M.P. 2011 nr 70 poz. 692

Dziennik Ustaw Nr 226 — 13316 — Poz. 1366

Na podstawie art. 37b ust. 4 ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, tryb i  terminy przechowywania i  przekazywania akt spraw oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych, a także warunki i tryb ich niszczenia po upływie okresu przechowywania.

§2. Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:

1) Kms — repertorium służące do rejestrowania spraw o egzekucję należności sądowych;

2) Kmp — repertorium do rejestrowania spraw o eg zekucję świadczeń powtarzających się;

3) Km — repertorium do rejestrowania pozostałych spraw;

4) Oz — wykaz do ewidencjonowania spraw z  ele mentem zagranicznym.

§3. Akta spraw oraz zamknięte urządzenia ewi dencyjne dzieli się na dokumentację stanowiącą ma teriały archiwalne oznaczaną kategorią A, zwaną dalej „dokumentacją kategorii A”, i  dokumentację niesta nowiącą takich materiałów, oznaczaną kategorią B, zwaną dalej „dokumentacją kategorii B”.

§4. Dokumentację kategorii A po upływie okresu przechowywania przekazuje się do właściwego archi wum państwowego.

§5. Dokumentacja kategorii B po upływie okresu przechowywania podlega zniszczeniu.

§6.

1. Do dokumentacji kategorii A zalicza się akta spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o egzekucję z udziałem Skarbu Państwa;

3) o egzekucję w celu zniesienia współwłasności nie ruchomości w drodze sprzedaży publicznej;

4) w  których wartość egzekwowanego roszczenia, w dniu złożenia wniosku o egzekucję, przekracza dwutysięczną krotność minimalnego wynagrodze nia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów;

5) uznanych przez komornika za mające wyjątkowe znaczenie ze względu na: a) materiał zebrany w sprawie, b) występujące w sprawach osoby, c) charakter spraw, zwłaszcza tych o  znaczeniu bezprecedensowym, d) oddźwięk społeczny.

2. Poza aktami spraw wymienionych w ust. 1 ko mornik zalicza do dokumentacji kategorii A:

1) akta co najmniej pięciu spraw z  każdego roku i  z  każdego rodzaju egzekucji, a  w  szczególności z egzekucji ze statków morskich, prawa z patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z re jestracji wzoru zdobniczego, prawa z  rejestracji znaku towarowego, prawa z  rejestracji topografii układu scalonego oraz z przedmiotów o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;

2) wszystkie akta spraw z  repertorium Kms, Kmp i Km z wybranego przez siebie tygodnia z każdego roku.

3. Akta spraw niewymienione w ust. 1 i 2 zalicza się do dokumentacji kategorii B.

§7.

1. Do dokumentacji kategorii A zalicza się na stępujące zamknięte urządzenia ewidencyjne:

1) repertoria;

2) wykazy akt spraw i urządzeń ewidencyjnych prze kazanych do archiwum państwowego;

3) wykazy alfabetyczne stron;

4) wykazy Oz;

5) wykazy zniszczonych akt spraw i urządzeń ewiden cyjnych, zaliczonych do kategorii B;

6) wykazy akt spraw i urządzeń ewidencyjnych prze kazanych przez komorników do Krajowej Rady Ko morniczej.

2. Do dokumentacji kategorii B zalicza się księgi pomocnicze oraz inne wykazy niewymienione w ust. 1. Rozdział 2 Terminy przechowywania akt spraw oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych

§8.

1. Okres przechowywania akt spraw oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych liczy się od po czątku roku kalendarzowego następującego po roku, w  którym zakończono postępowanie lub zamknięto urządzenie ewidencyjne. 1366 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2007  r. Nr  25, poz.  162, Nr  44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769, z 2009 r. Nr 26, poz.  156, Nr  81, poz.  687, Nr  105, poz.  879 i  Nr  223, poz.  1777, z  2010  r. Nr  40, poz.  228, Nr  155, poz.  1038 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622. Dziennik Ustaw Nr 226 — 13317 — Poz. 1366



2. Przepisu ust.  1 nie stosuje się do akt spraw, w których egzekucję umorzono na podstawie art. 883 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postę powania cywilnego (Dz. U. Nr  43, poz.  296, z  późn. zm.2)). Okres przechowywania tych akt liczy się dopie ro po całkowitym rozliczeniu depozytu.

§9.

1. Dokumentacja kategorii A  jest przechowy wana przez okres 15 lat.

2. Dokumentacja kategorii B jest przechowywana przez okres 5 lat. Rozdział 3 Szczegółowe warunki, tryb przechowywania i przekazywania akt spraw oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych, a także warunki i tryb ich niszczenia

§10.

1. Akta spraw, w których zakończono postę powanie, oraz zamknięte urządzenia ewidencyjne są przechowywane przez Krajową Radę Komorniczą przez okresy, o których mowa w § 9, z zastosowaniem zabezpieczeń przed dostępem osób postronnych i  przy spełnieniu wymogów bezpieczeństwa przed utratą i zniszczeniem.

2. Do okresów, o których mowa w § 9, wlicza się okresy, o których mowa w § 11 ust. 3. § 1

1.

1. Przed przekazaniem akt spraw Krajowej Radzie Komorniczej należy sprawdzić, czy w  aktach tych zostały rozliczone opłaty, zaliczki oraz sumy de pozytowe. O wynikach sprawdzenia czyni się wzmian kę na okładce akt lub w tytule sprawy.

2. Przekazanie akt spraw Krajowej Radzie Komor niczej należy odnotować w  repertorium, wpisując w rubryce „uwagi”, przy właściwym numerze sprawy, datę przekazania i  pozycję ze spisu zdawczo-odbior czego.

3. Komornik przekazuje akta spraw Krajowej Ra dzie Komorniczej najpóźniej w ciągu trzech lat od za kończenia postępowania, a zamknięte urządzenia ewi dencyjne — najpóźniej w  ciągu trzech lat od ich zamknięcia.

4. Przekazanie akt spraw oraz zamkniętych urzą dzeń ewidencyjnych odbywa się na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego. § 1

2.

1. Zarządzenie o przekazaniu dokumentacji, o której mowa w § 4, do właściwego archiwum pań stwowego wydaje prezes sądu rejonowego, przy któ rym działa komornik, niezwłocznie po upływie termi nu przechowywania dokumentacji.

2. Akta spraw oraz zamknięte urządzenia ewiden cyjne niestanowiące materiałów archiwalnych podle gają zniszczeniu w sposób właściwy dla danej techno logii zapisu. Prezes sądu rejonowego, przy którym działa komornik, powołuje komisję w celu przeprowa dzenia czynności związanych z niszczeniem akt. Komi sji przewodniczy komornik.

3. Komisja, o której mowa w ust. 2, może w uza sadnionych wypadkach zaproponować zmianę kwali fikacji akt spraw lub zamkniętych urządzeń ewidencyj nych z kategorii B na kategorię A lub przedłużyć usta lony pierwotnie czas przechowywania akt spraw kate gorii B. Komisja nie może dokonać zmiany kwalifikacji akt spraw zaliczonych do kategorii A.

4. Propozycja komisji jest — na wniosek prezesa sądu rejonowego, przy którym działa komornik — za twierdzana przez dyrektora właściwego archiwum państwowego.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz.  350 i  Nr  149, poz.  703, z  1997  r. Nr  43, poz.  270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz.  934, Nr  140, poz.  940 i  Nr  141, poz.  944, z  1998  r. Nr  106, poz.  668 i  Nr  117, poz.  757, z  1999  r. Nr  52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz.  1069 i  1070, Nr  129, poz.  1102, Nr  153, poz.  1271, Nr  219, poz.  1849 i  Nr  240, poz.  2058, z  2003  r. Nr  41, poz.  360, Nr  42, poz.  363, Nr  60, poz.  535, Nr  109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr  9, poz.  75, Nr  11, poz.  101, Nr  68, poz.  623, Nr  91, poz.  871, Nr  93, poz.  891, Nr  121, poz.  1264, Nr  162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz.  732, Nr  122, poz.  1024, Nr  143, poz.  1199, Nr  150, poz.  1239, Nr  167, poz.  1398, Nr  169, poz.  1413 i  1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr  264, poz.  2205 i  Nr  267, poz.  2258, z  2006  r. Nr  12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz.  1379, Nr  208, poz.  1537 i  1540, Nr  226, poz.  1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz.  849, Nr  176, poz.  1243, Nr  181, poz.  1287, Nr  192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr  119, poz.  772, Nr  120, poz.  779, Nr  122, poz.  796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr  231, poz.  1547 i  Nr  234, poz.  1571, z  2009  r. Nr  26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr  3, poz.  13, Nr  7, poz.  45, Nr  40, poz.  229, Nr  108, poz.  684, Nr  109, poz.  724, Nr  125, poz.  842, Nr  152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887 i Nr 224, poz. 1342. Dziennik Ustaw Nr 226 — 13318 — Poz. 1366



5. Z  przeprowadzonych prac przewodniczący ko misji sporządza protokół i przedstawia prezesowi są du rejonowego, przy którym działa komornik, do za twierdzenia. Protokół ten zalicza się do dokumentacji kategorii A.

6. Przekazanie do zniszczenia akt spraw lub zamkniętych urządzeń ewidencyjnych, w tym tworzo nych, ewidencjonowanych i przechowywanych w po staci elektronicznej, niestanowiących materiałów ar chiwalnych, następuje po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, w  trybie i  na warunkach określonych w  przepisach o  narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Rozdział 4 Przepis końcowy § 1

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Sprawiedliwości z  dnia 19 lipca 2007  r. w sprawie archiwizowania akt spraw komorniczych (Dz. U. Nr 144, poz. 1012 oraz z 2008 r. Nr 162, poz. 1007), które na podstawie art. 105 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ogra niczaniu barier administracyjnych dla obywateli i  przed siębiorców (Dz. U. Nr  106, poz.  622, Nr  131, poz.  764, Nr 133, poz. 767 i Nr 187, poz. 11

10) utraciło moc z dniem 1 lipca 2011 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-08-09
Data wydania: 2011-07-21
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 70 poz. 692