M.P. 2010 nr 51 poz. 678

Monitor Polski Nr 19 — 960 — Poz. 200

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się:

1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nomi nalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,

2) wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nomi nalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia — upamiętniających 30. rocznicę powstania NZS.

§2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 16 marca 2011 r.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezes Narodowego Banku Polskiego: M. Belka 200 ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 30. rocznicę powstania NZS, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164 oraz z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724. Załączniki do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 lutego 2011 r. (poz. 200) Załącznik nr 1 WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ Wartość 10 zł Cechy graficzne strona główna Z lewej strony, na wyodrębnionej płaszczyźnie, wizerunek orła ustalony dla godła Rze czypospolitej Polskiej, a pod nim napis: 10 ZŁ. Po prawej stronie orła, u dołu, oznacze nie roku emisji: 201

1. Centralnie stylizowane wizerunki sześciu postaci. Na ich tle, z prawej strony, wizerunek logo Uniwersytetu Łódzkiego. Po lewej stronie, u góry, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW strona odwrotna Centralnie stylizowany wizerunek logo obchodów 30. rocznicy powstania Niezależne go Zrzeszenia Studentów, z napisem: NZS/30 lat, na tle płaszczyzny w kształcie stylizo wanej mapy Polski. U dołu oraz po prawej i lewej stronie stylizowane wizerunki posta ci. W otoku napis: 30. ROCZNICA POWSTANIA NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STU DENTÓW Brzeg (bok) gładki Masa (w gramach) 14,14 Średnica (w milimetrach) 32,0 Próba Ag 925/1000 Wielkość emisji (w sztukach) 50 000 Monitor Polski Nr 19 — 961 — Poz. 200

Załącznik nr 2 WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ Wartość 2 zł Cechy graficzne strona główna Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznacze nie roku emisji: 20-11, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW strona odwrotna Na tle stylizowanych wizerunków postaci, u dołu, wizerunek logo obchodów 30. rocz nicy powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów: NZS/30 lat. W otoku napis: 30. ROCZNICA POWSTANIA NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW Brzeg (bok) Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, roz dzielony gwiazdkami Masa (w gramach) 8,15 Średnica (w milimetrach) 27,0 Stop CuAl5Zn5Sn1 Wielkość emisji (w sztukach) 800 000

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-07-26
Data wydania: 2010-07-14
Data wejścia w życie: 2010-07-26
Data obowiązywania: 2010-07-26
Organ wydający: PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 51 poz. 678