M.P. 2011 nr 100 poz. 1008

Dziennik Ustaw Nr 117 — 7078 — Poz. 676

Art. 

1. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłasza niu aktów normatywnych i  niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 9

5) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: „Art. 2a. 

1. Akty normatywne i  inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w  formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005  r. o  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pub liczne (Dz. U. Nr 64, poz.  565, z późn. zm.2)), chyba że ustawa stanowi ina czej.

2. Dzienniki urzędowe wydaje się w  po staci elektronicznej, chyba że ustawa stanowi inaczej.

3. Dla każdego dziennika urzędowego wy dawanego w postaci elektronicznej or gan wydający prowadzi odrębną stro nę internetową.”;

2) w art. 9 w ust. 2: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) referendum ogólnokrajowego, w  tym refe rendum zatwierdzającego zmianę Konstytu cji;”, b) pkt 9 otrzymuje brzmienie: „

9) ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospo litej Polskiej, wyborów do Sejmu i  Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz ważności referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji.”;

3) art. 15 otrzymuje brzmienie: „Art. 15. 

1. Podstawą do ogłoszenia aktu norma tywnego lub innego aktu prawnego jest akt w  formie dokumentu elektro nicznego opatrzony przez upoważnio ny do wydania aktu organ bezpiecz nym podpisem elektronicznym, w  ro zumieniu przepisów ustawy z  dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektro nicznym (Dz.  U. Nr  130, poz.  1450, z późn. zm.3)), weryfikowanym przy po mocy kwalifikowanego certyfikatu, zwanym dalej „bezpiecznym podpi sem elektronicznym”.

2. Podstawą do ogłoszenia aktu prawne go w Monitorze Polskim B jest oryginał tego aktu podpisany przez upoważnio ny do jego wydania organ i opatrzony pieczęcią urzędową tego organu.

3. Jeżeli rozporządzenie jest wydawane w  porozumieniu z  innym organem, podpisu tego organu nie zamieszcza się w  tekście rozporządzenia ogłasza nym w dzienniku urzędowym.

4. Podstawą do ogłoszenia orzeczenia jest jego odpis w  formie dokumentu elektronicznego, który w  swojej treści zawiera poświadczenie zgodności z oryginałem oraz jest opatrzony przez osobę upoważnioną do sporządzenia odpisu orzeczenia bezpiecznym podpi sem elektronicznym, a także odpis tego orzeczenia w postaci papierowej.

5. W  przypadku orzeczenia poświadcze nie zgodności z oryginałem, o  którym mowa w  ust.  4, obejmuje także ozna czenie organu oraz imiona i  nazwiska członków składu orzekającego, który wydał i  podpisał orzeczenie, a  także wzmiankę o  zgłoszeniu przez danego sędziego zdania odrębnego, w  przy padku jego zgłoszenia.

6. Przepisy ust.  4 i  5 stosuje się odpo wiednio do aktów prawnych, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 9, a także do uchwał i obwieszczeń Państwowej Ko misji Wyborczej oraz protokołów tery torialnych komisji do spraw referen dum.

7. W  przypadku ogłoszenia aktu norma tywnego lub innego aktu prawnego w  formie dokumentu elektronicznego wiza organu wydającego dziennik urzę dowy nadawana przy skierowaniu aktu do ogłoszenia jest opatrzona bezpiecz nym podpisem elektronicznym organu wydającego dziennik urzędowy.”; 676 USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw1)

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim i ustawę z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz.  817, z  2009  r. Nr  157, poz.  1241, z  2010  r. Nr  40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2002  r. Nr  153, poz.  1271, z  2003  r. Nr  124, poz.  1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622. Dziennik Ustaw Nr 117 — 7079 — Poz. 6764) w art. 16 ust. 1—3 otrzymują brzmienie: „

1. Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity usta wy nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli by ła ona nowelizowana. Ustawa może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego.

2. Rządowe Centrum Legislacji oraz organy ad ministracji rządowej współdziałają z  Marszał kiem Sejmu przy opracowywaniu tekstów jed nolitych ustaw.

3. Teksty jednolite aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza organ właściwy do wyda nia aktu normatywnego, a w przypadku:

1) regulaminów Sejmu i Senatu — odpowied nio Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu;

2) aktów normatywnych Rady Ministrów — Prezes Rady Ministrów;

3) aktów normatywnych Krajowej Rady Radio fonii i Telewizji — Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tekst jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany. Akt nor matywny może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego.”;

5) w art. 17 ust. 2b otrzymuje brzmienie: „2b. Błędy w  tekście umowy międzynarodowej, w  tekście tłumaczenia umowy międzynaro dowej na język polski lub w  tekście oświad czenia rządowego dotyczącego tej umowy prostuje minister, który występował z wnio skiem o  ogłoszenie tej umowy w  dzienniku urzędowym.”;

6) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Błędy w tekście jednolitym aktu normatywne go polegające na niezgodności jego tekstu ogłoszonego w  dzienniku urzędowym z  teks tem aktu uwzględniającym wszystkie zmiany dokonane do czasu ogłoszenia tekstu jednoli tego prostuje się w formie obwieszczenia.”;

7) uchyla się art. 19;

8) art. 20 otrzymuje brzmienie: „Art. 20. 

1. Dziennik urzędowy wydaje się z zacho waniem kolejności pozycji w  danym roku kalendarzowym, z tym że w przy padku Monitora Polskiego B zachowu je się kolejność numerów, pozycji i stron.

2. Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydające go dziennik urzędowy, a w przypadku Monitora Polskiego B — dzień wyda nia dziennika, w  którym ten akt ogło szono.

3. Dzień ogłoszenia aktu w  postaci elek tronicznej umieszcza się w obrębie na główka strony.

4. W przypadku Monitora Polskiego B na każdym numerze tego dziennika ozna cza się dzień jego wydania, określony przez organ wydający dziennik, jako dzień nie wcześniejszy od dnia udo stępnienia dziennika do sprzedaży.”;

9) uchyla się art. 20a;

10) art. 20b otrzymuje brzmienie: „Art. 20b. 

1. Organ wydający dziennik urzędowy przechowuje akty normatywne i inne akty prawne ogłoszone w tym dzien niku w  formie dokumentów elektro nicznych, o  których mowa w  art.  15 ust. 1 i 4.

2. Organ wydający Monitor Polski  B przechowuje oryginały aktów ogło szonych w  tym dzienniku w  postaci papierowej.

3. Organ wydający Dziennik Ustaw i Monitor Polski przechowuje po jed nym egzemplarzu każdego z  tych dzienników również w formie ich wy druków, poświadczonych za zgod ność z oryginałem przez ten organ.

4. Organ wydający Dziennik Ustaw i  Monitor Polski przekazuje po jed nym egzemplarzu każdego z  tych dzienników w  formie wydruków, o których mowa w ust. 3, Prezydento wi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszał kowi Sejmu oraz Bibliotece Narodo wej w celu ich przechowywania.

5. Dzienniki w formie wydruków, o któ rych mowa w  ust.  3, oraz oryginały aktów, o których mowa w ust. 2, prze chowuje się wieczyście.”; 1

1) uchyla się art. 20c; 1

2) art. 21 otrzymuje brzmienie: „Art. 21. 

1. Prezes Rady Ministrów wydaje:

1) Dziennik Ustaw i  Monitor Polski przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji, przy czym Rządowe Cen trum Legislacji może zlecić wyspe cjalizowanym podmiotom niektóre czynności związane z  wydawaniem tych dzienników w  sposób, o  któ rym mowa w art. 2a ust. 2;

2) Monitor Polski B w postaci papiero wej przy pomocy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przy czym Kancela ria Prezesa Rady Ministrów może zlecić wyspecjalizowanym podmio tom niektóre czynności związane z drukiem i rozpowszechnianiem te go dziennika.

2. Monitor Polski B jest rozpowszechnia ny w prenumeracie oraz sprzedawany w  stałych punktach sprzedaży prowa dzonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz w  punktach sprzedaży Dziennik Ustaw Nr 117 — 7080 — Poz. 676

mieszczących się w siedzibach niektó rych organów administracji rządowej, sądów oraz innych jednostek. Cenę eg zemplarza tego dziennika ustala organ wydający.”; 1

3) w art. 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Minister Obrony Narodowej, minister właści wy do spraw wewnętrznych, minister właści wy do spraw zagranicznych, Szef Agencji Bez pieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wy wiadu lub Szef Centralnego Biura Antykorup cyjnego wydają w postaci papierowej, w razie potrzeby, wyodrębnioną edycję dziennika urzędowego z aktami prawnymi zawierającymi informacje niejawne.”; 1

4) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu: „Art. 23a. 

1. W przypadku braku możliwości ogło szenia aktu prawnego w postaci elek tronicznej z powodu nadzwyczajnych okoliczności, organ wydający dzien nik urzędowy ogłasza go w  postaci papierowej do czasu ustąpienia tych okoliczności.

2. W  przypadku, o  którym mowa w  ust.  1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania dzien ników urzędowych w postaci elektro nicznej, z tym że:

1) podstawą do ogłoszenia może być akt prawny w  postaci papierowej, podpisany przez upoważniony do jego wydania organ i  opatrzony pieczęcią urzędową tego organu;

2) organ wydający dziennik urzędowy ustala warunki wydawania i rozpo wszechniania dziennika, tak aby dziennik urzędowy mógł być po wszechnie i nieodpłatnie dostępny;

3) dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień udostępnienia dziennika w sposób, o którym mowa w pkt 2.

3. Po ustąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, organ wydający udo stępnia ten akt w postaci elektronicz nej.”; 1

5) art. 24 otrzymuje brzmienie: „Art. 24. 

1. Nazwy Dziennik Ustaw i Monitor Polski oraz wzory graficzne winiet tych dzien ników mogą być wykorzystywane je dynie przez organ wydający te dzienni ki. Winieta obejmuje w  szczególności nazwę dziennika urzędowego, wizeru nek orła w koronie oraz miejsce i dzień ogłoszenia aktu prawnego.

2. Nazwy oraz wzory graficzne winiet dzienników, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wykorzystywane przez inne podmioty, w szczególności w ce lach handlowych w  publikacjach, wy dawnictwach lub innych formach upo wszechniania aktów prawnych.

3. Przepisy ust.  1 i  2 stosuje się odpo wiednio do dzienników urzędowych, o których mowa w art. 22 ust. 1, 3 i 4, wojewódzkich dzienników urzędowych oraz do Monitora Polskiego B.

4. Prezes Rady Ministrów określi, w dro dze rozporządzenia:

1) wzory graficzne winiet Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, dzienni ków urzędowych, o  których mowa w art. 22 ust. 1, 3 i 4, oraz wojewódz kiego dziennika urzędowego, z  uwzględnieniem jednolitości tych wzorów oraz cech wyróżniających dzienniki urzędowe spośród innych wydawnictw;

2) wzory graficzne pierwszej i ostatniej strony Monitora Polskiego B, a także okładek i  strony tytułowej załączni ków do Monitora Polskiego  B, z  uwzględnieniem jednolitości tych wzorów, Polskich Norm dotyczących formatów papierów i  druku oraz cech wyróżniających Monitor Pol ski B spośród innych wydawnictw.”; 1

6) w art. 25: a) uchyla się ust. 1—3, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Redakcje w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.4)) publikują przepisy porządkowe, o  których mowa w  art.  14, lub ich uzgodnione omówienia bezpłatnie, w sposób zapewniający ich naj większą dostępność.”; 1

7) art. 26 otrzymuje brzmienie: „Art. 26. 

1. Terenowe organy administracji rządo wej oraz organy samorządu terytorial nego udostępniają nieodpłatnie Dzien nik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w  nich akty normatywne i  inne akty prawne, w tym orzeczenia:

1) do wglądu i  do pobrania w  formie dokumentu elektronicznego;

2) w  postaci elektronicznej do po wszechnego wglądu w  godzinach pracy urzędów obsługujących te or gany, w  miejscu do tego przezna czonym i powszechnie dostępnym.

2. Terenowe organy administracji rządo wej oraz organy samorządu terytorial nego prowadzą zbiory Monitora Pol

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz.  542, z  1997  r. Nr  88, poz.  554 i  Nr  121, poz.  770, z  1999  r. Nr  90, poz.  999, z  2001  r. Nr  112, poz.  1198, z  2002  r. Nr  153, poz.  1271, z  2004  r. Nr  111, poz.  1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 235, poz. 1551 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459. Dziennik Ustaw Nr 117 — 7081 — Poz. 676

skiego B i udostępniają je nieodpłatnie do powszechnego wglądu w  miej scach do tego przeznaczonych w  sie dzibach i  godzinach pracy urzędów obsługujących te organy.”; 1

8) w art. 27: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Organy wydające dzienniki urzędowe pro wadzą w  postaci elektronicznej zbiory tych dzienników.

2. Do zbiorów Dziennika Ustaw i Monitora Pol skiego wydaje się skorowidz w postaci elek tronicznej.”, b) uchyla się ust. 2a, c) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „2b. W   przypadku Monitora Polskiego B oraz dzienników urzędowych, o  których mo wa w art. 22 ust. 5, zbiór, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzony w postaci pa pierowej.”, d) uchyla się ust. 3, e) ust. 3a otrzymuje brzmienie: „3a. Do zbiorów, o których mowa w ust. 1, i do skorowidza, o którym mowa w ust. 2, sto suje się odpowiednio art. 26 ust. 1.”; 1

9) art. 28 i 28a otrzymują brzmienie: „Art. 28. 

1. Starosta prowadzi w  postaci elektro nicznej zbiór aktów prawa miejscowe go stanowionych przez powiat.

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) pro wadzi w postaci elektronicznej zbiór ak tów prawa miejscowego stanowionych przez gminę.

3. Do wglądu do zbiorów, o których mo wa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowied nio art. 26 ust. 1 i art. 27 ust. 4. Art. 28a. W  przypadkach, o  których mowa w art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 3a oraz art. 28 ust.  3, wydawanie wydruków aktów normatywnych i  innych aktów praw nych jest odpłatne. Kierownik urzędu, w  którym są udostępnione do wglądu dzienniki urzędowe i  zbiory aktów pra wa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę, ustala cenę arkusza wydruku aktu normatywnego lub inne go aktu prawnego, tak aby wydruki były powszechnie dostępne, a  cena pokry wała wyłącznie koszty tych wydruków.”;

20) w art. 28b: a) w ust. 1a wprowadzenie do wyliczenia otrzymu je brzmienie: „Dzienniki urzędowe inne niż wymienione w ust. 1 oraz zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę lub za warte w  nich akty normatywne i  inne akty prawne udostępnia się:”, b) uchyla się ust. 2; 2

1) po art. 28b dodaje się art. 28c w brzmieniu: „Art. 28c. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne:

1) dokumentów elektronicznych zawie rających akty normatywne i inne akty prawne kierowane do ogłoszenia w dziennikach urzędowych,

2) dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej,

3) środków komunikacji elektronicznej i  informatycznych nośników danych używanych do udostępniania dzienni ków urzędowych oraz zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę lub zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych — uwzględniając odpowiednio koniecz ność zachowania jednolitości dokumen tów elektronicznych kierowanych do ogłoszenia i możliwości ich przetwarza nia na potrzeby wydawania dziennika urzędowego, a  także konieczność za pewnienia powszechnej dostępności dzienników urzędowych oraz zbiorów aktów prawa miejscowego stanowio nych przez powiat lub gminę lub zawar tych w  nich aktów normatywnych i  in nych aktów prawnych.”; 2

2) w art. 29a w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) streszczenia wyroków Trybunału Sprawiedli wości Unii Europejskiej,”; 2

3) art. 29b otrzymuje brzmienie: „Art. 29b. 

1. Terenowe organy administracji rzą dowej udostępniają nieodpłatnie zbiory Dziennika UE w języku polskim w postaci elektronicznej.

2. Do udostępniania zbiorów Dziennika UE w  postaci elektronicznej stosuje się odpowiednio art. 26 ust. 1.”. Art. 

2. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykony waniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 2

9) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Posłowie i senatorowie otrzymują bezpłatnie dru ki sejmowe lub senackie.”. Art. 

3. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.  U. z  2003  r. Nr  24, poz.  199, z  późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2003  r. Nr  80, poz.  717, z  2004  r. Nr  238, poz.  2390 i  Nr  273, poz.  2703, z  2005  r. Nr  169, poz.  1414 i  Nr  249, poz.  2104, z  2006  r. Nr  45, poz.  319, Nr  170, poz.  1217 i  Nr  220, poz.  1600, z  2008  r. Nr  227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz.  1241 i  Nr  161, poz.  1277 oraz z  2010  r. Nr  57, poz. 354. Dziennik Ustaw Nr 117 — 7082 — Poz. 6761) w art. 14c pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) wydawanie, z upoważnienia Prezesa Rady Mi nistrów, na zasadach i  w  trybie określonych w  odrębnych przepisach Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzę dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;”;

2) w art. 29 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) wydawanie Dziennika Urzędowego Rzeczy pospolitej Polskiej „Monitor Polski B”;”. Art. 

4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Naro dowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.6)) art. 54a otrzymuje brzmienie: „Art. 54a. 

1. Nazwa oraz wzór graficzny winiety Dziennika Urzędowego Narodowego Banku Polskiego nie mogą być wykorzy stywane przez inne niż NBP podmioty, w  szczególności w  celach handlowych w publikacjach, wydawnictwach lub in nych formach upowszechniania aktów prawnych.

2. Do wydawania Dziennika Urzędowego Narodowego Banku Polskiego i ogłasza nia w  nim aktów prawnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 2a, art.  3, art.  4, art.  6, art.  7, art.  15—18, art.  20, art. 20b, art. 23a, art. 27 i art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu ak tów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676).”. Art. 

5. W ustawie z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umo wach międzynarodowych (Dz.  U. Nr  39, poz.  443, z  2002  r. Nr  216, poz.  1824 oraz z  2010  r. Nr  213, poz. 139

5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa wraz z dotyczącymi jej oświadczeniami rzą dowymi oraz umowa międzynarodowa, o  której mowa w  art.  13 ust.  2 pkt 1 oraz pkt 2 i 3, o ile stanowi umowę wykonawczą w  stosunku do ratyfikowanej umowy mię dzynarodowej lub zmienia ratyfikowaną umowę międzynarodową, jest ogłaszana niezwłocznie wraz z dotyczącymi jej oświad czeniami rządowymi, a  w  przypadku ko nieczności dokonania tłumaczenia — rów nież z  tekstem tego tłumaczenia na język polski, w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Dziennikiem Ustaw”.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Umowa międzynarodowa inna niż wymie niona w  ust.  1 jest ogłaszana niezwłocznie wraz z dotyczącymi jej oświadczeniami rzą dowymi, a w przypadku konieczności doko nania tłumaczenia — również z tekstem tego tłumaczenia na język polski, w  Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Mo nitor Polski”, zwanym dalej „Monitorem Polskim”. Ogłoszenie zarządza Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra kierującego działem administracji rządowej właściwego do spraw, których dotyczy ta umowa.”;

2) po art. 18 dodaje się art. 18a i 18b w brzmieniu: „Art. 18a. Umowa międzynarodowa wraz z  doty czącymi jej oświadczeniami rządowymi, a w przypadku konieczności dokonania tłumaczenia — również z  tekstem tego tłumaczenia na język polski, jest ogła szana w formie dokumentu elektronicz nego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lu tego 2005 r. o  informatyzacji działalno ści podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.7)), z tym że podstawą do ogłoszenia jest oryginał dokumentu w  postaci pa pierowej. Art. 18b. Błędy w umowie międzynarodowej po legające na niezgodności między wer sjami językowymi, w  których umowę sporządzono, błędy w  tłumaczeniu umowy międzynarodowej na język pol ski polegające na niezgodności tłuma czenia z umową międzynarodową w ję zyku obcym, w którym umowę sporzą dzono, oraz błędy w oświadczeniu rzą dowym dotyczącym tej umowy prostu je, w  formie obwieszczenia, minister, który występował z  wnioskiem o  ogło szenie tej umowy w  dzienniku urzędo wym.”. Art.  6. 

1. Teksty jednolite ustaw obowiązujących w dniu wejścia w życie art. 1 pkt 4 w zakresie ust. 1 i 2, i nienowelizowanych po tym dniu mogą być ogłasza ne na dotychczasowych zasadach.

2. Teksty jednolite aktów normatywnych obowią zujących w dniu wejścia w życie art. 1 pkt 4 w zakresie ust.  3, i  nienowelizowanych po tym dniu mogą być ogłaszane na dotychczasowych zasadach. Art.  7. 

1. W  okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 3 niniejszej ustawy akty normatywne i inne akty prawne mogą być kierowane do ogłoszenia w  dziennikach urzędowych na podstawie dotychcza sowych przepisów.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i  Nr  143, poz.  1164, z  2010  r. Nr  109, poz.  709 i  Nr  257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz.  817, z  2009  r. Nr  157, poz.  1241, z  2010  r. Nr  40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654. Dziennik Ustaw Nr 117 — 7083 — Poz. 6762. W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w  życie art. 1 pkt 3 niniejszej ustawy akty prawa miejscowego stanowione przez powiat i gminę mogą być kierowa ne do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędo wym na podstawie dotychczasowych przepisów. Art. 

8. Wojewódzkie dzienniki urzędowe w postaci papierowej mogą być rozpowszechniane na dotych czasowych zasadach, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej usta wy. Art. 

9. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy, o której mo wa w art. 1, zachowują moc do dnia 31 grudnia 2011 r. Art. 

10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2012 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 5, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 3, art. 7 i art. 9, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po mie siącu ogłoszenia;

3) art.  1 pkt 4 w  zakresie ust.  1 i  2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-11-16
Data wydania: 2011-11-08
Data wejścia w życie: 2011-11-08
Data obowiązywania: 2011-11-08
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 100 poz. 1008