M.P. 2011 nr 44 poz. 479

Monitor Polski Nr 44 — 2503 — Poz. 479

Na podstawie art. 30 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011  r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr  21, poz.  112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550 i Nr 102, poz. 58

8) za rządza się, co następuje: §  1.  Zarządzenie określa sposób realizacji przez przełożonych obowiązku zapewnienia funkcjonariu szom Służby Więziennej, zwanym dalej „funkcjonariu szami”, pełniącym służbę w  systemie skoszarowa nym, możliwości dopisywania się do wybranego spi su wyborców, sporządzanego dla miejscowości, w  której odbywają służbę, oraz możliwości wykony wania przez tych funkcjonariuszy funkcji członków ob wodowych komisji wyborczych i mężów zaufania. § 2. Przełożeni funkcjonariuszy, zwani dalej „prze łożonymi”, umożliwią funkcjonariuszom realizację uprawnień wyborczych, o których mowa w § 1. § 3. Przełożeni zapewnią poinformowanie funkcjo nariuszy, w sposób zwyczajowo przyjęty, o możliwo ści dopisania ich do spisu wyborców na własny wnio sek oraz o siedzibach (adresach) obwodowych komisji wyborczych w  miejscowości, w  której pełnią służbę, i o siedzibach (adresach) właściwych miejscowo urzę dów gmin. § 4. W okresie, o którym mowa w art. 30 § 1 usta wy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy, prze łożeni umożliwią funkcjonariuszom złożenie w  urzę dzie gminy wniosku o  dopisanie ich do wybranego spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której pełnią służbę. § 5. Przełożeni zapewnią podległym funkcjonariu szom możliwość osobistego sprawdzenia, czy zostali uwzględnieni w spisie wyborców, oraz, w przypadku takiej konieczności, wniesienia reklamacji w terminie, o którym mowa w art. 36 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy. §  6.  1.  Funkcjonariuszom wykonującym funkcje członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania przełożeni udzielą zwolnienia od wykonywa nia obowiązków służbowych na czas realizacji przez nich obowiązków wynikających z  ustawy z  dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy. 2. Zwolnienia od wykonywania zadań służbowych w określonym czasie przełożeni udzielają na pisemny wniosek przewodniczącego obwodowej komisji wy borczej albo pełnomocnika wyborczego komitetu wy borczego lub osoby przez niego upoważnionej. § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierp nia 2011 r.1) Minister Sprawiedliwości: wz. S. Chmielewski 479 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie obowiązków przełożonych funkcjonariuszy Służby Więziennej związanych z realizacją niektórych uprawnień wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

1) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Mi nistra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2003 r. w spra wie obowiązków przełożonych funkcjonariuszy Służby Więziennej związanych z  realizacją niektórych uprawnień wyborczych (M. P. Nr 22, poz. 332), które traci moc z dniem wejścia w  życie niniejszego zarządzenia na podstawie art. 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowa dzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 i Nr 102, poz. 588).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-06-07
Data wydania: 2011-05-19
Data wejścia w życie: 2011-08-01
Data obowiązywania: 2011-08-01
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 44 poz. 479