M.P. 2011 nr 68 poz. 681

Dziennik Ustaw Nr 87 — 5322 — Poz. 481

Art.

1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezy denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 481 USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-07-29
Data wydania: 2011-07-14
Organ wydający: PREZ. PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 68 poz. 681