M.P. 2010 nr 41 poz. 594

Na podstawie art. 17 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z późn. zm.1)) zarządza się, co nastę puje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwo ści z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie utworze nia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejono wych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwo ści (Dz. U. Nr 261, poz. 2190 oraz z 2006 r. Nr 19, poz. 151 i Nr 241, poz. 175

2) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) Prokuraturę Apelacyjną w ¸odzi — obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: ¸odzi, Ostrowie Wielkopolskim, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu;”;

2) w § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyj nej w ¸odzi: a) Prokuraturę Okręgową w ¸odzi — obejmu jącą obszar właściwości Prokuratur Rejono wych w: Brzezinach, Kutnie, ¸ęczycy, ¸owi czu, ¸ódź-Bałuty w ¸odzi, ¸ódź-Górna w ¸o dzi, ¸ódź-Polesie w ¸odzi, ¸ódź-Âródmieście w ¸odzi, ¸ódź-Widzew w ¸odzi, Pabiani cach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu, b) Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielko polskim — obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Jarocinie, Kali szu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielko polskim, Ostrzeszowie i Pleszewie, c) Prokuraturę Okręgową w Piotrkowie Trybu nalskim — obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Ra domsku i Tomaszowie Mazowieckim, d) Prokuraturę Okręgową w Sieradzu — obej mującą obszar właściwości Prokuratur Re jonowych w: ¸asku, Poddębicach, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli;”;

3) w § 5: a) uchyla się pkt 10, b) po pkt 24 dodaje się pkt 24a w brzmieniu: „24a) w obszarze właściwości Prokuratury Okrę gowej w Ostrowie Wielkopolskim: a) Prokuratura Rejonowa w Jarocinie dla gmin: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin i ˚er ków, b) Prokuratura Rejonowa w Kaliszu dla miasta Kalisz oraz gmin: Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki i ˚e lazków, c) Prokuratura Rejonowa w Kępnie dla gmin: Baranów, Bralin, Kępno, ¸ęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica, d) Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie dla miasta Sulmierzyce oraz gmin: Ko bylin, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Rozdrażew i Zduny, e) Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim dla miasta Ostrów Wiel kopolski oraz gmin: Nowe Skalmierzy ce, Odolanów, Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Raszków, Sieroszewice i Sośnie, f) Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie dla gmin: Czajków, Doruchów, Grabów n. Prosną, Kobyla Góra, Kraszewice, Mikstat i Ostrzeszów, g) Prokuratura Rejonowa w Pleszewie dla gmin: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizał ki, Gołuchów i Pleszew;”;

4) w § 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgo wej w Poznaniu: Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie, któremu powierza się załatwianie spraw z terenu miasta Czarnków oraz gmin: Czarnków, Drawsko, Lu basz i Połajewo;”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Minister Sprawiedliwości: Z. åwiąkalski Dziennik Ustaw Nr 247 — 17745 — Poz. 1839 1839 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 431, 432 i 433, Nr 73, poz. 484, Nr 85, poz. 571 i Nr 136, poz. 959.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-05-31
Data wydania: 2010-04-27
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 41 poz. 594