M.P. 2010 nr 89 poz. 1031

Dziennik Ustaw Nr 236 — 16115 — Poz. 1553

Na podstawie art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwiet nia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol skiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 119, poz. 999 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385), w związku z postanowieniem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnię cia mandatu senatora Piotra Głowskiego, stanowi się, co następuje:

§1. Zarządzam wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie wielkopol skim, w okręgu wyborczym nr 37 obejmującym obsza ry powiatów: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotow ski, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile — do mandatu, którego wygaśnięcie stwierdził Marsza łek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 6 lutego 2011 r.

§3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 1553 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. (poz. 1553) KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 6 LUTEGO 2011 R. W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM, W OKRĘGU WYBORCZYM NR 37 Z SIEDZIBĄ OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PILE Data wykonania czynności wyborczych Treść czynności wyborczych 1 2 do dnia 16 grudnia 2010 r. — podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgu wybor czym nr 37 do dnia 18 grudnia 2010 r. — zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: — przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandy data na senatora, — przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborcze go wyborców do dnia 20 grudnia 2010 r. — powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej do dnia 28 grudnia 2010 r. do godz. 2400 — zgłaszanie kandydatów na senatora w celu zarejestrowania do dnia 7 stycznia 2011 r. — podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach i nu merach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, — zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych do dnia 16 stycznia 2011 r. — powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych Dziennik Ustaw Nr 236 — 16116 — Poz. 1553

1 2 od dnia 16 stycznia 2011 r. do dnia 23 stycznia 2011 r. — składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandy datów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowa nych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której od bywają służbę od dnia 22 stycznia 2011 r. do dnia 4 lutego 2011 r. do godz. 2400 — nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w regio nalnych programach publicznych nadawców radiowych i tele wizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze do dnia 23 stycznia 2011 r. — sporządzenie spisów wyborców przez gminy do dnia 27 stycznia 2011 r. — składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców, — składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o do pisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na ob szarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamiesz kania, — podanie przez Okręgową Komisję Wyborczą, w formie obwiesz czenia, informacji o zarejestrowanych kandydatach na senatora w dniu 4 lutego 2011 r. o godz. 2400 — zakończenie kampanii wyborczej w dniu 6 lutego 2011 r. godz. 600—2000 — głosowanie

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-11-30
Data wydania: 2010-11-17
Data wejścia w życie: 2010-11-17
Data obowiązywania: 2010-11-17
Organ wydający: SENAT
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 89 poz. 1031