M.P. 2011 nr 45 poz. 494

Monitor Polski Nr 80 — 6435 — Poz. 811

811 ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających Powstania Śląskie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. o  Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005  r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się:

1) wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nomi nalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,

2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nomi nalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia — upamiętniających Powstania Śląskie.

§2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 7 września 2011 r.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezes Narodowego Banku Polskiego: M. Belka Załączniki do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r. (poz. 811) Załącznik nr 1 WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ Wartość 2 zł Cechy graficzne strona główna Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła ozna czenie roku emisji: 20-11, poniżej orła napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPO LITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: MW. strona odwrotna Stylizowane wizerunki powstańców śląskich. U góry napisy: 1919 1920 192

1. U do łu napis: POWSTANIA/ŚLĄSKIE. Brzeg (bok) Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami Masa (w gramach) 8,15 Średnica (w milimetrach) 27,00 Stop CuAl5Zn5Sn1 Wielkość emisji (w sztukach) 800 000

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i  Nr  143, poz.  1164, z  2010 r. Nr  109, poz.  709 i  Nr  257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676. Monitor Polski Nr 80 — 6436 — Poz. 811

Dziennik Ustaw i Monitor Polski są dostępne w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cuw.gov.pl i www.rcl.gov.pl Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, al. J.Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52, faks 22 694-60-48 www.wydawnictwa.cuw.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 2363/W/C/2011 ISSN 0209-214X Cena 11,70 zł (w tym VAT) Załącznik nr 2 WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ Wartość 10 zł Cechy graficzne strona główna Centralnie, stylizowany fragment mapy Śląska w granicach zgodnych z postulatami terytorialnymi, zgłaszanymi po plebiscycie na Górnym Śląsku w 1921 roku. Na tle mapy stylizowany fragment śląskiego krajobrazu. Po prawej stronie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej orła, z  prawej strony, na pis: 10 ZŁ. U dołu, na tle mapy, oznaczenie roku emisji: 201

1. Po lewej i po prawej stronie mapy, półkolem, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: MW. strona odwrotna Centralnie, stylizowane wizerunki trzech powstańców śląskich, wpisane w kontur fragmentu mapy Śląska. Od góry, ukośnie w prawo, napisy: 1921/1920/191

9. W oto ku napis: POWSTANIA ŚLĄSKIE. Brzeg (bok) gładki Masa (w gramach) 14,14 Średnica (w milimetrach) 32,00 Próba Ag 925/1000 Wielkość emisji (w sztukach) 50 000

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-06-13
Data wydania: 2011-05-26
Data wejścia w życie: 2011-05-26
Data obowiązywania: 2011-05-26
Organ wydający: SENAT
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 45 poz. 494