M.P. 2011 nr 44 poz. 481

Monitor Polski Nr 44 — 2505 — Poz. 481

Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr  92, poz.  881, z  2009  r. Nr  18, poz.  97, z  2010  r. Nr 114, poz. 760 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 58

6) ogła sza się:

1) wykaz jednostek organizacyjnych państw człon kowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) wykaz wytycznych do europejskich aprobat tech nicznych, stanowiący załącznik nr  2 do obwiesz czenia. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk 481 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządo wej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszka niowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594). Monitor Polski Nr 44 — 2506 — Poz. 481

Załączniki do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. (poz. 481) Załącznik nr 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ UPOWAŻNIONYCH DO WYDAWANIA EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH Monitor Polski Nr 44 — 2507 — Poz. 481

Monitor Polski Nr 44 — 2508 — Poz. 481

Załącznik nr 2 WYKAZ WYTYCZNYCH DO EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH*) Monitor Polski Nr 44 — 2509 — Poz. 481

*) Wymienione wytyczne do europejskich aprobat technicznych zostały opublikowane na stronie internetowej Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych: www.eota.be

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-06-07
Data wydania: 2011-05-18
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 44 poz. 481