M.P. 2010 nr 74 poz. 938

Monitor Polski Nr 39 — 1979 — Poz. 444

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) uchwala się, co na stępuje:

§1. Pozytywnie ocenia się działalność Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2010 poprzez opera cje otwartego rynku, operacje depozytowo-kredytowe oraz naliczanie i utrzymywanie rezerwy obowiązkowej banków.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej: M. Belka Członkowie Rady Polityki Pieniężnej: A. Bratkowski, E. Chojna-Duch, Z. Gilowska, A. Glapiński, J. Haus ner, A. Kaźmierczak, A. Rzońca, J. Winiecki, A. Zie lińska-Głębocka 444 UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2010

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-10-22
Data wydania: 2010-09-07
Data wejścia w życie: 2010-09-07
Data obowiązywania: 2010-09-07
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 74 poz. 938