M.P. 2011 nr 44 poz. 485

Monitor Polski Nr 44 — 2514 — Poz. 485

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerw ca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpiecze nia społecznego w  razie choroby i  macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 i Nr 225, poz. 1463) ogłasza się, co następuje: Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia re habilitacyjnego w III kwartale 2011 r. wynosi 108,2%. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: wz. M. Boryczka 485 OBWIESZCZENIE PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2011 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-06-07
Data wydania: 2011-05-19
Organ wydający: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 44 poz. 485