M.P. 2010 nr 49 poz. 669

Monitor Polski Nr 95 — 5126 — Poz. 1090

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eks portowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 180

8) ogła sza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 180

8) określa stałe stopy pro centowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w pań stwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy refe rencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospo darczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia na stępnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 grudnia 2010 r. do dnia 14 stycznia 2011 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy refe rencyjne oprocentowania rynkowego): 1090 KOMUNIKAT Nr 12/2010/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR dolar amerykański ? 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat USD 1,67 2,35 3,02 dolar australijski AUD 6,18 dolar kanadyjski ? 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat CAD 2,75 3,26 3,54 dolar nowozelandzki NZD 5,79 euro ? 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat EUR 2,32 2,92 3,43 forint węgierski HUF 8,09 frank szwajcarski ? 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat CHF 1,58 1,96 2,27 funt brytyjski ? 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat GBP 2,27 3,00 3,63 jen japoński ? 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat JPY 1,21 1,38 1,61 korona czeska CZK 3,80 korona duńska ? 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat DKK 2,38 2,99 3,44 korona norweska NOK 3,68 korona szwedzka ? 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat SEK 3,26 3,46 3,86 won koreański KRW 5,03 złoty polski PLN 6,38 Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego: w z. W. Wierzbicki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-07-14
Data wydania: 2010-07-08
Organ wydający: PREZ. ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 49 poz. 669