M.P. 2010 nr 96 poz. 1092

Monitor Polski Nr 96 — 5132 — Poz. 1092

Na podstawie art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 26 mar ca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925, z 2003 r. Nr 175, poz. 1692, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 472 i Nr 182, poz. 1228), wobec zrzeczenia się funkcji, o którym mo wa w art. 17 ust. 1 ustawy o Trybunale Stanu, stwier dzam utratę, z dniem 2 grudnia 2010 r., przez Stanisła wa Rymara stanowiska sędziego Trybunału Stanu. Marszałek Sejmu: G. Schetyna 1092 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-12-15
Data wydania: 2010-12-06
Data wejścia w życie: 2010-12-02
Data obowiązywania: 2010-12-02
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 96 poz. 1092