M.P. 2010 nr 52 poz. 691

Monitor Polski Nr 96 — 5133 — Poz. 1093

Na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwiet nia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol skiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 119, poz. 999 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385), w związku z wygaśnięciem manda tu posła Janusza Eugeniusza Mikulicza wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 8 Komite tu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wybor czej w Legnicy, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Roberta Kropiwnickiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno naj większą liczbę głosów. Marszałek Sejmu: G. Schetyna 1093 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-07-30
Data wydania: 2010-07-22
Data wejścia w życie: 2010-07-22
Data obowiązywania: 2010-07-22
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 52 poz. 691