M.P. 2011 nr 50 poz. 556

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 971 ZARZĄDZENIE Nr 107 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 39

2) zarządza się, co następuje:

§1. Ministerstwu Rozwoju Regionalnego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2. Traci moc zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Minister stwu Rozwoju Regionalnego (M.P. Nr 63, poz. 554, z 2009 r. Nr 34, poz. 504 oraz z 2011 r. Nr 50, poz. 556).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Załącznik do zarządzenia nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. (poz. 971) STATUT MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO

§1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Rozwoju Regio nalnego, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 248, poz. 1487).

§2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Ekonomiczno-Finansowy;

2) Departament Informacji, Promocji i Szkoleń;

3) Departament Informatyki;

4) Departament Instytucji Certyfikującej;

5) Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej;

6) Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych;

7) Departament Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji;

8) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;

9) Departament Polityki Przestrzennej; Monitor Polski – 2 – Poz. 97110) Departament Prawny; 1

1) Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej; 1

2) Departament Programów Ponadregionalnych; 1

3) Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej; 1

4) Departament Wsparcia Programów Infrastrukturalnych; 1

5) Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego; 1

6) Departament Współpracy Terytorialnej; 1

7) Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym; 1

8) Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności; 1

9) Biuro Administracyjne;

20) Biuro Dyrektora Generalnego; 2

1) Biuro Ministra; 2

2) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

§3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu rozwój regionalny zapewniają w szczególności:

1) Departament Ekonomiczno-Finansowy;

2) Departament Informacji, Promocji i Szkoleń;

3) Departament Informatyki;

4) Departament Instytucji Certyfikującej;

5) Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej;

6) Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych;

7) Departament Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji;

8) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;

9) Departament Polityki Przestrzennej;

10) Departament Prawny; 1

1) Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej; 1

2) Departament Programów Ponadregionalnych; 1

3) Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej; 1

4) Departament Wsparcia Programów Infrastrukturalnych; 1

5) Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego; 1

6) Departament Współpracy Terytorialnej; 1

7) Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym; 1

8) Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności.

§4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2011-06-21
Data wydania: 2011-06-14
Data wejścia w życie: 2011-07-06
Data obowiązywania: 2011-07-06
Data uchylenia: 2013-01-01
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 50 poz. 556