M.P. 2011 nr 113 poz. 1148

Dziennik Ustaw Nr 232 — 13546 — Poz. 1378

1378 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców1) Art. 

1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko deks pracy (Dz.  U. z  1998  r. Nr  21, poz.  94, z  późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 168 otrzymuje brzmienie: „Art. 16

8. Urlopu niewykorzystanego w  terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pra cownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalenda rzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.”;

2) w art. 213 § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 

1. Pracodawca jest obowiązany zapewniać, aby budowa lub przebudowa obiektu budowla nego, w którym przewiduje się pomieszcze nia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.”;

3) w art. 283 w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budo wa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje się po mieszczenia pracy, była wykonywana na pod stawie projektów uwzględniających wymaga nia bezpieczeństwa i higieny pracy,”. Art. 

2. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez pieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.3)) w art. 41b wprowadza się na stępujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Należności z  tytułu składek ulegają przedaw nieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w któ rym stały się wymagalne, z  zastrzeżeniem ust. 2—7.”;

2) ust. 11 otrzymuje brzmienie: „1

1. Nadpłacone lub nienależnie opłacone składki nie podlegają zwrotowi, jeżeli od dnia ich opłacenia upłynęło 5 lat.”. Art. 

3. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010  r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.4)) w art. 6 w ust. 9 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, orga nowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatko wania, deklaracje na podatek od nieruchomo ści na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu — w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicz ności uzasadniających powstanie tego obo wiązku;”;

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z  dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, ustawę z dnia 20 grud nia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, usta wę z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądo wego i Gospodarczego, ustawę z dnia 8 sierpnia 1996  r. o  Radzie Ministrów, ustawę z  dnia 20 sierpnia 1997  r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę z dnia 28 sierp nia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy eme rytalnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, ustawę z  dnia 29 sierpnia 1997  r. — Prawo bankowe, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z  dnia 20 lipca 2000  r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ak tów prawnych, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restruk turyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców, ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie, ustawę z  dnia 22 maja 2003  r. o  działalności ubezpieczeniowej, ustawę z  dnia 2 lipca 2004  r. o  swobodzie działalności gospodarczej, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i  restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z  dnia 7 listopada 2008  r. o  europej skim ugrupowaniu współpracy terytorialnej, ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  1998  r. Nr  106, poz.  668 i  Nr  113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr  43, poz.  489, Nr  107, poz.  1127 i  Nr  120, poz.  1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr  99, poz.  1075, Nr  111, poz.  1194, Nr  123, poz.  1354, Nr  128, poz.  1405 i  Nr  154, poz.  1805, z  2002  r. Nr  74, poz.  676, Nr  135, poz.  1146, Nr  196, poz.  1660, Nr  199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i  Nr  213, poz.  2081, z  2004  r. Nr  96, poz.  959, Nr  99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr  217, poz.  1587 i  Nr  221, poz.  1615, z  2007  r. Nr  64, poz.  426, Nr  89, poz.  589, Nr  176, poz.  1239, Nr  181, poz.  1288 i  Nr  225, poz.  1672, z  2008  r. Nr  93, poz.  586, Nr  116, poz.  740, Nr  223, poz.  1460 i  Nr  237, poz.  1654, z  2009  r. Nr 6, poz.  33, Nr 56, poz.  458, Nr 58, poz.  485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr  135, poz.  912, Nr  182, poz.  1228, Nr  224, poz.  1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855 i Nr 149, poz. 887.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2008  r. Nr  67, poz.  411, Nr  70, poz.  416, Nr  180, poz.  1112, Nr  227, poz.  1505, Nr  228, poz.  1507 i  Nr  237, poz.  1654 i  1656, z  2009  r. Nr  69, poz. 595, Nr 79, poz. 667 i Nr 97, poz. 800 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2010  r. Nr  96, poz.  620, Nr  225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016. Dziennik Ustaw Nr 232 — 13547 — Poz. 13782) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nie ruchomości — bez wezwania — na rachunek właściwej gminy, w  ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.”. Art. 

4. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o ra chunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach prze widzianych ustawą.”;

2) tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie: „Badanie, składanie do właściwego rejestru sądo wego, udostępnianie i  ogłaszanie sprawozdań finansowych”;

3) w art. 64: a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe — konty nuujących działalność:”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Badaniu podlegają również roczne połączo ne sprawozdania finansowe funduszy inwe stycyjnych z  wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.”;

4) uchyla się art. 64a i 64b;

5) w art. 69: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o  zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i  podziale zysku lub pokryciu straty, a  w  przypadku jednostek, o  których mowa w art. 49 ust. 1 — także sprawozdanie z działalności — w ciągu 15 dni od dnia za twierdzenia rocznego sprawozdania finan sowego.”, b) ust. 1b otrzymuje brzmienie: „1b. Kierownik oddziału przedsiębiorcy zagra nicznego składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe oddziału.”, c) po ust. 1b dodaje się ust. 1c—1f w brzmieniu: „1c. Kierownik oddziału, mających siedzibę po za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za kładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub instytucji finansowej — w  rozumieniu przepisów Prawa bankowego, zwanych da lej „instytucją kredytową lub finansową”, składa we właściwym rejestrze sądowym, sporządzone i zbadane zgodnie z przepisa mi prawa obowiązującymi w państwie sie dziby instytucji kredytowej lub finansowej oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, roczne sprawozda nie finansowe tej instytucji wraz ze sprawo zdaniem z działalności oraz opinią biegłego rewidenta. 1d. Przepis ust. 1c stosuje się odpowiednio do skonsolidowanego sprawozdania finanso wego wraz ze skonsolidowanym sprawo zdaniem z działalności oraz opinią biegłego rewidenta. 1e. Złożeniu we właściwym rejestrze sądowym nie podlega, z zastrzeżeniem ust. 1f, roczne sprawozdanie finansowe oddziału instytu cji kredytowej lub finansowej. 1f. Kierownik oddziału instytucji kredytowej lub finansowej mającej siedzibę w  pań stwie spoza Europejskiego Obszaru Gospo darczego, oprócz dokumentów wymienio nych w ust. 1c, składa również we właści wym rejestrze sądowym podlegające obo wiązkowi badania roczne sprawozdanie finansowe oddziału wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli:

1) roczne sprawozdanie finansowe tej in stytucji kredytowej lub finansowej nie jest sporządzone według zasad przyję tych bądź równoważnych z  przyjętymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub

2) w państwie siedziby tej instytucji kredy towej lub finansowej nie jest spełniony warunek wzajemności w odniesieniu do instytucji kredytowych lub finansowych mających siedzibę w  państwie z  Euro pejskiego Obszaru Gospodarczego.”;

6) w art. 70: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 64, do której nie ma zastosowania art.  69, jest obowiązany złożyć wprowadzenie do spra wozdania finansowego stanowiące część in formacji dodatkowej, bilans, rachunek zy sków i  strat, zestawienie zmian w  kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepły wów pieniężnych za rok obrotowy, do ogło szenia w  ciągu 15 dni od dnia ich zatwier dzenia, wraz z  opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o  zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.”, b) uchyla się ust. 1a—1d,

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585 i Nr 199, poz. 1175. Dziennik Ustaw Nr 232 — 13548 — Poz. 1378

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastę puje w  ogólnokrajowym dzienniku urzędo wym „Monitor Sądowy i  Gospodarczy”, a w odniesieniu do spółdzielni — w „Moni torze Spółdzielczym”.”, d) uchyla się ust. 3;

7) w art. 76g ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Dane z wykazu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, i dokonywane w nich zmiany, są zamiesz czane w celach informacyjnych na stronie in ternetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”. Art. 

5. W ustawie z dnia 22 grudnia 1995 r. o wyda waniu Monitora Sądowego i  Gospodarczego (Dz.  U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.6)) w art. 1 wprowa dza się następujące zmiany:

1) w ust. 3: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych,”, b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) ogłoszenia przewidziane przepisami Ko deksu postępowania cywilnego, o ile obo wiązek ich ogłaszania wynika z  tej usta wy,”;

2) uchyla się ust. 4. Art. 

6. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.  U. z  2003  r. Nr  24, poz.  199, z  późn. zm.7)) w art. 29 uchyla się pkt 2. Art. 

7. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Kra jowym Rejestrze Sądowym (Dz.  U. z  2007  r. Nr  168, poz. 1186, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 44 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Po uzyskaniu informacji o otwarciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego sąd rejestrowy przekazuje tę informację ministrowi właści wemu do spraw gospodarki niezwłocznie, nie później niż w  terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia tej informacji przez przedsię biorcę zagranicznego.”;

2) w art. 47a ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Dokumenty, o  których mowa w  ust.  2, spółki mogą ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gos podarczym.”. Art. 

8. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o orga nizacji i  funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.9)) w art. 83 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Członek otwartego funduszu jest obowiązany za wiadomić fundusz o każdorazowej zmianie w sto sunku do treści oświadczenia, o  którym mowa w ust. 1, o ile zmiana taka obejmuje środki zgro madzone na jego rachunku. Zawiadomienie o zmianie treści oświadczenia składa się na piś mie, a  na wniosek członka otwartego funduszu może być złożone za pomocą środków komunika cji elektronicznej. Na żądanie funduszu należy przedstawić dowód takiej zmiany.”. Art. 

9. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or dynacja podatkowa (Dz.  U. z  2005  r. Nr  8, poz.  60, z późn. zm.

10) ) art. 14a otrzymuje brzmienie: „Art. 14a. § 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jed nolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatko we oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w  szczególności ich inter pretacji, z urzędu lub na wniosek, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedli wości (interpretacje ogólne); wniosko dawcą nie może być organ admini stracji publicznej. § 

2. Wniosek o wydanie interpretacji ogól nej powinien zawierać uzasadnienie konieczności wydania interpretacji ogólnej, w szczególności:

1) przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa podat kowego wymagających wydania in terpretacji ogólnej;

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  1997  r. Nr  121, poz.  770, z  2000  r. Nr  114, poz.  1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z  2006  r. Nr  73, poz.  501, Nr  208, poz.  1540 i  Nr  220, poz. 1600.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2003  r. Nr  80, poz.  717, z  2004  r. Nr  238, poz.  2390 i  Nr  273, poz.  2703, z  2005  r. Nr  169, poz.  1414 i  Nr  249, poz.  2104, z  2006  r. Nr  45, poz.  319, Nr  170, poz.  1217 i  Nr  220, poz.  1600, z  2008  r. Nr  227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2008  r. Nr  141, poz.  888, z  2009  r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 142, poz. 828 i Nr 144, poz. 851.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010  r. Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 187, poz. 1111.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2005  r. Nr  85, poz.  727, Nr  86, poz.  732 i  Nr  143, poz.  1199, z  2006  r. Nr  66, poz.  470, Nr  104, poz.  708, Nr  143, poz.  1031, Nr  217, poz.  1590 i  Nr  225, poz.  1635, z  2007  r. Nr  112, poz.  769, Nr  120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr  118, poz.  745, Nr  141, poz.  888, Nr  180, poz.  1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr  57, poz.  355, Nr  127, poz.  858, Nr  167, poz.  1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz.  173, Nr  75, poz.  398, Nr  106, poz.  622, Nr  134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100 i Nr 199, poz. 1175. Dziennik Ustaw Nr 232 — 13549 — Poz. 13782) wskazanie niejednolitego stosowa nia przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postano wieniach oraz interpretacjach indy widualnych wydanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przy szłych, oraz w  takich samych sta nach prawnych. § 

3. Interpretację ogólną wydaje się, jeżeli w dniu złożenia wniosku w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 2, nie toczy się postępowanie podatkowe lub po stępowanie kontrolne organu kontroli skarbowej albo od decyzji lub na po stanowienie nie zostało wniesione od wołanie lub zażalenie. § 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych pozostawia wniosek o  wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia, jeżeli:

1) nie są spełnione warunki, o których mowa w  §  2 i  3, lub wniosek nie spełnia innych wymogów określo nych przepisami prawa, lub

2) przedstawione we wniosku zagad nienie jest przedmiotem interpreta cji ogólnej i  stan prawny nie uległ w tym zakresie zmianie. § 

5. W  sprawie pozostawienia wniosku o  wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia wydaje się postanowie nie, na które służy zażalenie. Postano wienie nie zawiera danych identyfiku jących stronę postępowania, w  któ rym wydano decyzję, postanowienie lub interpretację indywidualną, wska zaną we wniosku o wydanie interpre tacji ogólnej. Przepisy rozdziałów 14 i 16 działu IV stosuje się odpowiednio. § 

6. Prawo dostępu do akt sprawy wyda nia interpretacji ogólnej nie obejmuje danych identyfikujących stronę postę powania, w  którym wydano decyzję, postanowienie lub interpretację indy widualną, wskazaną we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej. § 

7. Na pisemne żądanie ministra właści wego do spraw finansów publicznych organy podatkowe oraz organy kon troli skarbowej przekazują niezwłocz nie akta dotyczące wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji ogól nej decyzji, postanowień oraz inter pretacji indywidualnych. § 

8. Opłata podlega zwrotowi wyłącznie w  przypadku wydania interpretacji ogólnej. Zwrot opłaty następuje w ter minie 7 dni od dnia opublikowania in terpretacji ogólnej. § 

9. W sprawach dotyczących wydawania interpretacji ogólnych na wniosek przepisy art. 14d, art. 14f, art.  120, art. 121 § 1, art. 125, art. 129, art. 130, art.  135—137, art.  140, art.  143, art.  165a, art.  168, art.  169 §  1—2, art.  170 i  art.  171 oraz przepisy roz działu 5, 6, 10 i 23 działu IV stosuje się odpowiednio. § 

10. Minister właściwy do spraw finan sów publicznych w  celu usprawnie nia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawania, jako organ pierwszej instancji, postano wień o których mowa w § 5, oraz wy konywania czynności, o których mo wa w  §  7, określając jednocześnie właściwość rzeczową oraz miejsco wą upoważnionych organów. § 1

1. Minister właściwy do spraw finan sów publicznych, biorąc pod uwagę zapewnienie sprawności postępowa nia, określi, w  drodze rozporządze nia, wzór wniosku o  wydanie inter pretacji ogólnej, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę, dane wskazane w § 2, oraz sposób uiszcze nia opłaty.”. Art. 

10. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra wo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.11)) w art. 42 dodaje się ust. 5—8 w brzmieniu: „

5. Komisja Nadzoru Finansowego zamieszcza w  Biuletynie Informacji Publicznej wykaz wyda nych, uchylonych i  wygasłych zezwoleń, o  któ rych mowa w ust. 1.

6. Bank zagraniczny i instytucja kredytowa są obo wiązane zgłaszać Komisji Nadzoru Finansowego:

1) wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawne go w  zakresie danych, o  których mowa w ust. 2,

2) informacje o zaprzestaniu wykonywania na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności w formie przedstawicielstwa. 1

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002  r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz.  1385 i  1387 i  Nr  241, poz.  2074, z  2003  r. Nr  50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i  Nr  229, poz.  2276, z  2004  r. Nr  64, poz.  594, Nr  68, poz.  623, Nr  91, poz.  870, Nr  96, poz.  959, Nr  121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr  190, poz.  1401 i  Nr  245, poz.  1775, z  2007  r. Nr  42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr  71, poz.  609, Nr  127, poz.  1045, Nr  131, poz.  1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr  168, poz.  1323 i  Nr  201, poz.  1540, z  2010  r. Nr  40, poz.  226, Nr  81, poz.  530, Nr  126, poz.  853, Nr  182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 72, poz. 388, Nr 126, poz. 715, Nr 131, poz. 763, Nr 134, poz. 779 i 781, Nr 165, poz. 984, Nr 199, poz. 1175 i Nr 201, poz. 1181. Dziennik Ustaw Nr 232 — 13550 — Poz. 13787. Komisja Nadzoru Finansowego, po uzgodnieniu z  ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych, uchyla zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy:

1) bank zagraniczny lub instytucja kredytowa ra żąco narusza prawo polskie lub nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w ust. 6,

2) nastąpiło otwarcie likwidacji banku zagranicz nego lub instytucji kredytowej lub bank zagra niczny utracił prawo wykonywania działalno ści gospodarczej,

3) działalność przedstawicielstwa banku zagra nicznego lub instytucji kredytowej rażąco wy kracza poza zakres ustalony w zezwoleniu,

4) właściwe władze nadzorcze państwa, w  któ rym bank zagraniczny lub instytucja kredyto wa ma swoją siedzibę lub miejsce sprawowa nia zarządu, uchyliły zezwolenie na prowadze nie działalności bankowej przez ten bank lub instytucję kredytową.

8. W przypadku zaprzestania przez bank zagraniczny lub instytucję kredytową wykonywania na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej działalności w for mie przedstawicielstwa, zezwolenie, o  którym mowa w ust. 1, wygasa. Komisja Nadzoru Finan sowego, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie zezwolenia.”. Art. 1

1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.12)) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w art. 24: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Należności z tytułu składek ulegają przedaw nieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w któ rym stały się wymagalne, z  zastrzeżeniem ust. 5—6.”, b) w ust. 6g wprowadzenie do wyliczenia otrzymu je brzmienie: „Nienależnie opłacone składki ulegają przedaw nieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia:”;

2) w art. 41: a) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „

8. Informacje zawarte w  raportach, o  których mowa w ust. 1—6, płatnik składek przekazu je ubezpieczonemu w podziale na poszcze gólne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego — w  formie dokumentu elektronicznego — w  celu ich weryfikacji.”, b) po ust. 8a dodaje się ust. 8b w brzmieniu: „8b. Informacje, o których mowa w ust. 8, płat nik składek jest obowiązany przekazać na żądanie ubezpieczonego — nie częściej niż raz na miesiąc — za miesiąc poprzedni.”, c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „

9. Przepisy ust. 1—8b stosuje się odpowiednio do składek na ubezpieczenie zdrowotne, z zastrzeżeniem ust. 9a i 10.”;

3) w art. 47 ust. 3c otrzymuje brzmienie: „3c. Kopie deklaracji rozliczeniowych i  imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów ko rygujących te dokumenty płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 5 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej Zakładu, w formie dokumentu pisemnego lub elektro nicznego.”. Art. 1

2. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogła szaniu aktów normatywnych i  niektórych innych ak tów prawnych (Dz.  U. z  2011  r. Nr  197, poz.  1172) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 8 otrzymuje brzmienie: „Art. 

8. Dziennikami urzędowymi w  rozumieniu ustawy są: Dziennik Ustaw Rzeczypospoli tej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczy pospolitej Polskiej „Monitor Polski”, dzien niki urzędowe ministrów kierujących dzia łami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz woje wódzkie dzienniki urzędowe.”;

2) uchyla się art. 11;

3) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W dziennikach urzędowych nie zamieszcza się aktów prawnych, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim, jak również, z  zastrzeżeniem ust.  1 pkt  1, aktów prawnych organów innych niż ten, który wyda je dziennik urzędowy.”;

4) w art. 15 uchyla się ust. 2;

5) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Prezes Rady Ministrów, z  własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego organu, prostuje błędy w tekstach aktów innych niż wymienione w ust. 2a i 2b, ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.”;

6) w art. 20: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Dziennik urzędowy wydaje się z  zachowa niem kolejności pozycji w  danym roku ka lendarzowym.

2. Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogło szenia w  postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego dziennik urzędowy.”, b) uchyla się ust. 4;

7) w art. 20b uchyla się ust. 2;

8) w art. 21: a) w ust. 1 uchyla się pkt 2, b) uchyla się ust. 2; 1

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr  105, poz.  668, Nr  182, poz.  1228, Nr  225, poz.  1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz.  235, Nr  75, poz.  398, Nr  138, poz.  808, Nr  171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170 i Nr 199, poz. 1175. Dziennik Ustaw Nr 232 — 13551 — Poz. 13789) w art. 24: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dzienników urzędowych, o których mowa w  art.  22 ust.  1, 3 i  4, oraz wojewódzkich dzienników urzędowych.”, b) w ust. 4 uchyla się pkt 2;

10) w art. 26 uchyla się ust. 2; 1

1) w art. 27 ust. 2b otrzymuje brzmienie: „2b. W przypadku dzienników urzędowych, o któ rych mowa w art.  22 ust.  5, zbiór, o  którym mowa w  ust.  1, jest prowadzony w  postaci papierowej.”. Art. 1

3. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o re strukturyzacji niektórych należności publicznopraw nych od przedsiębiorców (Dz.  U. Nr  155, poz.  1287, z późn. zm.13)) w art. 21 ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: „

7. Organ restrukturyzacyjny ogłasza w  Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” listę przedsiębiorców, którym wydał de cyzję o zakończeniu restrukturyzacji, o której mo wa w ust. 1 — niezwłocznie po wydaniu decyzji.

8. Przepis ust. 7 nie ma zastosowania, jeżeli na pod stawie odrębnych ustaw ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” podlegają listy przedsiębiorców, w  sto sunku do których wydano decyzje o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.”. Art. 1

4. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010  r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.14)) w art. 23 uchyla się ust. 7. Art. 1

5. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działal ności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.15)) w art. 13 po ust. 3a dodaje się ust. 3aa w brzmieniu: „3aa. Pisemne informacje, o  których mowa w ust. 2—3a, zakład ubezpieczeń może przeka zać za zgodą ubezpieczającego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pod wa runkiem opatrzenia tych wiadomości bezpiecz nym podpisem elektronicznym weryfikowa nym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektro nicznym (Dz.  U. Nr  130, poz.  1450, z  późn. zm.16)).”. Art. 1

6. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo dzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.17)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) przedsiębiorca zagraniczny — osobę zagra niczną wykonującą działalność gospodarczą za granicą oraz obywatela polskiego wykonujące go działalność gospodarczą za granicą;”;

2) art. 92 otrzymuje brzmienie: „Art. 9

2. Do likwidacji oddziału będącej następ stwem:

1) decyzji o zakazie wykonywania działal ności gospodarczej przez przedsiębior cę zagranicznego w  ramach oddziału, wydanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

2) decyzji przedsiębiorcy zagranicznego o likwidacji oddziału — stosuje się odpowiednio przepisy Ko deksu spółek handlowych o  likwidacji spółki z  ograniczoną odpowiedzialnoś cią.”;

3) w art. 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwe go organu kraju ich siedziby, do promocji go spodarki tego kraju, z  tym że zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego kraju.”;

4) w art. 96 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Utworzenie przedstawicielstwa przez bank za graniczny lub instytucję kredytową w  rozu mieniu ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997  r. — Prawo bankowe (Dz.  U. z  2002  r. Nr  72, poz.  665, z  późn. zm.18)) nie wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw.”; 1

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2003  r. Nr  56, poz.  498 i  Nr  202, poz.  1956, z  2004  r. Nr 82, poz. 745 oraz z 2005 r. Nr 101, poz. 851. 1

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2011  r. Nr  112, poz.  654, Nr  149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz. 1244. 1

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2010  r. Nr  81, poz.  530, Nr  126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767 i Nr 205, poz. 1210. 1

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2002  r. Nr  153, poz.  1271, z  2003  r. Nr  124, poz.  1152 i  Nr  217, poz.  2125, z  2004  r. Nr  96, poz.  959, z  2005  r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622. 1

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2010  r. Nr  239, poz.  1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr  120, poz.  690, Nr  131, poz.  764, Nr  132, poz.  766, Nr  153, poz.  902, Nr  163, poz.  981, Nr  171, poz.  1016, Nr 199, poz. 1175 i Nr 204, poz. 1195. 1

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002  r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz.  1385 i  1387 i  Nr  241, poz.  2074, z  2003  r. Nr  50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i  Nr  229, poz.  2276, z  2004  r. Nr  64, poz.  594, Nr  68, poz.  623, Nr  91, poz.  870, Nr  96, poz.  959, Nr  121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr  190, poz.  1401 i  Nr  245, poz.  1775, z  2007  r. Nr  42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr  71, poz.  609, Nr  127, poz.  1045, Nr  131, poz.  1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr  168, poz.  1323 i  Nr  201, poz.  1540, z  2010  r. Nr  40, poz.  226, Nr  81, poz.  530, Nr  126, poz.  853, Nr  182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 72, poz. 388, Nr 126, poz. 715, Nr 131, poz. 763, Nr 134, poz. 779 i 781, Nr  165, poz.  984, Nr  199, poz.  1175, Nr  201, poz.  1181 i Nr 232, poz. 1378. Dziennik Ustaw Nr 232 — 13552 — Poz. 13785) w art. 97: a) w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3) imię, nazwisko oraz adres pobytu na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upo ważnionej w  przedstawicielstwie do repre zentowania przedsiębiorcy zagranicznego;

4) adres siedziby głównej przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której są przechowywane oryginały doku mentów związanych z  działalnością przed stawicielstwa.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) urzędowy odpis dokumentu potwierdza jącego rejestrację przedsiębiorcy zagra nicznego, na podstawie którego przedsię biorca wykonuje działalność gospodar czą;

2) uwierzytelnioną urzędowo kopię doku mentu określającego adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady re prezentacji przedsiębiorcy zagranicznego oraz wskazanie osób uprawnionych do jego reprezentacji, jeżeli dokument, o któ rym mowa w pkt 1, nie zawiera niezbęd nych informacji w tym zakresie;

3) uwierzytelnioną kopię dokumentu upraw niającego przedsiębiorcę zagranicznego do wykorzystywania lokalu lub nierucho mości na potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa.”, c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnie nia w terminie nie krótszym niż 7 dni. Wy znaczony termin na uzupełnienie wniosku, na umotywowany wniosek wnioskodawcy złożony przed upływem tego terminu, mo że zostać przedłużony. Nieusunięcie bra ków formalnych w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez roz poznania.”, d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, spo rządzone w  języku obcym, należy przedsta wić wraz z  tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i  poświadczonym przez tłu macza przysięgłego albo sprawdzonym i po świadczonym przez tłumacza przysięgłego, wykonującego zawód tłumacza przysięgłe go na warunkach określonych w  ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłuma cza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz.  2702, z 2006 r. Nr 107, poz. 722, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622), lub przez tłumacza przysięgłego mającego sie dzibę na terytorium jednego z państw, o któ rych mowa w art. 13 ust. 1.”, e) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „

4. Dołączony do wniosku o  wpis do rejestru przedstawicielstw dokument, o którym mo wa w ust. 2 pkt 1, powinien być poświadczo ny przez apostille, jeżeli przedsiębiorca za graniczny działa na terytorium państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wy móg legalizacji zagranicznych dokumen tów  urzędowych, sporządzonej w  Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), albo przez legalizację, je żeli przedsiębiorca zagraniczny działa na te rytorium państwa niebędącego stroną tej konwencji.

5. Poświadczenie przez apostille albo legaliza cję nie jest wymagane, jeżeli umowa mię dzynarodowa, którą jest związana Rzecz pospolita Polska, zniosła lub uprościła le galizację lub zwolniła z  legalizacji doku menty w sprawach objętych zakresem tych umów.”;

6) w art. 99 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) wniosek, o którym mowa w art. 96 ust. 2, doty czy działalności wykraczającej poza zakres określony w art. 94 i art. 95 ust. 1.”;

7) po art. 102 dodaje się art. 102a w brzmieniu: „Art. 102a. Do przedstawicielstw utworzonych przez bank zagraniczny lub instytucję kredytową, w  rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo ban kowe, przepisów art. 100 pkt 3, art. 101 ust. 1 i art. 102 nie stosuje się.”. Art.  1

7. W  ustawie z  dnia 27 sierpnia 2004  r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.  U. z  2008  r. Nr  164, poz. 1027, z późn. zm.19)) w art. 104 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Roczny plan finansowy Funduszu, sprawozdanie finansowe Funduszu, sprawozdanie z  działalno ści Funduszu Prezes Funduszu publikuje, w  for mie komunikatu, w  Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.”. 1

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008  r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz.  1654, z  2009  r. Nr  6, poz.  33, Nr  22, poz.  120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz.  800, Nr  98, poz.  817, Nr  111, poz.  918, Nr  118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz.  1374, z  2010  r. Nr  50, poz.  301, Nr  107, poz.  679, Nr  125, poz.  842, Nr  127, poz.  857, Nr  165, poz.  1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz.  622, Nr  112, poz.  654, Nr  113, poz.  657, Nr  122, poz.  696, Nr  138, poz.  808, Nr  149, poz.  887, Nr  171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1203. Dziennik Ustaw Nr 232 — 13553 — Poz. 1378

Art. 1

8. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o po mocy publicznej i  restrukturyzacji publicznych zakła dów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.

20) ) art. 33 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

3. Organ restrukturyzacyjny, co najmniej raz na 6 miesięcy, ogłasza w:

1) dzienniku urzędowym ministra właściwe go do spraw zdrowia — w przypadku gdy organem restrukturyzacyjnym jest mini ster właściwy do spraw zdrowia,

2) wojewódzkim dzienniku urzędowym — w przypadku gdy organem restrukturyza cyjnym jest wojewoda — listę zakładów, w  stosunku do których wydał decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.”. Art.  1

9. W  ustawie z  dnia 16 listopada 2006  r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.21)) w załączniku do ustawy w części I ust. 29 otrzy muje brzmienie: 1 2 3 4 2

9. Dokonanie wpisu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagraniczne go do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych 1 000 zł Art. 

20. W ustawie z dnia 7 listopada 2008 r. o eu ropejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390) art. 13 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

3. Konwencja i  statut ugrupowania oraz ich zmiany podlegają ogłoszeniu w  Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenia do konuje minister właściwy do spraw zagra nicznych.”. Art. 2

1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o po datku akcyzowym (Dz. U. z 2011  r. Nr 108, poz. 626, Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1208) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1: a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) wyroby węglowe — wyroby energetyczne, określone w poz. 19—21 załącznika nr 1 do ustawy;”, b) w pkt 20 w lit. b na końcu średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu: „c) wyrobów węglowych przemieszczanych lub magazynowanych przez pośredniczący pod miot węglowy;”, c) po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu: „23a) pośredniczący podmiot węglowy — pod miot mający siedzibę lub miejsce za mieszkania na terytorium kraju, dokonu jący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspól notowej, nabycia wewnątrzwspólnotowe go, importu lub eksportu wyrobów wę glowych, podlegających zwolnieniu od akcyzy;”, d) pkt 25 otrzymuje brzmienie: „2

5) miejsce importu — miejsce inne niż skład podatkowy, w którym znajdują się impor towane wyroby akcyzowe w momencie do puszczenia do obrotu w rozumieniu przepi sów prawa celnego;”;

2) w dziale I po art. 7b dodaje się art. 7c w brzmieniu: „Art. 7c. 

1. W przypadku wyrobów akcyzowych nie stosuje się pojedynczego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczo nej, o którym mowa w art. 1 pkt 13 roz porządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w  celu wykonania rozporzą dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustana wiającego Wspólnotowy Kodeks Cel ny.

2. Procedur uproszczonych, o  których mowa w art.  76 ust.  1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 paź dziernika 1992  r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, nie stosu je się w odniesieniu do:

1) alkoholu etylowego;

2) paliw silnikowych, z  zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Procedury uproszczone, o których mo wa w art. 76 ust. 1 rozporządzenia Ra dy (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 paździer nika 1992 r. ustanawiającego Wspólno towy Kodeks Celny, mają zastosowa nie do podmiotów, których wysokość obrotu w rozumieniu przepisów o po datku od towarów i usług, paliwami sil nikowymi, przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 40 mln zł.

4. W  przypadku podmiotu rozpoczynają cego działalność w zakresie paliw silni kowych, warunkiem stosowania proce dur uproszczonych, o  których mowa w  art.  76 ust.  1 rozporządzenia Rady

20) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2006  r. Nr  137, poz.  971, z  2007  r. Nr  158, poz.  1104, z 2008 r. Nr 192, poz. 1181 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545 i Nr 215, poz. 1664. 2

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880 i Nr 128, poz. 883, z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz.  1121, Nr 195, poz.  1198, Nr 216, poz.  1367 i Nr 220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 57, poz. 466 i Nr 72, poz. 619, z 2010 r. Nr 8, poz. 51, Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 167, poz. 1131 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr  133, poz.  768, Nr  149, poz.  887, Nr  152, poz.  897, Nr  163, poz.  981, Nr  171, poz.  1016, Nr  207, poz.  1230, Nr 222, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1367. Dziennik Ustaw Nr 232 — 13554 — Poz. 1378

(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 październi ka 1992  r. ustanawiającego Wspólno towy Kodeks Celny, jest:

1) w  roku rozpoczęcia działalności — złożenie oświadczenia, w  którym podmiot zadeklaruje osiągnięcie w danym roku obrotu przekraczają cego wymaganą wysokość obrotu zmniejszoną proporcjonalnie do licz by miesięcy prowadzenia działalno ści;

2) w roku następującym po roku rozpo częcia działalności — uzyskanie w  roku rozpoczęcia działalności ob rotu przekraczającego wymaganą wysokość obrotu zmniejszoną pro porcjonalnie do liczby miesięcy pro wadzenia działalności.”;

3) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu: „Art. 9a. 

1. W  przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1) sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju;

2) nabycie wewnątrzwspólnotowe wy robów węglowych;

3) dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów węglowych;

4) import wyrobów węglowych;

5) eksport wyrobów węglowych;

6) użycie wyrobów węglowych do ce lów innych niż wskazane w art. 31a ust.  2, przy czym za takie użycie uważa się naruszenie warunków zwolnienia, jak i  sprzedaż, dostawę wewnątrzwspólnotową albo eksport wyrobów węglowych przez podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w  art. 31a ust.  2, niebędący pośredniczącym podmiotem węglo wym, zamiast użycia go do celów zwolnionych;

7) użycie lub sprzedaż wyrobów wę glowych uzyskanych w  drodze czy nu zabronionego pod groźbą kary;

8) powstanie ubytków wyrobów wę glowych.

2. Za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się ich:

1) sprzedaż, w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny;

2) zamianę, w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny;

3) wydanie w  zamian za wierzytelno ści;

4) wydanie w miejsce świadczenia pie niężnego;

5) darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny;

6) wydanie w  zamian za dokonanie określonej czynności;

7) przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;

8) przekazanie przez podatnika na po trzeby osobiste podatnika, wspólni ków, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowni ków, członków organów stanowią cych osób prawnych, członków sto warzyszenia, a  także zatrudnionych przez niego pracowników oraz by łych pracowników;

9) użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Jeżeli w stosunku do wyrobów węglo wych powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czyn ności podlegającej opodatkowaniu ak cyzą, to nie powstaje obowiązek podat kowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysoko ści, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.”;

4) w art. 10: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Obowiązek podatkowy z  tytułu sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju powstaje z  dniem wydania wyrobów wę glowych, w  tym także przewoźnikowi, a w przypadkach, o których mowa w art. 9a ust.  2 pkt  2—9, z  dniem wykonania tych czynności. 1b. Jeżeli sprzedaż wyrobów węglowych jest potwierdzona fakturą, obowiązek podatko wy powstaje z dniem wystawienia faktury, nie później niż w 

7. dniu od dnia wydania wyrobów węglowych.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia we wnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzo wych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z  wyłączeniem wyrobów węglowych, powstaje z  dniem otrzymania tych wyrobów przez podatnika.”;

5) w art. 13 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się śred nikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „

7) dokonujący użycia lub sprzedaży wyrobów wę glowych, które uzyskał w drodze czynu zabro nionego pod groźbą kary.”; Dziennik Ustaw Nr 232 — 13555 — Poz. 13786) w art. 16: a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a—3c w brzmieniu: „3a. Podmiot zamierzający prowadzić działal ność gospodarczą jako pośredniczący pod miot węglowy jest obowiązany przed dniem rozpoczęcia tej działalności powia domić pisemnie o tym właściwego naczel nika urzędu celnego. Powiadomienie po winno zawierać dane dotyczące tego pod miotu i prowadzonej przez niego działalno ści gospodarczej, w  szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, NIP lub REGON oraz określenie rodzaju prowadzonej dzia łalności gospodarczej. 3b. Właściwy naczelnik urzędu celnego bez zbędnej zwłoki pisemnie potwierdza przy jęcie powiadomienia o zamiarze rozpoczę cia działalności gospodarczej jako pośred niczący podmiot węglowy. Potwierdzenie to powinno zawierać dane, o których mo wa w ust. 3a, oraz oznaczenie organu po twierdzającego. 3c. Minister właściwy do spraw finansów pub licznych lub upoważniony przez niego or gan publikuje bez zbędnej zwłoki w Biulety nie Informacji Publicznej aktualną listę po średniczących podmiotów węglowych, obejmującą ich następujące dane: imię i  nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, NIP lub REGON oraz określenie rodzaju prowadzonej działalno ści gospodarczej.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Jeżeli dane zawarte w  zgłoszeniu rejestra cyjnym lub w  pisemnym powiadomieniu o zamiarze prowadzenia działalności gospo darczej jako pośredniczący podmiot węglo wy ulegną zmianie, podmiot jest obowiąza ny zgłosić zmianę właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w  terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Pośredniczący podmiot węglowy jest obo wiązany poinformować właściwego na czelnika urzędu celnego o  zaprzestaniu prowadzenia działalności w  tym charakte rze, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w któ rym zaprzestał prowadzenia działalności.”;

7) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu: „Art. 21a. 

1. W  przypadku wyrobów węglowych podatnik jest obowiązany, bez wezwa nia organu podatkowego:

1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatko we według ustalonego wzoru,

2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachu nek właściwej izby celnej — za miesięczne okresy rozliczenio we, w terminie do 2

5. dnia przypada jącego w drugim miesiącu od miesią ca, w  którym powstał obowiązek po datkowy, z zastrzeżeniem art. 78 ust. 1 pkt 3.

2. Kwota akcyzy należna od danych wy robów węglowych może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów węglowych.

3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podmiotów dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu w  za kresie wyrobów węglowych zwolnio nych od akcyzy.”;

8) w art. 26 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) wyroby akcyzowe, w przypadku których podat nicy mogą stosować dłuższe niż wymienione w art. 21 ust. 1, 2 i 9, w art. 21a ust. 1, w art. 23 ust.  2 i  w  art.  24 ust.  1 okresy rozliczeniowe, terminy składania deklaracji lub wpłaty akcyzy, lub warunki, które muszą spełniać podmioty stosujące te okresy lub terminy”;

9) w art. 27: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W przypadku importu podatnik jest obowią zany, z  zastrzeżeniem ust.  3, do obliczenia i wykazania kwoty akcyzy, z uwzględnieniem obowiązujących stawek akcyzy:

1) w zgłoszeniu celnym,

2) w przypadku stosowania procedur uprosz czonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr  2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawia jącego Wspólnotowy Kodeks Celny, w: a) zgłoszeniu niekompletnym lub b) zgłoszeniu uproszczonym, lub c) wpisie do ewidencji — oraz w  zgłoszeniu uzupełniającym, w rozumieniu przepisów prawa celnego.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W przypadku objęcia importowanych wyro bów akcyzowych procedurą zawieszenia po boru akcyzy lub w przypadku importu wyro bów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, po datnik jest obowiązany zamieścić w  doku mentach, o których mowa w ust. 1, informa cję o  kwocie akcyzy, która byłaby należna, gdyby wyroby akcyzowe nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub zwolnieniem od akcyzy.”, c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „

8. W przypadku stosowania procedury uprosz czonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. c rozporządzenia Rady (EWG) nr  2913/92 z dnia 12 października 1992  r. ustanawiają cego Wspólnotowy Kodeks Celny, zareje strowany wysyłający przekazuje właściwe mu naczelnikowi urzędu celnego kopię wpi su lub wydruku z  ewidencji towarów do puszczonych do obrotu, niezwłocznie po przesłaniu do Systemu projektu e-AD doty czącego wyrobów akcyzowych będących przedmiotem wpisu, z wyłączeniem sytuacji, gdy po przesłaniu projektu e-AD niezwłocznie zostanie przesłane zgłoszenie uzupełniające, w rozumieniu przepisów prawa celnego.”; Dziennik Ustaw Nr 232 — 13556 — Poz. 137810) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu: „Art. 31a. 

1. Zwalnia się od akcyzy:

1) sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczą cy podmiot węglowy pośredniczą cemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwol nienia, o którym mowa w ust. 2;

2) dostawę wewnątrzwspólnotową wy robów węglowych przez pośredni czący podmiot węglowy;

3) nabycie wewnątrzwspólnotowe wy robów węglowych przez pośredni czący podmiot węglowy lub pod miot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;

4) import wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwol nienia, o którym mowa w ust. 2;

5) eksport wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy.

2. Zwalnia się od akcyzy wyroby węglo we zużywane:

1) w  procesie produkcji energii elek trycznej;

2) w  procesie produkcji wyrobów energetycznych;

3) przez gospodarstwa domowe, orga ny administracji publicznej, jednost ki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty o  których mowa w  art.  2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.  U. z  2004  r. Nr  256, poz.  2572, z  późn. zm.22)), żłobki i  kluby dziecięce, o  których mowa w  ustawie z  dnia 4 lutego 2011  r. o  opiece nad dziećmi w  wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz.  764 i Nr 171, poz.  1016), pod mioty lecznicze, o  których mowa w  art.  4 ust.  1 ustawy z  dnia 15  kwietnia 2011  r. o  działalności leczniczej (Dz.  U. Nr  112, poz.  654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), jednostki orga nizacyjne pomocy społecznej, o któ rych mowa w  art.  6 pkt  5 ustawy z  dnia 12 marca 2004  r. o  pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.23)), organiza cje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie (Dz.  U. z  2010  r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.24));

4) do przewozu towarów i pasażerów koleją;

5) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;

6) w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;

7) w  procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i  metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej; proce sy mineralogiczne oznaczają proce sy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 paź dziernika 1990  r. w  sprawie staty stycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Euro pejskiej (Dz.  Urz. UE L 293 z  24.10.1990, str.  1, z  późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal ne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.);

8) przez zakłady energochłonne do ce lów opałowych;

9) przez podmioty gospodarcze, w któ rych wprowadzone zostały w  życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środo wiska lub do podwyższenia efek tywności energetycznej.

3. Warunkiem zwolnienia, o którym mo wa w ust. 1, jest:

1) pisemne powiadomienie właściwe go naczelnika urzędu celnego o za miarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3a;

2) posiadanie, przez pośredniczący podmiot węglowy, pisemnego po twierdzenia powiadomienia o  za miarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3b; 2

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz.  2781, z  2005  r. Nr  17, poz.  141, Nr  94, poz.  788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr  157, poz.  1241 i  Nr  219, poz.  1705, z  2010  r. Nr  44, poz.  250, Nr  54, poz.  320, Nr  127, poz.  857 i  Nr  148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206. 2

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009  r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887. 2

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2011  r. Nr  112, poz.  654, Nr  149, poz.  887, Nr  205, poz.  1211, Nr  208, poz.  1241, Nr  209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378. Dziennik Ustaw Nr 232 — 13557 — Poz. 13783) dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy.

4. Warunkiem zwolnienia, o którym mo wa w ust. 2, jest prowadzenie ewiden cji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 3.

5. Ewidencja, o  której mowa w  ust.  4, może być prowadzona w  formie pa pierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowa niu właściwego naczelnika urzędu cel nego o formie jej prowadzenia.

6. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, po winna zawierać informacje umożli wiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a  także miej sca odbioru w  przypadku ich prze mieszczania, oraz informacje o doku mentach dostawy i  kodzie CN wyro bów węglowych.

7. Ewidencja, o  której mowa w  ust.  4, oraz dokument dostawy powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ewidencja została sporządzona, a dokument do stawy potwierdzony przez odbiorcę.

8. W  przypadku zwolnienia, o  którym mowa w ust. 1 pkt 1, sprzedawca wy robów węglowych może zażądać przedstawienia mu pisemnego po twierdzenia przyjęcia powiadomienia o  zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący pod miot węglowy, a  nabywca wyrobów węglowych powinien przedstawić sprzedawcy to pisemne potwierdze nie przyjęcia powiadomienia o zamia rze rozpoczęcia działalności gospo darczej jako pośredniczący podmiot węglowy.

9. W przypadku zwrotu wyrobów węglo wych zwolnionych od akcyzy przez:

1) podmiot korzystający ze zwolnie nia, o którym mowa w ust. 2, do po średniczącego podmiotu węglowe go,

2) pośredniczący podmiot węglowy do pośredniczącego podmiotu wę glowego — przemieszczanie tych wyrobów od bywa się na podstawie dokumentu dostawy.

10. Przez zakłady energochłonne rozu mie się podmioty, u  których udział zakupu wyrobów węglowych w war tości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w  skali roku po przedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny nie może być mniejszy niż zorganizowa na część przedsiębiorstwa rozumia na jako organizacyjnie i  finansowo wyodrębniony w  istniejącym przed siębiorstwie zespół składników ma terialnych i  niematerialnych, w  tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospo darczych, który zarazem mógłby sta nowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zada nia.”; 1

1) w art. 40 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie sto suje się do energii elektrycznej i wyrobów wę glowych.”; 1

2) w  art.  47 w  ust.  1 w  pkt  6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „

7) wyrobów węglowych.”; 1

3) w art. 88: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podstawą opodatkowania wyrobów energe tycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależno ści od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub w kilogra mach gotowego wyrobu, albo wartość opa łowa, wyrażona w gigadżulach (GJ).”, b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „

6. Do celów poboru akcyzy ustala się wartości opałowe wyrobów węglowych, które wyno szą odpowiednio:

1) 23,8 GJ/1000 kilogramów dla węgla obję tego pozycją CN 2701;

2) 8,6 GJ/1000 kilogramów dla węgla bru natnego objętego pozycją CN 2702;

3) 27,5 GJ/1000 kilogramów dla koksu obję tego pozycją CN 2704.”. Art. 2

2. W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o part nerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 67

5) w art. 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Do odpowiedzialności za wykonanie umowy o  partnerstwie publiczno-prywatnym i  wniesie nia zabezpieczenia należytego wykonania umo wy przepisu art.  141 ustawy, o  której mowa w art. 4 ust. 2, nie stosuje się.”. Art.  23. 

1. Z  dniem 1 stycznia 2013  r. znosi się Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Moni tor Polski B”. Dziennik Ustaw Nr 232 — 13558 — Poz. 13782. Sprawozdania finansowe, ogłoszenia i obwiesz czenia przedsiębiorców oraz inne akty prawne, a także informacje, komunikaty, ogłoszenia i  obwieszczenia organów, instytucji i osób, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 12 w brzmieniu do tychczasowym, przekazane i nieogłoszone w Dzienni ku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” do dnia 31 grudnia 2012  r., ogłasza się na zasadach określonych przepisami ustaw wymienio nych w art. 4, art. 7, art. 13, art. 17, art. 18 oraz art. 20 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art.  2

4. Pierwszy raport zawierający informację, o  której mowa w  art.  41 ust.  8 ustawy wymienionej w art. 11, płatnik składek przekaże ubezpieczonemu do dnia 28 lutego 2013 r. za rok 2012. Art. 25. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki w  terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przekaże Komisji Nadzoru Finansowego dane rejestrowe przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych wpisanych do rejestru przed stawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

2. Komisja Nadzoru Finansowego w  terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy za mieści w  Biuletynie Informacji Publicznej wykaz ze zwoleń na otwarcie przedstawicielstwa banku zagra nicznego lub instytucji kredytowej udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki w  ter minie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wykreśli z rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych dane rejestrowe przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych. Art. 26. 

1. Postępowania w sprawie wpisu banków zagranicznych lub instytucji kredytowych do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ni niejszej ustawy umarza się.

2. Opłata skarbowa za dokonanie wpisu przedsta wicielstwa banku zagranicznego lub instytucji kredy towej do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych podlega zwrotowi na rachunek wskaza ny przez bank zagraniczny lub instytucję kredytową. Art.  27. 

1. Do przedawnienia należności z  tytułu składek, o którym mowa w art. 41b ust. 1 ustawy wy mienionej w art. 2 oraz w art. 24 ust. 4 ustawy wymie nionej w  art.  11, którego bieg rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2012  r., stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2012 r.

2. Jeżeli przedawnienie rozpoczęte przed dniem 1  stycznia 2012  r. nastąpiłoby zgodnie z  przepisami dotychczasowymi wcześniej, przedawnienie następu je z upływem tego wcześniejszego terminu.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do:

1) nadpłaconych lub nienależnie opłaconych składek, o których mowa w art. 41b ust. 11 ustawy wymie nionej w art. 2;

2) nienależnie opłaconych składek, o których mowa w art. 24 ust. 6g ustawy wymienionej w art. 11. Art.  28. 

1. Pisemne powiadomienie o  zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredni czący podmiot węglowy, o  którym mowa w  art.  16 ust. 3a ustawy wymienionej w art. 21, może być złożo ne do właściwego naczelnika urzędu celnego, przed dniem 2 stycznia 2012 r., a właściwy naczelnik urzędu celnego może je potwierdzić przed tym dniem.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych lub upoważniony przez niego organ może opub likować w  Biuletynie Informacji Publicznej aktualną listę pośredniczących podmiotów węglowych przed dniem 2 stycznia 2012 r. Art. 2

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2012 r., z wyjątkiem:

1) art. 21 pkt 1 lit. a—c i pkt 6 oraz art. 28, które wcho dzą w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 21 pkt 3—5, 7, 8 i 10—13, które wchodzą w ży cie z dniem 2 stycznia 2012 r.;

3) art.  4 pkt  1—6, art.  5 pkt  2, art.  6, art.  7 pkt  2, art. 12—14, art. 17, art. 18, art. 20 oraz art. 23, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-12-16
Data wydania: 2011-12-02
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 113 poz. 1148