M.P. 2011 nr 57 poz. 568

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 653 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za usługi reprodukcyjne Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Na podstawie art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrod ni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie opłat za usługi reprodukcyjne Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 173, poz. 116

9) za łącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§2. Do usług reprodukcyjnych zleconych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 432, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 140, poz. 983, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 522, Nr 94, poz. 602 i Nr 182, poz. 1228. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 653

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. (poz. 653) RODZAJ I ZAKRES USŁUG REPRODUKCYJNYCH INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ORAZ MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT I SPOSÓB ICH NALICZANIA

1. Cyfrowe kopie z dokumentów aktowych Lp. Rodzaj usługi Format oryginału Jedn. miary Opłata w zł 1.1 Cyfrowe kopie z dokumentów aktowych, zapis do pliku PDF do A3 1 str. 0,70 1.2 Cyfrowe kopie z dokumentów aktowych, zapis do pliku TIFF, rozdzielczość 300 DPI do A3 1 str. 1,40 1.3 Cyfrowe kopie z dokumentów aktowych, zapis do pliku TIFF, rozdzielczość 600 DPI do A3 1 str. 2,80 1.4 Cyfrowe kopie dokumentów wielkoformatowych (w szczególności mapy, plany, afisze), zapis do pliku JPG lub TIFF, rozdzielczość 300 DPI powyżej A3 1 MB 0,40 1.5 Zapis danych na nośniki CD lub DVD (w przypadku zamówienia o wartości poniżej 10 zł brutto) – 1 szt. 3,00 Zapis danych na nośniki CD i DVD jest bezpłatny przy wartości zamówienia równej lub przekraczającej 10 zł brutto

2. Cyfrowe kopie z mikrofi lmów Lp. Rodzaj usługi Rodzaj oryginału Jedn. miary Opłata w zł 2.1 Cyfrowe kopie z mikrofilmów, zapis do pliku PDF mikrofisza, mikrofilm zwojowy 1 klatka 0,70 2.2 Cyfrowe kopie z mikrofilmów, zapis do pliku TIFF, rozdzielczość 300 DPI mikrofisza, mikrofilm zwojowy 1 klatka 1,40 2.3 Cyfrowe kopie z mikrofilmów, zapis do pliku TIFF, rozdzielczość 600 DPI mikrofisza, mikrofilm zwojowy 1 klatka 2,80 2.4 Zapis danych na nośniki CD lub DVD (w przypadku zamówienia o wartości poniżej 10 zł brutto) – 1 szt. 3,00 Zapis danych na nośniki CD i DVD jest bezpłatny przy wartości zamówienia równej lub przekraczającej 10 zł brutto Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 6533. Cyfrowe kopie z zasobu zdigital izowanego Lp. Rodzaj usługi Format oryginału Jedn. miary Opłata w zł 3.1 Kopie z plików cyfrowych zdigitalizowanych materiałów archiwalnych (aktowych i mikrofilmów), zapis do pliku PDF do A3 1 str. lub 1 klatka 0,50 3.2 Kopie z plików cyfrowych zdigitalizowanych materiałów archiwalnych (aktowych i mikrofilmów), zapis do pliku TIFF, rozdzielczość 300 DPI do A3 1 str. lub 1 klatka 1,00 3.3 Kopie z plików cyfrowych dokumentów wielkofor matowych (w szczególności mapy, plany, afisze), zapis do pliku JPG lub TIFF, rozdzielczość 300 DPI powyżej A3 1 MB 0,20 3.4 Zapis danych na nośniki CD lub DVD (w przypadku zamówienia o wartości poniżej 10 zł brutto) – 1 szt. 3,00 Zapis danych na nośniki CD i DVD jest bezpłatny przy wartości zamówienia równej lub przekraczającej 10 zł brutto

4. Wydruki z zasobu zdigital izowanego Lp. Rodzaj usługi Format wydruku Jedn. miary Opłata w zł 4.1 Wydruki laserowe czarno-białe z plików cyfrowych A4 1 szt. 0,60 4.2 Wydruki laserowe czarno-białe z plików cyfrowych A3 1 szt. 1,20

5. Kserokopie Lp. Rodzaj usługi Format kopii Jedn. miary Opłata w zł 5.1 Kserokopie czarno-białe z dokumentów archiwalnych (aktowych) i mikrofilmów A4 1 szt. 0,80 5.2 Kserokopie czarno-białe z dokumentów archiwalnych (aktowych) i mikrofilmów A3 1 szt. 1,60

6. Cyfrowe kopie z fotografi i

Lp. Rodzaj usługi Parametry pliku Jedn. miary Opłata w zł 6.1 Cyfrowe kopie z fotografii, zapis do pliku TIFF, rozdzielczość 300 DPI 13 x 18 cm 1 szt. 5,00 6.2 Cyfrowe kopie z fotografii, zapis do pliku TIFF, rozdzielczość 600 DPI 13 x 18 cm 1 szt. 8,00 Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 653

6.3 Cyfrowe kopie z fotografii, zapis do pliku TIFF, rozdzielczość 300 DPI lub większa A4 1 szt. 10,00 6.4 Zapis danych na nośniki CD lub DVD (w przypadku zamówienia o wartości poniżej 10 zł brutto) – 1 szt. 3,00 Zapis danych na nośniki CD i DVD jest bezpłatny przy wartości zamówienia równej lub przekraczającej 10 zł brutto

7. Cyfrowe kopie fotografi i z zasobów zdigital izowanych Lp. Rodzaj usługi Parametry pliku Jedn. miary Opłata w zł 7.1 Kopie z plików cyfrowych zdigitalizowanych fotografii z bazy danych ZEUS, zapis do pliku JPG 13 x 18 cm 1 szt. 1,50 7.2 Kopie z plików cyfrowych zdigitalizowanych fotografii, rozdzielczość 600 DPI, zapis do pliku TIFF 13 x 18 cm 1 szt. 5,00 7.3 Zapis danych na nośniki CD lub DVD (w przypadku zamówienia o wartości poniżej 10 zł brutto) – 1 szt. 3,00 Zapis danych na nośniki CD i DVD jest bezpłatny przy wartości zamówienia równej lub przekraczającej 10 zł brutto

8. Nagrania dźwiękowe Lp. Rodzaj usługi Jedn. miary Opłata w zł 8.1 Nagrania dźwiękowe, format pliku WAV lub AIFF 1 min 4,00 opłata obejmuje koszt nośnika – płyty CD lub DVD

9. Nagrania f i lmowe Lp. Rodzaj usługi Jedn. miary Opłata w zł 9.1 Nagrania filmowe, format płyty DVD-Video 1 min 4,00 opłata obejmuje koszt nośnika – płyty DVD 9.2 Nagrania filmowe, format pliku DV, PAL 1 min 4,00 opłata obejmuje koszt nośnika – płyty DVD lub BD-R

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-06-28
Data wydania: 2011-06-10
Data wejścia w życie: 2011-06-10
Data obowiązywania: 2011-06-10
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 57 poz. 568