M.P. 2010 nr 94 poz. 1082

Monitor Polski Nr 94 — 5100 — Poz. 1082

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje: Do obsadzenia pozostaje:

1) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w termi nie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

2) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Minister Sprawiedliwości: w z. S. Chmielewski 1082 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 listopada 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 81, poz. 687, Nr 105, poz. 879 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 228, Nr 155, poz. 1038 i Nr 182, poz. 1228.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-12-13
Data wydania: 2010-11-25
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 94 poz. 1082