M.P. 2011 nr 42 poz. 465

Dziennik Ustaw Nr 50 — 3206 — Poz. 259

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 84

2) zarządza się, co na stępuje:

§1.

1. Standard podstawowych usług świadczo nych przez specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie obejmuje:

1) w zakresie interwencyjnym: a) zapewnienie schronienia ofierze przemocy w ro dzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opie ką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sy tuacją ofiary przemocy w rodzinie, b) ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed oso bą stosującą przemoc w rodzinie, c) udzielanie natychmiastowej pomocy psycholo gicznej i prawnej oraz zorganizowanie nie zwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie, d) rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzi nie i ocena ryzyka w zakresie zagrożenia bezpie czeństwa ofiary lub jej dzieci pozostających pod jej opieką, a także udzielenie pomocy innej niż określona w lit. a—c;

2) w zakresie terapeutyczno-wspomagającym: a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, b) opracowanie indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy, c) udzielanie poradnictwa: — medycznego, — psychologicznego, — prawnego, — socjalnego, d) prowadzenie grup wsparcia lub grup terapeu tycznych dla ofiar przemocy w rodzinie, e) prowadzenie terapii indywidualnej ukierunko wanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, f) zapewnienie dostępu do pomocy medycznej, g) ocenę sytuacji dzieci na podstawie przeprowa dzonego w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo łecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.2)), i udzielanie im wsparcia lub pomocy psychologicznej oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej, h) udzielanie konsultacji wychowawczych;

3) w zakresie potrzeb bytowych zapewnienie: a) całodobowego okresowego pobytu dla nie wię cej niż trzydziestu osób, z zastrzeżeniem, że licz ba ta może ulec zwiększeniu, zależnie od możli wości lokalowych specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, b) pomieszczeń do spania przeznaczonych maksy malnie dla pięciu osób, z uwzględnieniem sytu acji rodzinnej ofiary przemocy w rodzinie, c) wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci i miejsca do nauki, d) ogólnodostępnych łazienek, wyposażonych w sposób umożliwiający korzystanie zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci, odpowiednio jedna łazienka na pięć osób, e) miejsca do prania i suszenia, f) ogólnodostępnej kuchni, g) wyżywienia, odzieży i obuwia, h) środków higieny osobistej i środków czystości.

2. Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar prze mocy w rodzinie zapewnia świadczenia, o których mo wa w ust. 1 pkt 3 lit. g i h, w sytuacji, jeżeli dochód ofiary przemocy w rodzinie nie przekracza aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego osoby sa motnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo łecznej. 259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem ad ministracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na pod stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427. Dziennik Ustaw Nr 50 — 3207 — Poz. 259§2.

1. W specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie są wymagane następujące kwalifikacje na stanowisku:

1) psychologa — ukończone studia II stopnia na kie runku psychologia i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadanie zaświadcze nia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziała nia przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin;

2) pedagoga — ukończone studia II stopnia na kie runku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjali zacyjna lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy w instytucjach lub placówkach realizu jących zadania na rzecz przeciwdziałania przemo cy w rodzinie;

3) pracownika socjalnego — kwalifikacje uprawniają ce do wykonywania zawodu pracownika socjalne go na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 mar ca 2004 r. o pomocy społecznej i udokumentowa ny co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posia danie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w za kresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin;

4) terapeuty — udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii z ofiarami przemocy w rodzi nie;

5) prawnika — ukończone studia wyższe na kierunku prawo lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zawód:

1) lekarza wykonują osoby spełniające wymagania określone przepisami o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii — posiadające także specjalizację w dziedzinie psychiatrii lub psy chiatrii dzieci i młodzieży;

2) pielęgniarki wykonują osoby spełniające wymaga nia określone przepisami o zawodach pielęgniarki i położnej;

3) ratownika medycznego wykonują osoby spełniają ce wymagania określone przepisami dotyczącymi wykonywania zawodu ratownika medycznego.

§3. W celu dostosowania zakresu pomocy do sy tuacji oraz potrzeb ofiar przemocy w rodzinie specjali styczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzi nie:

1) współpracuje z instytucjami zajmującymi się prze ciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

2) prowadzi działania ewaluacyjne efektów swojej działalności;

3) monitoruje sytuację osób przebywających w spe cjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemo cy w rodzinie przez pół roku po jego opuszczeniu, z tym że okres ten może zostać przedłużony w za leżności od sytuacji ofiary przemocy w rodzinie;

4) zapewnia poradnictwo w formie superwizji oso bom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1—4, w celu zachowania i wzmocnienia ich kompetencji zawo dowych oraz utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług, a także przeciwdziałania wy paleniu zawodowemu.

§4. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu:

1) powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzi nie przed dalszym stosowaniem przemocy;

2) rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;

3) kształtowania umiejętności w zakresie wychowy wania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;

4) uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemo cy;

5) zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechaniz mów powstawania przemocy w rodzinie;

6) zdobycia umiejętności komunikowania się i roz wiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

7) uzyskania informacji o możliwościach podejmo wania działań terapeutycznych.

§5. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

1) osób skazanych za czyny związane ze stosowa niem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykona nie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w od działywaniach korekcyjno-edukacyjnych;

2) osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczest niczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastęp czych, dla których oddziaływania korekcyjno-edu kacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawo wej terapii;

3) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edu kacyjnym.

§6. Osobę stosującą przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub nar kotyków, lub innych środków odurzających, substan cji psychotropowych albo środków zastępczych, kie ruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnie nia. Dziennik Ustaw Nr 50 — 3208 — Poz. 259§7. Oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie nie prowadzi się w miejscach, w których udziela się pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie.

§8. Przebieg i efekty oddziaływań korekcyjno-edu kacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzi nie objęte są działaniami monitorującymi i ewaluacyj nymi prowadzonymi przez powiat lub podmioty, któ rym powiat zlecił realizację prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, a wyniki tych działań są wy korzystywane w pracach nad doskonaleniem i upo wszechnianiem dalszych metod oddziaływań korek cyjno-edukacyjnych.

§9. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne prowa dzone są przez osoby, które:

1) ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wy chowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, al bo na innym kierunku uzupełnionym studiami po dyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

2) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wy miarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami sto sującymi przemoc w rodzinie;

3) mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§10. Osoby zatrudnione w specjalistycznych ośrod kach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz oso by prowadzące oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie spełniają wymogów dotyczących kwalifikacji, o któ rych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1—4 oraz § 8, mogą nadal być zatrudnione na dotychczasowym stanowisku oraz prowadzić oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wo bec osób stosujących przemoc w rodzinie, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 2 lutego 2011 r.3) Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świad czonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (Dz. U. Nr 127, poz. 890), które utraciło moc z dniem 2 lutego 2011 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-05-31
Data wydania: 2011-05-31
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 42 poz. 465