M.P. 2010 nr 71 poz. 907

Dziennik Ustaw Nr 36 — 2641 — Poz. 186

186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania niektórych spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych Na podstawie art. 11020 ust. 2 ustawy z dnia 4 lute go 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Wyznacza się Sąd Okręgowy w Poznaniu jako właściwy do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 11014 ust. 1 i 3 oraz art. 11017 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 152, poz. 1016.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-10-06
Data wydania: 2010-09-21
Organ wydający: MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 71 poz. 907