M.P. 2010 nr 7 poz. 56

Monitor Polski Nr 7 — 226 — Poz. 56

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 105 ust. 2 w związku z art. 108 Konstytucji Rzeczy pospolitej Polskiej oraz art. 7c ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i sena tora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.1)), nie wyraża zgody na pociągnięcie do odpowiedzialno ści karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza za czyny określone w złożonym za pośrednictwem Prokuratora Generalnego wniosku Prokuratury Okręgowej War szawa-Praga z dnia 27 listopada 2009 r. Marszałek Senatu: B. Borusewicz 56 UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 48, poz. 446 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2009 r. Nr 144, poz. 1177 i Nr 178, poz. 1375.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-02-12
Data wydania: 2010-02-03
Data wejścia w życie: 2010-02-03
Data obowiązywania: 2010-02-03
Organ wydający: SENAT
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 7 poz. 56