M.P. 2011 nr 47 poz. 534

Dziennik Ustaw Nr 50 — 3219 — Poz. 262

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 35

3) zarzą dza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U. Nr 130, poz. 107

3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) zgłoszeniu alarmowym — należy przez to rozu mieć informację o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia nagłego zagrożenia dla życia i zdrowia, środowiska lub mienia, przekazane na numer alarmowy 112 lub inny numer alar mowy obsługiwany w centrum powiadamia nia ratunkowego lub wojewódzkim centrum powiadamiania ratunkowego albo z wykorzy staniem innych środków komunikacji umożli wiających przekazanie tej informacji do cen trum powiadamiania ratunkowego lub woje wódzkiego centrum powiadamiania ratunko wego;”;

2) w § 3: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Na potrzeby centrum zapewnia się w szcze gólności:

1) pomieszczenia spełniające wymagania w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: a) do obsługi zgłoszeń, w skład których wchodzą stanowiska przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych, b) zaplecza technicznego wyposażone w szczególności w urządzenia zasilania awaryjnego dla urządzeń teleinforma tycznych i innych urządzeń elektrycz nych, c) socjalne, d) higieniczno-sanitarne;

2) urządzenia techniczne i środki łączności oraz systemy teleinformatyczne zapew niające realizację zadań systemu powia damiania ratunkowego w sposób efek tywny, z zachowaniem ciągłości jego dzia łania i wymiany informacji oraz możliwo ści pracy, szczególnie w przypadku braku zasilania zewnętrznego lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.”, b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i b, obejmuje się kontrolą dostę pu.”, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Informację o utworzeniu centrum przekazuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrz nych wojewoda właściwy ze względu na lo kalizację centrum, po uzyskaniu stosownej informacji od komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej albo starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu w przypadku centrów, o których mowa w art. 14c ust. 3 ustawy.”, d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. W celu zapewnienia koordynacji realizacji zadań w centrum wojewoda wyznacza kie rownika centrum spośród osób posiadają cych doświadczenie zawodowe w zakresie powiadamiania ratunkowego, ratownictwa medycznego lub zarządzania kryzysowe go.”, e) w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Kierownik centrum organizuje pracę centrum, w szczególności opracowuje:”, f) uchyla się ust. 7;

3) w § 4 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) liczby i rozmieszczenia dostępnych podstawo wych i specjalistycznych zespołów ratowni ctwa medycznego oraz lotniczych zespołów ratownictwa medycznego,”;

4) w § 8 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) dyspozytorzy innych podmiotów oraz jedno stek samorządu terytorialnego, którzy na pod stawie porozumienia, o którym mowa w art. 14c ust. 4 ustawy, realizują zadania systemu po wiadamiania ratunkowego wobec swoich za sobów i prowadzonych przez nie działań.”;

5) w § 10: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) przekazuje wojewodzie, wojewódzkiemu centrum, właściwym terytorialnie komen dantom powiatowym (miejskim) Państwo wej Straży Pożarnej, jednostkom systemu 262 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). Dziennik Ustaw Nr 50 — 3220 — Poz. 262

Państwowe Ratownictwo Medyczne i po wiatowym centrom zarządzania kryzysowe go informacje mogące stanowić podstawę do wprowadzenia podwyższonej gotowości operacyjnej jednostek ratowniczo-gaśni czych lub stanu podwyższonej gotowości zakładów opieki zdrowotnej.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Procedury reagowania kryzysowego doty czące medycznych czynności ratunkowych, zasobów ratowniczych jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne lub za kładów opieki zdrowotnej inicjuje dyspozy tor medyczny, natomiast pozostałe procedu ry — odpowiednio dyspozytorzy Państwo wej Straży Pożarnej lub dyspozytorzy innych podmiotów oraz jednostek samorządu tery torialnego wykonujących zadania, o których mowa w art. 14c ust. 4 ustawy.”;

6) w § 13: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Informację o utworzeniu wojewódzkiego centrum przekazuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wojewoda właści wy ze względu na lokalizację wojewódzkiego centrum, po uzyskaniu stosownej informacji od komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Na potrzeby wojewódzkiego centrum za pewnia się w szczególności:

1) pomieszczenia spełniające wymagania w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: a) dla stanowisk dyspozytorów Państwo wej Straży Pożarnej, b) dla stanowiska lekarza koordynatora ratownictwa medycznego, c) dla stanowisk operatorów numerów alarmowych, d) zaplecza technicznego wyposażone w szczególności w urządzenia zasilania awaryjnego dla urządzeń teleinforma tycznych i innych urządzeń elektrycz nych, e) socjalne, f) higieniczno-sanitarne;

2) urządzenia techniczne i środki łączności oraz systemy teleinformatyczne zapew niające realizację zadań systemu powia damiania ratunkowego w sposób efek tywny, z zachowaniem ciągłości jego dzia łania i wymiany informacji oraz możliwo ści pracy, szczególnie w przypadku braku zasilania zewnętrznego lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: „4a. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a—d, obejmuje się kontrolą dostę pu. 4b. W celu zapewnienia koordynacji realizacji zadań w wojewódzkim centrum wojewoda wyznacza kierownika wojewódzkiego cen trum spośród osób posiadających do świadczenie zawodowe w zakresie powia damiania ratunkowego, ratownictwa me dycznego lub zarządzania kryzysowego.”, d) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Kierownik wojewódzkiego centrum organizuje pracę wojewódzkiego centrum, w szczególności opracowuje:”;

7) w § 15: a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) zapewnia wymianę informacji w czasie rze czywistym pomiędzy lekarzem koordynato rem ratownictwa medycznego, dyspozytora mi Państwowej Straży Pożarnej i operatorami w wojewódzkim centrum oraz wymianę infor macji pomiędzy wojewódzkim centrum a cen trami oraz dyspozytorami innych podmiotów oraz jednostek samorządu terytorialnego, któ re na podstawie porozumienia, o którym mo wa w art. 14c ust. 4 ustawy, realizują zadania systemu powiadamiania ratunkowego.”, b) uchyla się ust. 2;

8) w § 19 w ust. 1: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) przekazuje komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej informacje mo gące stanowić podstawę do wprowadzenia podwyższonej gotowości operacyjnej jedno stek ratowniczo-gaśniczych;”, b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „

6) współdziała z wojewódzkim centrum zarzą dzania kryzysowego, przekazując na bieżąco niezbędne informacje.”;

9) w § 23: a) w ust. 1 w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „przeprowadzenie w sposób spokojny i zdecydo wany wyczerpującej rozmowy z osobą zgłaszają cą mającej na celu uzyskanie informacji o:”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Dyspozytor centrum lub operator numerów alarmowych odbierający zgłoszenie może ze względu na jego rodzaj przekierować połą czenie do właściwego dyspozytora centrum; szczególnie w przypadku odbioru zgłoszenia wymagającego wyłącznie zapewnienia po mocy osobie znajdującej się w stanie nagłe go zagrożenia zdrowotnego dyspozytor Pań stwowej Straży Pożarnej lub operator nume rów alarmowych przekierowuje połączenie do dyspozytora medycznego, który stosuje ramową procedurę określoną w rozporzą dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowa nia wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa me dycznego (Dz. U. Nr 90, poz. 605).”; Dziennik Ustaw Nr 50 — 3221 — Poz. 26210) uchyla się § 24; 1

1) w § 25: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) posługuje się co najmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym;”, b) uchyla się pkt 3; 1

2) rozdział 6 otrzymuje brzmienie: „Rozdział 6 Sposób i organizacja przeprowadzania szkolenia operatorów numerów alarmowych § 2

6.

1. Szkolenie dla operatorów numerów alar mowych organizują podmioty prowadzące szkolenie, które spełniają wymagania określone w ust. 4—6.

2. Szkolenie operatorów numerów alarmo wych obejmuje część teoretyczną i prak tyczną.

3. Ramowy program szkolenia operatorów numerów alarmowych, zwany dalej „ra mowym programem”, wraz z rodzajem za jęć dydaktycznych w części teoretycznej i praktycznej oraz ich wymiarem czasowym określa załącznik do rozporządzenia.

4. Podmiot prowadzący szkolenie zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób uczestniczących w szkoleniu oraz ka drę wykładowców i instruktorów.

5. Bazę dydaktyczną stanowią:

1) sale wykładowe,

2) sale ćwiczeniowe — wyposażone w sprzęt i środki niezbędne do prowadzenia szkolenia.

6. Zajęcia szkolenia objęte ramowym progra mem szkolenia prowadzi:

1) osoba posiadająca doświadczenie zawo dowe w pracy w systemie teleinforma tycznym, o którym mowa w § 12, lub do świadczenie w zakresie obsługi zgłoszeń alarmowych — w zakresie organizacji i działania systemu powiadamiania ra tunkowego;

2) osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynno ści ratowniczo-gaśniczych — w zakresie organizacji i działania krajowego syste mu ratowniczo-gaśniczego;

3) lekarz systemu, pielęgniarka systemu al bo ratownik medyczny, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawo dowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych — w zakresie or ganizacji i działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

4) osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz odpowiedzialności prawnej — w za kresie bezpieczeństwa i porządku publicz nego oraz odpowiedzialności prawnej;

5) psycholog posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie związanym z interwencjami kryzysowymi — w zakresie psychologii działań ratowniczych;

6) osoba o kwalifikacjach, o których mo wa w pkt 3 — w zakresie zasad udziela nia pierwszej pomocy;

7) osoba, o której mowa w pkt 1, 2 i 4 — w zakresie urządzeń technicznych i sys temów teleinformatycznych służących do wspomagania działań ratowniczych;

8) osoba posiadająca co najmniej trzylet nie doświadczenie zawodowe w obsza rze systemów informacji przestrzennej wykorzystujących rejestry geodezyjne — w zakresie krajowej infrastruktury in formacji przestrzennej;

9) kierownik szkolenia — w zakresie wa runków niezbędnych do ukończenia szkolenia;

10) osoba posiadająca doświadczenie za wodowe w pracy w systemie teleinfor matycznym, o którym mowa w § 12 — w zakresie obsługi systemów teleinfor matycznych służących do wspomaga nia działań ratowniczych.

7. Podmiot prowadzący szkolenie operatorów numerów alarmowych opracowuje pro gram szkolenia w oparciu o ramowy pro gram szkolenia, o którym mowa w ust. 3, oraz uzyskuje zatwierdzenie programu szkolenia przez wojewodę przed rozpoczę ciem szkolenia.

8. Wojewoda zatwierdza program szkolenia po:

1) stwierdzeniu jego zgodności z ramowym programem, o którym mowa w ust. 3;

2) przeprowadzeniu weryfikacji kwalifikacji wykładowców i instruktorów oraz bazy dydaktycznej.

9. Wojewoda, w drodze decyzji administra cyjnej, odmawia zatwierdzenia albo cofa zatwierdzony program szkolenia, jeżeli program nie spełnia wymagań lub pod miot prowadzący szkolenie nie zapewnia wykładowców i instruktorów o kwalifika cjach określonych przez ministra właściwe go do spraw wewnętrznych.

10. Każda zmiana programu szkolenia powo duje obowiązek ponownego uzyskania za twierdzenia programu przez wojewodę. § 26a.

1. Szkolenie operatorów numerów alarmo wych zakończone jest egzaminem z za kresu wiedzy i umiejętności praktycznych objętych programem szkolenia, przepro wadzonym przez komisję egzaminacyjną, zwaną dalej „komisją”, składającą się z trzech osób:

1) przedstawiciela podmiotu prowadzące go szkolenie; Dziennik Ustaw Nr 50 — 3222 — Poz. 2622) kierownika centrum lub wojewódzkie go centrum;

3) psychologa posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe.

2. Członków komisji powołuje i odwołuje wojewoda. Do składu komisji nie może być powołana osoba, która jest małżon kiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, która składa egzamin.

3. Do egzaminu może przystąpić osoba, któ ra spełnia co najmniej jeden z następują cych warunków:

1) odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu;

2) posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia operatora numerów alarmo wych, które utraciło ważność, oraz wy konywała zadania operatora numerów alarmowych w centrum lub wojewódz kim centrum.

4. Egzamin teoretyczny jest przeprowadza ny w formie testu, ujętego w kartę testo wą, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję.

5. Podstawą do zaliczenia egzaminu teore tycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi co najmniej na 90% zadań te stowych zawartych w karcie testowej.

6. Pozytywny wynik egzaminu teoretyczne go stanowi warunek konieczny dopusz czenia do egzaminu praktycznego.

7. Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:

1) trzech losowo wybranych zadań egza minacyjnych sprawdzających umiejęt ność telefonicznego przekazywania in formacji dotyczących sposobów udzie lania pierwszej pomocy oraz

2) pięciu losowo wybranych zadań egza minacyjnych sprawdzających praktycz ne postępowanie w ramach przyjmo wania zgłoszeń na numery alarmowe.

8. Wykonanie zadań, o których mowa w ust. 7, jest oceniane odrębnie przez każdego członka komisji posługującego się skalą punktacji od 1 do 6, gdzie „1” oznacza ocenę najniższą, a „6” — najwyż szą.

9. Ocena końcowa za egzamin praktyczny wynika ze średniej arytmetycznej punk tów przyznanych przez członków komisji za każde zadanie, z tym że egzamin prak tyczny uznaje się za zdany z wynikiem po zytywnym w przypadku otrzymania łącz nie co najmniej 115 punktów.

10. W przypadku gdy osoba przystępująca do egzaminu nie uzyska wyniku pozytywne go z całości lub z części egzaminu lub nie przystąpi do niego w całości lub w jego części z ważnych przyczyn losowych, mo że przystąpić do egzaminu lub jego części w następnym terminie, nie więcej jednak niż 2 razy. 1

1. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, konieczne jest powtórne odbycie szkole nia operatorów numerów alarmowych. § 26b. Osoba, która ukończyła szkolenie operato rów numerów alarmowych, po trzech latach od ukończenia szkolenia przystępuje do po nownego szkolenia, które aktualizuje wie dzę w zakresie objętym programem szkole nia.”; 1

3) w § 27: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W przypadku gdy nie jest możliwe uzyska nie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 5—9, zgłoszenie alarmowe zawiera in ne uzyskane informacje określające miej sce zdarzenia.”, b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Centra, wojewódzkie centra i podmioty ra townicze za pomocą systemu teleinforma tycznego wymieniają dane, szczególnie w zakresie określonym w ust. 1 i 1a.

3. Do określenia struktury logicznej zgłoszenia alarmowego stosuje się format danych XML.”, c) uchyla się ust. 4; 1

4) uchyla się § 28; 1

5) § 29 i 30 otrzymują brzmienie: „§ 2

9.

1. Centrum organizuje się dla terenu obej mującego powiaty zamieszkiwane co naj mniej przez 1 milion mieszkańców.

2. Siedzibę jednego z centrów na terenie województwa lokalizuje się w mieście bę dącym siedzibą wojewody. § 30.

1. Centrum zlokalizowane w mieście będą cym siedzibą wojewody organizuje się w siedzibie wojewódzkiego centrum.

2. Siedzibą centrum lub wojewódzkiego centrum są obiekty stanowiące własność Skarbu Państwa.”; 1

6) uchyla się § 31; 1

7) § 32 otrzymuje brzmienie: „§ 3

2. Kryteriów określonych w § 29 i 30 nie stosu je się do centrów, o których mowa w art. 14c ust. 3 ustawy.”; 1

8) § 35—37 otrzymują brzmienie: „§ 3

5.

1. Liczbę stanowisk operatorów numerów alarmowych w centrum i w wojewódzkim centrum określa się, przyjmując kryte rium „jedno stanowisko na każde 250 tys. mieszkańców”. Dziennik Ustaw Nr 50 — 3223 — Poz. 2622. Liczbę stanowisk dyspozytorów medycz nych w centrum określa się, przyjmując kryterium „jedno stanowisko na każde 200 tys. mieszkańców”, jednak nie mniej niż 2 dyspozytorów medycznych na zmia nie. § 3

6. Wskazanie liczby stanowisk operatorów nu merów alarmowych na dyżurze w poszcze gólnych centrach i wojewódzkich centrach oraz liczby stanowisk dyspozytorów me dycznych w centrach uwzględnia rozkład liczby zgłoszeń wynikający ze statystyki ob sługiwanych wywołań na numery alarmo we, z uwzględnieniem natężenia zgłoszeń w okresach dobowych (dziennych, noc nych), miesięcznych i rocznych. § 3

7.

1. W celu zapewnienia odpowiedniego po ziomu obsługi zgłoszeń alarmowych przez operatorów numerów alarmowych wojewoda co roku dokonuje analizy licz by, rodzaju, natężenia i czasu obsługi po szczególnych zgłoszeń alarmowych.

2. W wyniku analizy, o której mowa w ust. 1, możliwe jest dostosowanie liczby, lokali zacji, terenu działania centrów oraz liczby dyspozytorów medycznych i operatorów numerów alarmowych w centrach do ak tualnych potrzeb systemu powiadamia nia ratunkowego.”; 1

9) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporzą dzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller Dziennik Ustaw Nr 50 — 3224 — Poz. 262

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. (poz. 262) RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OPERATORÓW NUMERÓW ALARMOWYCH

1. Szkolenie powinno trwać co najmniej 70 godzin, w tym obejmować 30 godzin zajęć teoretycznych (wli czając warsztaty) oraz co najmniej 40 godzin zajęć praktycznych.

2. Program szkolenia obejmuje następujące mo duły i minimalny czas zajęć:

1) organizację i działanie systemu powiadamiania ra tunkowego — zadania i struktura systemu powia damiania ratunkowego, urządzenia techniczne i systemy teleinformatyczne służące do wspoma gania działań ratowniczych, systemy teleinforma tyczne — teoria 2 godz.;

2) organizację i działanie krajowego systemu ratow niczo-gaśniczego: a) zapoznanie z zadaniami PSP oraz organizacją krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz strukturą jednostek ochrony przeciwpożarowej, zapoznanie z rodzajami specjalistycznych grup ratowniczych oraz stanowisk kierowania, zasa dami dysponowania siłami i środkami PSP — teoria 2 godz., b) zasady przyjmowania informacji ze zdarzenia, przydatne definicje, pojęcia i procedury przyjęte w jednostkach PSP — teoria 2 godz.;

3) organizację i działanie systemu Państwowe Ra townictwo Medyczne: a) zadania i organizacja systemu Państwowe Ra townictwo Medyczne, struktura organizacyjna jednostek ratowniczych (w tym współpraca z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym) — teo ria 2 godz., b) zasady przyjmowania informacji o zdarzeniu, zbieranie wywiadu medycznego, dokumentowa nie zdarzeń. Zasady dysponowania Zespołów Ratownictwa Medycznego — teoria 3 godz.;

4) bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz odpo wiedzialność prawna: a) zapoznanie z zadaniami Policji, strukturą, orga nizacją służby dyżurnej i patrolowej — teoria 1 godz., b) zasady przyjmowania informacji o zdarzeniu, przydatne definicje, pojęcia i procedury przyjęte w jednostkach Policji — teoria 2 godz., c) podstawy prawne podejmowanych działań i od powiedzialność prawna w tym zakresie, wybra ne zagadnienia z prawa karnego, prawa o wy kroczeniach i prawa o ruchu drogowym — teo ria 2 godz.;

5) psychologię działań ratowniczych: a) wpływ sytuacji trudnych na sprawność funkcjo nowania ratownika i poszkodowanych. Rola wsparcia psychicznego dla poszkodowanego i ratownika — teoria 2 godz., b) stres, jego objawy oraz sposoby radzenia sobie ze stresem — teoria i warsztaty 2 godz., c) zasady organizacji wsparcia psychicznego dla ofiar zdarzenia — teoria 1 godz.;

6) zasady udzielania pierwszej pomocy — praktyczne udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodo wanym, telefoniczne przekazywanie informacji do tyczących sposobów udzielania pierwszej pomocy — teoria oraz warsztaty 4 godz.;

7) urządzenia techniczne i systemy teleinformatycz ne służące do wspomagania działań ratowniczych — teoria 1 godz.;

8) krajową infrastrukturę informacji przestrzennej: a) ogólne aspekty wykorzystania informacji prze strzennej, lokalizacja obiektów i zjawisk z wyko rzystaniem danych przestrzennych — teoria 2 godz., b) systemy informacji przestrzennej (GIS) — teoria 1 godz.;

9) warunki niezbędne do ukończenia szkolenia — te oria 1 godz.;

10) obsługę systemów teleinformatycznych służących do wspomagania działań ratowniczych — zajęcia praktyczne 40 godz. Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 Bezpłatna infolinia: 800 287 581 (czynna w godz. 730–1530) www.wydawnictwa.cuw.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 822/W/C/2011 ISSN 0867-3411 Cena 3,80 zł (w tym VAT)

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-06-17
Data wydania: 2011-02-18
Data wejścia w życie: 2011-02-18
Data obowiązywania: 2011-02-18
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 47 poz. 534