M.P. 2011 nr 100 poz. 1015

Dziennik Ustaw Nr 172 — 10066 — Poz. 1019

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na pod stawie ustawy z dnia 22 października 2010 r. o ratyfi kacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niema terialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 146

2) dnia 8 lutego 2011 r. Prezydent Rzeczypo spolitej Polskiej ratyfikował wyżej wymienioną Kon wencję. Zgodnie z art. 34 zdanie pierwsze Konwencji we szła ona w życie dnia 20 kwietnia 2006 r. Zgodnie z art. 34 zdanie drugie Konwencji w sto sunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi ona w ży cie dnia 16 sierpnia 2011 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co nastę puje:

1) następujące państwa stały się stronami Konwen cji, składając dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia w podanych niżej datach: Islamska Republika Afganistanu 30 marca 2009 r. Republika Albanii 4 kwietnia 2006 r. Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna 15 marca 2004 r. Królestwo Arabii Saudyjskiej 10 stycznia 2008 r. Republika Argentyńska 9 sierpnia 2006 r. Republika Armenii 18 maja 2006 r. Republika Austrii 9 kwietnia 2009 r. Republika Azerbejdżanu 18 stycznia 2007 r. Ludowa Republika Bangladeszu 11 czerwca 2009 r. Barbados 2 października 2008 r. Królestwo Belgii 24 marca 2006 r. Belize 4 grudnia 2007 r. Republika Białorusi 3 lutego 2005 r. Królestwo Bhutanu 12 października 2005 r. Wielonarodowe Państwo Boliwia 28 lutego 2006 r. Bośnia i Hercegowina 23 lutego 2009 r. Republika Botswany 1 kwietnia 2010 r. Federacyjna Republika Brazylii 1 marca 2006 r. Republika Bułgarii 10 marca 2006 r. Burkina Faso 21 lipca 2006 r. Republika Burundi 25 sierpnia 2006 r. Republika Chile 10 grudnia 2008 r. Chińska Republika Ludowa

1) 2 grudnia 2004 r. Republika Chorwacji 28 lipca 2005 r. Republika Cypryjska 24 lutego 2006 r. Republika Czadu 17 czerwca 2008 r. Republika Czarnogóry 14 września 2009 r. Republika Czeska 18 lutego 2009 r. Królestwo Danii

2) 30 października 2009 r. Republika Dominikańska 2 października 2006 r. Wspólnota Dominiki 5 września 2005 r. Republika Dżibuti 30 sierpnia 2007 r. Arabska Republika Egiptu 3 sierpnia 2005 r. Republika Ekwadoru 13 lutego 2008 r. Państwo Erytrea 7 października 2010 r. Republika Estońska 27 stycznia 2006 r. Federalna Demokratyczna Republika Etiopii 24 lutego 2006 r. Republika Wysp Fidżi 19 stycznia 2010 r. Republika Filipin 18 sierpnia 2006 r. Republika Francuska 11 lipca 2006 r. Republika Gabońska 18 czerwca 2004 r. Republika Grecka 3 stycznia 2007 r. Grenada 15 stycznia 2009 r. Gruzja 18 marca 2008 r. Republika Gwatemali 25 października 2006 r. Republika Gwinei 20 lutego 2008 r. Republika Gwinei Równikowej 17 czerwca 2010 r. Republika Haiti 17 września 2009 r. Królestwo Hiszpanii 25 października 2006 r. Republika Hondurasu 24 lipca 2006 r. Republika Indii 9 września 2005 r. Republika Indonezji 15 października 2007 r. Republika Iraku 6 stycznia 2010 r. Islamska Republika Iranu 23 marca 2006 r. Republika Islandii 23 listopada 2005 r. Jamajka 27 września 2010 r. 1019 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 29 maja 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 r.

1) Zgodnie z notyfikacją złożoną w dniu 6 stycznia 2005 r. po wyższa Konwencja ma zastosowanie również wobec Spe cjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong.

2) Konwencja nie ma zastosowania wobec Wysp Owczych i Grenlandii. Dziennik Ustaw Nr 172 — 10067 — Poz. 1019

Japonia 15 czerwca 2004 r. Republika Jemeńska 8 października 2007 r. Jordańskie Królestwo Haszymidzkie 24 marca 2006 r. Królestwo Kambodży 13 czerwca 2006 r. Państwo Katar 1 września 2008 r. Republika Kenii 24 października 2007 r. Republika Kirgiska 6 listopada 2006 r. Republika Kolumbii 19 marca 2008 r. Demokratyczna Republika Konga 28 września 2010 r. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 21 listopada 2008 r. Republika Korei 9 lutego 2005 r. Republika Kostaryki 23 lutego 2007 r. Republika Kuby 29 maja 2007 r. Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna 26 listopada 2009 r. Królestwo Lesotho 29 lipca 2008 r. Republika Libańska 8 stycznia 2007 r. Republika Litewska 21 stycznia 2005 r. Wielkie Księstwo Luksemburga 31 stycznia 2006 r. Republika Łotewska 14 stycznia 2005 r. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 13 czerwca 2006 r. Republika Madagaskaru 31 marca 2006 r. Republika Malawi 16 marca 2010 r. Republika Mali 3 czerwca 2005 r. Królestwo Marokańskie 6 lipca 2006 r. Islamska Republika Mauretańska 15 listopada 2006 r. Republika Mauritiusu 4 czerwca 2004 r. Meksykańskie Stany Zjednoczone 14 grudnia 2005 r. Republika Mołdowy 24 marca 2006 r. Księstwo Monako 4 czerwca 2007 r. Mongolia 29 czerwca 2005 r. Republika Mozambiku 18 października 2007 r. Republika Namibii 19 września 2007 r. Federalna Demokratyczna Republika Nepalu 15 czerwca 2010 r. Republika Nigru 27 kwietnia 2007 r. Federalna Republika Nigerii 21 października 2005 r. Republika Nikaragui 14 lutego 2006 r. Królestwo Norwegii 17 stycznia 2007 r. Sułtanat Omanu 4 sierpnia 2005 r. Islamska Republika Pakistanu 7 października 2005 r. Republika Panamy 20 sierpnia 2004 r. Niezależne Państwo Papui-Nowej Gwinei 12 września 2008 r. Republika Paragwaju 14 września 2006 r. Republika Peru 23 września 2005 r. Republika Portugalska 21 maja 2008 r. Rumunia 20 stycznia 2006 r. Saint Lucia 1 lutego 2007 r. Saint Vincent i Grenadyny 25 września 2009 r. Republika Senegalu 5 stycznia 2006 r. Republika Serbii 30 czerwca 2010 r. Republika Seszeli 15 lutego 2005 r. Republika Słowacka 24 marca 2006 r. Republika Słowenii 18 września 2008 r. Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki 21 kwietnia 2008 r. Republika Sudanu 19 czerwca 2008 r. Syryjska Republika Arabska 11 marca 2005 r. Konfederacja Szwajcarska 16 lipca 2008 r. Królestwo Szwecji 26 stycznia 2011 r. Republika Środkowoafrykańska 7 grudnia 2004 r. Republika Tadżykistanu 17 sierpnia 2010 r. Republika Togijska 5 lutego 2009 r. Królestwo Tonga 26 stycznia 2010 r. Republika Trynidadu i Tobago 22 lipca 2010 r. Republika Tunezyjska 24 lipca 2006 r. Republika Turcji 27 marca 2006 r. Republika Ugandy 13 maja 2009 r. Ukraina 27 maja 2008 r. Wschodnia Republika Urugwaju 18 stycznia 2007 r. Republika Uzbekistanu 29 stycznia 2008 r. Republika Vanuatu 22 września 2010 r. Boliwariańska Republika Wenezueli 12 kwietnia 2007 r. Republika Węgierska 17 marca 2006 r. Socjalistyczna Republika Wietnamu 20 września 2005 r. Republika Włoska 30 października 2007 r. Republika Wybrzeża Kości Słoniowej 13 lipca 2006 r. Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej 25 lipca 2006 r. Republika Zambii 10 maja 2006 r. Republika Zimbabwe 30 maja 2006 r. Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 maja 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 172 — 10068 — Poz. 10192) przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia lub zatwierdzenia, podane niżej państwa złożyły na stępujące oświadczenia i zastrzeżenia: Królestwo Arabii Saudyjskiej The Kingdom of Saudi Arabia Oświadczenie: „Oświadczam w niniejszym dokumencie przystą pienia Arabii Saudyjskiej i przyjęcia przez nią Między narodowej Konwencji w sprawie ochrony niematerial nego dziedzictwa kulturowego wolę wdrożenia jej po stanowień, z  wyłączeniem postanowień artykułu 26 ustęp 1 Konwencji.” Statement: „I  announce under this document on the acces sion of Saudi Arabia and the acceptance of the Inter national Convention of the Safeguarding of the Intan gible Cultural Heritage and its commitment to imple ment its items without any association of the provi sions of paragraph (

1) of Article (2

6) of this conven tion.” Republika Argentyńska The Argentine Republic Oświadczenie: „Republika Argentyńska, zgodnie z  artykułem 26 ustęp 2 Konwencji, nie będzie związana przepisami ustępu 1 tego artykułu.” Zastrzeżenie: „Republika Argentyńska uznaje, że artykuł 33 ustęp 2 oraz związany z nim artykuł 2 ustęp 5 Konwen cji nie znajdują zastosowania w  stosunku do teryto riów będących przedmiotem sporu co do ich suwe renności pomiędzy dwoma państwami — stronami Konwencji, rozstrzyganego przez Zgromadzenie Ogól ne Narodów Zjednoczonych.” Declaration: „The Argentine Republic, in accordance with Ar ticle 26, paragraph 2 of the Conwention, shall not be bound by the provisions of paragraph 1 of this Article.” Reservation: „The Argentine Republic considers that Article 33, paragraph 2 and the correlative Article 2, paragraph 5 of the Convention are not applicable in respect of the territories that are the subject of a sovereignty dispute between two States Parties to the Convention that is recognized by the General Assembly of the United Nations.” Republika Indonezji The Republic of Indonesia Oświadczenie: „Rząd Republiki Indonezji, zgodnie z artykułem 26 ustęp 2 niniejszej Konwencji oświadcza, że nie będzie związany przepisem artykułu 26 ustęp 1.” Statement: „The Government of the Republic of Indonesia, by virtue of Article 26 paragraph (

2) of this present Con vention, declares that it shall not be bound by the pro vision of Article 26 paragraph (1).” Republika Kolumbii The Republic od Colombia Oświadczenie: „Zmiany artykułu 5 oraz inne zmiany, które wcho dzą w  życie w  momencie, gdy Kolumbia jest stroną Konwencji, stosownie do artykułu 38 ustęp 5 i 6, tylko wtedy wejdą w życie w stosunku do Kolumbii, gdy zo stanie zakończona wewnętrzna procedura zatwierdze nia i  rozpatrzenia tych zmian poprzedzająca ratyfika cję, stosownie do artykułu 150 ustęp 16 oraz artyku łu 241 ustęp 10 Konstytucji Politycznej Kolumbii.” Statement: „Amendments to Article 5 and other amendments that have entered into force at such time as Colombia becomes a Party to the Convention, as referred to in Article 38, paragraphs 5 and 6, will only enter into for ce for Colombia once the internal procedure has been completed for the approval and revision of these amendments prior to ratification as provided for un der Article 150, paragraph 16, and Article 241, para graph 10, of the Political Constitution of Colombia.” Republika Seszeli The Republic of Seychelles Zastrzeżenie: „Republika Seszeli, mocą niniejszego dokumentu, ratyfikuje Konwencję Organizacji Narodów Zjedno czonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zastrzegając, że nie będzie związana artykułem 26 ustęp 1.” Reservation: „The Republic of Seychelles, by virtue of this pre sent Instrument, ratifies the United Nations Educatio nal, Scientific and Cultural Organization Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Herita ge reserving the right not to be bound by Article 26 paragraph 1.” Dziennik Ustaw Nr 172 — 10069 — Poz. 1019

Syryjska Republika Arabska The Syrian Arab Republic Oświadczenie: „Fakt przystąpienia Syryjskiej Republiki Arabskiej do Konwencji nie oznacza, w żadnym przypadku, uz nania Izraela i nie prowadzi do nawiązania z nim żad nych stosunków w  związku z  postanowieniami Kon wencji.” Statement: „The fact that the Syrian Arab Republic is joining the Convention does not, in any way, mean recogni zing Israel, and does not lead to entering with it any kind of dealings under the provisions of this Conven tion.” Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-11-16
Data wydania: 2011-10-26
Data wejścia w życie: 2011-10-26
Data obowiązywania: 2011-10-25
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 100 poz. 1015