M.P. 2010 nr 87 poz. 1027

Dziennik Ustaw Nr 117 — 7125 — Poz. 685

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 

1. W  rozporządzeniu Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wa runków wynagradzania za pracę i  przyznawania in nych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Trans portowych, w Biurze Obsługi Transportu Międzynaro dowego oraz państwowych jednostkach sfery budże towej działających w  zakresie budownictwa, gospo darki przestrzennej i  mieszkaniowej (Dz.  U. Nr  80, poz. 478 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 40

9) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: „w  sprawie warunków wynagradzania za pracę i  przyznawania innych świadczeń związanych z  pracą dla pracowników zatrudnionych w  Cen trum Unijnych Projektów Transportowych”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pra cowników zatrudnionych w Centrum Unij nych Projektów Transportowych, zwanych dalej „pracownikami”.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora, zastępcy dyrektora i główne go księgowego Centrum Unijnych Projek tów Transportowych, z wyjątkiem § 12 i 13 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w  załączniku nr  3 do rozporzą dzenia.”;

3) w § 2: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, która jest określona w załącz niku nr 1 do rozporządzenia;”, b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) tabelę stanowisk, zaszeregowań i kwalifika cji zawodowych pracowników, która jest określona w załączniku nr 3 do rozporządze nia.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniż szym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasad nicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wy nagrodzenia zasadniczego, o  której mowa w § 2 pkt 1.”;

5) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Dodatek funkcyjny może być przyznany rów nież pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie okreś lonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabeli, o której mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z  tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.”;

6) w § 12 uchyla się ust. 11 i 12;

7) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmie nie określone w załączniku nr 1 do niniejszego roz porządzenia;

8) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmie nie określone w załączniku nr 2 do niniejszego roz porządzenia. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak 685 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem admi nistracji rządowej — praca, na podstawie §  1 ust.  2 pkt  1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i  Polityki Społecznej (Dz.  U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  1998  r. Nr  106, poz.  668 i  Nr  113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr  43, poz.  489, Nr  107, poz.  1127 i  Nr  120, poz.  1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr  99, poz.  1075, Nr  111, poz.  1194, Nr  123, poz.  1354, Nr  128, poz.  1405 i  Nr  154, poz.  1805, z  2002  r. Nr  74, poz.  676, Nr  135, poz.  1146, Nr  196, poz.  1660, Nr  199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i  Nr  213, poz.  2081, z  2004  r. Nr  96, poz.  959, Nr  99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr  217, poz.  1587 i  Nr  221, poz.  1615, z  2007  r. Nr  64, poz.  426, Nr  89, poz.  589, Nr  176, poz.  1239, Nr  181, poz.  1288 i  Nr  225, poz.  1672, z  2008  r. Nr  93, poz.  586, Nr  116, poz.  740, Nr  223, poz.  1460 i  Nr  237, poz.  1654, z  2009  r. Nr 6, poz.  33, Nr 56, poz.  458, Nr 58, poz.  485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr  135, poz.  912, Nr  182, poz.  1228, Nr  224, poz.  1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322 i Nr 80, poz. 432. Dziennik Ustaw Nr 117 — 7126 — Poz. 685

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2011 r. (poz. 685) Załącznik nr 1 TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 1 300— 2 100 II 1 500— 2 300 III 1 700— 2 500 IV 1 900— 2 700 V 2 100— 2 900 VI 2 300— 3 100 VII 2 500— 3 300 VIII 2 700— 3 500 IX 2 900— 3 700 X 3 100— 3 900 XI 3 300— 4 100 XII 3 500— 4 300 XIII 3 800— 4 800 XIV 4 300— 5 500 XV 4 800— 6 500 XVI 5 300— 7 600 XVII 5 800— 9 200 XVIII 6 500—11 300 Dziennik Ustaw Nr 117 — 7127 — Poz. 685

Załącznik nr 2 TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje1) wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Dyrektor — — wyższe 5 2 Zastępca dyrektora — — wyższe 3 3 Główny księgowy — — według odrębnych przepisów 4 Dyrektor: departamentu, biura XVII—XVIII 10 wyższe 4 5 Zastępca dyrektora: departamentu, biura XVI—XVII 9 wyższe 3 6 Naczelnik wydziału, ekspert XIV—XVI 7 wyższe 3 audytor wewnętrzny, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, radca prawny według odrębnych przepisów 7 Główny specjalista XIII—XV 7 wyższe 3 8 Starszy specjalista XI—XIV 4 wyższe 2 informatyk wyższe — 9 Specjalista X—XIII — wyższe 2 10 Starszy: księgowy, inspektor IX—XII — wyższe 1 średnie 4 11 Księgowy, inspektor, starszy referent VIII—XI — średnie — 12 Referent VI—X — średnie —

1) Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2010-11-19
Data wydania: 2010-11-08
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 87 poz. 1027