M.P. 2010 nr 42 poz. 605

Dziennik Ustaw Nr 8 — 534 — Poz. 32

32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania2) Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 93

5) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa procedury oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię z wy maganiami, o których mowa w rozporządzeniach Komisji Europejskiej odnoszących się do wymagań dotyczących ekoprojektu3), oraz sposób oznakowania tych wyrobów.

§2.

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do wy robów wykorzystujących energię, w szczególności do sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o którym mo wa w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wy magań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na śro dowisko (Dz. U. Nr 69, poz. 457 oraz z 2009 r. Nr 63, poz. 525).

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do środków przewozu osób lub rzeczy.

§3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) wyrób wykorzystujący energię — rzecz mającą wpływ na zużycie energii podczas jej użytkowania, która jest wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku użytkownikowi końcowemu, w tym część wymienną montowaną do tej rzeczy, która jest wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku użytkownikowi końcowemu jako oddzielna część i której ekologiczność może być oceniana oddzielnie;

2) energia — energię przetworzoną w dowolnej po staci i paliwa stałe, ciekłe, gazowe będące nośni kami energii chemicznej oraz energię: wody, wia tru, słoneczną, geotermalną, wykorzystywaną do produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu;

3) aspekt środowiskowy — element lub funkcję wy robu wykorzystującego energię, które mogą wcho dzić we wzajemną reakcję ze środowiskiem pod czas cyklu życia tego wyrobu;

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz. Urz. UE L 285 z 31.10.2009, str.

10) .

3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parla mentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia (Dz. Urz. UE L 339 z 18.12.2008, str. 45), rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów (Dz. Urz. UE L 36 z 05.02.2009, str. 8), rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (Dz. Urz. UE L 76 z 24.03.2009, str. 3), rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w od niesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 76 z 24.03.2009, str. 17), rozporzą dzenie Komisji (WE) nr 278/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Euro pejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie zużycia energii elektrycznej przez zasila cze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich średniej sprawności podczas pracy (Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 3), rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych (Dz. Urz. UE L 191 z 23.07.2009, str. 26), rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyj nych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami (Dz. Urz. UE L 191 z 23.07.2009, str. 35), rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dy rektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizo rów (Dz. Urz. UE L 191 z 23.07.2009, str. 42), rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 191 z 23.07.2009, str. 53), rozporzą dzenie Komisji (UE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 293 z 11.11.2010, str. 21), rozporządzenie Komisji (UE) nr 1016/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekopro jektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 293 z 11.11.2010, str. 31). Dziennik Ustaw Nr 8 — 535 — Poz. 324) cykl życia wyrobu — kolejne i połączone ze sobą etapy istnienia wyrobu wykorzystującego energię, od wykorzystania surowca użytego do jego wy twarzania do ostatecznego unieszkodliwienia tego wyrobu;

5) ekologiczność — wyniki zarządzania przez produ centa aspektami środowiskowymi zamieszczone w dokumentacji technicznej wyrobu wykorzystują cego energię;

6) poprawa ekologiczności — działania zmierzające do udoskonalania ekologiczności kolejnych gene racji wyrobu wykorzystującego energię, dotyczące wszystkich lub części aspektów środowiskowych tego wyrobu;

7) ekoprojekt — aspekty środowiskowe uwzględnia ne podczas projektowania wyrobu wykorzystują cego energię w celu poprawy jego ekologiczności w trakcie cyklu życia wyrobu;

8) profil ekologiczny — opis mierzalnych parametrów wyrobu wykorzystującego energię, istotnych ze względu na oddziaływanie tego wyrobu na środo wisko w trakcie cyklu życia wyrobu.

§4. Producent lub jego upoważniony przedstawi ciel, przed wprowadzeniem wyrobu wykorzystującego energię do obrotu lub oddaniem go do użytku:

1) zapewnia: a) że wyrób wykorzystujący energię spełnia wy magania dotyczące ekoprojektu, b) że dostępna jest odpowiednia dokumentacja techniczna, o której mowa w § 8 ust. 3, c) informacje, o których mowa w § 8 ust. 4;

2) przeprowadza właściwe procedury oceny zgod ności, o których mowa w § 7;

3) sporządza deklarację zgodności, o której mowa w § 10;

4) umieszcza na wyrobie wykorzystującym energię oznakowanie CE, o którym mowa w § 11.

§5. Dopuszcza się możliwość prezentacji na tar gach, wystawach i innych pokazach wyrobów wyko rzystujących energię, które nie spełniają wymagań dotyczących ekoprojektu, jeżeli na widocznym miej scu będzie podana informacja, że wyroby te nie są zgodne z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu i nie mogą być wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku, dopóki producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie doprowadzi do ich zgodności z wy maganiami dotyczącymi ekoprojektu.

§6. Producent lub jego upoważniony przedstawi ciel podejmuje działania w celu zapewnienia, że wy rób wykorzystujący energię zostanie wyprodukowany zgodnie z projektem oraz mającymi do niego zastoso wanie wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu.

§7. W celu poświadczenia zgodności wyrobu wy korzystującego energię z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu, producent lub jego upoważniony przed stawiciel stosuje jedną z procedur oceny zgodności:

1) wewnętrzną kontrolę projektu wyrobu wykorzy stującego energię;

2) system zarządzania.

§8.

1. Wewnętrzna kontrola projektu wyrobu wy korzystującego energię jest procedurą, poprzez którą producent lub jego upoważniony przedstawiciel za pewnia i deklaruje, że wyrób wykorzystujący energię spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu.

2. Producent sporządza dokumentację techniczną zawierającą informacje potwierdzające zgodność wy robu z odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi eko projektu, zwaną dalej „dokumentacją techniczną”.

3. Dokumentacja techniczna zawiera w szczegól ności:

1) ogólny opis wyrobu wykorzystującego energię oraz jego przeznaczenie;

2) wyniki odpowiednich analiz wykonanych przez producenta z zakresu oceny środowiskowej lub odniesienia do innych analiz lub literatury źródło wej dotyczącej oceny środowiskowej, wykorzysty wane przez producenta podczas dokonywania oceny, dokumentowania i określania rozwiązań dotyczących projektu wyrobu wykorzystującego energię;

3) profil ekologiczny, jeżeli obowiązek jego sporządze nia wynika z wymagań dotyczących ekoprojektu;

4) opis elementów wyrobu wykorzystującego ener gię związanych z aspektami środowiskowymi tego wyrobu na etapie projektu;

5) wykaz odpowiednich norm zharmonizowanych za stosowanych w całości lub częściowo;

6) opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia wyma gań dotyczących ekoprojektu, jeżeli normy zhar monizowane nie zostały zastosowane lub jeżeli normy te nie zawierają w całości tych wymagań;

7) kopię informacji dotyczących aspektów środowi skowych projektu wyrobu wykorzystującego ener gię, o których mowa w ust. 4;

8) wyniki pomiarów wykonanych zgodnie z metoda mi badań określonymi w wymaganiach dotyczą cych ekoprojektu.

4. Producent zamieszcza w dokumentacji technicz nej kopię informacji dotyczących aspektów środowi skowych wyrobu wykorzystującego energię mających wpływ na używanie wyrobu, w szczególności infor macji:

1) dotyczących procesu produkcji wyrobu wykorzy stującego energię;

2) przeznaczonych dla użytkownika końcowego doty czących: a) charakterystyki środowiskowej i działania wyro bu wykorzystującego energię; informacje te pro ducent dołącza do wyrobu wykorzystującego energię podczas wprowadzania go do obrotu, Dziennik Ustaw Nr 8 — 536 — Poz. 32

b) sposobu instalacji, używania i konserwowania wyrobu wykorzystującego energię, w celu zmi nimalizowania negatywnego oddziaływania te go wyrobu na środowisko i zapewnienia długie go okresu cyklu życia wyrobu, c) możliwości zastosowania części zamiennych do wyrobu wykorzystującego energię oraz moder nizacji wyrobu;

3) dotyczących demontażu, recyklingu lub unieszkod liwiania wyrobu wykorzystującego energię z po wodu upływu terminu jego używania.

§9.

1. System zarządzania jest procedurą, poprzez którą producent dokonuje oceny zgodności danego wyrobu wykorzystującego energię z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu.

2. Producent wykazuje zgodność wyrobu wykorzy stującego energię z wymaganiami dotyczącymi eko projektu, dokonując oceny celów i wskaźników ekolo giczności tego wyrobu, mając na celu poprawę jego ekologiczności.

3. Zastosowane przez producenta środki mające na celu poprawę ekologiczności wyrobu wykorzystu jącego energię oraz ustalenie jego profilu ekologicz nego, jeżeli jest on wymagany, muszą być udokumen towane w systematyczny i uporządkowany sposób w formie pisemnych procedur i instrukcji na etapie projektowania tego wyrobu oraz jego produkcji.

4. Procedury i instrukcje, o których mowa w ust. 3, zawierają w szczególności opis:

1) dokumentów, które należy sporządzić, aby wyka zać zgodność wyrobu wykorzystującego energię z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu oraz udostępnić;

2) celów i wskaźników ekologiczności wyrobu wyko rzystującego energię oraz struktury organizacyj nej, odpowiedzialności i uprawnień do zarządzania zasobami;

3) testów i kontroli wykonywanych po zakończeniu procesu produkcji wyrobu wykorzystującego ener gię w celu weryfikacji jego ekologiczności w sto sunku do wskaźników ekologiczności;

4) procedur kontroli i aktualizacji wymaganej doku mentacji;

5) metod weryfikacji wdrażania i skuteczności syste mu zarządzania.

5. Producent powinien ustanowić i utrzymywać:

1) procedury dotyczące ustalenia profilu ekologicz nego wyrobu wykorzystującego energię;

2) wskaźniki ekologiczności wyrobu wykorzystujące go energię uwzględniające wymagania techno logiczne oraz techniczne i ekonomiczne;

3) program dotyczący osiągnięcia wskaźników, o któ rych mowa w pkt 2.

6. Dokumentacja dotycząca systemu zarządzania zawiera w szczególności:

1) udokumentowane i zdefiniowane zadania mające na celu zapewnienie ekologiczności wyrobu wyko rzystującego energię;

2) sprawozdawczość związaną z przeglądem i udo skonalaniem funkcjonalności wyrobu wykorzystu jącego energię;

3) dokumenty wykazujące przeprowadzenie kontroli projektu i zastosowane techniki weryfikacji oraz procesy i środki stosowane podczas projektowa nia wyrobu wykorzystującego energię;

4) informacje opisujące główne elementy systemu zarządzania i procedury kontroli dokumentów, określone przez producenta wyrobu wykorzystują cego energię.

7. Dokumentacja dotycząca wyrobu wykorzystują cego energię zawiera w szczególności:

1) ogólny opis wyrobu wykorzystującego energię oraz jego przeznaczenie;

2) wyniki odpowiednich studiów wykonanych przez producenta z zakresu oceny środowiskowej lub odniesienia do innych studiów lub literatury źród łowej dotyczącej oceny środowiskowej, wykorzy stywane przez producenta podczas dokonywania oceny, dokumentowania i określania rozwiązań dotyczących projektu wyrobu wykorzystującego energię;

3) profil ekologiczny, jeżeli obowiązek jego sporzą dzenia wynika z wymagań dotyczących ekoprojek tu;

4) dokumenty opisujące wyniki wykonywanych po miarów w zakresie wymagań dotyczących ekopro jektu, w tym dane o zgodności tych wyników z wy maganiami dotyczącymi ekoprojektu;

5) wykaz odpowiednich norm zharmonizowanych za stosowanych w całości lub częściowo;

6) opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia wy magań dotyczących ekoprojektu, jeżeli normy zharmonizowane nie zostały zastosowane lub je żeli normy te nie zawierają w całości tych wyma gań;

7) kopię informacji dotyczących aspektów środowi skowych projektu wyrobu, o których mowa w § 8 ust. 4.

8. Producent stosujący do oceny zgodności wyro bu wykorzystującego energię system zarządzania:

1) podejmuje działania, aby wyrób wykorzystujący energię został wyprodukowany zgodnie z projek tem oraz wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu, które mają do niego zastosowanie;

2) sporządza i stosuje procedury związane z bada niem i postępowaniem w przypadku niezgodności wyrobu wykorzystującego energię z wymagania mi dotyczącymi ekoprojektu, a także wdraża zmia ny w udokumentowanych procedurach wynikają cych z działań korygujących; Dziennik Ustaw Nr 8 — 537 — Poz. 323) wykonuje, co najmniej raz na trzy lata, wewnętrz ny audyt systemu zarządzania.

§10.

1. Po pozytywnym wyniku oceny zgodności wyrobu wykorzystującego energię z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu producent lub jego upoważ niony przedstawiciel sporządza deklarację zgodności.

2. Deklaracja zgodności powinna zawierać:

1) imię, nazwisko (nazwę) i adres producenta lub je go upoważnionego przedstawiciela;

2) opis i dane identyfikacyjne wyrobu wykorzystują cego energię;

3) odniesienie do zastosowanych norm zharmonizo wanych, jeżeli ma to zastosowanie;

4) odniesienie do innych zastosowanych norm i spe cyfikacji technicznych, jeżeli ma to zastosowanie;

5) odniesienie do innych przepisów Unii Europej skiej, dotyczących umieszczania oznakowania CE, jeżeli ma to zastosowanie;

6) imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

3. Deklaracja zgodności może obejmować jeden lub więcej wyrobów wykorzystujących energię.

4. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel udostępnia dokumentację dotyczącą wyrobów wyko rzystujących energię oraz wyników dokonanej oceny zgodności tych wyrobów z wymaganiami dotyczący mi ekoprojektu w ciągu 10 dni od dnia otrzymania wniosku organu dokonującego kontroli wyrobów. § 1

1.

1. Producent lub jego upoważniony przedsta wiciel umieszcza na wyrobie wykorzystującym ener gię oznakowanie CE, potwierdzające zgodność tego wyrobu z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu.

2. Oznakowanie CE umieszcza się bezpośrednio na wyrobie wykorzystującym energię, a w przypadku braku takiej możliwości — na jego opakowaniu oraz na towarzyszących dokumentach: instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym. Oznakowanie to po winno być widoczne, czytelne i nieusuwalne.

3. Inne znaki mogą być umieszczane na wyrobie wykorzystującym energię, jego opakowaniu, w in strukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym pod warunkiem, że nie zmniejszają widoczności i czytelno ści znaku CE oraz nie sugerują tego znaku.

4. Wzór oznakowania CE określa załącznik do roz porządzenia. § 1

2.

1. W przypadku gdy wyrób wykorzystujący energię podlega także przepisom innych rozporządzeń wydawanych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, które przewidują oznakowanie CE, oznakowanie to wskazu je, że wyrób ten spełnia wymagania określone w tych przepisach.

2. W przypadku gdy przepisy co najmniej jednego z rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, zezwalają producentowi na wybór przepisów, które zastosuje, oznakowanie CE wskazuje zgodność wyrobu wykorzy stującego energię jedynie z przepisami zastosowany mi przez producenta. W takim przypadku producent podaje w dokumentach, informacjach lub instruk cjach, dołączonych do tego wyrobu, które przepisy zo stały zastosowane. § 1

3. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospo darki i Pracy z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie za sadniczych wymagań w zakresie efektywności ener getycznej dla stateczników do lamp fluorescencyjnych (Dz. U. Nr 110, poz. 929). § 1

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: W. Pawlak Dziennik Ustaw Nr 8 — 538 — Poz. 32

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. (poz. 32) WZÓR ZNAKU CE Znak CE składa się z liter „CE” o poniższych kształtach: W przypadku pomniejszania lub powiększania oznakowania CE należy zachować proporcje podane na po wyższym rysunku. Elementy oznakowania CE powinny mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-06-07
Data wydania: 2010-06-01
Data wejścia w życie: 2010-07-01
Data obowiązywania: 2010-07-01
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 42 poz. 605