M.P. 2011 nr 33 poz. 393

Monitor Polski Nr 33 — 1325 — Poz. 393

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.1)) informuję, co następuje: W dniu 11 marca 2011 r. na skutek silnego trzęsie nia ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera oraz wywoła nej nim niszczącej fali tsunami doszło do awarii w ja pońskiej elektrowni Fukushima I (Fukushima Dai-ichi), wyposażonej w 6 bloków z reaktorami BWR (Boiling Water Reactor). Około środy (23 marca 2011 r.) nad Polskę dotarły pierwsze warstwy powietrza znad elektrowni Fukushi ma, zawierające niewielkie ilości radionuklidów po chodzenia sztucznego (głównie promieniotwórczego jodu I-131). W związku z informacjami napływającymi z Japo nii i własnymi ocenami sytuacji, Prezes PAA podjął decyzję o zwiększeniu częstotliwości pomiarów przez nadzorowane przez CLOR, wysokoczułe stacje wczes nego wykrywania skażeń ASS-500 pracujące w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych Prezesa PAA. Stacje te rozpoczęły pomiary w trybie o zwiększonej częstotliwości wymiany filtrów tj. co 2—4 dni od 21 marca 2011 r. (w trybie normalnej pra cy filtry wymieniane są raz na 7 dni). W rozpatrywanym okresie całego kwartału nie wykryto, poza Cs-137 pochodzącym jeszcze z awarii czarnobylskiej, innych radionuklidów pochodzenia sztucznego w produktach żywnościowych i wodzie pit nej, które badane są w sieci placówek pomiarów ska żeń promieniotwórczych (stacje sanitarno-epidemio logiczne). Nie zanotowano także żadnych zmian w war tościach poziomu mocy dawki na terenie Polski. Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco: W okresie całego kwartału: moc dawki — 61—139 nSv/h (nanosiwertów na godzinę) (średnio 91,7 nSv/h) Cs-137 w mleku — 0,1—0,9 Bq/dm3 (bekerela na dm3) (średnio 0,5 Bq/dm3) Wyniki pomiarów aerozoli atmosferycznych mie rzonych przez system stacji wczesnego wykrywania skażeń ASS-500 podano poniżej z podziałem na dwa okresy. Okres pierwszy od 01.01.2011 r. do 21.03.2011 r. do momentu wykrycia sztucznych izotopów promienio twórczych w masach powietrza nadciągających nad te rytorium Polski Cs-137 w powietrzu — 0,2—10,3 μBq/m3 (mikrobekerela na m3) (średnio 1,7 mBq/m3) Okres drugi od 21.03.2011 r. do 01.04.2011 r. (zmie niono filtr o godz. 8 rano) I-131 w powietrzu — 53—8301 μBq/m3 (mikrobekerela na m3) (średnio 1280 mBq/m3) Cs-137 w powietrzu — 2,3—753,6 μBq/m3 (mikrobekerela na m3) (średnio 155,1 mBq/m3) Cs-134 w powietrzu — 1,1—620,4 μBq/m3 (mikrobekerela na m3) (średnio 136,9 mBq/m3) Zawartość izotopu I-131 oraz izotopów Cs-137 i Cs-134 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożyw czych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi. Na podstawie powyższych danych stwierdza się, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowa ne obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się w roz patrywanym okresie na bardzo niskim poziomie, po dobnie jak w ubiegłym kwartale. Awaria w elektrowni jądrowej Fukushima Dai-ichi nie spowodowała w Polsce zagrożenia dla osób z ogółu ludności. Na podstawie pomiarów i obliczeń stwierdza się, że średnia wartość dawki skutecznej dla osób z ogółu ludności od sztucznych radioizo topów promieniotwórczych rejestrowanych w okresie 21—31 marca 2011 r. nie przekracza setnych części promila wartości granicznej dawki skutecznej okreś lonej dla osób z ogółu ludności. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki: wz. M. Jurkowski 393 KOMUNIKAT PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2011 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-05-06
Data wydania: 2011-04-18
Organ wydający: PREZ. PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 33 poz. 393