M.P. 2011 nr 7 poz. 74

Dziennik Ustaw Nr 85 — 5178 — Poz. 458

Art.

1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 156 otrzymuje brzmienie: „Art. 15

6. Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobo wiązania wynikającego z uprzednio za wartej umowy zobowiązującej do prze niesienia własności, z zapisu zwykłego, z bezpodstawnego wzbogacenia lub z innego zdarzenia, ważność umowy przenoszącej własność zależy od istnie nia tego zobowiązania.”;

2) w art. 510 § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Jeżeli zawarcie umowy przelewu następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności, z zapisu zwykłego, z bezpodstawnego wzbogacenia lub z innego zdarzenia, ważność umowy przelewu zależy od istnienia tego zobowiąza nia.”;

3) w art. 922 § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty po stępowania spadkowego, obowiązek zaspo kojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w prze pisach księgi niniejszej.”;

4) w art. 932 dodaje się § 6 w brzmieniu: „

§6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.”;

5) w art. 939 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Małżonek dziedziczący z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, wyjąwszy zstęp nych spadkodawcy, którzy mieszkali z nim razem w chwili jego śmierci, może żądać ze spadku ponad swój udział spadkowy przed miotów urządzenia domowego, z których za życia spadkodawcy korzystał wspólnie z nim lub wyłącznie sam. Do roszczeń małżonka z tego tytułu stosuje się odpowiednio przepi sy o zapisie zwykłym.”;

6) w art. 967 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Jeżeli osoba powołana jako spadkobierca testamentowy nie chce lub nie może być spadkobiercą, spadkobierca ustawowy, któ remu przypadł przeznaczony dla tej osoby udział spadkowy, obowiązany jest, w braku odmiennej woli spadkodawcy, wykonać ob ciążające tę osobę zapisy zwykłe, polecenia i inne rozrządzenia spadkodawcy.”;

7) w księdze czwartej w tytule III w dziale III przed art. 968 dodaje się oznaczenie w brzmieniu: „Rozdział I Zapis zwykły”;

8) art. 968 otrzymuje brzmienie: „Art. 96

8.

§1. Spadkodawca może przez rozrzą dzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub te stamentowego do spełnienia okreś lonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły).

§2. Spadkodawca może obciążyć zapi sem zwykłym także zapisobiercę (dalszy zapis).”; 458 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw1)

1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowa nia cywilnego, ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępo waniu egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie i ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadłościowe i napraw cze.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075, z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432. Dziennik Ustaw Nr 85 — 5179 — Poz. 4589) w księdze czwartej w tytule III w dziale III po art. 981 dodaje się rozdział II w brzmieniu: „Rozdział II Zapis windykacyjny Art. 981

1.

§1. W testamencie sporządzonym w for mie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis win dykacyjny).

§2. Przedmiotem zapisu windykacyjne go może być:

1) rzecz oznaczona co do tożsamości,

2) zbywalne prawo majątkowe,

3) przedsiębiorstwo lub gospodar stwo rolne,

4) ustanowienie na rzecz zapisobier cy użytkowania lub służebności. Art. 981

2. Zapis windykacyjny jest bezskuteczny, jeżeli w chwili otwarcia spadku przed miot zapisu nie należy do spadkodawcy albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia. Jeżeli przedmiotem zapisu jest ustanowienie dla zapisobiercy użyt kowania lub służebności, zapis jest bez skuteczny, gdy w chwili otwarcia spadku przedmiot majątkowy, który miał być obciążony użytkowaniem lub służebnoś cią nie należy do spadku albo spadko dawca był zobowiązany do jego zbycia. Art. 981

3.

§1. Zastrzeżenie warunku lub terminu uczynione przy ustanawianiu zapisu windykacyjnego uważa się za nieist niejące. Jeżeli jednak z treści testa mentu lub z okoliczności wynika, że bez takiego zastrzeżenia zapis nie zostałby uczyniony, zapis windyka cyjny jest nieważny. Przepisów tych nie stosuje się, jeżeli ziszczenie się lub nieziszczenie się warunku albo nadejście terminu nastąpiło przed otwarciem spadku.

§2. Zapis windykacyjny nieważny ze względu na zastrzeżenie warunku lub terminu wywołuje skutki zapisu zwykłego uczynionego pod warun kiem lub z zastrzeżeniem terminu, chyba że co innego wynika z treści testamentu lub z okoliczności. Art. 981

4. Spadkodawca może obciążyć zapisem zwykłym osobę, na której rzecz uczynił zapis windykacyjny. Art. 981

5. Przepisy o powołaniu spadkobiercy, przyjęciu i odrzuceniu spadku, o zdolno ści do dziedziczenia i o niegodności sto suje się odpowiednio do zapisów win dykacyjnych. Art. 981

6. W sprawach nieuregulowanych w ni niejszym rozdziale oraz w przepisach szczególnych do zapisu windykacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy o zapi sie zwykłym.”;

10) w księdze czwartej w tytule III w dziale III przed art. 982 dodaje się oznaczenie w brzmieniu: „Rozdział III Polecenie”; 1

1) w art. 986 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę lub wykonawców testamentu.”; 1

2) po art. 986 dodaje się art. 9861 w brzmieniu: „Art. 986

1. Spadkodawca może powołać wyko nawcę testamentu do sprawowania za rządu spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem.”; 1

3) art. 988 i 989 otrzymują brzmienie: „Art. 98

8.

§1. Jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu po winien zarządzać majątkiem spad kowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać zapisy zwykłe i polecenia, a następnie wy dać spadkobiercom majątek spad kowy zgodnie z wolą spadkodawcy i z ustawą, a w każdym razie nie zwłocznie po dokonaniu działu spadku.

§2. Wykonawca testamentu może pozy wać i być pozywany w sprawach wynikających z zarządu spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem. Może również pozywać w sprawach o pra wa należące do spadku i być pozwa ny w sprawach o długi spadkowe.

§3. Wykonawca testamentu powinien wydać osobie, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, przedmiot tego zapisu. Art. 98

9.

§1. Do wzajemnych roszczeń między spadkobiercą a wykonawcą testa mentu wynikających ze sprawowa nia zarządu spadkiem, jego zorgani zowaną częścią lub oznaczonym składnikiem stosuje się odpowied nio przepisy o zleceniu za wynagro dzeniem.

§2. Koszty zarządu majątkiem spadko wym, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem oraz wynagrodzenie wykonawcy testa mentu należą do długów spadko wych.”; 1

4) po art. 990 dodaje się art. 9901 w brzmieniu: „Art. 990

1. Spadkodawca może powołać wyko nawcę testamentu do sprawowania za rządu przedmiotem zapisu windykacyj nego, do chwili objęcia we władanie tego przedmiotu przez osobę, na której rzecz uczyniono zapis windykacyjny.”; Dziennik Ustaw Nr 85 — 5180 — Poz. 458

1

5) art. 993 otrzymuje brzmienie: „Art. 99

3. Przy obliczaniu zachowku nie uwzględ nia się zapisów zwykłych i poleceń, na tomiast dolicza się do spadku, stosow nie do przepisów poniższych, darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę.”; 1

6) art. 995 i 996 otrzymują brzmienie: „Art. 99

5.

§1. Wartość przedmiotu darowizny obli cza się według stanu z chwili jej do konania, a według cen z chwili usta lania zachowku.

§2. Wartość przedmiotu zapisu windy kacyjnego oblicza się według stanu z chwili otwarcia spadku, a według cen z chwili ustalania zachowku. Art. 99

6. Zapis windykacyjny oraz darowiznę do konane przez spadkodawcę na rzecz uprawnionego do zachowku zalicza się na należny mu zachowek. Jeżeli upraw nionym do zachowku jest dalszy zstęp ny spadkodawcy, zalicza się na należny mu zachowek także zapis windykacyjny oraz darowiznę dokonane przez spadko dawcę na rzecz jego wstępnego.”; 1

7) art. 998 otrzymuje brzmienie: „Art. 99

8.

§1. Jeżeli uprawniony do zachowku jest powołany do dziedziczenia, ponosi on odpowiedzialność za zapisy zwy kłe i polecenia tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej wartość udziału spadkowego, który stanowi podstawę do obliczenia należnego uprawnionemu zachowku.

§2. Przepis powyższy stosuje się odpo wiednio w wypadku, gdy zapis zwy kły na rzecz uprawnionego do za chowku został obciążony dalszym zapisem lub poleceniem albo uczy niony pod warunkiem lub z zastrze żeniem terminu.”; 1

8) po art. 999 dodaje się art. 9991 w brzmieniu: „Art. 999

1.

§1. Jeżeli uprawniony nie może otrzy mać od spadkobiercy należnego mu zachowku, może on żądać od osoby, na której rzecz został uczy niony zapis windykacyjny doliczo ny do spadku, sumy pieniężnej po trzebnej do uzupełnienia zachow ku. Jednakże osoba ta jest obowią zana do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia bę dącego skutkiem zapisu windyka cyjnego.

§2. Jeżeli osoba, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, sa ma jest uprawniona do zachowku, ponosi ona odpowiedzialność względem innych uprawnionych do zachowku tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jej włas ny zachowek.

§3. Osoba, na której rzecz został uczy niony zapis windykacyjny, może zwolnić się od obowiązku zapłaty sumy potrzebnej do uzupełnienia zachowku przez wydanie przed miotu zapisu.

§4. Jeżeli spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne na rzecz kilku osób, ich odpowiedzialność względem uprawnionego do zachowku jest solidarna. Jeżeli jedna z osób, na których rzecz zostały uczynione za pisy windykacyjne, spełniła świad czenie uprawnionemu do zachow ku, może ona żądać od pozostałych osób części świadczenia propor cjonalnych do wartości otrzyma nych zapisów windykacyjnych.”; 1

9) w art. 1000 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Jeżeli uprawniony nie może otrzymać należ nego mu zachowku od spadkobiercy lub oso by, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, może on żądać od osoby, któ ra otrzymała od spadkodawcy darowiznę do liczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzeb nej do uzupełnienia zachowku. Jednakże ob darowany jest obowiązany do zapłaty po wyższej sumy tylko w granicach wzbogace nia będącego skutkiem darowizny.”;

20) art. 1003—1007 otrzymują brzmienie: „Art. 100

3. Spadkobiercy obowiązani do zaspoko jenia roszczenia z tytułu zachowku mo gą żądać stosunkowego zmniejszenia zapisów zwykłych i poleceń. Art. 100

4.

§1. Zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń następuje w stosunku do ich wartości, chyba że z treści te stamentu wynika odmienna wola spadkodawcy.

§2. W razie zmniejszenia zapisu zwy kłego obciążonego dalszym zapi sem lub poleceniem, dalszy zapis lub polecenie podlega stosunko wemu zmniejszeniu. Art. 100

5.

§1. Jeżeli spadkobierca obowiązany do zaspokojenia roszczenia z tytu łu zachowku sam jest uprawniony do zachowku, może on żądać zmniejszenia zapisów zwykłych i poleceń w takim stopniu, ażeby pozostał mu jego własny zacho wek.

§2. Jeżeli zapisobierca sam jest upraw niony do zachowku, zapis zwykły uczyniony na jego rzecz podlega zmniejszeniu tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek. Art. 100

6. Jeżeli zmniejszeniu podlega zapis zwy kły, którego przedmiot nie da się po dzielić bez istotnej zmiany lub bez znacznego zmniejszenia wartości, zapisobierca może żądać całkowitego wykonania zapisu, uiszczając odpo wiednią sumę pieniężną. Dziennik Ustaw Nr 85 — 5181 — Poz. 458

Art. 100

7.

§1. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadko bierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogło szenia testamentu.

§2. Roszczenie przeciwko osobie obo wiązanej do uzupełnienia zachow ku z tytułu otrzymanych od spadko dawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku.”; 2

1) w księdze czwartej tytuł tytułu VI otrzymuje brzmie nie: „Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu za pisu windykacyjnego, poświadczenie dziedzicze nia i ochrona spadkobiercy”; 2

2) po art. 1029 dodaje się art. 10291 w brzmieniu: „Art. 1029

1. Przepisy niniejszego tytułu stosuje się odpowiednio do stwierdzenia nabycia przedmiotu zapisu windyka cyjnego.”; 2

3) art. 1033 otrzymuje brzmienie: „Art. 103

3. Odpowiedzialność spadkobiercy z tytu łu zapisów zwykłych i poleceń ograni cza się do wartości stanu czynnego spadku.”; 2

4) po art. 1034 dodaje się art. 10341—10343 w brzmie niu: „Art. 1034

1.

§1. Do chwili działu spadku wraz ze spadkobiercami solidarną odpo wiedzialność za długi spadkowe ponoszą także osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

§2. Rozliczenia między spadkobierca mi i osobami, na których rzecz zo stały uczynione zapisy windyka cyjne, następują proporcjonalnie do wartości otrzymanych przez nich przysporzeń. Spadkobiercom uwzględnia się ich udział w war tości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Art. 1034

2. Od chwili działu spadku spadkobiercy i osoby, na których rzecz zostały uczy nione zapisy windykacyjne, ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe proporcjonalnie do wartości otrzyma nych przez nich przysporzeń. Art. 1034

3. Odpowiedzialność osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windyka cyjny za długi spadkowe, jest ograni czona do wartości przedmiotu zapisu windykacyjnego według stanu i cen z chwili otwarcia spadku.”; 2

5) art. 1039—1041 otrzymują brzmienie: „Art. 103

9.

§1. Jeżeli w razie dziedziczenia usta wowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadko biercy ci są wzajemnie zobowiąza ni do zaliczenia na schedę spadko wą otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windyka cyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zali czenia.

§2. Spadkodawca może włożyć obo wiązek zaliczenia darowizny lub zapisu windykacyjnego na schedę spadkową także na spadkobiercę ustawowego nie wymienionego w paragrafie poprzedzającym.

§3. Nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową drobne darowizny zwy czajowo w danych stosunkach przyjęte. Art. 1040. Jeżeli wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego podlegających zali czeniu przewyższa wartość schedy spadkowej, spadkobierca nie jest obo wiązany do zwrotu nadwyżki. W wy padku takim nie uwzględnia się przy dziale spadku ani darowizny lub zapisu windykacyjnego, ani spadkobiercy zobowiązanego do ich zaliczenia. Art. 104

1. Dalszy zstępny spadkodawcy obowią zany jest do zaliczenia na schedę spad kową darowizny oraz zapisu windyka cyjnego dokonanych przez spadko dawcę na rzecz jego wstępnego.”; 2

6) w art. 1042: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Zaliczenie na schedę spadkową przeprowa dza się w ten sposób, że wartość darowizn lub zapisów windykacyjnych podlegają cych zaliczeniu dolicza się do spadku lub do części spadku, która ulega podziałowi między spadkobierców obowiązanych wza jemnie do zaliczenia, po czym oblicza się schedę spadkową każdego z tych spadko bierców, a następnie każdemu z nich zali cza się na poczet jego schedy wartość da rowizny lub zapisu windykacyjnego podle gającej zaliczeniu.”, b) po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu: „§ 2

1. Wartość przedmiotu zapisu windykacyj nego oblicza się według stanu z chwili otwarcia spadku, a według cen z chwili działu spadku.”, c) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Przy zaliczaniu na schedę spadkową nie uwzględnia się pożytków przedmiotu da rowizny lub zapisu windykacyjnego.”. Dziennik Ustaw Nr 85 — 5182 — Poz. 458

Art.

2. W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o naby waniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.3)) w art. 7:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia lub za pisu windykacyjnego przez osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego. Jeżeli prawo oj czyste spadkodawcy nie przewiduje dziedzi czenia ustawowego, w tym zakresie stosuje się prawo polskie.”;

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Jeżeli cudzoziemiec, który nabył nierucho mość na podstawie zapisu windykacyjnego, nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie wnios ku złożonego w ciągu dwóch lat od dnia otwarcia spadku, prawo własności nierucho mości lub prawo użytkowania wieczystego wchodzi do spadku. Stosuje się wtedy przepi sy ust. 2 i 3, z tym że termin, o którym mowa w ust. 3, biegnie od chwili, gdy cudzoziemiec dowiedział się o wejściu do spadku prawa własności nieruchomości lub prawa użytko wania wieczystego.”;

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Przepisy ust. 2—3a stosuje się odpowiednio do udziałów lub akcji spółki handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”. Art.

3. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 636 dodaje się art. 6361 w brzmieniu: „Art. 636

1. Przepisy o zabezpieczeniu spadku sto suje się odpowiednio do zabezpiecze nia przedmiotu zapisu windykacyjne go.”;

2) w art. 665 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Sąd spadku albo notariusz wyda osobie po wołanej na wykonawcę testamentu, na jej wniosek, zaświadczenie, w którym wymieni imię, nazwisko, miejsce ostatniego zamiesz kania oraz datę i miejsce śmierci spadkodaw cy, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wykonawcy testamentu, jak również zamie ści stwierdzenie, że dana osoba została po wołana na wykonawcę testamentu. W za świadczeniu wskazuje się też prawa i obo wiązki wykonawcy testamentu, jeżeli zostały one określone przez spadkodawcę.”;

3) w części pierwszej w księdze drugiej w tytule II w dziale IV tytuł rozdziału 8 otrzymuje brzmienie: „Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego”;

4) art. 677 otrzymuje brzmienie: „Art. 67

7.

§1. Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wyso kość ich udziałów.

§2. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd stwierdza także nabycie przedmiotu zapisu windy kacyjnego, wymieniając osobę, dla której spadkodawca uczynił zapis windykacyjny, oraz przedmiot tego zapisu.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173. Dziennik Ustaw Nr 85 — 5183 — Poz. 458§3. Stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego może nastą pić również przez wydanie przez sąd postanowienia częściowego.”;

5) w art. 679 § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4. Przepisy § 1—3 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanego aktu poświadczenia dzie dziczenia oraz do stwierdzenia nabycia przed miotu zapisu windykacyjnego.”;

6) art. 686 otrzymuje brzmienie: „Art. 68

6. W postępowaniu działowym sąd roz strzyga także o istnieniu zapisów zwy kłych, których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku, jak rów nież o wzajemnych roszczeniach pomię dzy współspadkobiercami z tytułu po siadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i in nych przychodów, poczynionych na spadek nakładów i spłaconych długów spadkowych.”. Art.

4. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o po stępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.5)) w art. 57 § 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

§2. W razie zawieszenia postępowania z przyczyny określonej w art. 56 § 1 pkt 2 — organ egzeku cyjny podejmie zawieszone postępowanie, gdy organ ten zostanie zawiadomiony przez wierzy ciela o ustaleniu według przepisów prawa cy wilnego spadkobierców zmarłego zobowiąza nego, na których przeszedł egzekwowany obo wiązek, lub osób, na których rzecz zostały uczy nione zapisy windykacyjne. Wierzyciel może również, nie czekając na sądowe stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windy kacyjnego albo sporządzenie aktu poświadcze nia dziedziczenia, wskazać osobę, którą uważa za spadkobiercę zmarłego zobowiązanego, lub osobę, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, odpowiedzialną za egzekwowa ny obowiązek. Jednakże organ egzekucyjny obowiązany jest zastosować się do postano wienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedzi czenia, jeżeli postanowienie to lub wypis zare jestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia zostaną mu złożone przed zakończeniem postę powania egzekucyjnego.

§3. Jeżeli szczególne przepisy przewidują wydanie przez wierzyciela decyzji o odpowiedzialności za zmarłego zobowiązanego innej osoby, jako spad kobiercy lub zapisobiercy, organ egzekucyjny może podjąć postępowanie egzekucyjne, zawie szone z przyczyny określonej w art. 56 § 1 pkt 2, po wydaniu takiej decyzji.”. Art.

5. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 39

8) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapi su, zapisu windykacyjnego, polecenia testa mentowego;”;

2) w art. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyj nego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw;”;

3) w art. 4 w ust. 1 w pkt 9 wprowadzenie do wylicze nia otrzymuje brzmienie: „nabycie w drodze spadku lub zapisu windykacyj nego:”;

4) w art. 6 w ust. 1: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dal szego zapisu lub z polecenia testamentowe go — z chwilą wykonania zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia;”, b) po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu: „2b) przy nabyciu w drodze zapisu windykacyj nego — z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu zapi su windykacyjnego lub zarejestrowania ak tu poświadczenia dziedziczenia;”;

5) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Jeżeli spadkobierca, obdarowany lub osoba, na której rzecz został uczyniony zapis zwykły lub windykacyjny, zostali obciążeni obowiąz kiem wykonania polecenia lub zapisu zwykłe go, wartość obciążenia z tego tytułu stanowi ciężar spadku, darowizny, zapisu zwykłego lub windykacyjnego, a w przypadku polecenia, o ile zostało wykonane.”;

6) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W przypadku nabycia własności (współwłas ności) budynku mieszkalnego lub lokalu miesz kalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lo kalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinne go albo udziału w takim prawie:

1) w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, za pisu windykacyjnego, dalszego zapisu, pole cenia testamentowego, darowizny lub pole cenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz. 1243 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 39, poz. 308, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143, Nr 40, poz. 229, Nr 75, poz. 474, Nr 122, poz. 826, Nr 152, poz. 1018 i Nr 229, poz. 1497. Dziennik Ustaw Nr 85 — 5184 — Poz. 4582) w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, za pisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zali czane do II grupy podatkowej,

3) w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, za pisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zali czane do III grupy podatkowej, które spra wowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisem nej umowy z podpisem notarialnie poświad czonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza — nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nie przekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysłu guje stosownie do wielkości udziału.”. Art.

6. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z 2009 r. Nr 37, poz. 286 i Nr 166, poz. 1317 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 122

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 95b otrzymuje brzmienie: „Art. 95b. Przed sporządzeniem aktu poświadcze nia dziedziczenia notariusz spisuje pro tokół dziedziczenia przy udziale wszyst kich osób, które mogą wchodzić w ra chubę jako spadkobiercy ustawowi i te stamentowi, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy win dykacyjne.”;

2) w art. 95c w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) oświadczenia, czy były składane oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku lub zapisu windykacyjnego, czy zostało wydane orzecze nie dotyczące niegodności spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, oraz czy były zawierane umowy z przyszłym spadkodawcą w przedmiocie zrze czenia się dziedziczenia po nim;”;

3) w art. 95c § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Jeżeli od dnia otwarcia spadku nie upłynęło sześć miesięcy, w protokole dziedziczenia należy zamieścić oświadczenia spadkobier ców o prostym przyjęciu spadku lub przyję ciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku, chyba że oświad czenia tej treści zostały już przez spadkobier ców uprzednio złożone. W takim przypadku należy zamieścić wzmiankę o dacie, miejscu i treści złożonych przez poszczególnych spadkobierców oświadczeń. Przepisy te sto suje się także do oświadczeń osób, na któ rych rzecz spadkodawca uczynił zapisy win dykacyjne.”;

4) w art. 95e: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Po spisaniu protokołu dziedziczenia nota riusz sporządza akt poświadczenia dziedzi czenia, jeżeli nie ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku, a w przypadku gdy spadkodaw ca uczynił zapis windykacyjny, co do oso by, na której rzecz spadkodawca uczynił zapis windykacyjny i przedmiotu zapisu.”, b) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszyst kie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamen towi, lub też osoby, na których rzecz spadko dawca uczynił zapisy windykacyjne, albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zo stały otwarte lub ogłoszone;”;

5) w art. 95f w § 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmie niu: „7a) wskazanie osób, na których rzecz spadkodaw ca uczynił zapisy windykacyjne, oraz przed miotów tych zapisów, chyba że osoby te nie chcą lub nie mogą być zapisobiercami;”;

6) art. 95l otrzymuje brzmienie: „Art. 95l. Jeżeli w akcie poświadczenia dziedzicze nia nie wskazano spadkobierców dzie dziczących gospodarstwo rolne lub osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, notariusz sporzą dzi w tym przedmiocie akt uzupełniający, stosując odpowiednio przepisy niniej szego rozdziału.”. Art.

7. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.6)) art. 123 otrzymuje brzmienie: „Art. 12

3. Oświadczenie upadłego o odrzuceniu spadku lub zapisu windykacyjnego jest bezskuteczne w stosunku do masy upadło ści, jeżeli zostało złożone po ogłoszeniu upadłości.”. Art.

8. Do roszczeń, o których mowa w art. 1007 ustawy, o której mowa w art. 1, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nie przedawnionych, stosuje się przepisy tego artykułu w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art.

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 mie sięcy od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 191, poz. 1484 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1037, Nr 230, poz. 1509 i Nr 257, poz. 1724.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-01-26
Data wydania: 2011-01-12
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 7 poz. 74