M.P. 2010 nr 42 poz. 611

Monitor Polski Nr 19 — 962 — Poz. 201

Na podstawie art. 3 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 mar ca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje:

§1. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, stanowiącym załącznik do obwiesz czenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 paź dziernika 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obsza rów Wiejskich na lata 2007—2013 (M. P. Nr 94, poz. 1035), zmienionym obwieszczeniem Ministra Rol nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiej skich na lata 2007—2013 (M. P. Nr 72, poz. 913), ob wieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwo ju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (M. P. Nr 19, poz. 193), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmia ny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (M. P. Nr 47, poz. 65

1) oraz obwieszcze niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany Programu Roz woju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (M. P. Nr 69, poz. 86

1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w części „Spis załączników do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013” tytuł za łącznika 14 otrzymuje brzmienie: „Kalkulacja płatności dla działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne””;

2) w rozdziale 3: a) w podrozdziale 3.1 w pkt 3.1.3 „Środowisko i gospodarka gruntami” w części „Różnorod ność biologiczna na obszarach wiejskich” w akapicie trzecim zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie: „Takie podejście do gospodarki leśnej znalazło odzwierciedlenie w realizowanych celach dzia łania „Zalesienie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne”.”, b) w podrozdziale 3.4 w części „Doświadczenia wyniesione z wdrażania Planu Rozwoju Obsza rów Wiejskich na lata 2004—2006 dla poszcze gólnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007—2013” w „Działaniu

5. Zalesia nie gruntów rolnych” w akapicie pierwszym zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Mając na uwadze m.in. ten postulat, w PROW 2007—2013 proponuje się ograniczenie maksy malnej powierzchni możliwej do zalesienia przez jednego beneficjenta do 100 ha, a także wykluczenie z zalesień trwałych użytków zielo nych.”;

3) w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 w pkt 5.3.1 „Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leś nego”: a) w działaniu „Szkolenia zawodowe dla osób za trudnionych w rolnictwie i leśnictwie” po części „Podział roli z innymi instrumentami finanso wymi UE (ESF)” dodaje się część „Spójność z pierwszym filarem” w brzmieniu: „Spójność z pierwszym filarem Owoce i warzywa (rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. usta nawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednoli tej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234”) Jeżeli w programie operacyjnym, o którym mo wa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającym prze pisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 350 z 31.12.2007, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1580/2007”, uznanej organizacji producentów owoców i wa rzyw uwzględniono realizację szkoleń o zakresie tematycznym zbieżnym z zakresem tematycz nym szkoleń w ramach działania „Szkolenia za wodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, to dana organizacja podlega wyłą czeniu ze wsparcia na tego typu szkolenia w ra mach PROW 2007—2013. W celu wyeliminowania podwójnego finanso wania tych samych operacji z dwóch różnych źródeł, na poziomie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotu wdra żającego prowadzone będą kontrole admini stracyjne.”, b) w działaniu „Ułatwianie startu młodym rolni kom” w części „Kryteria dostępu” w akapicie drugim pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) stanowi lub będzie stanowiło własność be neficjenta lub przedmiot dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jed 201 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993. Monitor Polski Nr 19 — 963 — Poz. 201

nostki samorządu terytorialnego (umowa dzierżawy zawarta na okres co najmniej 5 lat), lub przedmiot dzierżawy od innego podmiotu (umowa dzierżawy zawarta w for mie aktu notarialnego albo z datą pewną na okres co najmniej 10 lat);”, c) w działaniu „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”: — w części „Uzasadnienie” w akapicie drugim zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie: „W ramach działania zakłada się zapewnie nie dostępu do usług z zakresu doradztwa rolniczego i leśnego rolnikom oraz posiada czom lasu.”, — w części „Zakres działania” uchyla się akapit czwarty, — część „Definicja beneficjenta” otrzymuje brzmienie: „Definicja beneficjenta Rolnicy i posiadacze lasów, którzy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadają gospo darstwo rolne lub las.”, — po części „Liczba beneficjentów” dodaje się część „Spójność z pierwszym filarem” w brzmieniu: „Spójność z pierwszym filarem Owoce i warzywa (rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007) Jeżeli w programie operacyjnym, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007, uznanej organizacji producen tów owoców i warzyw uwzględniono realiza cję usług doradczych zbieżnych z usługami doradczymi świadczonymi w ramach działa nia „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”, to członkowie tej organizacji podlegają wyłączeniu ze wsparcia na tego typu usługi doradcze w ra mach PROW 2007—2013. W celu wyeliminowania podwójnego finan sowania tych samych operacji z dwóch róż nych źródeł, na poziomie Agencji Restruktu ryzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzone będą kontrole administracyjne.”, d) w działaniu „Modernizacja gospodarstw rol nych” w części „Spójność z pierwszym filarem” część „Owoce i warzywa (art. 14 ust. 4 i art. 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96)” otrzy muje brzmienie: „Owoce i warzywa (rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007, rozporządzenie Ministra Rolni ctwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyzna wania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wy kazu kwalifikowanych kosztów inwestycji uję tych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania (Dz. U. Nr 98, poz. 822)) Jeżeli w planie dochodzenia do uznania wstęp nie uznanej grupy producentów owoców i wa rzyw lub w programie operacyjnym, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007, uznanej organizacji producentów owoców i warzyw uwzględniono realizację ope racji o zakresie zbieżnym z zakresem działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, to dany podmiot oraz jego członkowie podlegają wyłą czeniu ze wsparcia na tego typu operacje w ra mach PROW 2007—2013. W celu wyeliminowania podwójnego finanso wania tych samych operacji z dwóch różnych źródeł, na poziomie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzone będą kon trole administracyjne.”, e) w działaniu „Zwiększanie wartości dodanej pod stawowej produkcji rolnej i leśnej”: — w części „Cel działania” dodaje się akapit w brzmieniu: „Pomoc udzielana w ramach działania ma przyczynić się do konsolidacji podmiotów w zakresie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Konsolidacja wy stępuje w przypadku, gdy:

1) łączą się co najmniej 2 podmioty prowa dzące działalność w zakresie przetwór stwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zboża, których następcą prawnym jest podmiot, w którym producenci rolni posia dają większość praw głosu lub decydujący wpływ na jego działalność (a w przypadku sektora przetwórstwa mleka kontrolują go w całości);

2) beneficjent realizuje operację dotyczącą wprowadzania do obrotu: mleka i wyro bów z mleka, mięsa i wyrobów z mięsa, owoców i warzyw oraz zboża, w którym większość udziałów posiada co najmniej 5 podmiotów (udział każdego z nich nie może przekraczać 20% udziałów całości beneficjenta), prowadzących, przynajmniej od dnia 1 stycznia 2007 r., działalność w zakresie przetwórstwa produktów rol nych, wśród których większość udziałow ców po konsolidacji stanowią podmioty, w których producenci rolni posiadają bez pośrednio większość praw głosu lub wy wierają decydujący wpływ na jego działal ność.”, — w części „Rodzaj i wielkość przedsiębiorstwa beneficjenta” akapit trzeci otrzymuje brzmie nie: „W ramach działania zakłada się prioryteto we traktowanie:

1) grup producentów rolnych;

2) wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw;

3) uznanych organizacji producentów owo ców i warzyw;

4) podmiotów skonsolidowanych w zakresie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. W związku z tym wprowadza się dwuetapo wy nabór wniosków o przyznanie pomocy, Monitor Polski Nr 19 — 964 — Poz. 201

preferujący te podmioty w zakresie pierw szeństwa składania wniosków. Szczegółowe zasady w tym zakresie określo ne są w przepisach krajowych.”, — w części „Główne sektory produkcji” akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Pomocą finansową objęte są projekty doty czące sprzedaży hurtowej produktów rol nych: owoców i warzyw, kwiatów i roślin, mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa i wy robów z mięsa, zbóż, rzepaku oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych.”, — część „Rodzaj wsparcia” otrzymuje brzmie nie: „Rodzaj wsparcia Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wy sokość pomocy, przyznana w okresie realiza cji PROW jednemu beneficjentowi:

1) prowadzącemu działalność w zakresie przetwarzania: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zboża, który jest następcą prawnym innych podmiotów prowadzą cych działalność w powyższym zakresie, w którym producenci rolni posiadają bez pośrednio większość praw głosu lub wy wierają decydujący wpływ na jego działal ność (a w przypadku sektora przetwórstwa mleka kontrolują go w całości), wynosi 50 000 000 zł (12 808 033,25 euro) albo

2) prowadzącemu działalność w zakresie wprowadzania do obrotu: mleka i wyro bów z mleka, mięsa i wyrobów z mięsa, owoców i warzyw oraz zboża, w którym większość udziałów posiada co najmniej 5 podmiotów (udział każdego z nich nie może przekraczać 20% całości udziałów przedsiębiorstwa), prowadzących, przynaj mniej od dnia 1 stycznia 2007 r., działal ność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, wśród których co najmniej poło wę udziałowców po konsolidacji stanowią podmioty, w których producenci rolni posiadają bezpośrednio większość praw głosu lub wywierają decydujący wpływ na ich działalność, wynosi 50 000 000 zł (12 808 033,25 euro). Zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, wsparcie może zostać udzielone podmiotom spełniającym definicje mikro-, małego, średniego przedsiębiorstwa bądź przedsiębiorstwu zatrudniającemu mniej niż 750 pracowników lub posiadające mu obrót nieprzekraczający 200 milionów euro. W pozostałych przypadkach maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie reali zacji PROW jednemu beneficjentowi wynosi 20 000 000 zł (5 123 213,3 euro). Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 100 000 zł (25 616,1 euro). Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indy katywny.”, — w części „Spójność z pierwszym filarem” część „Owoce i warzywa” otrzymuje brzmie nie: „Owoce i warzywa (rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i wa rzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania) Jeżeli w planie dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owo ców i warzyw lub w programie operacyjnym, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007, uznanej organizacji pro ducentów owoców i warzyw uwzględniono realizację operacji o zakresie zbieżnym z za kresem działania „Zwiększanie wartości do danej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, to dany podmiot oraz jego członkowie podle gają wyłączeniu ze wsparcia na tego typu operacje w ramach PROW 2007—2013. W celu wyeliminowania podwójnego finan sowania tych samych operacji z dwóch róż nych źródeł, na poziomie Agencji Restruktu ryzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzone będą kontrole administracyjne.”, f) w działaniu „Uczestnictwo rolników w syste mach jakości żywności”: — w części „Lista wspólnotowych i krajowych systemów jakości żywności kwalifikujących się do wsparcia” w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) produkcja ekologiczna w rozumieniu roz porządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie pro dukcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych, a także w ro zumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.”, — w części „Lista produktów kwalifikujących się do pomocy w ramach mechanizmu jakości wybranego w ramach działania „Uczestni ctwo rolników w systemach jakości żywno ści””: — w pkt 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Obecnie na poziomie krajowym są rozpa trywane lub też zostały już zaakceptowane i przesłane do Komisji Europejskiej nastę pujące, spełniające ww. wymagania, wnioski o rejestrację we wspólnotowym systemie jakości żywności: — jako Chroniona Nazwa Pochodzenia: bryndza podhalańska (rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2007), oscypek (roz porządzenie Komisji (WE) nr 127/2008), redykołka (rozporządzenie Komisji (WE) Monitor Polski Nr 19 — 965 — Poz. 201

nr 1176/2009), wiśnia nadwiślanka (roz porządzenie Komisji (WE) nr 1232/2009), podkarpacki miód spadziowy (rozporzą dzenie Komisji (UE) nr 710/20

10) ; — jako Chronione Oznaczenie Geograficz ne: miód wrzosowy z Borów Dolnoślą skich (rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2008), wielkopolski ser smażo ny (rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2009), „truskawka kaszubska” lub „kaszëbskô malëna” (rozporządze nie Komisji (WE) nr 1155/2009), kiełba sa lisiecka (rozporządzenie Komisji (UE) nr 918/20

10) , suska sechlońska (rozpo rządzenie Komisji (UE) nr 897/20

10) , miód kurpiowski (rozporządzenie Komi sji (UE) nr 613/20

10) , fasola korczyń ska (rozporządzenie Komisji (UE) nr 612/20

10) ; — jako Gwarantowana Tradycyjna Spe cjalność: staropolskie miody pitne: czwórniak, trójniak, dwójniak, półtorak (rozporządzenie Komisji (WE) nr 729/2008), olej rydzowy (rozporzą dzenie Komisji (WE) nr 506/2009).”, — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Produkty rolnictwa ekologicznego, roś linne i zwierzęce, wyprodukowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerw ca 1991 r. w sprawie produkcji ekolo gicznej produktów rolnych oraz znako wania produktów rolnych i środków spożywczych oraz przetwory i wyroby wyprodukowane lub wytworzone z ww. produktów oraz produkty wy produkowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające go rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.”, — w pkt 3 zdanie ostatnie otrzymuje brzmie nie: „Przygotowano dwadzieścia cztery meto dyki, które obejmują następujące produk ty: agrest, borówka wysoka, brzoskwinia i morela, buraki ćwikłowe, cebula, gruszki, jabłka, kalafior, kapusta głowiasta, malina, marchew, ogórek gruntowy, ogórek pod osłonami, papryka, pomidory pod osłona mi, porzeczka czarna i czerwona, sałata pod osłonami, śliwki, truskawki, wiśnie, ziemniaki, pomidor gruntowy, rzepak ozi my i jary, kukurydza.”, — w części „Zgodność z I filarem Wspólnej Poli tyki Rolnej”: — tytuł: „Zgodność z I filarem Wspólnej Polityki Rolnej” zastępuje się tytułem: „Spójność z pierwszym filarem”, — akapity piąty i szósty otrzymują brzmie nie: „Jeżeli w programie operacyjnym, o któ rym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007, uznanej organizacji produ centów owoców i warzyw uwzględniono realizację operacji o zakresie zbieżnym z zakresem działania „Uczestnictwo rolni ków w systemach jakości żywności”, to członkowie tej organizacji podlegają wyłą czeniu ze wsparcia na tego typu operacje w ramach PROW 2007—2013. W celu wyeliminowania podwójnego fi nansowania tych samych operacji z dwóch różnych źródeł, na poziomie Agencji Re strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzone będą kontrole administracyj ne.”, g) w działaniu „Działania informacyjne i promo cyjne”: — w części „Lista systemów kwalifikujących się do pomocy w ramach mechanizmu jakości, wybranego w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne”” w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) produkcja ekologiczna w rozumieniu roz porządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporzą dzenie (EWG) nr 2092/91.”, — w części „Lista produktów kwalifikujących się do pomocy w ramach poszczególnych syste mów mechanizmu jakości wybranych w ra mach działania „Działania informacyjne i pro mocyjne””: — w pkt 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: „Obecnie na poziomie krajowym są rozpa trywane lub też zostały już zaakceptowane i przesłane do Komisji Europejskiej nastę pujące, spełniające ww. wymagania, wnioski o rejestrację we wspólnotowym systemie jakości żywności: — jako Chroniona Nazwa Pochodzenia: bryndza podhalańska (rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2007), oscypek (roz porządzenie Komisji (WE) nr 127/2008), redykołka (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2009), wiśnia nadwiślanka (roz porządzenie Komisji (WE) nr 1232/2009), podkarpacki miód spadziowy (rozporzą dzenie Komisji (UE) nr 710/20

10) ; — jako Chronione Oznaczenie Geograficz ne: miód wrzosowy z Borów Dolnoślą skich (rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2008), rogal świętomarciński (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2008), wielkopolski ser sma żony (rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2009), andruty kaliskie (rozporzą dzenie Komisji (WE) nr 326/2009), „tru skawka kaszubska” lub „kaszëbskô malëna” (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2009), kiełbasa lisiecka (rozpo Monitor Polski Nr 19 — 966 — Poz. 201

rządzenie Komisji (UE) nr 918/20

10) , suska sechlońska (rozporządzenie Ko misji (UE) nr 897/20

10) , miód kurpiow ski (rozporządzenie Komisji (UE) nr 613/20

10) , fasola korczyńska (rozpo rządzenie Komisji (UE) nr 612/20

10) ; — jako Gwarantowana Tradycyjna Spe cjalność: staropolskie miody pitne: czwórniak, trójniak, dwójniak, półto rak (rozporządzenie Komisji (WE) nr 729/2008), olej rydzowy (rozporzą dzenie Komisji (WE) nr 506/2009), pie rekaczewnik (rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2009).”, — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Produkty rolnictwa ekologicznego, roślinne i zwierzęce, wyprodukowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerw ca 2007 r. w sprawie produkcji ekolo gicznej i znakowania produktów ekolo gicznych i uchylającego rozporządze nie (EWG) nr 2092/91.”, — w pkt 3 zdanie ostatnie otrzymuje brzmie nie: „Przygotowano dwadzieścia cztery meto dyki, które obejmują następujące produk ty: agrest, borówka wysoka, brzoskwinia i morela, buraki ćwikłowe, cebula, gruszki, jabłka, kalafior, kapusta głowiasta, malina, marchew, ogórek gruntowy, ogórek pod osłonami, papryka, pomidory pod osłona mi, porzeczka czarna i czerwona, sałata pod osłonami, śliwki, truskawki, wiśnie, ziemniaki, pomidor gruntowy, rzepak ozi my i jary, kukurydza.”, — w części „Spójność z pierwszym filarem WPR. Kryteria i zasady administracyjne mające na celu zapewnienie, że operacje korzystające w sposób wyjątkowy ze wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w mechanizmach wspar cia wymienionych w załączniku I do rozporzą dzenia Rady (WE) nr 1974/2006 oraz w syste mach wsparcia ustanowionych rozporządze niem Rady (WE) nr 3/2008”: — lit. e otrzymuje brzmienie: „e) jeżeli w programie operacyjnym, o któ rym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007, uznanej organizacji producentów owoców i warzyw uwzględniono realizację operacji o za kresie zbieżnym z zakresem działania „Działania informacyjne i promocyj ne”, to dana organizacja oraz jej człon kowie podlegają wyłączeniu ze wspar cia na tego typu operacje w ramach PROW 2007—2013.”, — akapity drugi — czwarty otrzymują brzmie nie: „W celu wyeliminowania podwójnego fi nansowania tych samych operacji z dwóch różnych źródeł, na poziomie Agencji Re strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzone będą kontrole administracyj ne.”;

4) w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 w pkt 5.3.2 „OŚ 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiej skich”: a) w działaniu „Program rolnośrodowiskowy (Płat ności rolnośrodowiskowe)”: — w części „Forma i wysokość pomocy” w ta beli: — lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Rolnictwo ekologiczne

2. Wariant 2.

1. Uprawy rolnicze (dla których zakończono okres przestawiania) 790 zł/ha (202,4 euro/ha)

3. Wariant 2.

2. Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania) 840 zł/ha (215,2 euro/ha)

4. Wariant 2.

3. Trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres przestawiania) 260 zł/ha (66,6 euro/ha)

5. Wariant 2.

4. Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania) 330 zł/ha (84,5 euro/ha)

6. Wariant 2.

5. Uprawy warzywne (dla których zakończono okres przestawiania) 1300 zł/ha (333 euro/ha)

7. Wariant 2.

6. Uprawy warzywne (w okresie przestawiania) 1550 zł/ha (397 euro/ha)

8. Wariant 2.

7. Uprawy zielarskie (dla których zakończono okres przestawiania) 1050 zł/ha (269 euro/ha)

9. Wariant 2.

8. Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania) 1150 zł/ha (294,6 euro/ha)

10. Wariant 2.

9. Uprawy sadownicze + jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) 1540 zł/ha (394,5 euro/ha) 1

1. Wariant 2.

10. Uprawy sadownicze + jagodowe (w okresie przestawiania) 1800 zł/ha (461,1 euro/ha) 1

2. Wariant 2.1

1. Pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) 650 zł/ha (166,5 euro/ha) Monitor Polski Nr 19 — 967 — Poz. 201

12a. Uprawa orzecha włoskiego nieowocująca (dla których zakończono okres przestawiania) 160 zł/ha (41,0 euro/ha) 12b. Uprawa orzecha włoskiego owocująca (dla których zakończono okres przestawiania) 650 zł/ha (166,5 euro/ha) 1

3. Wariant 2.1

2. Pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe (w okresie przestawiania) 800 zł/ha (204,9 euro/ha) 13a. Uprawa orzecha włoskiego nieowocująca (w okresie przestawiania) 160 zł/ha (41,0 euro/ha) 13b. Uprawa orzecha włoskiego owocująca (w okresie przestawiania) 800 zł/ha (204,9 euro/ha) — lp. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Ochrona gleb i wód 35. Wariant 8.

1. Wsiewki poplonowe 330 zł/ha (84,5 euro/ha) Wariant 8.

1. Wsiewki poplonowe na obszarach zagrożonych erozją wodną 458 zł/ha (117,3 euro/ha) 36. Wariant 8.

2. Międzyplon ozimy 420 zł/ha (107,6 euro/ha) Wariant 8.

2. Międzyplon ozimy na obszarach zagrożonych ero zją wodną 750 zł/ha (192,1 euro/ha) 37. Wariant 8.

3. Międzyplon ścierniskowy 400 zł/ha (102,5 euro/ha) Wariant 8.

3. Międzyplon ścierniskowy na obszarach zagrożo nych erozją wodną 690 zł/ha (176,7 euro/ha)

— w części „Założenia metodologiczne dla kalkulacji płatności rolnośrodowiskowych w ramach progra mu rolnośrodowiskowego” tabela „Planowane liczebności lokalnych ras zwierząt gospodarskich w programie rolnośrodowiskowym na lata 2007—2013 oraz projekcja finansowa kosztów realizacji” otrzymuje brzmienie: „Planowane liczebności lokalnych ras zwierząt gospodarskich w programie rolnośrodowiskowym na lata 2007—2013 oraz projekcja finansowa kosztów realizacji Gatunek/Rasa/Odmiana Wielkość populacji krajowej Całkowity budżet na lata 2007—20132005

3) 20134) 1 2 3 4 OGÓŁEM 11 232 91 950 242 666 800 Bydło 810 11 850 55 036 500 Bydło polskie czerwone 735 4 500 21 140 000 Bydło białogrzbiete 75 350 1 736 500 Bydło polskie czerwono-białe —* 4 000 19 185 000 Bydło polskie czarno-białe — 3 000 12 975 000 Konie 1 318 13 000 81 825 000 Koniki polskie 261 2 000 11 325 000 Konie huculskie 506 2 500 15 750 000 Konie małopolskie 349 2 000 12 645 000 Konie śląskie 202 1 500 9 255 000 Konie wielkopolskie — 1 000 6 450 000 Konie sokólskie — 2 000 13 200 000 Konie sztumskie — 2 000 13 200 000

3) Obecna wielkość populacji objęta Programem Ochrony Zasobów Genetycznych.

4) Maksymalna liczba samic objętych płatnościami w ramach PROW 2007—2013. Monitor Polski Nr 19 — 968 — Poz. 201

— po części „Postanowienia przejściowe” do daje się część „Spójność z pierwszym fila rem” w brzmieniu: „Spójność z pierwszym filarem Jeżeli w programie operacyjnym, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007, uznanej organizacji producen tów owoców i warzyw uwzględniono realiza cję działań zbieżnych z zakresem pakietów/ wariantów działań „Programu rolnośrodowi skowego”, to członkowie tej organizacji pod legają wyłączeniu ze wsparcia na tego typu pakiety/warianty w ramach PROW 2007—2013. W celu wyeliminowania podwójnego finan sowania tych samych operacji z dwóch róż nych źródeł, na poziomie Agencji Restruktu ryzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzone będą kontrole administracyjne.”, — część „Pakiet

7. Zachowanie zagrożonych za sobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” otrzymuje brzmienie: „Pakiet

7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie Skwantyfikowane wartości docelowe dla wskaźników monitorowania 1 2 3 4 Owce 8 004 60 600 89 759 800 Owce rasy wrzosówka 1 833 9 000 14 506 000 Owce rasy świniarka 228 1 500 2 166 000 Owce rasy olkuska 179 1 500 2 093 900 Polskie owce górskie odmiany barwnej 142 1 500 2 125 000 Owce rasy merynos barwny 84 600 841 500 Owce uhruskie 228 7 000 11 338 000 Owce wielkopolskie 1 376 8 000 11 265 000 Owce żelaźnieńskie 122 1 000 1 403 000 Owce korideil 192 1 500 2 135 400 Owce kamienieckie 622 4 000 5 530 000 Owce pomorskie 2 998 9 000 14 453 000 Cakiel podhalański — 8 000 10 935 000 Merynos polski w starym typie — 8 000 10 968 000 Trzoda chlewna 1 100 6 500 16 045 500 Puławska 500 1 500 4 816 500 Złotnicka biała 350 2 500 5 358 000 Złotnicka pstra 250 2 500 5 871 000 * Do 2005 r. populacja nie była objęta Programem Ochrony Zasobów Genetycznych.”, b) w działaniu „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”: — w części „Odniesienie do planów urządzenia lasu (z uwzględnieniem aspektów środowi skowych)” po akapicie trzecim dodaje się akapit w brzmieniu: „W momencie ustanowienia planów ochro ny lub planów zadań ochronnych dla obsza rów Natura 2000 definiujących cele zarzą dzania tymi obszarami będzie istniała możli wość zalesiania na niektórych obszarach Natura 2000.”, Typ wskaźnika Wskaźnik Wartość docelowa 2007—2013 Produkt Liczba wariantów realizowanych w gospodarstwach rolnych wspieranych w ramach pakietu 10 600 Wielkość populacji poszczególnych gatunków i ras zwierząt objętych ochroną zasobów genetycznych 91 950 sztuk ” Monitor Polski Nr 19 — 969 — Poz. 201

— w części „Zakres działania”: — w akapicie drugim zdanie pierwsze otrzy muje brzmienie: „Specyfiką Polski jest duże rozdrobnienie własności gruntów użytkowanych rolni czo, zarówno co do powierzchni, jak i sze rokości działek, co zasadniczo ogranicza możliwość ich zalesiania z uwagi na nie spełnianie wymogów minimalnej po wierzchni (większej niż 0,5 ha) oraz szero kości działki (większej niż 20 m).”, — w „Schemacie II. Zalesianie gruntów in nych niż rolne” w akapicie piątym pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie: „

6) powierzchnia zalesienia wynosi więcej niż 0,5 ha, przy szerokości zalesionej działki — większej niż 20 m, z wyjąt kiem gruntów graniczących z lasem. W przypadku wniosku składanego przez grupę rolników łączna po wierzchnia zakwalifikowana do zale sienia musi wynosić 2 ha w jednym obrysie;

7) maksymalna powierzchnia gruntu do zalesienia zgłaszana w okresie progra mowania 2007—2013 przez jednego rolnika nie może być większa niż 100 ha;”, — w części „Kryteria dostępu” pkt 1 otrzy muje brzmienie: „

1) otrzymał potwierdzenie przeznaczenia gruntu do zalesienia zgodnie z miej scowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarun kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydane przez właś ciwy miejscowo organ gminy (wójta, burmistrza, prezydenta);”, c) w działaniu „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wpro wadzanie instrumentów zapobiegawczych” w części „Kryteria dostępu” pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) pomoc może być przyznana na realizację projektów na obszarach leśnych dotkniętych klęską żywiołową bądź negatywnym oddzia ływaniem czynników biotycznych (Sche mat I) lub na obszarach leśnych, na których istnieje zwiększone zagrożenie wystąpienia pożaru (obszary nadleśnictw zaliczone do I i II kategorii zagrożenia pożarowego — Schemat II);”;

5) w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 w pkt 5.3.3 „OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowa nie gospodarki wiejskiej” w działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: a) w części „Pomoc może być przyznana, jeżeli” pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy inwestycyjnej w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Wsparcie oraz pro mocja przedsiębiorczości i samozatrudnie nia”.”, b) w części „Główne kryteria demarkacyjne” w ta beli: — wiersz „Fundusze strukturalne — ESF” otrzy muje brzmienie: Fundusze strukturalne — ESF Wykluczenie z pomocy w ramach działania podmiotów, które w okresie poprzednich 2 lat korzystały ze wsparcia inwestycyjnego w ramach działania „Wsparcie oraz pro mocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia” PO Kapitał Ludzki. W ramach działa nia „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w zakres kosztów kwalifikowalnych wchodzą wyłącznie koszty inwestycyjne oraz koszty ogólne ściśle związane z inwesty cją realizowaną przez przedsiębiorcę, podczas gdy z ESF wspierane są szkolenia i do radztwo oraz w przypadku części uczestników objętych szkoleniami i doradztwem — uzyskują oni środki finansowe przeznaczone na inwestycje związane z uruchomieniem jednoosobowej działalności gospodarczej bądź utworzeniem spółdzielni lub spółdziel ni socjalnej, a także na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzoną dzia łalnością przez pierwszych 12 miesięcy jej prowadzenia. — dodaje się dwa wiersze w brzmieniu: Programy operacyjne uznanych organizacji producentów owoców i warzyw (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007) Jeżeli w programie operacyjnym, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007, uznanej organizacji producentów owoców i warzyw uwzględniono rea lizację operacji o zakresie zbieżnym z zakresem działania „Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw”, to dana organizacja podlega wyłączeniu ze wsparcia na tego typu operacje w ramach PROW 2007—201

3. W celu wyeliminowania podwójnego finanso wania tych samych operacji z dwóch różnych źródeł, na poziomie Agencji Restruktu ryzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzone będą kontrole administracyjne. Pomoc finansowa dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw (art. 103a lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007) Jeżeli w planie dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owo ców i warzyw uwzględniono realizację operacji o zakresie zbieżnym z zakresem działa nia „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, to dana grupa podlega wyłączeniu ze wsparcia na tego typu operacje w ramach PROW 2007—201

3. W celu wyeliminowa nia podwójnego finansowania tych samych operacji z dwóch różnych źródeł, na po ziomie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzone będą kontrole administracyjne. Monitor Polski Nr 19 — 970 — Poz. 2016) w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 w pkt 5.3.4 „OŚ 4 LEADER” w działaniu „Wdrażanie lokalnych stra tegii rozwoju”: a) w części „Definicja beneficjenta” akapit drugi otrzymuje brzmienie: „W przypadku małych projektów: — osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich UE, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze objętym lokalną strategią rozwo ju lub wykonujące działalność na tym obsza rze, — osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.”, b) w części „Poziom dofinansowania” akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „W przypadku małych projektów wysokość pomocy na projekt nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł (6 404,0 euro).”;

7) w rozdziale 11: a) w części „Instytucja zarządzająca” w akapicie siódmym pkt 12 otrzymuje brzmienie: „1

2) przeciwdziałanie, wykrywanie, informowa nie o nieprawidłowościach oraz ich usuwa nie;”, b) w części „Agencja płatnicza” w akapicie czwar tym pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8) przeciwdziałanie, wykrywanie, informowa nie o nieprawidłowościach oraz ich usuwa nie;”, c) w części „Nieprawidłowości” akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „Wszystkie jednostki zaangażowane w realiza cję Programu są zobowiązane do przeciwdziała nia, wykrywania nieprawidłowości, ich usuwa nia i informowania właściwych organów o ich wystąpieniu.”;

8) w załączniku 14 tytuł otrzymuje brzmienie: „Kalkulacja płatności dla działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne””;

9) załącznik 15 „Tabela dotycząca pomocy państwa, którą należy dołączyć do każdego programu roz woju obszarów wiejskich” otrzymuje brzmienie: „Tabela dotycząca pomocy państwa, którą należy dołączyć do każdego programu rozwoju obsza rów wiejskich Kod działania Nazwa działania Podstawy prawne Czas trwania 114 „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” — w za kresie leśnictwa Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sto sowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis do 31.1

2. 2013 r. 221, 223 „Zalesianie gruntów rolnych oraz za lesianie gruntów innych niż rolne” Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 1 grudnia 2010 r. nr N 92/2010 — Polska dotycząca pomocy państwa — zalesianie gruntów rolnych i nierolnych do 31.12.2013 r. 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów za pobiegawczych” Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 1 grudnia 2010 r. nr N93/2010 — Polska dotycząca pomocy państwa — Odtwarza nie potencjału produkcji leśnej zniszczo nego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych do 31.12.2013 r. 311 „Różnicowanie w kierunku działalno ści nierolniczej” Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sto sowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis do 31.1

2. 2013 r. 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsię biorstw” Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sto sowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis do 31.1

2. 2013 r. 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” — w przypadku inwestycji w zakresie infrastruktury Internetu szerokopasmowego Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sto sowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis do 31.1

2. 2013 r. 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwo ju” — projekty kwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, a także projek ty z zakresu „małych projektów” Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sto sowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis do 31.1

2. 2013 r.” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-06-07
Data wydania: 2010-05-25
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 42 poz. 611