M.P. 2011 nr 45 poz. 509

Dziennik Ustaw Nr 114 — 6954 — Poz. 662

Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecz nych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65 i Nr 97, poz. 799, z  2010  r. Nr  148, poz.  990 oraz z  2011  r. Nr  106, poz. 66

2) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się maksymalne ceny mleka i przetwo rów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i  szkół, z  wyłączeniem szkół wyższych, w  roku szkolnym 2011/2012, w ramach dopłat do spożycia mleka i prze tworów mlecznych w przedszkolach i szkołach, w wy sokości określonej w załączniku do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 września 2011 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 662 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2011/2012 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. (poz. 662) MAKSYMALNE CENY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DOSTARCZANYCH DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ WYŻSZYCH, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Tabela nr 1 Maksymalne ceny mleka, mleka z dodatkami smakowymi i jogurtu1) W opakowaniach o pojemności większej niż 0,25 litra W opakowaniach o pojemności nie mniejszej niż 0,23 litra i nie większej niż 0,25 litra W opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,23 litra, ale nie mniejszej niż 0,20 litra W opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,20 litra Mleko o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddane obróbce cieplnej 1,24 zł/litr 2,24 zł/litr 2,30 zł/litr — Mleko o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddane obróbce cieplnej, z dodatkami smakowymi — 3,28 zł/litr 3,50 zł/litr — Jogurty z mleka o zawartości co najmniej 1% tłuszczu bez dodatków smakowych lub z dodatkami smakowymi 3,68 zł/litr 3,68 zł/litr 3,68 zł/litr 3,68 zł/litr

1) W celu przeliczenia litrów mleka lub przetworów mlecznych na kilogramy należy pomnożyć ilość litrów przez 1,030. Dziennik Ustaw Nr 114 — 6955 — Poz. 662

Tabela nr 2 Maksymalne ceny serów dojrzewających, serów topionych, twarożków i twarogów2) Twarogi i twarożki o zawartości co najmniej 40% tłuszczu w suchej masie, bez dodatków smakowych 6,43 zł/kg Sery topione o zawartości co najmniej 40% tłuszczu w suchej masie, bez dodatków smakowych 7,54 zł/kg Sery, inne niż topione, o zawartości co najmniej 45% tłuszczu w suchej masie, bez dodatków smakowych 10,71 zł/kg

2) Do przeliczenia kilogramów na ekwiwalent mleka należy zastosować współczynniki określone w art. 5 ust. 2 rozporządze nia Komisji (WE) nr  657/2008 z  dnia 10 lipca 2008  r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych (Dz. Urz. UE L 183 z 11.07.2008, str. 17, z późn zm.).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-06-13
Data wydania: 2011-05-26
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 45 poz. 509