M.P. 2011 nr 70 poz. 689

Dziennik Ustaw Nr 136 — 8001 — Poz. 803

Na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stano wienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 62

2) zarządza się, co następuje:  § 

1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób zgłaszania i dokonywania wpisów oraz ich aktualizacji w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, zwanym dalej „rejestrem”, w tym wzór urzędowego formularza zgłoszenia; 

2) wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru; 

3) wysokość opłaty za wpis do rejestru.  § 

2.

1. W rejestrze wpisuje się dane i  informacje według następującego porządku: 

1) numer kolejny wpisu; 

2) datę wpisu do rejestru i daty wpisów późniejszych zmian; 

3) firmę przedsiębiorcy wykonującego zawodową dzia łalność lobbingową albo imię i nazwisko osoby fi zycznej niebędącej przedsiębiorcą wykonującej taką działalność; 

4) siedzibę i adres przedsiębiorcy albo adres osoby fizycznej, o których mowa w pkt 3; 

5) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Re jestru Sądowego albo numer w ewidencji działal ności gospodarczej — w przypadku przedsiębiorców wykonujących zawodową działalność lobbingową; 

6) datę i podstawę wykreślenia z rejestru; 

7) sygnaturę akt; 

8) uwagi. 

2. Dla każdego podmiotu wpisanego do rejestru prowadzi się oddzielne akta obejmujące dokumenty będące podstawą dokonania wpisów w rejestrze.  § 

3.

1. Wpis do rejestru jest dokonywany na pod stawie zgłoszenia. 

2. Zgłoszenie wnosi się na urzędowym formularzu, podpisanym przez zgłaszającego lub osoby upoważ nione do jego reprezentowania. Zgłoszenie można tak że wnosić na formularzach stanowiących wydruki kom puterowe lub będących kserokopiami urzędowego formularza. 

3. Wzór urzędowego formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.  § 

4. Wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w zgło szeniu oraz w dokumentach dołączonych do zgłoszenia. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wniesienia zgłoszenia, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 11 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lip ca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie sta nowienia prawa.  § 

5. Przepisy § 3 i 4 stosuje się odpowiednio do aktualizacji danych zawartych w rejestrze, z tym że od wniosku o dokonanie aktualizacji wpisu w rejestrze nie jest pobierana opłata, a dokumenty, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia łalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, dołącza się tylko w zakresie, w jakim dane w nich za warte wymagają aktualizacji.  § 

6.

1. Wykreślenie z rejestru następuje na podsta wie: 

1) wniosku podmiotu wpisanego do rejestru lub osób upoważnionych do jego reprezentowania, czytelnie podpisanego, złożonego organowi prowadzącemu rejestr, wskazującego na zaprzestanie wykonywania zawodowej działalności lobbingowej oraz zawiera jącego dane określone w części A formularza zgło szenia i numer kolejny wpisu w rejestrze; 

2) przekazanego przez sąd prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodowej działalności lobbingowej. 

2. Do wniosku o wykreślenie z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosownie do okoliczności, dołącza się dokument będący podstawą do działania w imieniu podmiotu wpisanego do rejestru. 

3. Od wykreślenia z rejestru nie pobiera się opłaty.  § 

7.

1. Organ prowadzący rejestr wydaje podmioto wi wpisanemu do rejestru, na jego żądanie, zaświad czenie o wpisie do rejestru. 

2. Wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.  § 

8. Opłata za wpis do rejestru wynosi 100 zł.  § 

9. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw We wnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów wykonujących zawodo wą działalność lobbingową (Dz. U. Nr 34, poz. 240).  § 

10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia.  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. T. Siemoniak 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia łem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). Dziennik Ustaw Nr 136 — 8002 — Poz. 803

=*ą26=(1,( ’2.21$1,$ :3,68$.78$/,=$&-, : 5(-(675=( 32’0,27Ï: :<.218-Ą&<&+ =$:2'2:Ą '=,$ą$/12ĝû /2%%,1*2:Ą A. DANE PODMIOTU A.1 OZNACZENIE PODMIOTU )LUPD OXE QD]ZLVNR ,PLĊ A.2 ADRES/SIEDZIBA 8OLFD 1XPHU GRPX 1XPHU ORNDOX 0LHMVFRZRĞü .RG SRF]WRZ\ 3RF]WD .UDM $ 180(5 : 5(-(675=( 35=('6,ĉ%,25&Ï: .5$-2:(*2 5(-(6758 6Ą'2:(*2 $/%2 180(5 : (:,'(1&-, '=,$ą$/12ĝ&, *2632'$5&=( % =$ąĄ&=21( '2.80(17<   C. PRZE'0,27 '=,$ą$/12ĝ&, /2%%,1*2:(-

' 262%$ 6.ą$'$-Ą&$ =*ą26=(1,( 1D]ZLVNR L LPLĊ 'DWD 3RGSLV

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2011 r. (poz. 803) Załącznik nr 1 WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA O DOKONANIE WPISU W REJESTRZE PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ Dziennik Ustaw Nr 136 — 8003 — Poz. 803

$GQRWDFMH XU]ĊGRZH =JáDV]DMąF\ ]RVWDá ZSLVDQ\ GR UHMHVWUX SRG QXPHUHP :\NUHĞOHQLH ] UHMHVWUX QDVWąSLáR GQLD ] SRZRGX 

P o u c z e n i e :1. : SU]\SDGNX JG\ ]JáRV]HQLH GRW\F]\ DNWXDOL]DFML GDQ\FK ]DZDUW\FK Z UHMHVWU]H RERN GDQ\FK GRW\FKF]DVRZ\FK SRGDMH VLĊ GDQH ]DNWXDOL]RZDQH

2. : F]ĊĞFL % IRUPXODU]D ]JáRV]HQLD VWRVRZQLH GR RNROLF]QRĞFL XZ]JOĊGQLD VLĊ dokumenty, R NWyU\FK PRZD Z art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o G]LDáDOQRĞFL OREELQJRZHM Z SURFHVLH VWDQRZLHQLD SUDZD RUD] SHáQRPRFQLFWZR GR ]áRĪHQLD IRUPXODU]D ]JáRV]HQLD OXE LQQ\ GRNXPHQW EĊGąF\ SRGVWDZą GR UHSUH]HQWDFML podmiotu wpisanego do rejestru.

3. )RUPXODU] QDOHĪ\ Z\SHáQLü Z MĊ]\NX SROVNLP F]\WHOQLH QD PDV]\QLH NRPSXWHURZR OXE UĊF]QLH ZLHONLPL GUXNRZDQ\PL OLWHUDPL

4. 1DOHĪ\ Z\SHáQLü ZV]\VWNLH QLH]EĊGQH UXEU\NL

1LHSRWU]HEQH VNUHĞOLü

:\SHáQLD VLĊ QD ]DVDG]LH GREURZROQRĞFL Dziennik Ustaw Nr 136 — 8004 — Poz. 803 Załącznik nr 2 WZÓR ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać: — w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52 — na pod sta wie nadesłanego zamó wie nia (sprzedaż wysyłkowa); — w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzedaż za gotówkę): — ul. Powsińska 69/71, tel. 22 694-62-96 — al. J. Ch. Szucha 2/4, tel. 22 629-61-73 Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Centrum Usług Wspólnych Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, do 15 dni po otrzymaniu następnego numeru O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezwłocznie informować na piśmie Centrum Usług Wspólnych Wydział Wydawnictw i Poligrafii Dziennik Ustaw i Monitor Polski dostępne są w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cuw.gov.pl i www.rcl.gov.pl Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 www.wydawnictwa.cuw.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 1775/W/C/2011 ISSN 0867-3411 Cena 3,80 zł (w tym VAT) ............................ (data) =$ĝ:,$'&=(1,( 2:3,6,( '2 5(-(6758 32'0,27Ï::<.218-Ą&<&+ =$:2'2:Ą '=,$ą$/12ĝû /2%%,1*2:Ą 6WRVRZQLH GR DUW XVW XVWDZ\ ] GQLD OLSFD U R G]LDáDOQRĞFL OREELQJRZHM Z SURFHVLH VWDQRZLHQLD SUDZD '] 8 1U SR] ] SyĨQ ]P ]DĞZLDGF]D VLĊ ĪH ............................................................................................................................................................................................ ILUPD OXE LPLĊ L QD]ZLVNR ............................................................................................................................................................................................ (siedziba albo adres do korespondencji) MHVW ZSLVDQ\D GR UHMHVWUX SRGPLRWyZ Z\NRQXMąF\FK ]DZRGRZą G]LDáDOQRĞü OREELQJRZą SRG QXPHUHP ................................................... SRGSLV RVRE\ XSRZDĪQLRQHM mp.

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2011-08-09
Data wydania: 2011-07-28
Data wejścia w życie: 2011-08-09
Data obowiązywania: 2011-08-09
Uwagi: objęte tekstem jednolitym z dniem 17 stycznia 2012 r. (MP 2012 r., poz. 32)
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 70 poz. 689