M.P. 2011 nr 101 poz. 1022

Dziennik Ustaw Nr 161 — 9394 — Poz. 966

Art. 

1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalnoś ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr  169, poz.  1414, z  2009  r. Nr  42, poz.  337 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 62

2) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie: „Art. 3. 

1. Rada Ministrów prowadzi wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów, zwany dalej „wykazem”, obejmujący:

1) projekty założeń projektów ustaw;

2) projekty ustaw;

3) projekty rozporządzeń Rady Mini strów.

2. Wykaz zawiera w szczególności:

1) zwięzłą informację o  przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w  projek cie;

2) wskazanie istoty rozwiązań, które pla nuje się zawrzeć w projekcie;

3) wskazanie organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu;

4) imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcję osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu;

5) wskazanie organu odpowiedzialnego za przedłożenie projektu Radzie Mini strów;

6) informację o  rezygnacji z  prac nad projektem, z  uwzględnieniem przy czyny tej rezygnacji — w  przypadku rezygnacji z prac nad projektem.

3. Wykaz podlega udostępnieniu w Biule tynie Informacji Publicznej.”;

2) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: „Art. 3a. 

1. Rada Ministrów lub jej organ pomocni czy może określić termin planowanego przyjęcia przez Radę Ministrów projek tu objętego wykazem.

2. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi, raz na 6 miesięcy roku kalendarzowe go, wykaz w zakresie projektów ustaw, co do których określono planowany termin ich przyjęcia przez Radę Mini strów.”;

3) art. 4—6 otrzymują brzmienie: „Art. 4. 

1. Prezes Rady Ministrów i  ministrowie prowadzą odpowiednio wykazy prac legislacyjnych obejmujące projekty roz porządzeń Prezesa Rady Ministrów i ministrów.

2. W wykazach, o których mowa w ust. 1, określa się planowany termin wydania rozporządzenia. Przepisy art.  3 ust.  2 pkt 1, 2, 4 i 6 oraz ust. 3 stosuje się od powiednio. Art. 

5. Projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń podle gają udostępnieniu w Biuletynie Informa cji Publicznej z chwilą przekazania projek tów do uzgodnień z członkami Rady Mini strów. Art. 

6. Z chwilą udostępnienia w Biuletynie Infor macji Publicznej wykazów, o których mo wa w art.  3 i  art.  4, albo — w przypadku gdy projekt nie był zawarty w  żadnym z tych wykazów — z chwilą udostępnienia projektu w  Biuletynie Informacji Publicz nej, udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają również wszelkie do kumenty dotyczące prac nad projektem.”;

4) w art. 7: a) ust. 1—3 otrzymują brzmienie: „

1. Z  chwilą udostępnienia w  Biuletynie Infor macji Publicznej wykazów, o których mowa w art. 3 i art. 4, albo — w przypadku gdy pro jekt nie był zawarty w żadnym z tych wyka zów — z  chwilą udostępnienia projektu w  Biuletynie Informacji Publicznej, każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projek tem ustawy lub projektem rozporządzenia.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się na urzędowym formularzu do organu od powiedzialnego za:

1) przedłożenie projektu założeń projektu ustawy lub projektu ustawy Radzie Mini strów;

2) opracowanie projektu rozporządzenia.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podle ga udostępnieniu, z  wyjątkiem adresów osób fizycznych, w  Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument dotyczący prac nad projektem założeń projektu ustawy, pro jektem ustawy albo projektem rozporządze nia.”, b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) imiona i nazwiska oraz adresy osób upraw nionych do reprezentowania tego podmiotu w  pracach nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia;”, 966 USTAWA z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Dziennik Ustaw Nr 161 — 9395 — Poz. 966

c) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: „

6. Podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia, są obowiązane zgłosić zmia ny danych podlegających zgłoszeniu w  ter minie 7 dni od dnia ich wystąpienia odpo wiednio organowi odpowiedzialnemu za:

1) przedłożenie projektu założeń projektu ustawy lub projektu ustawy Radzie Mini strów;

2) opracowanie projektu rozporządzenia.

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą dzenia:

1) tryb zgłaszania zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozpo rządzenia,

2) wzór urzędowego formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem usta wy lub projektem rozporządzenia — kierując się potrzebą ułatwienia dokony wania zgłoszeń.”. Art. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy projekty zawarte w  programach prac legislacyjnych Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i ministrów w rozumieniu art. 3 ust. 1 i art. 4 ustawy zmienianej w  art.  1 zostają objęte odpowiednio wykazami prac legislacyjnych Rady Ministrów, Prezesa Rady Mini strów i  ministrów w  rozumieniu art.  3 ust.  1 i  art.  4 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nada nym niniejszą ustawą. Art. 

3. Ustawa wchodzi w  życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-11-17
Data wydania: 2011-11-08
Data wejścia w życie: 2011-11-08
Data obowiązywania: 2011-11-08
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 101 poz. 1022