M.P. 2010 nr 44 poz. 624

Dziennik Ustaw Nr 160 — 9389 — Poz. 963

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Adam Jamróz — przewodniczący, Zbigniew Cieślak, Stanisław Rymar — sprawozdawca, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu, Krajowej Rady Radiofonii i  Telewizji oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 19 lipca 2011 r., pytania prawne go Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  War szawie:

1) czy art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o  radiofonii i  telewizji (Dz. U. z  2004  r. Nr  253, poz. 2531, ze zm.) w zakresie, w jakim upoważnia Krajową Radę Radiofonii i  Telewizji, działającą w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, do ustalenia, w drodze roz porządzenia, wysokości opłaty za udzielenie kon cesji, o  której mowa w  art.  40 ust.  1 powołanej ustawy, jest zgodny z  art.  92 ust.  1 w  związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) czy rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie pro gramów radiowych i  telewizyjnych (Dz. U. Nr 12, poz. 153, ze zm.) jest zgodne z art. 217 w związku z art. 2 Konstytucji, orzeka: I

1. Art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, Nr 85, poz. 459 i Nr 112, poz. 65

4) jest niezgodny z art. 217 oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospoli tej Polskiej.

2. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i  telewizyjnych (Dz. U. Nr  12, poz.  153 i  Nr  90, poz.  1007, z  2002  r. Nr  58, poz.  541 oraz z 2007 r. Nr 124, poz. 870) jest niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji. II Art. 40 ust. 2 ustawy powołanej w części I w punk cie 1 oraz rozporządzenie powołane w części I w punk cie 2 tracą moc obowiązującą z upływem 12 (dwuna stu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia: na podstawie art.  39 ust.  1 pkt  1 ustawy z  dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr  102, poz.  643, z  2000  r. Nr  48, poz.  552 i  Nr  53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z  2010  r. Nr  182, poz.  1228 i  Nr  197, poz.  1307 oraz z  2011  r. Nr  112, poz.  65

4) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na zbędność wyda nia wyroku. Adam Jamróz Zbigniew Cieślak Stanisław Rymar Piotr Tuleja Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz 963 WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt P 9/09

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-06-15
Data wydania: 2010-06-14
Data wejścia w życie: 2010-06-14
Data obowiązywania: 2010-06-14
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 44 poz. 624