M.P. 2010 nr 73 poz. 924

Monitor Polski Nr 94 — 5096 — Poz. 1078

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po wiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 119

1) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§1. W załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy w wyborach wójta, burmistrza i prezy denta miasta lub w ponownym głosowaniu będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat oraz gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowa dzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania (M. P. Nr 81, poz. 97

8) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) skreśla się pkt 3;

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Konieczność wydrukowania nowych kart w sytuacji, o której mowa w pkt 1—2 wytycz nych, może wystąpić także w przeddzień głoso wania lub w dniu głosowania. Jeżeli wydrukowanie i dostarczenie właści wych kart do głosowania do obwodowych ko misji wyborczych przed godziną 800 w dniu głosowania okaże się niemożliwe lub jeżeli w dniu głosowania po rozpoczęciu głosowania wystąpi sytuacja, o której mowa w pkt 1 lub 2, gminna komisja wyborcza niezwłocznie: — powiadamia właściwego komisarza wybor czego o zaistniałej sytuacji, — zawiadamia obwodowe komisje wyborcze o konieczności odroczenia lub przerwania głosowania i przedłużenia go, ze względu na konieczność wydrukowania i dostarcze nia nowych kart do głosowania, ze wskaza niem terminu, kiedy karty zostaną dostar czone i zostanie podjęte głosowanie, — ustala treść karty do głosowania i zarządza druk kart, — występuje do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o pilne zlecenie druku kart do gło sowania i dostarczenie ich w określonym terminie do obwodowych komisji wybor czych, — podaje do wiadomości wyborców w gminie informację o zmianach na liście kandyda tów oraz o konieczności i przyczynie prze rwania lub odroczenia głosowania ze wska zaniem terminu podjęcia głosowania oraz godziny, do której głosowanie będzie trwa ło. Konieczne jest zastosowanie skutecz nych działań w celu upowszechnienia oma wianej informacji na terenie gminy, z wy korzystaniem dostępnych środków prze kazu.”.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski 1078 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta lub w ponownym głosowaniu będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat oraz gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-10-15
Data wydania: 2010-09-27
Data wejścia w życie: 2010-09-27
Data obowiązywania: 2010-09-27
Organ wydający: PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 73 poz. 924