M.P. 2011 nr 95 poz. 962

Dziennik Ustaw Nr 102 — 5974 — Poz. 584

584 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Art.

1. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 147

5) w art. 15:

1) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyj nych niemających osobowości prawnej, doko nujących sprzedaży na targowiskach, z zastrze żeniem ust. 2b.

2. Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.”;

2) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „2b. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż doko nywana w budynkach lub w ich częściach.”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 19 czerw ca 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-10-25
Data wydania: 2011-10-20
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 95 poz. 962