M.P. 2011 nr 1 poz. 5

Dziennik Ustaw Nr 9 — 598 — Poz. 40

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowa dzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. Nr 76, poz. 812 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 122

8) zarzą dza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) tryb powiadamiania o inspekcji;

2) sposób ustalania składu zespołu eskortującego;

3) obowiązki ministra właściwego ze względu na in spekcjonowany obiekt w zakresie: a) powiadamiania właściwych organów oraz właś ciciela obiektu o planowanej inspekcji, b) przygotowania inspekcji, c) zapewnienia zespołowi inspekcyjnemu i zespo łowi eskortującemu dostępu do obiektu objęte go inspekcją, transportu do miejsca i z miejsca inspekcji, zakwaterowania, pomieszczeń do pra cy, tłumaczeń, korzystania ze środków łączności oraz opieki medycznej, d) zapewnienia przeprowadzenia inspekcji zgodnie z procedurami przewidzianymi w Konwencji;

4) tryb pokrywania kosztów inspekcji oraz występo wania do Organizacji do spraw Zakazu Broni Che micznej, zwanej dalej „Organizacją”, w celu refun dacji poniesionych kosztów.

§2.

1. Minister właściwy do spraw zagranicznych potwierdza otrzymanie notyfikacji o planowanej in spekcji Sekretariatowi Technicznemu Organizacji nie później niż przed upływem 1 godziny od jej otrzymania.

2. Minister właściwy do spraw zagranicznych po wiadamia niezwłocznie, nie później niż przed upływem 1 godziny od otrzymania notyfikacji, o planowanej in spekcji:

1) ministra właściwego do spraw gospodarki;

2) Ministra Obrony Narodowej;

3) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

4) ministra właściwego do spraw finansów publicz nych;

5) Komendanta Głównego Straży Granicznej.

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, mini ster właściwy do spraw zagranicznych przekazuje fak sem, załączając kopię notyfikacji o planowanej in spekcji.

§3.

1. Minister właściwy ze względu na inspekcjo nowany obiekt powiadamia właściciela obiektu o pla nowanej inspekcji, jej terminie oraz przedmiocie in spekcji, zgodnie z notyfikacją Sekretariatu Techniczne go Organizacji.

2. Powiadomienie, przekazywane zgodnie z ust. 1, minister właściwy ze względu na inspekcjonowany obiekt może równocześnie przekazać zarządzającemu obiektem niebędącemu właścicielem obiektu, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na zapewnienie spraw ności przyjęcia inspekcji.

3. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się niezwłocznie, z uwzględnieniem możli wości technicznych i organizacyjnych ministra właści wego ze względu na inspekcjonowany obiekt.

§4.

1. W skład zespołu eskortującego mogą wcho dzić przedstawiciele:

1) ministra właściwego do spraw zagranicznych;

2) ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) Ministra Obrony Narodowej;

4) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

5) innych organów administracji publicznej lub jed nostek organizacyjnych.

2. Minister właściwy ze względu na inspekcjono wany obiekt, po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 2, zwraca się do uznanych przez nie go za właściwe organów lub jednostek organizacyj nych wymienionych w ust. 1 o wyznaczenie przedsta wicieli do składu zespołu eskortującego.

3. Szefa zespołu eskortującego wyznacza minister właściwy ze względu na inspekcjonowany obiekt.

4. W przypadku inspekcji prowadzonej w dwóch lub więcej obiektach, co do których właściwi są różni ministrowie, rolę szefa zespołu eskortującego pełni przedstawiciel ministra właściwego ze względu na obiekt, który jako pierwszy ma być poddany inspekcji.

§5.

1. Minister właściwy ze względu na inspekcjo nowany obiekt prowadzi, we współpracy z przedsta wicielami inspekcjonowanego obiektu, działania zwią zane z przygotowaniem i przyjęciem inspekcji.

2. W ramach wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1, minister właściwy ze względu na in spekcjonowany obiekt zapewnia zespołowi inspekcyj nemu oraz zespołowi eskortującemu:

1) dostęp do obiektu objętego inspekcją — w tym za kresie współpracuje z właściwymi organami; 40 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu przyjmowania inspekcji Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Ustaw Nr 9 — 599 — Poz. 402) transport do i z miejsca inspekcji przy wykorzysta niu własnych środków transportu lub za pośredni ctwem innego podmiotu;

3) zakwaterowanie — przez rezerwację miejsc hote lowych;

4) pomieszczenia do pracy oraz środki łączności pod czas wykonywania czynności związanych z prowa dzeniem inspekcji — w tym zakresie uzgadnia z przedstawicielami inspekcjonowanego obiektu niezbędną liczbę pomieszczeń, ich wyposażenie i lokalizację;

5) obsługę w zakresie tłumaczeń z języka angielskie go i na język angielski;

6) opiekę medyczną — przez ustalenie położonej najbliżej od inspekcjonowanego obiektu odpo wiednio wyposażonej placówki opieki zdrowotnej.

3. Właściwi ministrowie zapewnią ministrowi właściwemu ze względu na inspekcjonowany obiekt niezbędną pomoc w realizacji zadań związanych z przyjęciem inspekcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§6.

1. Środki finansowe na realizację zadań zwią zanych z przyjęciem inspekcji na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej zapewnia minister właściwy ze względu na inspekcjonowany obiekt, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, pochodzą z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy ze względu na inspekcjonowany obiekt.

3. Koszty udziału w inspekcji delegowanego przez dany organ administracji publicznej lub jednostkę or ganizacyjną członka zespołu eskortującego są pono szone odpowiednio przez taki organ lub jednostkę.

§7.

1. Szef zespołu eskortującego, na zakończenie inspekcji, przygotowuje w 2 egzemplarzach oświad czenie potwierdzające wykonanie usług związanych z przeprowadzeniem inspekcji, z wyszczególnieniem rodzaju tych usług.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podpi suje szef zespołu eskortującego i przedstawia je w ce lu podpisania szefowi zespołu inspekcyjnego.

3. Minister właściwy ze względu na inspekcjono wany obiekt, zgodnie z zasadami pokrywania kosztów działalności zespołu inspekcyjnego zawartymi w Kon wencji, przedstawia ministrowi do spraw zagranicz nych wniosek o refundację poniesionych kosztów wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, do wodami księgowymi oraz wskazuje numer konta ban kowego, na które zostaną przesłane refundowane środki.

4. Wniosek oraz dokumenty, o których mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje niezwłocznie do Organizacji w celu refun dacji poniesionych kosztów.

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-01-07
Data wydania: 2008-11-04
Data wejścia w życie: 2008-11-04
Data obowiązywania: 2008-11-04
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 1 poz. 5