M.P. 2011 nr 15 poz. 155

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lutego 2012 r. Pozycja 53 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki  Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki, sta nowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Gospodarki: wz. D. Bogdan Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. (poz. 53) WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA GOSPODARKI

1) Agencja Rezerw Materiałowych;

2) Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych „Komel” w Katowicach;

3) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie;

4) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” w Łodzi;

5) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie;

6) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach;

7) Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;

8) Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie;

9) Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi;

10) Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie;

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378. Monitor Polski – 2 – Poz. 53

1

1) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie; 1

2) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu; 1

3) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie; 1

4) Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie; 1

5) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu; 1

6) Instytut Elektrotechniki w Warszawie; 1

7) Instytut Energetyki w Warszawie; 1

8) Instytut Farmaceutyczny w Warszawie; 1

9) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie;

20) Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu; 2

1) Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu; 2

2) Instytut Lotnictwa w Warszawie; 2

3) Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie; 2

4) Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie; 2

5) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie; 2

6) Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach; 2

7) Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach; 2

8) Instytut Nafty i Gazu w Krakowie; 2

9) Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach; 30) Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu; 3

1) Instytut Odlewnictwa w Krakowie; 3

2) Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie; 3

3) Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” w Warszawie; 3

4) Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu; 3

5) Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie; 3

6) Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi; 3

7) Instytut Spawalnictwa w Gliwicach; 3

8) Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach; 3

9) Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach; 40) Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu; 4

1) Instytut Technologii Drewna w Poznaniu; 4

2) Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu; 4

3) Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie; 4

4) Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie; 4

5) Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie; Monitor Polski – 3 – Poz. 53

4

6) Instytut Włókiennictwa w Łodzi; 4

7) Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie; 4

8) Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku; 4

9) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych „Cebea” w Krakowie; 50) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych DETRANS w Bytomiu; 5

1) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny „Belmatex” w Bielsku-Białej (w upadłości); 5

2) „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu; 5

3) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „PIAP” w Warszawie; 5

4) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu; 5

5) Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie; 5

6) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; 5

7) Polskie Centrum Akredytacji; 5

8) Urząd Dozoru Technicznego; 5

9) wydziały promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydziały/zespoły w sta łych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą; 60) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-02-28
Data wydania: 2011-02-07
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 15 poz. 155