielanie świad czeń zdrowotnych przez ten instytut.”. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6846 — Poz. 654

Art. 18

8. W ustawie z dnia 4 marca 2011 r. o zmia nie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowi skach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gmi nach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 73, poz. 390) w art. 1 uchyla się pkt 11. Art. 18

9. W ustawie z dnia 18 marca 2011 r. o zmia nie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 45

5) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 1: a) uchyla się pkt 67, b) w pkt 68 uchyla się lit. b, c) w pkt 70 uchyla się lit. b;

2) uchyla się art. 5. DZIAŁ VIII Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe Art. 190. Jeżeli podmiot tworzący przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową na zasadach określonych w art. 69—82 w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r., zo bowiązania podmiotu tworzącego przejęte od samo dzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 191 i art. 192 ust. 1, umarza się. Art. 19

1. Umorzeniu podlegają znane na dzień 31 grudnia 2009 r. zobowiązania podmiotu tworzące go przejęte od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wraz z odsetkami:

1) z tytułu podatków wobec budżetu państwa oraz należności celnych;

2) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w czę ści finansowanej przez płatnika oraz na Fundusz Pracy, z wyjątkiem składek na ubezpieczenie eme rytalne;

3) wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

4) z tytułu: a) opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów o ochronie i kształto waniu środowiska, b) opłat za korzystanie ze środowiska w rozumie niu przepisów Prawa ochrony środowiska, c) opłat za szczególne korzystanie z wód w rozu mieniu przepisów Prawa wodnego — stanowiących przychody Narodowego Fundu szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i go spodarki wodnej oraz dochody budżetów powia tów i budżetów gmin, niezależnie od tego, na ra chunek bankowy którego organu administracji publicznej opłaty te powinny być wpłacone przez zakład, z zastrzeżeniem art. 195;

5) z tytułu administracyjnych kar pieniężnych okreś lonych w przepisach ustaw wymienionych w pkt 4;

6) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w części stanowiącej dochód budżetu państwa;

7) z tytułu odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, opłaty dodatkowej, kosztów upomnienia, od zaleg łości wymienionych w pkt 1—6. Art. 19

2.

1. Umorzeniu podlegają również:

1) zobowiązania z tytułów wymienionych w art. 191, w stosunku do których do dnia przekształcenia, o którym mowa w art. 80 ust. 1, zostały wydane decyzje rozkładające ich spłatę na raty lub odra czające termin ich płatności, albo gdy zobowiąza nia te stanowią należności sporne;

2) opłaty prolongacyjne ustalone w związku z decy zjami, o których mowa w pkt 1;

3) koszty egzekucyjne dotyczące zobowiązań z tytu łów wymienionych w art. 191.

2. Umorzeniu nie podlegają zobowiązania z tytu łu:

1) zaległości podatkowych i celnych określonych w decyzji właściwego organu podatkowego, orga nu celnego lub organu kontroli skarbowej,

2) składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy,

3) wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

4) opłat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wod nej, budżetów powiatów i budżetów gmin,

5) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa — określone w wyniku postępowania kontrolnego, je żeli zaległości te określone zostały w związku z doko nywaniem czynności prawnych mających na celu obejście przepisów podatkowych, o należnościach celnych, o ubezpieczeniach społecznych lub przepi sów dotyczących wymiaru i poboru tych należności. Art. 19

3. Przychody z tytułu umorzenia zobowią zań, o których mowa w art. 191 i art. 192, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku docho dowym od osób prawnych, z wyjątkiem zobowiązań zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Art. 19

4.

1. Przepisy dotyczące umorzenia zobo wiązań publicznoprawnych stosuje się odpowiednio do należności z tytułu zobowiązań podatkowych sta nowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz zobowiązań publicznoprawnych, o których mowa w art. 192 ust. 2 pkt 4 i 5, w części do tyczącej przychodów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dochodów budżetów powiatów i budżetów gmin, jeżeli organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorial nego podejmie uchwałę o umorzeniu tych należności. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6847 — Poz. 6542. Umorzenie należności jednostek samorządu te rytorialnego z tytułu zobowiązań, o których mowa w ust. 1, nie uprawnia tych jednostek do rekompensa ty ubytku ich dochodów z tego tytułu przez budżet państwa. Art. 19

5.

1. Podmiot tworzący przekazuje organom będącym wierzycielami zobowiązań, o których mowa w art. 191 i art. 192 ust. 1:

1) odpis postanowienia sądu o wpisie spółki do reje stru przedsiębiorców;

2) odpis postanowienia sądu o wykreśleniu samo dzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z Krajowego Rejestru Sądowego;

3) uwierzytelnioną kopię aktu przekształcenia.

2. Dokumenty określone w ust. 1 stanowią podsta wę dla właściwych organów do wydania decyzji o umorzeniu zobowiązań. Art. 19

6.

1. Podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową na zasadach określonych w art. 69—82, może ubiegać się w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. o dotację celową z budżetu pań stwa.

2. Jeżeli podmiotem tworzącym jest podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1, który spełnia warunki do uzyskania dotacji, podmiot ten otrzymuje środki finansowe na cele, o których mowa w art. 201, w dro dze przeniesienia wydatków w budżecie państwa do konanego przez ministra właściwego do spraw finan sów publicznych na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia. Art. 19

7. Warunkami uzyskania dotacji są:

1) wpisanie spółki powstałej z przekształcenia samo dzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru przedsiębiorców nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.;

2) spełnienie warunku polegającego na: a) zawarciu ugody z wierzycielami w zakresie zo bowiązań cywilnoprawnych podmiotu tworzą cego przejętych od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, obejmującej co naj mniej częściowe umorzenie tych zobowiązań lub odsetek od nich, lub b) istnieniu w dniu przekształcenia przejętych przez podmiot tworzący zobowiązań cywilnopraw nych wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomo cy publicznej i restrukturyzacji publicznych za kładów opieki zdrowotnej, lub c) uiszczeniu przez podmiot tworzący, który prze kształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, podatku od to warów i usług od wniesionego do tej spółki aportu, lub d) istnieniu w dniu przekształcenia zobowiązania wynikającego z pożyczki udzielonej przez pod miot tworzący samodzielnemu publicznemu za kładowi opieki zdrowotnej, zawartej przed dniem 31 grudnia 2009 r., lub e) poniesieniu kosztów określenia wartości rynko wej nieruchomości w sposób, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 2. Art. 19

8.

1. Wniosek o udzielenie dotacji albo prze kazanie środków, o których mowa w art. 196 ust. 2, składa się do ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przesłanek określonych w art. 197.

2. Wniosek zawiera:

1) proponowaną kwotę dotacji, stanowiącą wartość: a) umorzonych wierzytelności lub odsetek, o któ rych mowa w art. 197 pkt 2 lit. a, lub b) zobowiązań, o których mowa w art. 197 pkt 2 lit. b, lub c) uiszczonego podatku, o którym mowa w art. 197 pkt 2 lit. c, lub d) pozostałego do spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 197 pkt 2 lit. d, według stanu na dzień przekształcenia, jednak nie większą, niż pozostała do spłaty w dniu 31 grudnia 2009 r., lub e) kosztów określenia wartości rynkowej nierucho mości w sposób, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 2;

2) planowany podział proponowanej kwoty dotacji albo środków, o których mowa w art. 196 ust. 2, na cele określone w art. 201.

3. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Wniosek złożony po tym dniu pod lega zwrotowi bez rozpatrzenia.

4. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się również w przypadku złożenia wniosku po wyczerpaniu środ ków przewidzianych w budżecie państwa na dotacje.

5. Wnioski rozpatruje się według kolejności ich wpływu. Art. 19

9.

1. Dotacji udziela się albo przekazanie środków, o których mowa w art. 196 ust. 2, następuje, zgodnie z wnioskiem określonym w art. 198, w wyso kości sumy:

1) umorzonych wierzytelności lub odsetek, o których mowa w art. 197 pkt 2 lit. a, lub

2) zobowiązań, o których mowa w art. 197 pkt 2 lit. b, lub

3) wartości uiszczonego podatku, o którym mowa w art. 197 pkt 2 lit. c, lub

4) zobowiązania, o którym mowa w art. 197 pkt 2 lit. d, lub

5) kosztów, o których mowa w art. 197 pkt 2 lit. e. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6848 — Poz. 6542. Suma dotacji oraz środków, o których mowa w art. 196 ust. 2, udzielonych podmiotom tworzącym nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 203. Art. 200. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje dotację celową podmiotowi tworzącemu, który spełnił warunki uzyskania dotacji, na podstawie umowy. Art. 20

1. Dotację albo środki, o których mowa w art. 196 ust. 2, przeznacza się na spłatę zobowiązań podmiotu tworzącego przejętych od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, odsetek od nich lub pokrycie kosztów przekształcenia, w tym kosz tów określenia wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 2. Art. 20

2. Dotacja niewykorzystana albo niewłaści wie wykorzystana podlega zwrotowi na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych. Art. 20

3. W budżecie państwa na dotacje i środki finansowe, o których mowa w art. 196 ust. 2, przezna cza się łącznie kwotę 1400 mln zł. Art. 20

4.

1. Od dnia wejścia w życie niniejszej usta wy nie mogą być tworzone samodzielne publiczne za kłady opieki zdrowotnej, z wyjątkiem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej powstałych w wyniku łączenia na zasadach określonych w niniej szej ustawie oraz z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2.

2. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej działające na podstawie dotychczasowych przepisów stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami. W termi nie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy kierownicy tych podmiotów dostosują ich działalność oraz statut i regulamin organizacyjny do przepisów niniejszej ustawy oraz dokonają zgłoszenia do rejestru. Wnioski w tej sprawie są wolne od opłat.

3. Kierownicy publicznych zakładów opieki zdro wotnej i rady społeczne tych zakładów stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy kierownika mi podmiotów leczniczych niebędących przedsiębior cami i radami społecznymi tych podmiotów.

4. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania:

1) w sprawie wpisania, wykreślenia i zmian w reje strze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym na podstawie dotychczasowych przepisów, podle gają umorzeniu z mocy prawa;

2) w sprawie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądo wym prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów wobec samodzielnych publicznych za kładów opieki zdrowotnej są prowadzone po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy;

3) w sprawie czasowego zaprzestania działalności są prowadzone po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy;

4) prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec samodzielnych publicznych za kładów opieki zdrowotnej są prowadzone na do tychczasowych zasadach.

5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 4 do postę powań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

6. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczna decyzja administracyjna została wydana na rzecz zakładu opieki zdrowotnej będącego jednostką organizacyjną osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, z mocy prawa decyzja ta staje się decyzją administracyjną wydaną na rzecz podmiotu leczniczego, którego jednostką był dotychczasowy zakład opieki zdrowotnej. Art. 20

5. Z dniem wejścia w życie ustawy niepub liczne zakłady opieki zdrowotnej stają się przedsię biorstwami podmiotów leczniczych. Art. 20

6. Podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, dostosują swoją działalność, w zakresie nieuregulo wanym w art. 204 ust. 1—4, do przepisów ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie usta wy. Art. 20

7.

1. Podmiot wykonujący działalność lecz niczą w dniu wejścia w życie ustawy, niespełniający wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, dostosuje pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2016 r.

2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą przedstawi organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania tego podmiotu do wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r., zaopiniowany przez właściwy organ Państwo wej Inspekcji Sanitarnej. Opinia ta jest wydawana w drodze decyzji administracyjnej. Art. 20

8.

1. Organy prowadzące dotychczasowe re jestry praktyk lekarzy, pielęgniarek i położnych prowa dzą te rejestry na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2011 r.

2. Osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki zawodowej dostosują swoją działalność do przepisów ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Art. 20

9.

1. Osoby, które przed dniem wejścia w ży cie niniejszej ustawy uzyskały tytuł specjalisty w dzie dzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, za chowują dotychczasowe uprawnienia bez konieczno ści odbycia specjalizacji.

2. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ni niejszej ustawy rozpoczęły specjalizację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 220 pkt 1, kontynuują ją na podstawie dotychczasowych przepisów.

3. W okresie 4 lat od dnia wejścia w życie niniej szej ustawy mogą być rozpoczynane nowe specjaliza cje mające na celu uzyskanie tytułu specjalisty w dzie dzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, o których mowa w przepisach wydanych na podsta wie art. 10 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 220 pkt 1. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6849 — Poz. 654

Art. 2

10.

1. Pracownicy zatrudnieni w zakładach opieki zdrowotnej stają się pracownikami odpowied nich podmiotów leczniczych.

2. Strony umów o pracę lub umów cywilnopraw nych zawartych przed dniem wejścia w życie niniej szej ustawy z ordynatorami — kierownikami klinik oraz ordynatorami oddziałów klinicznych dostosują łączące ich stosunki prawne do przepisów niniejszej ustawy w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Członkowie rad nadzorczych pierwszej kadencji w spółkach, o których mowa w art. 41 ust. 2, którzy nie złożyli egzaminu, o którym mowa w przepisach o ko mercjalizacji i prywatyzacji, są obowiązani do złożenia tego egzaminu w terminie 6 miesięcy od dnia powoła nia, chyba że zostali zwolnieni z obowiązku złożenia tego egzaminu zgodnie z przepisami o komercjalizacji i prywatyzacji. Art. 21

1. Umowy o udzielenie zamówienia zawarte na podstawie art. 35a ustawy, o której mowa w art. 220 pkt 1, realizowane w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność po tym dniu przez okres, na jaki zostały zawarte. Art. 21

2.

1. Przepisy art. 4 ust. 3 pkt 1, art. 17—19, art. 100 ust. 4, art. 101 ust. 3 i art. 102 ust. 3, w zakresie w jakim dotyczą umowy, o której mowa w art. 25, sto suje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

2. Jeżeli umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została zawarta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 148, ustawy, o której mowa w art. 172, oraz ustawy, o której mowa w art. 220 pkt 1, a okres, na jaki została zawarta, upły wa po tym dniu, nową umowę ubezpieczenia odpo wiedzialności cywilnej zawiera się najpóźniej w ostat nim dniu okresu obowiązywania dotychczasowej umowy, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r. Art. 21

3. Osoby, które przed dniem wejścia w ży cie niniejszej ustawy uzyskały uprawnienia na podsta wie art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznoś ciach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm.62)), zacho wują te uprawnienia również po tym dniu. Art. 21

4.

1. W okresie od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 1 lipca 2014 r. czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni):

1) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej — stosujących w celach diagnostycznych lub leczni czych źródła promieniowania jonizującego,

2) fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cyto patologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów — w zakresie określonym w ust. 2, nie może przekra czać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na ty dzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

2. Czas pracy, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do pracowników na stanowiskach pracy w:

1) komórkach organizacyjnych (zakładach, pracow niach): radiologii, radioterapii i medycyny nuklear nej, jeżeli do ich podstawowych obowiązków nale ży: a) stosowanie w celach diagnostycznych lub lecz niczych źródeł promieniowania jonizującego, a w szczególności: wykonujących badania lub zabiegi, asystujących lub wykonujących czyn ności pomocnicze przy badaniach lub zabie gach, obsługujących urządzenia zawierające źródła promieniowania lub wytwarzające pro mieniowanie jonizujące, lub wykonujących czynności zawodowe bezpośrednio przy cho rych leczonych za pomocą źródeł promienio twórczych, lub b) prowadzenie badań naukowych z zastosowa niem źródeł promieniowania jonizującego, lub c) dokonywanie pomiarów dozymetrycznych pro mieniowania jonizującego związanych z działal nością, o której mowa w lit. a i b;

2) komórkach organizacyjnych (zakładach, pracow niach) fizykoterapeutycznych, jeżeli do ich podsta wowych obowiązków należy kontrolowanie tech niki stosowanych zabiegów lub samodzielne wy konywanie zabiegów;

3) komórkach organizacyjnych (zakładach, pracow niach): patomorfologii, histopatologii, cytopatolo gii i cytodiagnostyki, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy: a) przygotowywanie preparatów lub b) wykonywanie badań histopatologicznych i cy tologicznych;

4) komórkach organizacyjnych (zakładach, pracow niach): patomorfologii, medycyny sądowej oraz prosektoriach, jeżeli do ich podstawowych obo wiązków należy: a) wykonywanie sekcji zwłok lub b) wykonywanie badań patomorfologicznych i tok sykologicznych, lub c) pomoc przy wykonywaniu sekcji zwłok oraz ba dań patomorfologicznych i toksykologicznych, lub d) pobieranie narządów i tkanek ze zwłok. Art. 21

5. Do rozliczania środków z dopłat do opro centowania kredytów udzielonych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom, położnym i technikom me dycznym, przed dniem wejścia w życie niniejszej usta 6

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 83, poz. 760, Nr 96, poz. 874 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 oraz z 2009 r. Nr 99, poz. 825, Nr 126, poz. 1040 i Nr 127, poz. 1052. Dziennik Ustaw Nr 112 — 6850 — Poz. 654

wy, uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 24 sierp nia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pie lęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów (Dz. U. Nr 128, poz. 1406 oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 120

9) oraz umorzenia i zwro tu tych środków stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 21

6. Obowiązek podmiotu tworzącego doty czący zmiany formy organizacyjno-prawnej samo dzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo jego likwidacji, jeżeli ujemny wynik finansowy tego zakładu nie może być pokryty w sposób określony w art. 59, powstaje po raz pierwszy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy rozpoczęty po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 21

7.

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej usta wy rejestr:

1) zakładów opieki zdrowotnej prowadzony na pod stawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 220 pkt 1,

2) indywidualnych, indywidualnych specjalistycz nych i grupowych praktyk lekarskich,

3) indywidualnych, indywidualnych specjalistycz nych i grupowych praktyk pielęgniarek i położ nych — stają się rejestrem.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wpisy w rejestrach, o których mowa w ust. 1, stają się wpisa mi w rejestrze.

3. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmiot wykonujący działalność leczniczą dokona zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy. Wnioski o zmianę wpisów są wolne od opłat.

4. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy orga nem prowadzącym rejestr właściwym dla dotychcza sowych zakładów opieki zdrowotnej, dla których właś ciwym organem był minister właściwy do spraw zdro wia, jest wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia przekaże właściwym wojewodom nieodpłatnie, za potwierdze niem odbioru, w terminie 10 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wszelką dokumentację zwią zaną z prowadzeniem tego rejestru.

6. Jednostka, o której mowa w art. 106 ust. 2:

1) dostosuje system teleinformatyczny obsługujący rejestr zakładów opieki zdrowotnej do wymagań przewidzianych dla rejestru, określonych w usta wie;

2) wyposaży podmioty prowadzące dotychczas reje stry indywidualnych, indywidualnych specjali stycznych i grupowych praktyk lekarskich oraz pie lęgniarek i położnych w system teleinformatyczny obsługujący rejestr.

7. W dotychczasowym siedmiocyfrowym numerze księgi rejestrowej podmiotu leczniczego, o którym mowa w ust. 4:

1) dwie pierwsze cyfry „99” zastępuje identyfikator terytorialny województwa, na którego obszarze znajduje się siedziba podmiotu leczniczego;

2) trzecią cyfrę „0” zastępuje się cyfrą „9”. Art. 21

8.

1. Ilekroć przepisy odrębne nakładają obowiązek na zakład opieki zdrowotnej albo przyznają takiemu zakładowi prawo, te obowiązki albo prawa dotyczą podmiotu leczniczego.

2. Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o za kładzie opieki zdrowotnej, rozumie się przez to przed siębiorstwo podmiotu leczniczego. Art. 21

9.

1. Akty wykonawcze wydane na podsta wie:

1) art. 25d i art. 26 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 147,

2) art. 50b ust. 3 i 7 ustawy, o której mowa w art. 148,

3) art. 9 ust. 2 i 3, art. 10 ust. 4, art. 13 ust. 5, art. 17, art. 21a ust. 2, art. 25a ust. 2, art. 44a ust. 8, art. 66 ust. 4 i art. 69 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 220 pkt 1 — zachowują moc do dnia wejścia w życie odpo wiednich aktów wykonawczych wydanych na pod stawie art. 22 ust. 3—5, art. 25 ust. 5, art. 28 ust. 7, art. 36 ust. 6, art. 39, art. 49 ust. 8, art. 50 ust. 2 i 5, art. 88 ust. 9, art. 105 ust. 4 i 5 oraz art. 122 ust. 6 ni niejszej ustawy, jednak nie dłużej niż przez 12 miesię cy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

4) art. 6 ust. 2 i art. 161 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 125,

5) art. 22 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 129,

6) art. 18 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 139,

7) art. 16 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 148,

8) art. 19 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 151,

9) art. 115 § 9 i 10 ustawy, o której mowa w art. 153,

10) art. 54 ustawy, o której mowa w art. 157, 1

1) art. 21 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 158, 1

2) art. 118 ust. 5 i 6 ustawy, o której mowa w art. 164, 1

3) art. 22 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 167, 1

4) art. 34a ust. 3 ustawy, której mowa w art. 220 pkt 1 — zachowują moc do dnia wejścia w życie odpowied nich aktów wykonawczych wydanych na podstawie Dziennik Ustaw Nr 112 — 6851 — Poz. 654

art. 6 ust. 2 i art. 161 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 125, art. 22 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 129, art. 18 ust. 11 ustawy, o której mowa w art. 139, art. 16 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 148, art. 19 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 151, art. 115 § 9 i 10 ustawy, o której mowa w art. 153, art. 54 ustawy, o której mowa w art. 157, art. 21 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 158, art. 118 ust. 5 i 6 ustawy, o której mowa w art. 164, art. 22 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 167, art. 33a ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 172, w brzmieniu nada nym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej usta wy.

2. Akt wykonawczy wydany na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 220 pkt 1, zacho wuje moc przez okres 4 lat od dnia wejścia w życie ni niejszej ustawy.

3. Zachowany w mocy akt wykonawczy, o którym mowa w ust. 2, może być zmieniony przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze rozporządze nia, w granicach określonych w art. 10 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 220 pkt 1. Art. 2

20. Tracą moc:

1) ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opie ki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.63));

2) ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położ nym oraz o umarzaniu tych kredytów (Dz. U. Nr 128, poz. 1406 oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 1209). Art. 22

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem art. 17 ust. 2 i 3, art. 25, art. 88 ust. 3, art. 106 ust. 2 zdanie trzecie, ust. 3 pkt 13, ust. 4 pkt 11 i ust. 5, art. 148 pkt 6 oraz art. 172 pkt 10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 6

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz. 1507 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-01-29
Data wydania: 2010-01-19
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 4 poz. 37