M.P. 2010 nr 71 poz. 906

Dziennik Ustaw Nr 25 — 1767 — Poz. 132

Na podstawie art. 38j ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176 oraz z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 172

4) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) minimalne wymogi, jakie powinien spełniać sys tem wyliczania, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zwanej dalej „ustawą”;

2) szczegółowy zakres i strukturę danych zawartych w systemie wyliczania;

3) standard techniczny przygotowania i zapisu da nych w systemie wyliczania, format i tryb ich prze kazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyj nego;

4) sposób oznaczenia środków gwarantowanych, których dotyczy postępowanie w sprawach okreś lonych w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.2));

5) tryb i sposób weryfikacji prawidłowości danych zawartych w systemie wyliczania.

§2.

1. Minimalne wymogi, jakie powinien spełniać system wyliczania, określa załącznik nr 1 do rozporzą dzenia.

2. Szczegółowy zakres i strukturę danych zawar tych w systemie wyliczania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Kwoty wykazywane zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wyrażane są w złotych.

§3.

1. Dane przygotowane w systemie wyliczania powinny być zapisywane w postaci pliku XML w wer sji 1.0 zgodnej z rekomendacją W3C (http://www.w3. org/TR/REC-xml/). Kodowanie pliku powinno być do konane w standardzie UTF-8.

2. Struktura i zawartość pliku XML powinna być zgodna ze schematem XSD (rekomendacja W3C: XML Schema 1.1 http://www.w3.org/XML/Schema), który Bankowy Fundusz Gwarancyjny udostępni podmioto wi objętemu obowiązkowym systemem gwarantowa nia, zwanemu dalej „podmiotem”, w wersji elektro nicznej w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 3.

3. Wartości danych słownikowych oraz ich aktuali zację Bankowy Fundusz Gwarancyjny udostępnia w wersji elektronicznej w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 3.

§4.

1. Pliki XML zawierające dane przygotowane w systemie wyliczania powinny być opatrzone podpi sem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą waż nego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elek tronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)), przez osoby uprawnione do reprezentowania podmio tu.

2. Podpisy osób uprawnionych, o których mowa w ust. 1, stanowią również potwierdzenie rzetelności i prawidłowości przekazywanych danych.

3. W celu przekazywania dokumentów elektronicz nych Bankowy Fundusz Gwarancyjny udostępni w sie ci Internet aplikację, zwaną dalej „portalem interneto wym”, umożliwiającą przesyłanie plików kanałem wy korzystującym protokół SSL.

4. Podmiot zgłasza do Bankowego Funduszu Gwa rancyjnego dane osób uprawnionych do reprezento wania podmiotu, wyposażonych w kwalifikowane cer tyfikaty, oraz osób obsługujących komunikację z Ban kowym Funduszem Gwarancyjnym, wyposażonych w certyfikaty do uwierzytelnienia użytkownika w sys temach teleinformatycznych.

5. Dokumenty elektroniczne, przed wysłaniem, po winny zostać skompresowane do formatu archiwum RAR lub ZIP oraz zaszyfrowane udostępnionym w tym celu kluczem publicznym Bankowego Funduszu Gwa rancyjnego. 132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 78 i Nr 24, poz. 130.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228. Dziennik Ustaw Nr 25 — 1768 — Poz. 132§5.

1. Dane zawarte w systemie wyliczania są przekazywane do Bankowego Funduszu Gwarancyj nego w terminie określonym w żądaniu, o którym mo wa w art. 38h ust. 1 ustawy.

2. Przekazywanie danych następuje za pośrednic twem portalu internetowego, na warunkach określo nych w umowie zawartej pomiędzy Bankowym Fun duszem Gwarancyjnym a podmiotem.

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Banko wego Funduszu Gwarancyjnego, dane mogą być prze kazywane na informatycznym nośniku danych jedno krotnego zapisu.

§6.

1. Weryfikacja danych przekazywanych Banko wemu Funduszowi Gwarancyjnemu w ramach kon troli, o której mowa w art. 38h ust. 1 ustawy, jest prze prowadzana w siedzibie Bankowego Funduszu Gwa rancyjnego.

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje dokonywaną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ocenę poprawności i kompletności danych niezbęd nych do identyfikacji deponentów i należnych im kwot środków gwarantowanych.

3. Podmiot jest zobowiązany do niezwłocznego udzielania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu wyjaśnień na temat przekazanych danych.

4. Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje nie zwłocznie podmiotowi pisemną informację o wyni kach z przeprowadzonej weryfikacji danych.

§7. Weryfikacja danych w ramach kontroli, o któ rej mowa w art. 38g ust. 3 ustawy, jest przeprowadza na w siedzibie podmiotu i obejmuje w szczególności sprawdzenie poprawności:

1) danych zawartych w systemie wyliczania na pod stawie dokumentów źródłowych znajdujących się w posiadaniu podmiotu;

2) stosowania przez podmiot definicji deponenta i środków gwarantowanych, określonych w usta wie.

§8.

1. Z przeprowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny weryfikacji, o której mowa w § 7, spo rządzany jest protokół.

2. Protokół powinien zostać podpisany przez oso by uprawnione do reprezentowania podmiotu w ter minie 7 dni od daty przedstawienia go do podpisu.

§9. Podmiot w terminie 14 dni od otrzymania in formacji, o której mowa w § 6 ust. 4, albo od dnia pod pisania protokołu, o którym mowa w § 8 ust. 1, infor muje w formie pisemnej Bankowy Fundusz Gwaran cyjny o podjętych działaniach mających na celu usu nięcie nieprawidłowości wskazanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. L. Kotecki Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. (poz. 132) Załącznik nr 1 MINIMALNE WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ SYSTEM WYLICZANIA

1. System wyliczania powinien być niezależnym logicznie modułem lub niezależną aplikacją realizują cą wyłącznie funkcje określone w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyj nym.

2. System powinien zawierać pełną dokumentację opisującą aktualne: a) wymagania techniczne dla systemu, b) procedurę instalacji i uruchamiania systemu, c) zakres, strukturę i format danych wejściowych, wyjściowych i zbiorów pośrednich, d) źródła danych wejściowych, e) definicje przyjęte na potrzeby budowy systemu wyliczania, f) algorytmy wszelkich operacji wykonywanych na danych, g) instrukcję użytkownika systemu, h) zasady (instrukcję) administrowania systemem, i) założenia (scenariusze) i wyniki testów wdrożenio wych funkcjonalnych i akceptacyjnych użytkowni ków, j) dokumentację zmian wprowadzanych do systemu wyliczania, k) zasady tworzenia kopii zapasowych.

3. Zasilenie danymi systemu wyliczania powinno następować poprzez interfejs automatyczny.

4. Jeżeli dane zasilające system wyliczania podle gają przetwarzaniu w odniesieniu do danych źródło wych przed zasileniem systemu wyliczania, system powinien zawierać dokumentację opisującą te opera cje w zakresie określonym w pkt 2 lit. c—e.

5. System wyliczania jest zaliczany do aplikacji krytycznych. Dziennik Ustaw Nr 25 — 1769 — Poz. 132

Załącznik nr 2 ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA Dziennik Ustaw Nr 25 — 1770 — Poz. 132

Dziennik Ustaw Nr 25 — 1771 — Poz. 1321) Pomimo oznaczenia danych jako niewymaganych bank ma obowiązek zawrzeć je w Zagregowanym Profilu Klienta (ZPK), jeśli dane te posiada.

2) W przypadku gdy bank nie posiada danych niewymagalnych, ich pole pozostaje niewypełnione.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-10-06
Data wydania: 2010-09-23
Data wejścia w życie: 2010-10-06
Data obowiązywania: 2010-10-06
Organ wydający: PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 71 poz. 906