M.P. 2011 nr 87 poz. 910

Dziennik Ustaw Nr 186 — 10642 — Poz. 1101

Art. 

1. W ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o udzie laniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. Nr 39, poz. 308 i Nr 157, poz. 1241, z  2010 r. Nr 3, poz. 12 oraz z 2011 r. Nr 38, poz. 196) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnoś ciowo-Kredytowa, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych ka sach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1));”;

2) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być udzielone wyłącznie bankowi krajowemu, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredyto wej oraz Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczęd nościowo-Kredytowej.”;

3) w art. 5: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Skarb Państwa może udzielić gwarancji spłaty kredytów oraz linii kredytowych, zwa nej dalej „gwarancją za instytucję finanso wą”, przyznanych przez:

1) bank krajowy, bank zagraniczny lub insty tucję kredytową — bankowi krajowemu w celu utrzymania przez ten bank wymo gów wynikających z norm płynności płat niczej, o  której mowa w  art.  8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo banko we;

2) Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnoś ciowo-Kredytową — spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w  celu utrzymania przez tę kasę rezerwy płynnej, o  której mowa w  art.  31 ust.  1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;

3) bank krajowy, bank zagraniczny lub insty tucję kredytową — Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej na zasilenie funduszu stabilizacyjnego, o któ rym mowa w  art.  36 ust.  1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, w celu utrzymania w systemie spółdziel czych kas oszczędnościowo-kredytowych rezerwy płynnej, o  której mowa w art. 31 ust. 1 tej ustawy.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Przez kredyt, o którym mowa w ust. 1, rozu mie się również emisję lub wystawienie przez bank krajowy, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredy tową dłużnych papierów wartościowych.”;

4) art. 6—9 otrzymują brzmienie: „Art. 6. 

1. Gwarancja dla Narodowego Banku Pol skiego oraz gwarancja za instytucję finansową obejmuje spłatę kredytu wraz z  odsetkami umownymi oraz innymi kosztami związanymi z kredytem.

2. Gwarancja dla Narodowego Banku Pol skiego oraz gwarancja za instytucję fi nansową nie może obejmować spłaty kredytu wraz z  odsetkami, którego za bezpieczenie stanowią skarbowe papie ry wartościowe oraz papiery wartościo we wyemitowane przez Narodowy Bank Polski — do wysokości ich wartości no minalnej. Art. 

7. Wypłaty z tytułu gwarancji dla Narodowe go Banku Polskiego oraz z tytułu gwaran cji za instytucję finansową są pomniejsza ne o  spłaty kredytu dokonane przez kre dytobiorcę oraz o  kwoty uzyskane przez Narodowy Bank Polski, bank krajowy, bank zagraniczny, instytucję kredytową lub Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczęd nościowo-Kredytową, w wyniku zaspoko jenia się z przedmiotu zabezpieczenia te go kredytu. Art. 

8. Od gwarancji dla Narodowego Banku Pol skiego oraz gwarancji za instytucję finan sową jest pobierana opłata prowizyjna. Art. 

9. Do gwarancji dla Narodowego Banku Pol skiego oraz do gwarancji za instytucję finansową nie stosuje się przepisów usta wy z  dnia 8 maja 1997  r. o  poręczeniach i  gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.2)), z wyjątkiem art. 31.”;

5) w art. 15: a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Komisja Nadzoru Finansowego wykonuje kontrolę nałożonych na instytucję finanso wą w umowie o udzielenie wsparcia warun ków, w tym ograniczeń.”, 1101 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 100, poz. 1081, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 i Nr 241, poz. 2074, z  2004  r. Nr  68, poz.  623 i  Nr  146, poz.  1546, z  2006  r. Nr  183, poz.  1354, z  2009  r. Nr  50, poz.  403 i  Nr  127, poz. 1045 oraz z 2011 r. Nr 126, poz. 715 i Nr 134, poz. 779.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2004  r. Nr  123, poz.  1291, Nr  145, poz.  1537 i  Nr  281, poz.  2785, z  2005  r. Nr  78, poz.  684 i Nr 183, poz. 1538, z 2009 r. Nr 65, poz. 545, z 2010 r. Nr 28, poz. 144 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622. Dziennik Ustaw Nr 186 — 10643 — Poz. 1101

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „6a. Zasady wykonywania kontroli, w przypad ku wsparcia udzielonego podmiotom, o  których mowa w  art.  2 pkt  2, określa umowa o udzielenie wsparcia.”. Art. 

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-09-30
Data wydania: 2011-08-24
Data wejścia w życie: 2011-08-25
Data obowiązywania: 2011-08-25
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 87 poz. 910