M.P. 2011 nr 15 poz. 163

Monitor Polski Nr 35 — 1369 — Poz. 422

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grud nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.1)) ogłasza się, że przeciętne wy nagrodzenie w pierwszym kwartale 2011 r. wyniosło 3466,33 zł. 422 KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2011 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: wz. J. Witkowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-02-28
Data wydania: 2011-02-16
Organ wydający: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 15 poz. 163