M.P. 2011 nr 22 poz. 236

Monitor Polski Nr 35 — 1362 — Poz. 418

418 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2010 r.

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grud nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez pieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.2)) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za rok 2010 wy nosi 103,98%. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-03-22
Data wydania: 2011-03-11
Organ wydający: PREZ. KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 22 poz. 236