M.P. 2010 nr 69 poz. 860

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Ministerstwu Skarbu Państwa nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2. Traci moc zarządzenie nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Mini sterstwu Skarbu Państwa (M. P. Nr 69, poz. 860).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378. Monitor Polski – 2 – Poz. 194

Załącznik do zarządzenia nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2012 r. (poz. 194)

STATUT MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA

§1. Ministerstwo Skarbu Państwa, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Skarbu Państwa, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 248, poz. 1488), do spraw Skarbu Państwa.

§2. W skład Ministerstwa wchodzą:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) komórki organizacyjne: a) Departament Analiz, b) Departament Budżetu i Finansów, c) Departament Mienia Skarbu Państwa, d) Departament Nadzoru Właścicielskiego, e) Departament Projektów Strategicznych, f) Departament Prywatyzacji, g) Departament Reprywatyzacji i Rekompensat, h) Departament Restrukturyzacji, i) Departament Rynków Kapitałowych, j) Departament Prawny i Procesowy, k) Biuro Dyrektora Generalnego, l) Biuro Komunikacji Społecznej, m) Biuro Kontroli, n) Biuro Ministra, o) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

3) delegatury terenowe ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa: a) w Białymstoku – dla województwa podlaskiego, b) w Ciechanowie – dla województwa mazowieckiego, c) w Gdańsku – dla województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, d) w Katowicach – dla województwa śląskiego, e) w Kielcach – dla województwa świętokrzyskiego, f) w Krakowie – dla województwa małopolskiego, g) w Lublinie – dla województwa lubelskiego, h) w Łodzi – dla województwa łódzkiego, i) w Poznaniu – dla województw wielkopolskiego i lubuskiego, j) w Rzeszowie – dla województwa podkarpackiego, k) w Szczecinie – dla województwa zachodniopomorskiego, l) w Toruniu – dla województwa kujawsko-pomorskiego, m) we Wrocławiu – dla województw dolnośląskiego i opolskiego.

§3. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym sprawuje Minister.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2010-10-04
Data wydania: 2010-09-28
Data wejścia w życie: 2010-10-04
Data obowiązywania: 2010-10-04
Data uchylenia: 2012-04-13
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 69 poz. 860