M.P. 2011 nr 86 poz. 904

Dziennik Ustaw Nr 210 — 12310 — Poz. 1255

1255 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia 13 września 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—20132) Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listo pada 2000  r. o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.  U. z  2007  r. Nr  42, poz.  275, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1.

1. Rozporządzenie określa szczegółowe prze znaczenie, warunki i  tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Agencją”, pomocy finansowej w  ramach Działania I.

2. Instrumenty inżynierii finansowej Programu Ope racyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013, zwanego dalej „Programem”.

2. Pomoc finansowa może być udzielona podmio tom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego z  przeznaczeniem na rozwój instrumentów inżynierii finansowej.

3. Pomoc finansowa jest udzielana w formie bez zwrotnego wsparcia finansowego na rozwój instru mentów inżynierii finansowej, zwanego dalej „wspar ciem na rozwój instrumentów inżynierii finansowej”, przeznaczonego na pokrycie całości lub części wydat ków kwalifikujących się do objęcia tym wsparciem, przekazywanego na podstawie umowy o  udzielenie wsparcia na rozwój instrumentów inżynierii finanso wej.

4. Umowa o udzielenie wsparcia na rozwój instru mentów inżynierii finansowej zawiera w szczególności postanowienia, o których mowa w art. 43 ust. 3 zdanie trzecie rozporządzenia Komisji (WE) nr  1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr  1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne doty czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne go, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fundu szu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europej skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego da lej „rozporządzeniem Komisji nr 1828/2006”.

5. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój instrumentów inżynierii finan sowej są wydatki faktycznie poniesione i udokumen towane, bezpośrednio związane z  projektem i  nie zbędne do jego realizacji, pomniejszone o  naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie z  odrębnymi przepisami beneficjentowi wsparcia nie przysługuje prawo do zwrotu lub obniże nia należnego podatku od towarów i usług.

6. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem na rozwój instrumentów inżynierii finansowej ponie sione w walucie obcej przelicza się na walutę polską po kursie sprzedaży zastosowanym przez bank doko nujący płatności w dniu jej dokonania.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) beneficjencie wsparcia — należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2, otrzymujący od Agencji wsparcie na rozwój instrumentów inży nierii finansowej;

2) ekwiwalencie dotacji brutto — należy przez to ro zumieć wartość pomocy publicznej, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99), bez uwzględnienia opodatkowania podatkiem docho dowym, wyrażoną z  dokładnością dwóch miejsc po przecinku i obliczoną zgodnie z przepisami wy danymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004  r. o  postępowaniu w  sprawach dotyczących pomocy publicznej;

1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o za sadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.  U. z  2009  r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 124

1) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013. Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem admini stracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust.  2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Tekst Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Euro pejskiej nr  K (200

7) 4568 z  dnia 1 października 2007  r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Pol ski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Euro pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w  Polsce oraz przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przy jęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—201

3. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007—201

3. Zmiany w  Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 zostały zaakceptowane decyzją Komisji Europejskiej nr K (200

9) 5712 z dnia 17 lip ca 2009  r. zmieniającą decyzję Komisji K (200

7) 4568 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Pol ski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Euro pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce oraz przyjęte uchwałą Ra dy Ministrów z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschod niej 2007—2013.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726. Dziennik Ustaw Nr 210 — 12311 — Poz. 12553) Instytucji Zarządzającej — należy przez to rozu mieć ministra właściwego do spraw rozwoju re gionalnego;

4) instrumentach inżynierii finansowej — należy przez to rozumieć wyodrębnione księgowo fundu sze, które są utworzone w celu stwarzania korzyst nych warunków do rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie ze swoich środków poręczeń lub pożyczek i których wypracowane zyski przeznacza ne są na cele związane z utworzeniem tych fundu szy, zarządzane w szczególności przez: a) banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kre dytowe lub instytucje finansowe — w rozumie niu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.4)), b) banki spółdzielcze — w  rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu ban ków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.5)), c) podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie po ręczeń lub pożyczek, d) konsorcja podmiotów, o  których mowa w lit. a—c;

5) Polsce Wschodniej — należy przez to rozumieć ob szar obejmujący województwa: lubelskie, podla skie, podkarpackie, świętokrzyskie i  warmińsko -mazurskie;

6) projekcie — należy przez to rozumieć przedsię wzięcie, o  którym mowa w  art.  5 pkt  9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009  r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241);

7) umowie o  udzielenie wsparcia na rozwój instru mentów inżynierii finansowej — należy przez to rozumieć umowę o dofinansowanie projektu reali zowanego przez beneficjenta wsparcia w ramach Programu, zawartą pomiędzy Agencją a  benefi cjentem wsparcia. Rozdział 2 Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Działania I.

2. Instrumenty inżynierii finansowej

§3.

1. Wsparcie na rozwój instrumentów inżynierii finansowej może być udzielone przez Agencję benefi cjentowi wsparcia pod warunkiem, że:

1) projekt dotyczy prowadzenia działalności poręcze niowej lub pożyczkowej wyłącznie wobec mikro przedsiębiorców, małych lub średnich przedsię biorców, którzy prowadzą działalność gospodar czą i posiadają siedzibę w Polsce Wschodniej;

2) beneficjent wsparcia zobowiąże się do zorganizo wania i przeprowadzenia, na podstawie regulami nu konkursu zaakceptowanego przez Agencję, procedury konkursowej, w ramach której wyłonio ne zostaną instrumenty inżynierii finansowej pro wadzące działalność, o której mowa w pkt 1.

2. Wsparcie na rozwój instrumentów inżynierii finansowej może być udzielone do wysokości 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

§4. Podmioty zarządzające instrumentami inżynie rii finansowej wyłonionymi w sposób, o którym mo wa w § 3 ust. 1 pkt 2, mogą udzielać pomocy de mini mis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządze niu Komisji (WE) nr  1998/2006 z  dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str.  5, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji nr 1998/2006”, i w niniejszym rozporządzeniu oraz z zachowaniem zasad wynikających z:

1) art.  44 rozporządzenia Rady (WE) nr  1083/2006 z  dnia 11 lipca 2006  r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Roz woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylają cego rozporządzenie (WE) nr  1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.), zwane go dalej „rozporządzeniem Rady nr 1083/2006”;

2) art. 43 i 44 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006.

§5. Pomoc de minimis może być udzielana w for mie:

1) poręczenia — pomoc udzielana w tej formie wyra żana jest za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto;

2) pożyczki — pomoc udzielana w tej formie wyraża na jest za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto przy zastosowaniu art.  2 ust.  4 lit.  a  rozporządzenia Komisji nr 1998/2006.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2002  r. Nr  126, poz.  1070, Nr  141, poz.  1178, Nr  144, poz.  1208, Nr  153, poz.  1271, Nr  169, poz.  1385 i  1387 i  Nr  241, poz.  2074, z  2003  r. Nr  50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz.  1546 i  Nr  173, poz.  1808, z  2005  r. Nr  83, poz.  719, Nr  85, poz.  727, Nr  167, poz.  1398 i  Nr  183, poz.  1538, z  2006  r. Nr  104, poz.  708, Nr  157, poz.  1119, Nr  190, poz.  1401 i  Nr  245, poz.  1775, z  2007  r. Nr  42, poz.  272 i  Nr  112, poz.  769, z  2008  r. Nr  171, poz.  1056, Nr  192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr  18, poz.  97, Nr  42, poz.  341, Nr  65, poz.  545, Nr  71, poz.  609, Nr  127, poz.  1045, Nr  131, poz.  1075, Nr  144, poz.  1176, Nr  165, poz.  1316, Nr  166, poz.  1317, Nr  168, poz.  1323 i  Nr  201, poz.  1540, z  2010  r. Nr  40, poz.  226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 72, poz. 388, Nr 126, poz. 715, Nr 131, poz. 763, Nr 134, poz. 779 i 781, Nr 165, poz. 984, Nr 199, poz. 1175 i Nr 201, poz. 1181.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2001  r. Nr  111, poz.  1195, z  2002  r. Nr  141, poz.  1178 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 137, poz. 1303 i Nr 228, poz.  2260, z  2004  r. Nr  91, poz.  870, z  2006  r. Nr  157, poz.  1119, z  2007  r. Nr  52, poz.  344, z  2008  r. Nr  209, poz. 1315 oraz z 2009 r. Nr 127, poz. 1050. Dziennik Ustaw Nr 210 — 12312 — Poz. 1255§6.

1. Pomoc de minimis w  formie poręczenia może być udzielona, jeżeli wielkość poręczanej części kredytu lub innego zobowiązania finansowego nie przekracza równowartości 1 500 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a  w  sektorze transportu drogowego — 750 000 euro dla jednego przedsiębiorcy.

2. W przypadku gdy kwota kredytu lub innego zo bowiązania finansowego objęta poręczeniem stanowi udział procentowy kwot określonych w  ust.  1, wiel kość ekwiwalentu dotacji brutto pomocy de minimis nie może przekraczać kwoty odpowiadającej temu udziałowi procentowemu w odpowiednim maksymal nym pułapie pomocy de minimis, o  którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 1998/2006.

3. Poręczenie nie może obejmować więcej niż 80% wartości udzielanego kredytu lub innego zobowiąza nia finansowego.

§7. Nie stanowi pomocy de minimis udzielanie:

1) poręczeń spłaty kredytów lub innych zobowiązań finansowych, jeżeli poręczenia te dotyczą mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsię biorcy niespełniającego kryteriów przedsiębior stwa zagrożonego, w  rozumieniu komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomo cy państwa w  celu ratowania i  restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z  01.10.2004, str.  2, z  późn. zm.), i  obejmują nie więcej niż 80% niespłaconego kredytu lub innego zobowiązania finansowego, a  kredyty lub inne zobowiązania: a) zostały udzielone przy zastosowaniu bezpiecz nej stawki rocznej w rozumieniu obwieszczenia Komisji w  sprawie zastosowania art.  87 i  88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwa rancji (Dz. Urz. UE C 155 z 20.06.2008, str. 

10) , b) są terminowe i udzielane do kwoty z góry ozna czonej;

2) pożyczek, jeżeli są udzielane mikroprzedsiębior com, małym lub średnim przedsiębiorcom nie spełniającym kryteriów przedsiębiorstwa zagrożo nego, w rozumieniu komunikatu Komisji Wytycz ne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w  celu ratowania i  restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, i są oprocentowane według sto py referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalo nej w  oparciu o  komunikat Komisji w  sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i  dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z  19.01.2008, str. 6).

§8.

1. Pomoc de minimis może być udzielana mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsię biorcom we wszystkich sektorach z  wyjątkiem przy padków określonych w  art.  1 ust.  1 rozporządzenia Komisji nr 1998/2006.

2. Pomoc de minimis udzielona w okresie bieżące go roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podat kowych nie może przekraczać odpowiedniego maksy malnego pułapu pomocy de minimis, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 1998/2006.

3. Pomocy de minimis nie udziela się, jeżeli łącznie z  inną pomocą udzieloną mikroprzedsiębiorcy, małe mu lub średniemu przedsiębiorcy w  odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą spowodowałoby to przekroczenie dopusz czalnej intensywności pomocy określonej w  przepi sach mających zastosowanie przy udzielaniu pomocy innej niż de minimis.

4. Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsię biorca ubiegający się o pomoc de minimis przedsta wia:

1) zaświadczenia albo oświadczenie, o których mowa w  art.  37 ust.  1 pkt  1 ustawy z  dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§9. W celu tworzenia korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie poręczeń lub pożyczek mikroprzedsiębiorcom, małym lub śred nim przedsiębiorcom podmiotom zarządzającym instrumentami inżynierii finansowej wyłonionymi w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, mogą być przyznawane zachęty, o których mowa w art. 44 zdanie drugie rozporządzenia Rady nr 1083/2006 oraz art. 43 ust. 5 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006. Rozdział 3 Tryb udzielania wsparcia na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Działania I.

2. Instrumenty inżynierii finansowej

§10.

1. Agencja udziela w  ramach Programu wsparcia na realizację projektów indywidualnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki roz woju, zamieszczonych na liście, o  której mowa w art. 28 ust. 1a tej ustawy.

2. Agencja powiadamia pisemnie beneficjentów wsparcia odpowiedzialnych za opracowanie projek tów indywidualnych o  obowiązku złożenia wniosku o  udzielenie wsparcia na rozwój instrumentów inży nierii finansowej w terminie wskazanym w powiado mieniu, nie krótszym niż 30 dni.

3. Agencja dokonuje oceny formalnej i  meryto rycznej wniosków o  udzielenie wsparcia na rozwój instrumentów inżynierii finansowej, według kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych dla Programu Ope racyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 przez Komitet Monitorujący, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadze nia polityki rozwoju.

4. Po zakończeniu oceny wniosków o  udzielenie wsparcia na rozwój instrumentów inżynierii finanso wej Agencja przekazuje Instytucji Zarządzającej Pro gramem informację dotyczącą wyników oceny oraz listę projektów rekomendowanych do realizacji. Dziennik Ustaw Nr 210 — 12313 — Poz. 12555. Po zatwierdzeniu wyników oceny przez Instytu cję Zarządzającą Programem Agencja:

1) ogłasza na swojej stronie internetowej listę projek tów wyłonionych do udzielenia wsparcia na roz wój instrumentów inżynierii finansowej;

2) pisemnie informuje każdego z  wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego wniosku o udziele nie wsparcia na rozwój instrumentów inżynierii finansowej;

3) w przypadku zatwierdzenia projektu zawiera z be neficjentem wsparcia umowę o udzielenie wspar cia na rozwój instrumentów inżynierii finansowej. Rozdział 4 Przepisy końcowe § 1

1.

1. Wsparcie na rozwój instrumentów inżynie rii finansowej może być udzielane przez Agencję do dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Pomoc de minimis może być udzielana mikro przedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębior com do dnia 30 czerwca 2014 r. § 1

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem ogłoszenia. Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-09-23
Data wydania: 2011-09-07
Organ wydający: MIN. ROZWOJU REGIONALNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 86 poz. 904