M.P. 2010 nr 57 poz. 771

Monitor Polski Nr 33 — 1318 — Poz. 387

Art.

1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. — Regulamin Sejmu Rzeczy pospolitej Polskiej (M. P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 126: a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) analizy wykorzystania wynikających z kon troli wniosków dotyczących stanowienia lub stosowania prawa,”, b) w ust. 2 wyrazy „przedkładane przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli okresowe plany pracy” zastępuje się wyrazami „przedkładany przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli roczny plan pracy”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Uwagi, sprawozdania, informacje i analizy określone w ust. 1 pkt 1—2a Marszałek Sejmu kieruje do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej i do właściwych komisji sejmo wych.”, d) w ust. 4 wyrazy „sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w roku ubiegłym” za stępuje się wyrazami „coroczne sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli”, e) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „

6. Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu zewnętrznego w zakresie wykonania budże tu oraz gospodarki finansowej Najwyższej Izby Kontroli wraz ze stanowiskiem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Marszałek Sejmu przesyła do Komisji do Spraw Kontroli Pań stwowej.”;

2) w art. 169 w ust. 2 w pkt 12 wyrazy „sprawozdanie Najwyższej Izby Kontroli ze swojej działalności” zastępuje się wyrazami „coroczne sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli”;

3) w art. 170 w ust. 3 po wyrazach „Rzecznik Praw Obywatelskich,” dodaje się wyrazy „Rzecznik Praw Dziecka,” a po wyrazach „Przewodniczący Krajo wej Rady Sądownictwa,” dodaje się wyrazy „Pro kurator Generalny,”;

4) w art. 171 w ust. 1 po wyrazach „Prezesa Trybuna łu Konstytucyjnego,” dodaje się wyrazy „Prokura tora Generalnego,” a wyrazy „oraz Rzecznika Praw Obywatelskich” zastępuje się wyrazami „, Rzeczni ka Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziec ka”;

5) w art. 186 w ust. 3 po wyrazach „Rzecznikowi Praw Obywatelskich,” dodaje się wyrazy „Rzecznikowi Praw Dziecka,” a po wyrazach „Przewodniczące mu Krajowej Rady Sądownictwa,” dodaje się wy razy „Prokuratorowi Generalnemu,”;

6) w załączniku do uchwały — Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej „Przedmiotowy zakres działania komisji sejmowych” w pkt 3 wyrazy „pla nów pracy Najwyższej Izby Kontroli i rocznych sprawozdań z działalności Najwyższej Izby Kontro li oraz Państwowej Inspekcji Pracy, ich budżetów i sprawozdań z ich wykonania,” zastępuje się wy razami „rocznych planów pracy Najwyższej Izby Kontroli i corocznych sprawozdań z działalności Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Inspek cji Pracy, ich budżetów i sprawozdań z ich wyko nania, opiniowanie wniosków Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie powołania i odwołania wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli, opiniowa nie wniosków Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie powołania na członków Kolegium Naj wyższej Izby Kontroli”. Art.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłosze nia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1, 2 i 6, które wchodzą w ży cie z dniem 2 czerwca 2011 r. Marszałek Sejmu: G. Schetyna 387 UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2009 r. Nr 81, poz. 998, z 2010 r. Nr 10, poz. 87, Nr 79, poz. 972 i Nr 100, poz. 1174 oraz z 2011 r. Nr 13, poz. 136 i Nr 18, poz. 186.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-08-16
Data wydania: 2010-08-05
Data wejścia w życie: 2010-08-05
Data obowiązywania: 2010-08-05
Organ wydający: SENAT
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 57 poz. 771