M.P. 2011 nr 96 poz. 980

Dziennik Ustaw Nr 104 — 6049 — Poz. 609

Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwiet nia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 61

5) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Rozporządzenie określa warunki i tryb przy znawania pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, zwanych dalej „inwestycjami budowlanymi”, o których mowa w art. 22 ust. 1 usta wy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”.

2. Do pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych stosuje się przepisy rozporządzenia Ko misji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznają cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blo kowych”.

§2. Rozporządzenia nie stosuje się do pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych:

1) przyznawanej na działalność bezpośrednio związa ną z ilością wywożonych produktów do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trze cich, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybu cyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związany mi z prowadzeniem działalności wywozowej;

2) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów spro wadzanych z zagranicy;

3) przyznawanej w sektorach rybołówstwa i akwa kultury, w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołów stwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 19

8) oraz sektorach górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, budow nictwa okrętowego i włókien syntetycznych;

4) wspierającej produkcję podstawowych produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5) przyznawanej w zakresie przetwarzania i wprowa dzania do obrotu produktów rolnych, w przypadku gdy: a) wartość pomocy jest ustalana na podstawie ce ny lub ilości takich produktów nabytych od pro ducentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą lub b) przyznawanie pomocy zależy od jej przekazania w części lub w całości producentom surowców.

§3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć przed siębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blo kowych;

2) mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcy — nale ży przez to rozumieć odpowiednio mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do ogólnego rozporzą dzenia w sprawie wyłączeń blokowych;

3) dużym przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo niespełniające warunków okreś lonych w załączniku I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

§4.

1. O pomoc publiczną na realizację inwestycji budowlanych może ubiegać się jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy, będąca przed siębiorcą:

1) działająca we własnym imieniu;

2) wchodząca w skład podmiotu, o którym mowa w art. 2 pkt 12 i 14—16 ustawy.

2. Pomoc publiczna na realizację inwestycji budowlanej nie może być przyznana lub wypłacona:

1) przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99);

2) mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 ust. 7 ogólnego rozporządze nia w sprawie wyłączeń blokowych;

3) dużemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trud nej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9—11 komunikatu Komisji — Wytycznych wspólnoto wych dotyczących pomocy państwa w celu rato wania i restrukturyzacji zagrożonych przedsię biorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str.

2) lub będącemu w okresie restrukturyzacji przeprowa dzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej. 609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem ad ministracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324). Dziennik Ustaw Nr 104 — 6050 — Poz. 609§5.

1. Pomoc publiczną przyznaje się na realizację nowej inwestycji budowlanej.

2. Nowa inwestycja budowlana obejmuje:

1) inwestycję w środki trwałe związane z: a) rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, b) dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub c) zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcji w istniejącym przedsiębiorstwie;

2) zakup całości lub części przedsiębiorstwa, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym przedsiębiorca jest niezależny od sprzedawcy.

3. Nowej inwestycji budowlanej nie stanowi:

1) inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;

2) zakup udziałów lub akcji.

§6.

1. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia po mocą publiczną na realizację inwestycji budowlanej, zwanymi dalej „kosztami kwalifikowalnymi”, są kosz ty:

1) zakupu nieruchomości;

2) robót budowlano-montażowych;

3) zakupu, wytworzenia oraz instalacji i uruchomie nia środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń;

4) nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego i in westora zastępczego, pod warunkiem że stanowią integralną część wydatków ponoszonych na zakup nieruchomości i środków trwałych w ramach in westycji budowlanej;

5) prac przygotowawczych na terenie budowy: a) wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie, b) wykonania niwelacji terenu, c) zagospodarowania terenu budowy wraz z budo wą tymczasowych obiektów, d) wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;

6) prac polegających na demontażu, rozbiórce lub re moncie, pod warunkiem że pozostają w bezpo średnim związku z celami inwestycji budowlanej;

7) prac konserwatorskich lub restauratorskich.

2. Zakup nieruchomości oraz budowa, przebudo wa i rozbudowa budowli i budynków kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną na realizację inwestycji budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpo średnim związku z celem inwestycji budowlanej.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, kwalifiku ją się do objęcia pomocą publiczną na realizację inwe stycji budowlanych, jeżeli są ponoszone w związku z pierwszym wyposażeniem.

4. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 3, za kupione przez dużego przedsiębiorcę powinny być no we, chyba że są to środki trwałe, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.

§7.

1. Maksymalna intensywność przyznanej przedsiębiorcy pomocy publicznej na realizację inwe stycji budowlanej, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikowalnych, wynosi:

1) 50% — na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazur skiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskie go, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujaw sko-pomorskiego;

2) 40% — na obszarach należących do województw: śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego;

3) 30% — na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.

2. Intensywność pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanej, z wyłączeniem pomocy przy znawanej na realizację dużego projektu inwestycyjne go oraz pomocy przyznawanej przedsiębiorcom pro wadzącym działalność gospodarczą w sektorze trans portu, ulega zwiększeniu o:

1) 20 punktów procentowych — w przypadku mikro- i małego przedsiębiorcy;

2) 10 punktów procentowych — w przypadku śred niego przedsiębiorcy.

3. Maksymalną wartość pomocy publicznej na rea lizację inwestycji budowlanej stanowiącej duży pro jekt inwestycyjny w rozumieniu § 4 ust. 2 rozporządze nia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 140

2) ustala się zgodnie z wzorem okreś lonym w § 4 ust. 1 tego rozporządzenia.

§8.

1. Pomoc publiczna na realizację inwestycji budowlanej podlega sumowaniu z każdą inną pomo cą, w tym pomocą de minimis, oraz pomocą z budże tu Unii Europejskiej przyznaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, niezależnie od jej formy i źródła.

2. W przypadku gdy łączna wartość pomocy pub licznej na realizację inwestycji budowlanej przekracza dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt inwesty cyjny wartość określoną w art. 6 ust. 1 lit. a i ust. 2 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń bloko wych, pomoc podlega indywidualnej notyfikacji Ko misji Europejskiej.

§9.

1. Pomoc publiczna na realizację inwestycji budowlanej jest przyznawana pod warunkiem, że przedsiębiorca:

1) przed rozpoczęciem prac nad realizacją inwestycji złoży wniosek o przyznanie pomocy publicznej, zwany dalej „wnioskiem”, sporządzony według wzoru określonego w załączniku do rozporządze nia; Dziennik Ustaw Nr 104 — 6051 — Poz. 6092) zobowiąże się do utrzymania inwestycji budowla nej w danym województwie przez okres co naj mniej pięciu lat od dnia zakończenia jej realizacji — w przypadku dużego przedsiębiorcy, albo przez okres co najmniej trzech lat — w przypadku mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy;

3) zobowiąże się do pokrycia co najmniej 25% kosz tów kwalifikowalnych inwestycji budowlanej ze środków własnych lub środków uzyskanych z ze wnętrznych źródeł finansowania, które nie stano wią wsparcia ze środków publicznych;

4) przed dniem wydania decyzji o przyznaniu pomo cy publicznej na realizację inwestycji budowlanej złoży kopię pozwolenia na budowę oraz pozwole nia konserwatora zabytków, jeżeli wymaga tego charakter inwestycji.

2. Przedsiębiorca nie może ubiegać się o finanso wanie kosztów poniesionych w związku z zadaniami realizowanymi w ramach inwestycji budowlanej przed dniem złożenia wniosku.

§10.

1. Wniosek o przyznanie pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanej składa się w dwóch egzemplarzach, w terminie do dnia 31 sierp nia roku poprzedzającego rok, w którym ma być przy znana pomoc publiczna.

2. Wniosek może być złożony drogą elektroniczną, jeżeli jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektro nicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifi kowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.2)). § 1

1.

1. Przedsiębiorca dołącza do wniosku infor macje, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących po mocy publicznej, oraz:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złoże nia wniosku;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię do kumentu określającego formę prawną przedsię biorcy, w szczególności kopię umowy spółki lub innego przewidzianego przepisami prawa doku mentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji przedsiębiorcy;

3) oświadczenie o dysponowaniu środkami lub o po siadaniu przyrzeczenia ich otrzymania, w przypad ku gdy inwestycja budowlana ma być: a) wykorzystywana również do innych celów niż badania naukowe lub prace rozwojowe, b) współfinansowana z innych źródeł;

4) w przypadku inwestycji współfinansowanej z innej części budżetu państwa — opinię dysponenta tej części;

5) oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

6) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

2. Duży przedsiębiorca dołącza do wniosku analizę porównawczą wskazującą na wystąpienie, na skutek udzielenia pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanej, co najmniej jednej z poniższych okolicz ności, w porównaniu z sytuacją, jaka miałaby miejsce w przypadku braku jej przyznania:

1) istotnego zwiększenia rozmiaru inwestycji budow lanej;

2) istotnego zwiększenia zasięgu inwestycji budow lanej;

3) istotnego skrócenia czasu realizacji inwestycji budowlanej;

4) istotnego zwiększenia całkowitej kwoty przezna czonej przez przedsiębiorcę na realizację inwesty cji budowlanej.

3. W przypadku podmiotu będącego konsorcjum naukowym, siecią naukową, centrum naukowo-prze mysłowym lub centrum naukowym Polskiej Akademii Nauk:

1) do wniosku dołącza się poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o utworzeniu tego podmiotu;

2) każdy przedsiębiorca wchodzący w skład tego podmiotu dołącza do wniosku dokumenty, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 oraz ust. 2. § 1

2. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu. Wniosek niekompletny zwraca się wnioskodawcy z zawiadomieniem o przyczynach zwrotu i o możliwości uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia oraz z poucze niem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawie nie wniosku bez rozpatrzenia. § 1

3.

1. Ocena wniosku jest sporządzana przez ze spół powołany na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 usta wy.

2. Ocenę wniosku sporządza się, uwzględniając następujące kryteria:

1) znaczenie badań naukowych lub prac rozwojo wych, do realizacji których niezbędna jest inwesty cja budowlana;

2) zgodność inwestycji budowlanej planowanej do realizacji z celami polityki naukowej, naukowo -technicznej i innowacyjnej państwa;

3) kategorię naukową jednostki naukowej, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, przyznaną przed siębiorcy na podstawie oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, dokona nej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Nauko wych;

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228. Dziennik Ustaw Nr 104 — 6052 — Poz. 6094) zasadność planowanego zakresu rzeczowego in westycji budowlanej oraz przewidywaną efektyw ność wykorzystania przedmiotu inwestycji budow lanej;

5) przygotowanie przedsiębiorcy do terminowego zakończenia inwestycji budowlanej oraz zdolność do pokrywania kosztów użytkowania i utrzymania przedmiotu inwestycji budowlanej;

6) prawidłowość wykorzystania wcześniej przyznanej pomocy publicznej na inwestycje budowlane ze środków finansowych na naukę. § 1

4.

1. Zespół sporządza ocenę wniosków w for mie list rankingowych wraz z propozycją dotyczącą wysokości przyznania środków finansowych stano wiących pomoc publiczną na realizację inwestycji bu dowlanej lub odmowy ich przyznania oraz uzasadnie niem tej propozycji.

2. Zespół sporządza ocenę wniosków w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia upływu terminu określonego w § 10 ust. 1. § 1

5.

1. Pomoc publiczną na realizację inwestycji budowlanej przyznaje minister właściwy do spraw na uki, zwany dalej „Ministrem”, w drodze decyzji, w for mie dotacji celowej.

2. Za dzień przyznania pomocy publicznej przyj muje się dzień wydania decyzji. § 1

6.

1. Środki finansowe stanowiące pomoc pub liczną na realizację inwestycji budowlanej są prze kazywane przedsiębiorcy po złożeniu przez niego, w terminie 5 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy publicznej, harmonogramu płatności wynikającego z terminów płatności określo nych w umowie zawartej z wykonawcą inwestycji albo harmonogramu realizacji inwestycji w przypad ku, gdy wykonawcą inwestycji budowlanej jest przed siębiorca.

2. Wykorzystanie środków finansowych stanowią cych pomoc publiczną na realizację inwestycji budow lanej następuje przez zapłatę za zrealizowanie zadania, na które pomoc publiczna była przyznana.

3. Przedsiębiorca otrzymujący środki finansowe stanowiące pomoc publiczną na realizację inwestycji budowlanej ponosi odpowiedzialność za zgodne z przeznaczeniem ich wydatkowanie i prawidłowe roz liczenie przyznanej pomocy publicznej w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji inwestycji.

4. Po zakończeniu realizacji inwestycji budowlanej niewykorzystane środki finansowe stanowiące pomoc publiczną podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego Ministra.

5. Przyjęcie rozliczenia przyznanej pomocy pub licznej na realizację inwestycji budowlanej dokonywa ne jest w trybie właściwym dla oceny wniosków. § 1

8.

1. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy kontroli, że przyznana pomoc publiczna na re alizację inwestycji budowlanej została rozliczona nie prawidłowo, Minister może zarządzić ponowne spo rządzenie rozliczenia inwestycji budowlanej.

2. Środki finansowe stanowiące pomoc publiczną na realizację inwestycji budowlanej wykorzystane nie zgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na ra chunek bankowy urzędu obsługującego Ministra, wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami o finan sach publicznych dla dotacji z budżetu państwa. § 1

9.

1. Wnioski o przyznanie pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych mogą być skła dane do dnia 31 sierpnia 2013 r.

2. Minister wydaje decyzje, o których mowa w § 15 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2013 r.

§20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka Dziennik Ustaw Nr 104 — 6053 — Poz. 609

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. (poz. 609) WZÓR WNIOSEK o przyznanie pomocy publicznej w …………………. roku na realizację inwestycji budowlanej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych A. DANE WNIOSKODAWCY Wypełnia jednostka Wypełnia urząd obsługujący Ministra

1. Nazwa, siedziba i adres: ………………………………………..…………………………………..…. Numer rejestracyjny wniosku:

2. Numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej, strona www: ………………………………………..…………………………………..…. Data złożenia wniosku:

3. Identyfikator gminy, w której znajduje się siedziba jed nostki: ………………………………………..…………………………………..….

4. Forma prawna jednostki: ………………………………………..…………………………………..….

5. Wielkość jednostki1): ………………………………………..…………………………………..….

6. Klasa działalności, w związku z którą jednostka ubiega się o pomoc publiczną2): ………………………………………..…………………………………..….

7. Informacja o obowiązku zwrotu udzielonej pomocy publicz nej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej: ………………………………………..…………………………………..….

8. Kierownik jednostki: ………………………………………..…………………………………..….

9. Kategoria naukowa3): …………………………………..………………

10. NIP: …………………………………………………………….……….. 1

1. REGON: …………………………………..…………………………..

1) Mikro-, mały, średni albo duży przedsiębiorca — zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

2) Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.).

3) Kategoria naukowa, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615). Dziennik Ustaw Nr 104 — 6054 — Poz. 609

B. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DO REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANEJ

1. Nazwa inwestycji budowlanej (tytuł wniosku — do 250 znaków):

2. Lokalizacja inwestycji budowlanej: ………………………………………………..…………………………….…………

3. Obszar realizacji inwestycji budowlanej4):

4. Planowany okres realizacji inwestycji budowlanej: data rozpoczęcia ………………………………. data zakończenia ………………………………. .

5. Całkowity koszt realizacji inwestycji budowlanej (wartość kosztorysowa inwestycji) (w zł): ……………..……… …………………………………………………………………….……………………………………………….……………… (słownie: …………………………………………………………………………………….………………………….…….)

6. Wnioskowana kwota pomocy publicznej ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę (w zł): ……… …………………………………………………………………….……………………………………………….……………… (słownie: …………………………………………………………………………………….………………………….…….)

7. Krótki opis zakresu rzeczowego inwestycji budowlanej:

8. Uzasadnienie celowości inwestycji budowlanej:

9. Określenie badań naukowych lub prac rozwojowych, którym będzie służyć inwestycja budowlana:

10. Określenie innych zadań, którym będzie służyć inwestycja budowlana: 1

1. Planowany stopień wykorzystania inwestycji budowlanej na potrzeby badań naukowych lub prac rozwojo wych (w procentach) oraz na inne potrzeby przedsiębiorcy (w procentach): 1

2. Informacja o możliwości i planach udostępniania przedmiotu inwestycji budowlanej innym podmiotom:

4) Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w spra wie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. Nr 104, poz. 609). Dziennik Ustaw Nr 104 — 6055 — Poz. 609

C. ZESTAWIENIE KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH (w zł) Lp. Rodzaj kosztów Koszty kwalifikowalne finansowane ze środków własnych finansowane ze środków na naukę finansowane z innych źródeł Ogółem (kol. 3+4+5) 1 2 3 4 5 6 1 zakup nieruchomości 2 roboty budowlano-montażowe 3 zakup, wytworzenie oraz instala cja i uruchomienie środków trwa łych5), w tym maszyn i urządzeń 4 nadzór inwestorski, nadzór autor ski i inwestora zastępczego (pod warunkiem że stanowią integral ną część wydatków ponoszonych na zakup nieruchomości i środ ków trwałych w ramach inwesty cji budowlanej) 5 prace przygotowawcze na terenie budowy:

1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie

2) wykonanie niwelacji terenu

3) zagospodarowanie terenu budo wy wraz z budową tymczasowych obiektów

4) wykonanie przyłączy do sieci infra struktury technicznej na potrzeby budowy RAZEM 5 6 prace polegające na demontażu, rozbiórce lub remoncie (pod wa runkiem że pozostają w bezpo średnim związku z celami inwe stycji budowlanej) 7 prace konserwatorskie lub restau ratorskie KOSZTY OGÓŁEM (lp. 1+2+3+4+5+6+7)

5) Środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe go z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych. Dziennik Ustaw Nr 104 — 6056 — Poz. 609

D. NAKŁADY ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWLANEJ (w zł) Lp. Wyszczególnienie Całkowity koszt realizacji inwestycji budowlanej w tym: planowane nakłady w roku: … … … razem (kol. 4+5+6) 1 2 3 4 5 6 7 1 Ogółem (lp. 2—5) 2 Środki własne 3 Kredyt 4 Pomoc publiczna ze środ ków ustalonych w budże cie państwa na naukę 5 Środki z innych źródeł (jakich?) E. DODATKOWE INFORMACJE W PRZYPADKU GDY INWESTYCJA BUDOWLANA JEST REALIZOWANA PRZEZ KONSORCJUM NAUKOWE, SIEĆ NAUKOWĄ, CENTRUM NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE LUB CENTRUM NAUKOWE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Wskazanie:

1) jednostki naukowej odpowiedzialnej za wykorzystanie pomocy publicznej oraz rozliczenie przyznanej pomo cy publicznej;

2) jednostki lub jednostek, które przejmą przedmiot inwestycji budowlanej na stan środków trwałych;

3) sposobu finansowania kosztów utrzymania i użytkowania przedmiotu inwestycji budowlanej;

4) sposobu wspólnego użytkowania przedmiotu inwestycji budowlanej oraz zasady dostępu do niej jednostek naukowych niewchodzących w skład konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysło wego lub centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk. F. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE WNIOSKU Imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. ………….……………….……………. ………….……………….……………. ………….……………….……………. (pieczęć jednostki, data) Główny księgowy Kierownik jednostki (podpis oraz pieczątka) (podpis oraz pieczątka)

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-10-27
Data wydania: 2011-10-05
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 96 poz. 980