M.P. 2010 nr 70 poz. 873

Dziennik Ustaw Nr 187 — 10697 — Poz. 1115

Art. 

1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezy denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a  Rządem Malty o  zmianie Umowy między Rządem Rzeczy pospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unika nia podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchy laniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w  La Valetta dnia 7 stycznia 1994  r., podpisanego w  Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r. Art. 

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 1115 USTAWA z dnia 29 lipca 2011 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-10-06
Data wydania: 2010-09-01
Data wejścia w życie: 2010-08-31
Data obowiązywania: 2010-08-31
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 70 poz. 873